Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 148Verdrag

45 (1988) Nr. 7

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor wijzigingen zie rubriek J van Trb. 2005, 74 en rubriek B van Trb. 2008, 88 en 219.


Resolutie MSC.283(86) van 5 juni 2009

Bij Resolutie MSC.283(86) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 5 juni 2009 in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee wijzigingen aangenomen. De Engelse tekst1) van de Resolutie en de wijzigingen luidt als volgt:


Resolution MSC.283(86) (adopted on 5 June 2009)

Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as “the Convention”) and article V1 of the Protocol of 1988 relating to the Convention (hereinafter referred to as “the 1988 SOLAS Protocol”) concerning the procedure for amending the 1988 SOLAS Protocol,

Having considered, at its eighty-sixth session, amendments to the 1988 SOLAS Protocol in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention and article V1 of the 1988 SOLAS Protocol,

 • 1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention and article V1 of the 1988 SOLAS Protocol, amendments to the appendix to the Annex to the 1988 SOLAS Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention and article V1 of the 1988 SOLAS Protocol, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2010, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of he world’s merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

 • 3. Invites the Parties concerned to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention and article V1 of the 1988 SOLAS Protocol, the amendments shall enter into force on l January 2011, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention and article V1 of the 1988 SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 SOLAS Protocol;

 • 5. Further requests the Secretary-Genera1 to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 SOLAS Protocol.


Annex
Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

Annex
Modifications and additions to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Appendix
Modifications and additions to the Appendix to the Annex t0 the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Record of Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate (Form P)

 • 1 In the Record of Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate (Form P), in section 5, a new item 14 is inserted as follows:

  • “14 Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)”.

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E)

 • 2 In the Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E), in section 3, a new item 14 is inserted as follows:

  • “14 Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)”.

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)

 • 3 In the Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C), in section 5, a new item 15 is inserted as follows:

  • “15 Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)”.


C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57, Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 219.


De vertaling van de in Trb. 2008, 219 geplaatste wijziging luidt als volgt:

Resolutie MSC.258(84) van 16 mei 2008


Resolutie MSC.258(84) (aangenomen op 16 mei 2008)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28 (b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar vierentachtigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2009, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 januari 2010;

 • 4. Beveelt de betrokken Partijen aan bij het eerste hernieuwde onderzoek op of na 1 januari 2010 certificaten af te geven die aan de bijgevoegde wijzigingen voldoen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 6. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd

Bijlage
Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel
Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P)

 • 1. In het uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P) wordt in sectie 2 het bestaande punt 11.1 vervangen door:

  • „11.1 Aantal uitrustingen voor opsporing en redding

   • 11.1.1 Radartransponders voor opsporing en redding (SART)

   • 11.1.2 AIS-zenders voor opsporing en redding (AIS-SART)”,

en in sectie 3 wordt het bestaande punt 6 vervangen door:

 • „6 Uitrusting op het schip voor opsporing en redding

  • 6.1 Radartransponder voor opsporing en redding (SART)

  • 6.2 AIS-zender voor opsporing en redding (AIS-SART)”.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidsuitrustingscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

 • 2. In het uitrustingsrapport voor het veiligheidsuitrustingscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E) wordt in sectie 2 het bestaande punt 9.1 vervangen door:

  • „9.1 Aantal uitrustingen voor opsporing en redding

   • 9.1.1 Radartransponders voor opsporing en redding (SART)

   • 9.1.2 AIS-zenders voor opsporing en redding (AIS-SART)”.

Uitrustingsrapport voor het radioveiligheidscertificaat1) voor vrachtschepen (Formulier R)

 • 3. In het uitrustingsrapport voor het radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier R) wordt in sectie 2 het bestaande punt 6 vervangen door:

  • „6 Uitrusting op het schip voor opsporing en redding

   • 6.1 Radartransponder voor opsporing en redding (SART)

   • 6.2 AIS-zender voor opsporing en redding (AIS-SART)”.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

 • 4. In het uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C) wordt in sectie 2 het bestaande punt 9.1 vervangen door:

  • „9.1 Aantal uitrustingen voor opsporing en redding

   • 9.1.1 Radartransponders voor opsporing en redding (SART)

   • 9.1.2 AIS-zenders voor opsporing en redding (AIS-SART)”,

en in sectie 3 wordt het bestaande punt 6 vervangen door:

 • „6 Uitrusting op het schip voor opsporing en redding

  • 6.1 Radartransponder voor opsporing en redding (SART)

  • 6.2 AIS-zender voor opsporing en redding (AIS-SART)”.


