Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2008, 219Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor wijzigingen zie rubriek J van Trb. 2005, 74 en rubriek B van Trb. 2008, 88.


Resolutie MSC.258(84) van 16 mei 2008

Bij Resolutie MSC.258(84) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 16 mei 2008 in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee wijzigingen aangenomen. De Engelse tekst1) van de Resolutie en de wijzigingen luidt als volgt:


Resolution MSC.258(84) (adopted on 16 May 2008)

Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as “the Convention”) and article VI of the Protocol of 1988 relating to the Convention (hereinafter referred to as “the 1988 SOLAS Protocol”) concerning the procedure for amending the 1988 SOLAS Protocol,

Having considered, at its eighty-fourth session, amendments to the 1988 SOLAS Protocol proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol,

 • 1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, amendments to the appendix to the Annex to the 1988 SOLAS Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2009, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

 • 3. Invites the Parties concerned to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, the amendments shall enter into force on 1 January 2010, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Recommends the Parties concerned to issue certificates complying with the annexed amendments at the first renewal survey on or after 1 January 2010;

 • 5. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 SOLAS Protocol;

 • 6. Further requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 SOLAS Protocol.


Annex
Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

Annex
Modifications and additions to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Appendix
Modifications and additions to the Appendix to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Record of Equipment for Passenger Ship Safety Certificate (Form P)

 • 1. In the Record of Equipment for Passenger Ship Safety Certificate (Form P), in section 2, the existing item 11.1 is replaced by the following:

  • “11.1 Number of search and rescue locating devices

   • 11.1.1 Radar search and rescue transponders (SART)

   • 11.1.2 AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)”,

and in section 3, the existing item 6 is replaced by the following:

 • “6 Ship’s search and rescue locating device

  • 6.1 Radar search and rescue transponder (SART)

  • 6.2 AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)”.

Record of Equipment for Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E)

 • 2. In the Record of Equipment for Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E), in section 2, the existing item 9.1 is replaced by the following:

  • “9.1 Number of search and rescue locating devices

   • 9.1.1 Radar search and rescue transponders (SART)

   • 9.1.2 AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)”.

Record of Equipment for Cargo Ship Radio Certificate (Form R)

 • 3. In the Record of Equipment for Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R), in section 2, the existing item 6 is replaced by the following:

  • “6 Ship’s search and rescue locating device

   • 6.1 Radar search and rescue transponder (SART)

   • 6.2 AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)”.

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)

 • 4. In the Record of Equipment for Cargo Ship Safety Certificate (Form C), in section 2, the existing item 9.1 is replaced by the following:

  • “9.1 Number of search and rescue locating devices

   • 9.1.1 Radar search and rescue transponders (SART)

   • 9.1.2 AIS search and rescue transmitters (AIS-SART)”,

and in section 3, the existing item 6 is replaced by the following:

 • “6 Ship’s search and rescue locating device

  • 6.1 Radar search and rescue transponder (SART)

  • 6.2 AIS search and rescue transmitter (AIS-SART)”.


C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57 en Trb. 2006, 14.


De vertalingen van de in Trb. 2008, 88 geplaatste wijzigingen luiden als volgt:

Resolutie MSC.154(78) van 20 mei 2004


Resolutie MSC.154(78) (aangenomen op 20 mei 2004)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar achtenzeventigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2006, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2006;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal van de Organisatie, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel
Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Uitrustingsrapport voor het uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

 • 1. In sectie 2 wordt punt 9 verwijderd en worden de punten 10, 10.1 en 10.2 respectievelijk vernummerd tot de punten 9, 9.1 en 9.2.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

 • 2. In sectie 2 wordt punt 9 verwijderd en worden de punten 10, 10.1 en 10.2 respectievelijk vernummerd tot de punten 9, 9.1 en 9.2.


Resolutie MSC.171(79) van 9 december 2004


Resolutie MSC.171(79) (aangenomen op 9 december 2004)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar negenenzeventigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2006, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2006;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal van de Organisatie, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel
Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Model van een Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen

 • 1. In het model van het Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat is geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Afgegeven te”:

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-001.png

Model van een Constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 2. In het model van het Constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat is geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Afgegeven te”:

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-002.png

Model van een Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 3. In het model van het Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat is geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Afgegeven te”:

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-003.png

Uitrustingsrapport voor het Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

 • 4. De bestaande sectie 3 wordt vervangen door:

  • „3 Navigatiesystemen en -apparatuur

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-004.pngverkleinde afbeelding van trb-2008-219-005.pngverkleinde afbeelding van trb-2008-219-006.png

