Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 251Verdrag

45 (1988) Nr. 11

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor wijzigingen zie rubriek J van Trb. 2005, 74 en rubriek B van Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66 en Trb. 2013, 82.

Voor een correctie in de Engelse tekst, zie Trb. 2012, 142.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66 en Trb. 2012, 142.


De vertaling van Resolutie MSC.344(91) luidt als volgt:


Resolutie MSC.344(91) (aangenomen op 30 november 2012)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

De noodzaak erkennend de modellen van de certificaten opgenomen in het aanhangsel bij het SOLAS-Protocol, 1988, af te stemmen op die in het Verdrag en in het SOLAS-Protocol, 1978,

Na bestudering, tijdens haar eenennegentigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en verspreid overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

  • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

  • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2014, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

  • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2014;

  • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

  • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd

Bijlage

Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel

Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Alle modellen van de certificaten en uitrustingsrapporten opgenomen in het Aanhangsel bij de Bijlage worden vervangen door de volgende:

Model van een veiligheidscertificaat voor passagiersschepen

     

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR PASSAGIERSSCHEPEN

               

Dit certificaat wordt aangevuld met een uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P)

               

(Officieel stempel)

   

(Staat)

 
             
   

voor een/een korte 1) internationale reis

   
         
     

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

   
               
     

onder het gezag van de Regering van

   
           
     

(naam van de Staat)

   
   

door

     
     

(bevoegde persoon of organisatie)

   
               

Gegevens van het schip2) .....

 

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Zeegebieden waarbinnen het schip mag varen (voorschrift IV/2)

IMO-nummer3) .....

Datum van de bouw:

   

Datum van bouwcontract .....

 
   

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond .....

 
   

Datum van oplevering .....

 
   

Aanvangsdatum van werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard (indien van toepassing) .....

 
               

Alle daarvoor in aanmerking komende data moeten worden ingevuld.

               

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

     

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/7 van het Verdrag.

 
               

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

 
               

2.1

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van:

 
   

1.

de constructie, hoofd- en hulpwerktuigen, ketels en andere drukvaten;

 
   

2.

de voorzieningen en detailuitwerking van de waterdichte indeling;

 
   

3.

de volgende indelingslastlijnen:

 
     
 

De toegewezen en midscheeps in de scheepszijde gemarkeerde indelingslastlijnen (voorschrift II-1/18)4)

Vrijboord

Toe te passen wanneer de ruimten waarin passagiers worden vervoerd de volgende alternatieve ruimten omvatten

 
 

P1

.....

.....

 
 

P2

.....

.....

 
 

P3

.....

.....

 
               

2.2

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van structurele brandbeveiliging, brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen;

 
     

2.3

de reddingsmiddelen en de apparatuur van de reddingsboten en -vlotten en hulpverleningsboten aanwezig zijn, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

 
     

2.4

het schip is uitgerust met een lijnwerptoestel en radio-installatie voor gebruik in reddingsmiddelen, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

 
     

2.5

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van radio-installaties;

 
     

2.6

het functioneren van de in de reddingsmiddelen gebruikte radio-installaties voldoet aan de vereisten van het Verdrag;

 
     

2.7

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van de aanwezigheid aan boord van navigatieapparatuur, middelen om loodsen aan boord te nemen en nautische publicaties;

 
     

2.8

het schip is uitgerust met lichten, dagmerken en middelen om geluidssignalen en noodsignalen af te geven in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag en met de van kracht zijnde Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee;

 
     

2.9

het schip in alle andere opzichten voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag;

 
     

2.10

op het schip wel/geen1) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55/II-2/17/III/381) van het Verdrag;

 
     

2.11

aan dit certificaat een/geen1) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen1) is gehecht.

 
     

3.

Dat een/geen1) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

 
               

Dit certificaat is geldig tot .....

     

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te .....

       
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

     
             

.....

 

.....

   

(Datum van afgifte)

 

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

 
           

(zegel of stempel van de autoriteit die het journaal afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

 

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt, in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag, aanvaard als zijnde geldig tot .....