D. PARLEMENT

Zie de rubrieken D en J van Trb. 2005, 74 en rubriek D van Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88.


Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

De wijzigingen behoefden, anders dan vermeld in Trb. 2008, 88, in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.


Resolutie MSC.258(84) van 16 mei 2008

De wijzigingen behoefden in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.


Resolutie MSC.283(86) van 5 juni 2009

De wijzigingen behoeven in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Algerije

 

20-08-01

T

20-11-01

   

Antigua en Barbuda

 

21-01-00

T

21-04-00

   

Argentinië

 

02-09-93

T

03-02-00

   

Australië

 

07-02-97

T

03-02-00

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama's

 

02-02-99

T

03-02-00

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

11-08-00

T

11-11-00

   

België

 

19-03-07

T

19-06-07

   

Belize

 

14-06-07

T

14-09-07

   

Bulgarije

 

13-04-04

T

13-07-04

   

Cambodja

 

08-06-01

T

08-09-01

   

Chili

 

29-09-95

T

03-02-00

   

China

23-02-90

03-02-95

R

03-02-00

   

Cook-eilanden

 

30-06-03

T

30-09-03

   

Cuba

 

25-10-05

T

25-01-06

   

Cyprus

09-03-89

04-02-98

R

03-02-00

   

Denemarken

 

02-12-91

T

03-02-00

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Duitsland

 

22-06-95

T

03-02-00

   

Ecuador

 

26-08-08

T

26-11-08

   

Egypte

 

21-04-95

T

03-02-00

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

T

03-02-00

   

Eritrea

 

04-02-00

T

04-05-00

   

Estland

 

20-08-03

T

20-11-03

   

Fiji-eilanden

 

28-07-04

T

28-10-04

   

Finland

 

17-12-99

T

17-03-00

   

Frankrijk

23-01-90

28-02-92

R

03-02-00

   

Georgië

 

25-08-95

T

03-02-00

   

Grenada

 

28-06-04

T

28-09-04

   

Griekenland

13-02-90

19-07-94

R

03-02-00

   

Guatemala

 

01-09-00

T

01-12-00

   

Honduras

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Ierland

 

24-09-03

T

24-12-03

   

IJsland

 

12-05-00

T

12-08-00

   

India

 

22-08-00

T

22-11-00

   

Iran

 

31-10-06

T

31-01-07

   

Italië

 

03-03-92

T

03-02-00

   

Jamaica

 

02-05-03

T

02-08-03

   

Japan

 

24-06-97

T

03-02-00

   

Jordanië

 

14-10-03

T

14-01-04

   

Kazachstan

 

17-02-09

T

17-05-09

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Kroatië

 

31-01-00

T

30-04-00

   

Letland

 

07-04-99

T

03-02-00

   

Liberia

 

26-02-97

T

03-02-00

   

Libië

 

20-01-09

T

20-04-09

   

Litouwen

 

20-04-06

T

20-07-06

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

03-02-00

   

Malawi

 

17-12-01

T

17-03-02

   

Maldiven, de

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Malta

 

28-01-99

T

03-02-00

   

Marshalleilanden, de

 

16-10-95

T

03-02-00

   

Mauritius

 

17-12-02

T

17-03-03

   

Mexico

 

13-05-94

T

03-02-00

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Mongolië

 

19-09-07

T

19-12-07

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-89

         

– Nederland

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Ned. Antillen

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Aruba

 

22-02-91

R

03-02-00

   

Nicaragua

 

17-12-04

T

17-03-05

   