Model van een Radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 5. In het model van het Radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen, wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat is geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Afgegeven te”:

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-007.png

Model van een Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 6. In het model van het Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen, wordt de volgende nieuwe sectie ingevoegd tussen de sectie die aanvangt met de woorden „Dit certificaat is geldig tot” en de sectie die aanvangt met de woorden „Afgegeven te”:

verkleinde afbeelding van trb-2008-219-008.png

Uitrustingsrapport voor het Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

 • 7. In het Uitrustingsrapport wordt item 5 vervangen door het volgende:

  • „5.1 Reisgegevensrecorder (VDR);

  • 5.2 Vereenvoudigde Reisgegevensrecorder (S-VDR)3”,

na het bestaande item 13 wordt het volgende nieuwe item 14 ingevoegd:

 • „14 IAMSAR-Handboek, Volume III”.


Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006


Resolutie MSC.204(81) (aangenomen op 18 mei 2006)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Voorts herinnerend aan artikel VI(b) van het SOLAS-Protocol, 1988, waarin, onder andere, wordt bepaald dat wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol moeten worden aangenomen en in werking moeten worden gesteld in overeenstemming met de procedure die van toepassing is op de aanneming en inwerkingtreding van wijzigingen van hoofdstuk I van de Bijlage bij het Verdrag, als vermeld in de subparagrafen (iv), (vi)(1) en (vii)(1) van paragraaf (b) van artikel VIII van het Verdrag,

Erop wijzend dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(1) van het Verdrag, een wijziging van de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, wordt geacht te zijn aanvaard op de datum waarop deze door twee derde van de Partijen bij het Protocol is aanvaard,

Na bestudering, tijdens haar eenentachtigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI(b) van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI(b) van het SOLAS-Protocol, 1988, wijzigingen aan van de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Verzoekt de Secretaris-Generaal van de Organisatie, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI(b) van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en de bijbehorende Bijlage ter bestudering en aanvaarding te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, en tevens afschriften aan alle Leden van de Organisatie te doen toekomen;

 • 3. Verzoekt alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, met klem de wijzigingen zo spoedig mogelijk te aanvaarden.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Bijlage
Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL B ONDERZOEKEN EN CERTIFICATEN
Voorschrift 10 Onderzoeken van de structuur, machines en uitrusting van vrachtschepen

De bestaande tekst van subparagraaf (v) van paragraaf (a) van het voorschrift wordt vervangen door de volgende tekst:

 • „v. een minimum van twee inspecties van het vlak van het schip aan de buitenzijde gedurende het geldigheidstijdvak van vijf jaar van het Constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen of het Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen, behoudens wanneer voorschrift 14(e) of 14(f) van toepassing is. Wanneer voorschrift 14(e) of 14(f) van toepassing is, kan dit tijdvak van vijf jaar worden verlengd, zodat het samenvalt met de verlengde geldigheidsduur van het certificaat. In alle gevallen mag het tijdvak tussen twee onderzoeken niet langer zijn dan 36 maanden;”.


Resolutie MSC.227(82) van 8 december 2006


Resolutie MSC.227(82) (aangenomen op 8 december 2006)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28 (b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar tweeëntachtigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2008, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2008;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974


Aanhangsel
Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P)

In het Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P) wordt in sectie 5 het volgende nieuwe punt 4.2 ingevoegd na punt 4:

 • „4.2 Lange-afstand identificatie- en trackingsysteem”,

en punt 4 (Automatisch identificatiesysteem (AIS)) wordt hernummerd tot punt 4.1.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidsuitrustingscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

 • 2. In het Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E) wordt in sectie 3 het volgende nieuwe punt 4.2 ingevoegd na punt 4:

  • „4.2 Lange-afstand identificatie- en trackingsysteem”,

en punt 4 (Automatisch identificatiesysteem (AIS)) wordt hernummerd tot punt 4.1.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

 • 3. In het Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C) wordt in sectie 5 het volgende nieuwe punt 4.2 ingevoegd na punt 4:

  • „4.2 Lange-afstand identificatie- en trackingsysteem”,

en punt 4 (Automatisch identificatiesysteem (AIS)) wordt hernummerd tot punt 4.1.