 

Ondertekend .....

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

Plaats: .....

Datum: .....

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

     

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

 

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)1) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

 

Ondertekend .....

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

Plaats: .....

Datum: .....

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
2)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
3)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Voor schepen gebouwd vóór 1 januari 2009, moet de toepasselijke indelingsnotering „C.1, C.2 en C.3” worden gebruikt.

Model van een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen

 

VEILIGHEIDSCONSTRUCTIECERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

           

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

 
           
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1)

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Draagvermogen van het schip (metrieke ton)2) .....

IMO-nummer3) .....

           

Type schip:4)

 

Bulkcarrier

 

Olietankschip

 

Chemicaliëntankschip

 

Gastankschip

 

Alle andere vrachtschepen dan de bovenstaande

           

Datum van de bouw:

 

Datum van bouwcontract .....

 

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond .....

 

Datum van oplevering .....

 

Aanvangsdatum van werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard (indien van toepassing) .....

           

Alle daarvoor in aanmerking komende data moeten worden ingevuld.

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/10 van het Verdrag.

           

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat de toestand van de constructie, machines en apparatuur als omschreven in bovengenoemd voorschrift toereikend is en dat het schip voldoet aan de relevante vereisten van de hoofdstukken II-1 en II-2 van het Verdrag (anders dan die welke betrekking hebben op brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen).

           

3.

Dat de laatste twee inspecties van de buitenzijde van het scheepsvlak hebben plaatsgevonden op ..... en ..... (data)

           

4.

Dat een/geen4) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

           

5.

Dat op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55 / II-2/174) van het Verdrag.

           

6.

Dat aan dit certificaat een/geen4) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur4) is gehecht.

           

Dit certificaat is geldig tot .....5) op voorwaarde van jaarlijkse en tussentijdse onderzoeken van de buitenzijde van het scheepsvlak in overeenstemming met voorschrift 1/10 van het Verdrag.

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te .....

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

   
         

.....

 

.....

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

Aantekening voor jaarlijkse en tussentijdse onderzoeken

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/10 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

           

Jaarlijks onderzoek: .....

Ondertekend

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

Jaarlijks/tussentijds4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds4) onderzoek:

Ondertekend

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks onderzoek: .....

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een jaarlijks/tussentijds onderzoek4) in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag

         

Ondertekend:

.....

 
 

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

 

Datum:

.....

 
 

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

 
           

Aantekening van inspectie van de buitenzijde van het scheepsvlak6)

     

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een inspectie zoals vereist in voorschrift I/10 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

     

Eerste inspectie:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Tweede inspectie:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Aantekening tot verlenging van het certificaat indien het korter dan 5 jaar geldig is en voorschrift I/14(c) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(c) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend;

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

     

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)4) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot.....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verschuiving van de verjaardatum indien voorschrift I/14(h) van toepassing is

     

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum: .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum: .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Uitsluitend voor olietankschepen, chemicaliëntankschepen en gastankschepen.

X Noot
3)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Vul de uiterste datum van geldigheid in als vermeld door de Administratie in overeenstemming met voorschrift I/14(a) van het Verdrag. De dag en maand van deze datum komen overeen met die van de verjaardatum omschreven in voorschrift I/2(n) van het Verdrag, tenzij dit wordt gewijzigd in overeenstemming met voorschrift I/14(h).

X Noot
6)

Bepaald kan worden dat aanvullende inspecties nodig zijn.

Model van een uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 

UITRUSTINGSVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

 

Dit certificaat wordt aangevuld met een uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

 

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

 
           
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1)

 

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage.....

Draagvermogen van het schip (metrieke ton)2) .....

Lengte van het schip (voorschrift III/3.12) .....

IMO-nummer3) .....

Type schip:4)

 

Bulkcarrier

 

Olietankschip

 

Chemicaliëntankschip

 

Gastankschip

 

Ander type vrachtschip dan de bovenstaande

           

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond of indien van toepassing, aanvangsdatum van de werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard .....

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/8 van het Verdrag.

