Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 19 november 2015

Agenda Dinsdag 24 november 2015

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 816

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

34 300, O

Motie van het lid Hoekstra (CDA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige wetsvoorstellen

34 300, P

Motie van het lid Van Apeldoorn (SP) c.s. over het terugdringen van de armoede onder kinderen in Nederland

34 300, Q

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het optimaal benutten van het energiebesparingspotentieel

34 300, R

Motie van het lid Ester (ChristenUnie) c.s. over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

34 220

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

34 273

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

II debat

34 189

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)