Resolutie MSC.240(83) van 12 oktober 2007


Resolutie MSC.240(83) (aangenomen op 12 oktober 2007)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar drieëntachtigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2009, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2009;

 • 4. Beveelt de betrokken Partijen aan bij het eerste hernieuwde onderzoek na 1 juli 2009 certificaten af te geven die aan de bijgevoegde wijzigingen voldoen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal van de Organisatie, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 6. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd

Aanhangsel
Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Model van een Veiligheidscertificaat voor Passagiersschepen

 • 1. In de sectie die aanvangt met de woorden „Ondergetekende verklaart:” worden na de bestaande paragraaf 2.9 de volgende nieuwe paragrafen 2.10 en 2.11 toegevoegd:

  • „2.10 op het schip wel/geen/1 vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift II-2/17 van het Verdrag;

  • 2.11 aan dit Certificaat een/geen/1 Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen is gehecht.

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 • 2. In de tabel van paragraaf 2.1.3, in de sectie die aanvangt met de woorden „Ondergetekende verklaart:” wordt de verwijzing naar „voorschrift II-1/13” vervangen door een verwijzing naar „voorschrift II-1/184”, worden de woorden „C.1, C.2 en C.3” vervangen door „P.1, P.2 en P.3” en wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

„4 Voor schepen gebouwd vóór 1 januari 2009, moet de toepasselijke indelingsnotering “C.1, C.2 en C.3” worden gebruikt.”

Model van een Constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 3. In de sectie die aanvangt met de woorden „Ondergetekende verklaart:” worden na de bestaande paragraaf 4 de volgende nieuwe paragrafen 5 en 6 toegevoegd:

  • „5 op het schip wel/geen/4 vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift II-2/17 van het Verdrag;

  • 6 aan dit Certificaat een/geen/4 Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen is gehecht.

4 Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Model van een Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 4. In de sectie die aanvangt met de woorden „Ondergetekende verklaart:” worden na de bestaande paragraaf 2.6 de volgende nieuwe paragrafen 2.7 en 2.8 toegevoegd:

  • „2.7 op het schip wel/geen/4 vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift II-2/17 van het Verdrag;

  • 2.8 aan dit Certificaat een/geen/4 Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen is gehecht.

4 Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Model van een Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 5. In de sectie die aanvangt met de woorden „Ondergetekende verklaart:” worden na de bestaande paragraaf 2.10 de volgende nieuwe paragrafen 2.11 en 2.12 toegevoegd:

  • „2.11 op het schip wel/geen/4 vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift II-2/17 van het Verdrag;

  • 2.12 aan dit Certificaat een/geen/4 Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen is gehecht.

4 Doorhalen wat niet van toepassing is.”


D. PARLEMENT

Zie de rubrieken D en J van Trb. 2005, 74 en rubriek D van Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88.

E. PARTIJGEGEVENS

Protocol

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Algerije

 

20-08-01

T

20-11-01

   

Antigua en Barbuda

 

21-01-00

T

21-04-00

   

Argentinië

 

02-09-93

T

03-02-00

   

Australië

 

07-02-97

T

03-02-00

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama’s

 

02-02-99

T

03-02-00

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

11-08-00

T

11-11-00

   

België

 

19-03-07

T

19-06-07

   

Belize

 

14-06-07

T

14-09-07

   

Bulgarije

 

13-04-04

T

13-07-04

   

Cambodja

 

08-06-01

T

08-09-01

   

Chili

 

29-09-95

T

03-02-00

   

China

23-02-90

03-02-95

R

03-02-00

   

Cook-eilanden

 

30-06-03

T

30-09-03

   

Cuba

 

25-10-05

T

25-01-06

   

Cyprus

09-03-89

04-02-98

R

03-02-00

   

Denemarken

 

02-12-91

T

03-02-00

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Duitsland

 

22-06-95

T

03-02-00

   

Ecuador

 

26-08-08

T

26-11-08

   

Egypte

 

21-04-95

T

03-02-00

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

T

03-02-00

   

Eritrea

 

04-02-00

T

04-05-00

   

Estland

 

20-08-03

T

20-11-03

   

Fiji-eilanden

 

28-07-04

T

28-10-04

   

Finland

 

17-12-99

T

17-03-00

   

Frankrijk

23-01-90

28-02-92

R

03-02-00

   

Georgië

 

25-08-95

T

03-02-00

   

Grenada

 

28-06-04

T

28-09-04

   

Griekenland

13-02-90

19-07-94

R

03-02-00

   

Guatemala

 

01-09-00

T

01-12-00

   

Honduras

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Ierland

 

24-09-03

T

24-12-03

   

IJsland

 

12-05-00

T

12-08-00

   

India

 