           

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

           

2.1

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen;

           

2.2

de reddingsmiddelen en de apparatuur van de reddingsboten en -vlotten en hulpverleningsboten aanwezig zijn, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.3

het schip is uitgerust met een lijnwerptoestel en radio-installatie voor gebruik in reddingsmiddelen, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.4

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van de aanwezigheid aan boord van navigatieapparatuur, middelen om loodsen aan boord te nemen en nautische publicaties;

   

2.5

het schip is uitgerust met lichten, dagmerken en middelen om geluidssignalen en noodsignalen af te geven in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag en met de van kracht zijnde Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee;

   

2.6

het schip in alle andere opzichten voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

   

2.7

op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-2/17 / III/384) van het Verdrag;

   

2.8

aan dit certificaat een/geen4) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen4) is gehecht.

   

3.

Dat het schip in overeenstemming met voorschrift III/26.1.1.15) vaart binnen de grenzen van het handelsgebied .....

 

4.

Dat een/geen4) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

           

Dit certificaat is geldig tot .....6) op voorwaarde van jaarlijkse en periodieke onderzoeken in overeenstemming met voorschrift 1/8 van het Verdrag.

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te .....

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

   
         

.....

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

Aantekening voor jaarlijkse en periodieke onderzoeken

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/8 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

           

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

Jaarlijks/periodiek4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/periodiek4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een jaarlijks/periodiek onderzoek4) in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag

 
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van het certificaat indien het korter dan 5 jaar geldig is en voorschrift I/14(c) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(c) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot.....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

     

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)4) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verschuiving van de verjaardatum indien voorschrift I/14(h) van toepassing is

     

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum: .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum: .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Uitsluitend voor olietankschepen, chemicaliëntankschepen en gastankschepen.

X Noot
3)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Verwezen wordt naar de wijzigingen van SOLAS (MSC.6(48)) van 1983, van toepassing op schepen gebouwd op of na 1 juli 1986, maar vóór 1 juli 1998 in het geval van gedeeltelijk overdekte zelfoprichtende reddingsboten aan boord.

X Noot
6)

Vul de uiterste datum van geldigheid in als vermeld door de Administratie in overeenstemming met voorschrift I/14(a) van het Verdrag. De dag en maand van deze datum komen overeen met die van de verjaardatum omschreven in voorschrift I/2(n) van het Verdrag, tenzij dit wordt gewijzigd in overeenstemming met voorschrift I/14(h).

Model van een Radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 

RADIOVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

 

Dit certificaat wordt aangevuld met een uitrustingsrapport voor het radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier R)

 

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

 
           
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1)

 

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Zeegebieden waarbinnen het schip mag varen (voorschrift IV/2) .....

IMO-nummer2) .....

           

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond of indien van toepassing, aanvangsdatum van de werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard .....

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/9 van het Verdrag.

           

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

           

2.1

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van radio-installaties;

           

2.2

het functioneren van de in de reddingsmiddelen gebruikte radio-installaties voldoet aan de vereisten van het Verdrag;

           

3.

Dat een/geen3) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

           

Dit certificaat is geldig tot .....4) op voorwaarde van de periodieke onderzoeken in overeenstemming met voorschrift I/9 van het Verdrag.

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is: ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te .....

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

   
         

.....

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

Aantekening voor periodieke onderzoeken

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/9 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

           

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Periodiek onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een periodiek onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag

 
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van het certificaat indien het korter dan 5 jaar geldig is en voorschrift I/14(c) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(c) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

     

Het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

     

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)3) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verschuiving van de verjaardatum indien voorschrift I/14(h) van toepassing is

     

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
3)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
4)

Vul de uiterste datum van geldigheid in als vermeld door de Administratie in overeenstemming met voorschrift I/14(a) van het Verdrag. De dag en maand van deze datum komen overeen met die van de verjaardatum omschreven in voorschrift I/2(n) van het Verdrag, tenzij dit wordt gewijzigd in overeenstemming met voorschrift I/14(h).