Nieuw-Zeeland

 

06-03-01

T

06-06-01

   

Noord-Korea

 

08-08-01

T

08-11-01

   

Noorwegen

 

13-10-94

T

03-02-00

   

Oekraïne

 

07-10-05

T

07-01-06

   

Oman

 

17-06-91

T

03-02-00

   

Pakistan

 

06-12-01

T

06-03-02

   

Panama

 

17-09-07

T

17-12-07

   

Paraguay

 

15-06-04

T

15-09-04

   

Polen

 

21-07-08

T

21-10-08

   

Portugal

 

12-06-00

T

12-09-00

   

Roemenië

 

18-05-01

T

18-08-01

   

Russische Federatie

 

18-08-00

T

18-11-00

   

Samoa

 

18-05-04

T

18-08-04

   

Seychellen, de

26-09-89

27-09-89

R

03-02-00

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

18-08-99

T

03-02-00

   

Sint Kitts en Nevis

 

11-06-04

T

11-09-04

   

Sint Lucia

 

20-05-04

T

20-08-04

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

09-10-01

T

09-01-02

   

Slovenië

 

03-06-99

T

03-02-00

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

03-02-00

   

Spanje

 

10-01-95

T

03-02-00

   

Syrië

 

20-07-01

T

20-10-01

   

Tonga

 

15-06-00

T

15-09-00

   

Tunesië

 

13-01-99

T

03-02-00

   

Tuvalu

 

30-06-04

T

30-09-04

   

Uruguay

15-03-89

31-07-03

R

31-10-03

   

Vanuatu

 

14-09-92

T

03-02-00

   

Venezuela

 

17-02-98

T

03-02-00

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

08-03-00

T

08-06-00

   

Verenigde Staten van Amerika, de

06-04-89

01-07-91

R

03-02-00

   

Vietnam

 

27-05-02

T

27-08-02

   

Zuid-Korea

 

14-11-94

T

03-02-00

   

Zweden

28-02-90

04-02-93

R

03-02-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

23-10-2002

 

Macau SAR

24-06-2005

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

03-02-2000

 

Groenland

03-02-2000

 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Alderney

19-05-2004

 

Anguilla

19-05-2004

 

Bermuda

30-01-2004

 

Britse Maagdeneilanden

10-06-2004

 

Caymaneilanden

30-01-2004

 

Falklandeilanden

30-01-2004

 

Gibraltar

30-01-2004

 

Guernsey

30-01-2004

 

Jersey

30-01-2004

 

Man

30-01-2004

 

Montserrat

19-05-2004

 

Sint Helena

10-06-2004

 

Turks- en Caicos-eilanden

07-07-2004

 

Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

Zie Trb. 2008, 219.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Noorwegen

 

09-09-07

R

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken G en J van Trb. 2005, 74 en rubriek G van Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88 en 219.


Resolutie MSC.240(83) van 12 oktober 2007

De wijzigingen zijn in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vii)2 van het Verdrag op 1 juli 2009 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.


Resolutie MSC.258(84) van 16 mei 2008

De wijzigingen zullen in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vii)2 van het Verdrag op 1 januari 2010 in werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk gelden.


Resolutie MSC.283(86) van 5 juni 2009

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vii)2 van het Verdrag op 1 januari 2011 in werking treden, tenzij overeenkomstig artikel VIII(b)(vi)2(bb) vóór 1 juli 2010 hetzij meer dan een derde van de Verdragsluitende regeringen, hetzij Verdragsluitende regeringen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie ervan in kennis stellen, dat zij bezwaar hebben tegen de wijzigingen.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57, Trb. 2005, 74, Trb. 2006, 14 en Trb. 2008, 88 en 219.

Verbanden

Het Protocol dient ter aanvulling van:

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 147

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

Uitgegeven de vijftiende oktober 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt. Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

XNoot
1)

Noot redactie Tractatenblad: Het woord „Safety” ontbreekt in de in Trb. 2008, 219 afgedrukte Engelse tekst, maar had hier waarschijnlijk wel moeten staan.