22-08-00

T

22-11-00

   

Iran

 

31-10-06

T

31-01-07

   

Italië

 

03-03-92

T

03-02-00

   

Jamaica

 

02-05-03

T

02-08-03

   

Japan

 

24-06-97

T

03-02-00

   

Jordanië

 

14-10-03

T

14-01-04

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Kroatië

 

31-01-00

T

30-04-00

   

Letland

 

07-04-99

T

03-02-00

   

Liberia

 

26-02-97

T

03-02-00

   

Litouwen

 

20-04-06

T

20-07-06

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

03-02-00

   

Malawi

 

17-12-01

T

17-03-02

   

Maldiven, de

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Malta

 

28-01-99

T

03-02-00

   

Marshall-eilanden, de

 

16-10-95

T

03-02-00

   

Mauritius

 

17-12-02

T

17-03-03

   

Mexico

 

13-05-94

T

03-02-00

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Mongolië

 

19-09-07

T

19-12-07

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-89

         

– Nederland

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Ned. Antillen

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Aruba

 

22-02-91

R

03-02-00

   

Nicaragua

 

17-12-04

T

17-03-05

   

Nieuw-Zeeland

 

06-03-01

T

06-06-01

   

Noord-Korea

 

08-08-01

T

08-11-01

   

Noorwegen

 

13-10-94

T

03-02-00

   

Oekraïne

 

07-10-05

T

07-01-06

   

Oman

 

17-06-91

T

03-02-00

   

Pakistan

 

06-12-01

T

06-03-02

   

Panama

 

17-09-07

T

17-12-07

   

Paraguay

 

15-06-04

T

15-09-04

   

Polen

 

21-07-08

T

21-10-08

   

Portugal

 

12-06-00

T

12-09-00

   

Roemenië

 

18-05-01

T

18-08-01

   

Russische Federatie

 

18-08-00

T

18-11-00

   

Samoa

 

18-05-04

T

18-08-04

   

Seychellen, de

26-09-89

27-09-89

R

03-02-00

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

18-08-99

T

03-02-00

   

Sint Kitts en Nevis

 

11-06-04

T

11-09-04

   

Sint Lucia

 

20-05-04

T

20-08-04

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

09-10-01

T

09-01-02

   

Slovenië

 

03-06-99

T

03-02-00

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

03-02-00

   

Spanje

 

10-01-95

T

03-02-00

   

Syrië

 

20-07-01

T

20-10-01

   

Tonga

 

15-06-00

T

15-09-00

   

Tunesië

 

13-01-99

T

03-02-00

   

Tuvalu

 

30-06-04

T

30-09-04

   

Uruguay

15-03-89

31-07-03

R

31-10-03

   

Vanuatu

 

14-09-92

T

03-02-00

   

Venezuela

 

17-02-98

T

03-02-00

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

08-03-00

T

08-06-00

   

Verenigde Staten van Amerika, de

06-04-89

01-07-91

R

03-02-00

   

Vietnam

 

27-05-02

T

27-08-02

   

Zuid-Korea

 

14-11-94

T

03-02-00

   

Zweden

28-02-90

04-02-93

R

03-02-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

23-10-2002

 

Macau SAR

24-06-2005

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

03-02-2000

 

Groenland

03-02-2000

 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Alderney

19-05-2004

 

Anguilla

19-05-2004

 

Bermuda

30-01-2004

 

Britse Maagden-eilanden

10-06-2004

 

Cayman-eilanden

30-01-2004

 

Falkland-eilanden

30-01-2004

 

Gibraltar

30-01-2004

 

Guernsey

30-01-2004

 

Jersey

30-01-2004

 

Man

30-01-2004

 

Montserrat

19-05-2004

 

Sint Helena

10-06-2004

 

Turks- en Caicos-eilanden

07-07-2004

 

Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

Aanvaarding is voorzien in artikel VIII(b)(vi)1 van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Noorwegen

 

09-09-07

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken G en J van Trb. 2005, 74 en rubriek G van Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88.

Resolutie MSC.258(84) van 16 mei 2008

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vii)2 van het Verdrag op 1 januari 2010 in werking treden, tenzij overeenkomstig artikel VIII(b)(vi)2 vóór 1 juli 2009 hetzij meer dan een derde van de Verdragsluitende regeringen, hetzij Verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie ervan in kennis stellen, dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57, Trb. 2005, 74, Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88.

Titel

:

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

Londen, 11 november 1988

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 197

     

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 174

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2008.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.