Model van een veiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

 

Dit certificaat wordt aangevuld met een uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

 

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1988 daarbij

 
       
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

 
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1)

 

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Draagvermogen van het schip (metrieke ton)2) .....

Lengte van het schip (voorschrift III/3.12) .....

Zeegebieden waarbinnen het schip mag varen (voorschrift IV/2) .....

IMO-nummer3) .....

           

Type schip:4)

 

Bulkcarrier

 

Olietankschip

 

Chemicaliëntankschip

 

Gastankschip

 

Ander type vrachtschip dan de bovenstaande

           

Datum van de bouw:

 

Datum van bouwcontract .....

 

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond .....

 

Datum van oplevering .....

 

Aanvangsdatum van werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard (indien van toepassing) .....

   

Alle daarvoor in aanmerking komende data moeten worden ingevuld.

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van de voorschriften I/8, I/9 en I/10 van het Verdrag.

 

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

 

2.1

de toestand van de constructie, machines en apparatuur als omschreven in voorschrift I/10 toereikend is en dat het schip voldoet aan de relevante vereisten van de hoofdstukken II-1 en II-2 van het Verdrag (anders dan die welke betrekking hebben op brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen).

 

2.2

de laatste twee inspecties van de buitenzijde van het scheepsvlak hebben plaatsgevonden op ..... en ..... (data)

   

2.3

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen;

   

2.4

de reddingsmiddelen en de apparatuur van de reddingsboten en -vlotten en hulpverleningsboten aanwezig zijn, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.5

het schip is uitgerust met een lijnwerptoestel en radio-installaties voor gebruik in reddingsmiddelen, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.6

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van radio-installaties;

   

2.7

het functioneren van de in de reddingsmiddelen gebruikte radio-installaties voldoet aan de vereisten van het Verdrag;

   

2.8

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van de aanwezigheid aan boord van navigatieapparatuur, middelen om loodsen aan boord te nemen en nautische publicaties;

   

2.9

het schip is uitgerust met lichten, dagmerken en middelen om geluidssignalen en noodsignalen af te geven in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag en met de van kracht zijnde Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee;

   

2.10

het schip in alle andere opzichten voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

   

2.11

op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55 / II-2/17 / III/384) van het Verdrag;

   

2.12

aan dit certificaat een/geen4) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen4) is gehecht.

 

3.

Dat het schip in overeenstemming met voorschrift III/26.1.1.15) vaart binnen de grenzen van het handelsgebied .....

   

4.

Dat een/geen4) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

 

Dit certificaat is geldig tot .....6) op voorwaarde van jaarlijkse, tussentijdse en periodieke onderzoeken en inspecties van de buitenzijde van het scheepsvlak in overeenstemming met de voorschriften I/8, I/9 en I/10 van het Verdrag.

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is: ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te .....

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

   
         

.....

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

Aantekening van jaarlijkse en tussentijdse onderzoeken naar de constructie, machines en uitrusting bedoeld onder punt 2.1 van dit certificaat.

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/10 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

           

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

Jaarlijks/tussentijds:4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds:4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een jaarlijks/tussentijds onderzoek4) in overeenstemming met de voorschriften I/10 en I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

 
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening van inspectie van de buitenzijde van het scheepsvlak7)

     

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een inspectie zoals vereist in voorschrift I/10 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

     

Eerste inspectie

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Tweede inspectie

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening van jaarlijks en periodiek onderzoek naar de reddingsmiddelen en andere uitrusting bedoeld in de paragrafen 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 en 2.9 van dit certificaat

     

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/8 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

     

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/tussentijds4) onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Jaarlijks/periodiek onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

     

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een jaarlijks/periodiek onderzoek4) in overeenstemming met de voorschriften I/8 en I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening van periodieke onderzoeken naar de radio-installaties bedoeld in de paragrafen 2.6 en 2.7 van dit certificaat

     

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een onderzoek zoals vereist in voorschrift I/9 van het Verdrag werd geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag.

     

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

     

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

     

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

     

Periodiek onderzoek:

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

     

Periodiek onderzoek in overeenstemming met voorschrift I/14(h)(iii)

 

HIERBIJ WORDT VERKLAARD dat bij een periodiek onderzoek in overeenstemming met de voorschriften I/9 en I/14(h)(iii) van het Verdrag is geconstateerd dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Aantekening tot verlenging van het certificaat indien het korter dan 5 jaar geldig is en voorschrift I/14(c) van toepassing is

 

Het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(c) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

 

Het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag en dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

 

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)4) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

Aantekening tot verschuiving van de verjaardatum indien voorschrift I/14(h) van toepassing is

 

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

In overeenstemming met voorschrift I/14(h) van het Verdrag is de nieuwe verjaardatum .....

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Uitsluitend voor olietankschepen, chemicaliëntankschepen en gastankschepen.

X Noot
3)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Verwezen wordt naar de wijzigingen van SOLAS (MSC.6(48)) van 1983, van toepassing op schepen gebouwd op of na 1 juli 1986, maar vóór 1 juli 1998 in het geval van gedeeltelijk overdekte zelfoprichtende reddingsboten aan boord.

X Noot
6)

Vul de uiterste datum van geldigheid in als vermeld door de Administratie in overeenstemming met voorschrift I/14(a) van het Verdrag. De dag en maand van deze datum komen overeen met die van de verjaardatum omschreven in voorschrift I/2(n) van het Verdrag, tenzij dit wordt gewijzigd in overeenstemming met voorschrift I/14(h).

X Noot
7)

Bepaald kan worden dat aanvullende inspecties nodig zijn.

Model van het certificaat van vrijstelling

 

CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING

 

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1988 daarbij

 
       
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1)

 

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

IMO-nummer2) .....

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

Dat het schip, onder de bevoegdheid verleend bij voorschrift ..... van het Verdrag is vrijgesteld van de vereisten van ..... van het Verdrag.

 

Eventuele voorwaarden waaronder het certificaat van vrijstelling wordt verleend: .....

 

Eventuele reizen waarvoor het certificaat van vrijstelling wordt verleend: .....

 

Dit certificaat is geldig tot ..... op voorwaarde dat het certificaat waaraan dit certificaat is gehecht geldig blijft.

 

Afgegeven te.....

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

   
         

.....

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naar gelang wat van toepassing is)

 

Aantekening tot verlenging van het certificaat indien het korter dan 5 jaar geldig is en voorschrift I/14(c) van toepassing is

 

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(c) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot ..... op voorwaarde dat het certificaat waaraan dit certificaat is gehecht geldig blijft.

           
 

Ondertekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening dat het hernieuwde onderzoek is voltooid en voorschrift I/14(d) van toepassing is

 

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(d) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot ..... op voorwaarde dat het certificaat waaraan dit certificaat is gehecht geldig blijft.

 
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

Aantekening tot verlenging van de geldigheid van het certificaat totdat de haven van onderzoek wordt aangedaan of voor uitstel indien voorschrift I/14(e) of I/14(f) van toepassing is

     

Dit certificaat wordt in overeenstemming met voorschrift I/14(e)/I/14(f)3) van het Verdrag aanvaard als zijnde geldig tot ..... op voorwaarde dat het certificaat waaraan dit certificaat is gehecht geldig blijft.

     
 

Ondertekend:

.....

   

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Overeenkomstig het stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
3)

Doorhalen wat niet van toepassing is.


D. PARLEMENT

Zie de rubrieken D en J van Trb. 2005, 74 en rubriek D van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66 en Trb. 2013, 82.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74 en, laatstelijk, Trb. 2013, 82.

Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

Zie Trb. 2008, 219 en Trb. 2011, 66.

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken G en J van Trb. 2005, 74 en rubriek G van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66, Trb. 2012, 142 en Trb. 2013, 82.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57, Trb. 2005, 74, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66, Trb. 2012, 142 en Trb. 2013, 82.

Verbanden

Het Protocol dient ter aanvulling van:

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 249

     

Het Protocol dient tussen partijen ter vervanging van:

     

Titel

:

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 17 februari 1978

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 250

Uitgegeven de negentiende december 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS