Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 18 april 2013

Agenda Dinsdag 23 april 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

Herdenking van de heer A. van Veldhuizen

1. Stemmingen

33 551, B

Motie van het lid K.G. de Vries c.s. over een geloofwaardige Europese aanpak van belastingfraude

33 551, C

Motie van het lid K.G. de Vries c.s. over de sociale gevolgen van werkloosheid in de Europese Unie

33 551, D

Motie van het lid Kuiper c.s. over een algemene wettelijke regeling in het kader van besluitvormingsprocedures over Europese aangelegenheden

2. Behandeling

XCIX, F

Verslag over het verzoekschrift van de erven H. te H., betreffende erfbelasting

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

32 711

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met nieuwe medisch-technische ontwikkelingen

33 363

Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

33 414

Goedkeuring van het op 6 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2012, 108)

33 453

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering

II debat

33 262

Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)