Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 27 oktober 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 oktober

Woensdag 1 november

Donderdag 2 november

14.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

Aan de orde is:

1. Beëdiging nieuwe Leden

2. Regeling van werkzaamheden

3. Regeringsverklaring

4. Debat over de regeringsverklaring inclusief de Algemene Politieke Beschouwingen met maximum spreektijden van:

VVD:

40

minuten

PVV, CDA en D66:

35

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

30

minuten

ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS:

25

minuten

SGP, DENK en Forum voor Democratie:

20

minuten

5. VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 en 7 november 2017 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 november (week 45)

– VAO Justitiële jeugd (AO d.d. 14/06)

– VAO Handels- en investeringsbevordering en RBZ/Handel (AO d.d. 05/10)

– VSO Lokale scheiding fiets en snorfiets (29 398, nr. 571)

34 757 (Verzamelwet IenM 2018))

34 688 (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)

34 766 (Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

14, 15 en 16 november (week 46)

– Belastingplan 2018 (+ stemmingen op donderdag 16 november)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

21, 22 en 23 november (week 47)

28, 29 en 30 november (week 48)

5, 6 en 7 december (week 49)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting Financiën en Nationale Schuld IXA/IXB)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. Infrastructuurfonds (A)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Economie en Innovatie)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

4. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie en ronde tafelgesprek)

5. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Minister Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

6. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister EZ)

7. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister V&J)

8. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister EZ)

9. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Minister BZK)

10. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

11. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Staatssecretaris I&M) (te agenderen na kabinetsformatie)

13. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ) (te agenderen na kabinetsformatie)

15. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het hormoonschandaal in de veevoersector uit 2002 (Ouwehand) (Minister EZ, Minister VWS)

2. Dertigledendebat over een nieuwe gasvondst boven Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

3. Dertigledendebat over het rapport Toezicht op banken in Nederland (Leijten) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister V&J)

5. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&M)

6. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&M)

8. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Staatssecretaris I&M)

10. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister EZ)

12. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister V&J en Staatssecretaris Financiën)

13. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&M)

14. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

16. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

17. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 6 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2018

Maandag 13 november van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiepersoneel

Maandag 13 november van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Defensiematerieel

Maandag 13 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 13 november van 19.00 tot 23.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de begroting voor het jaar 2018

Maandag 20 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 20 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het MIRT

Maandag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 27 november van 12.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&M over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(incl. de Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten