Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 250Verdrag

25 (1978) Nr. 8

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlage)

Londen, 17 februari 1978

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 189.

Voor wijzigingen en verbeteringen van de Bijlage, zie rubriek J van Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159, en rubriek B van Trb. 2013, 81.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 189 en de rubrieken J van Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156 en Trb. 1991, 159.


De vertaling van Resolutie MSC.343(91) luidt als volgt:


Resolutie MSC.343(91) (aangenomen op 30 november 2012)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974 (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan de taken die het Protocol van 1978 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1978”) toekent aan de Maritieme Veiligheidscommissie betreffende het in overweging nemen en het aannemen van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1978,

Erkennend de noodzaak de inhoud van de formulieren van het Constructieveiligheidscertificaat en van het uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen vervat in het aanhangsel bij het SOLAS-Protocol, 1978, af te stemmen op die in het Verdrag en het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar eenennegentigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1978, voorgesteld en verspreid overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978,

  • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1978, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

  • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2014, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1978, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

  • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2014;

  • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel II van het SOLAS-Protocol, 1978, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1978;

  • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1978.


Bijlage
Wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd

Bijlage

Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Aanhangsel

De huidige formulieren van het Constructieveiligheidscertificaat en van het uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen worden vervangen door het volgende:

Formulier van een constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 

CONSTRUCTIEVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

           

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974,

als gewijzigd bij het bijbehorende Protocol van 1978

 
           
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1) .....

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Draagvermogen van het schip (metrieke ton)2) .....

IMO-nummer3) .....

           

Type schip4)

 

Bulkcarrier

 

Olietankschip

 

Chemicaliëntankschip

 

Gastankschip

 

Alle andere vrachtschepen dan de bovenstaande

           

Datum van de bouw:

 

Datum van bouwcontract .....

 

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond .....

 

Datum van oplevering .....

 

Aanvangsdatum van werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard (indien van toepassing) .....

           

Alle daarvoor in aanmerking komende data moeten worden ingevuld.

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/10 van het Verdrag.

           

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat de toestand van de constructie, machines en uitrusting zoals omschreven in het bovenstaande voorschrift toereikend is en dat het schip voldoet aan de desbetreffende vereisten van de hoofdstukken II-1 en II-2 van het Verdrag (anders dan die welke betrekking hebben op brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen).

           

3.

Dat de regering bij de implementatie van voorschrift I/6(b) het volgende heeft ingesteld:

 

– verplichte jaarlijkse onderzoeken;

 

– inspecties op ongezette tijden.

           

4.

Dat een/geen4) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

           

5.

Dat op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge de voorschrift(en) II-1/55 / II-2/174) van het Verdrag.

           

6.

Dat aan dit certificaat een/geen4) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur4) is gehecht.

           

Dit certificaat is geldig tot .....

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is: ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te ..........

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

     
         

..........

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

 
       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

TUSSENTIJDS ONDERZOEK

(voor tankschepen van 10 jaar en ouder)

           

Hierbij wordt verklaard dat bij een tussentijds onderzoek, vereist uit hoofde van voorschrift I/10 van het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978, is gebleken dat het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

           
     

Getekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           
     

Getekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERZOEKEN OF INSPECTIES OP ONGEZETTE TIJDEN

 

Hierbij wordt verklaard dat het schip is onderzocht in overeenstemming met voorschrift I/6(b) van het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 en de desbetreffende aanbevelingen van de Organisatie6).

 

1e verplichte jaarlijkse onderzoek4), 5)

Getekend:

.....

1e inspectie op een ongezet tijdstip4)

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

2e verplichte jaarlijkse onderzoek4), 5)

Getekend:

.....

2e inspectie op een ongezet tijdstip4)

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

3e verplichte jaarlijkse onderzoek4), 5)

Getekend:

.....

3e inspectie op een ongezet tijdstip4)

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

4e verplichte jaarlijkse onderzoek4), 5)

Getekend:

.....

4e inspectie op een ongezet tijdstip4)

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Uitsluitend voor olietankschepen, chemicaliëntankschepen en gastankschepen.

X Noot
3)

Overeenkomstig het Stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Een tussentijds onderzoek mag in de plaats komen van een verplicht jaarlijks onderzoek; een inspectie op een ongezet tijdstip evenwel niet.

Formulier van een uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 

CONSTRUCTIEVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHEPEN

 

Dit certificaat wordt aangevuld met een uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat van vrachtschepen (Formulier E)

           

(Officieel stempel)

   

(Staat)

   

Afgegeven uit hoofde van de bepalingen van het

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE BEVEILIGING VAN MENSENLEVENS OP ZEE,1974,

als gewijzigd bij het bijbehorende Protocol van 1978

 
           
   

onder het gezag van de Regering van

 
       
   

(naam van de Staat)

 
 

door

   
   

(bevoegde persoon of organisatie)

 
           

Gegevens van het schip1) .....

Naam van het schip .....

Onderscheidingsnummer of -letters .....

Thuishaven .....

Brutotonnage .....

Draagvermogen van het schip (metrieke ton)2) .....

Lengte van het schip (voorschrift III/3.12)

IMO-nummer3) .....

           

Type schip4)

 

Bulkcarrier

 

Olietankschip

 

Chemicaliëntankschip

 

Gastankschip

 

Alle andere vrachtschepen dan de bovenstaande

           

Datum waarop de kiel werd gelegd of de bouw van het schip zich in een soortgelijk stadium bevond, of indien van toepassing, aanvangsdatum van de werkzaamheden ten behoeve van een verandering of wijziging van ingrijpende aard .....

           

HIERBIJ WORDT VERKLAARD:

 

1.

Dat het schip is onderzocht in overeenstemming met de vereisten van voorschrift I/8 van het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978.

           

2.

Dat uit het onderzoek is gebleken dat:

   

2.1

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van brandbeveiligingssystemen, -apparatuur en -plannen;

   

2.2

de reddingsmiddelen en de apparatuur van de reddingsboten en -vlotten en hulpverleningsboten aanwezig zijn, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.3

het schip is uitgerust met een lijnwerptoestel en radio-installatie voor gebruik in reddingsmiddelen, in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag;

   

2.4

het schip voldoet aan de vereisten van het Verdrag ten aanzien van de aanwezigheid aan boord van navigatieapparatuur, middelen om loodsen aan boord te nemen en nautische publicaties;

   

2.5

het schip is uitgerust met lichten, dagmerken en middelen om geluidssignalen en noodsignalen af te geven in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag en met de van kracht zijnde Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee;

   

2.6

het schip in alle andere opzichten voldoet aan de desbetreffende vereisten van het Verdrag;

   

2.7

op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-2/17 / III/384) van het Verdrag;

   

2.8

aan dit certificaat een/geen4) document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen4) is gehecht.

   

3.

Dat het schip in overeenstemming met III/26.1.1.15) vaart binnen de grenzen van het handelsgebied .....

   

4.

Dat de regering bij de implementatie van voorschrift I/6(b) het volgende heeft ingesteld:

 

– verplichte jaarlijkse onderzoeken;

 

– inspecties op ongezette tijden.

   

5.

Dat een/geen4) certificaat van vrijstelling is afgegeven.

   

Dit certificaat is geldig tot .....

 

Datum van afronding van het onderzoek waarop dit certificaat gebaseerd is: ..... (dd/mm/jjjj)

 

Afgegeven te ..........

     
 

(Plaats van afgifte van het certificaat)

     
         

.....

 

.....

 

(Datum van afgifte)

(Handtekening van bevoegde ambtenaar die het certificaat afgeeft)

 
       

(Zegel of stempel van de autoriteit die het certificaat afgeeft, naargelang wat van toepassing is)

 

TUSSENTIJDS ONDERZOEK

 

(voor tankschepen van tien jaar en ouder)

           

Hierbij wordt verklaard dat uit een tussentijds onderzoek, vereist uit hoofde van voorschrift I/8 van het Verdrag, als gewijzigd bij het Protocol van 1978, is gebleken dat het schip voldoet aan de desbetreffende bepalingen van het Verdrag.

           
     

Getekend:

.....

       

(Handtekening van bevoegde ambtenaar)

     

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERZOEKEN OF INSPECTIES OP ONGEZETTE TIJDSTIPPEN

 

Hierbij wordt verklaard dat het schip is onderzocht in overeenstemming met voorschrift I/6(b) van het Verdrag, als gewijzigd bij het Protocol van 1978 en de desbetreffende aanbevelingen van de Organisatie6)

 

verplicht jaarlijks onderzoek4), 7)

Getekend:

.....

inspectie op een ongezet tijdstip4)

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

           

***

 

Ingevolge de bepalingen van voorschrift I/14 van het Verdrag, als gewijzigd bij het Protocol van 1978, wordt de geldigheid van dit certificaat verlengd tot

 

Getekend:

.....

 

Plaats:

.....

     

Datum:

.....

       

(Zegel of stempel van de autoriteit, naargelang wat van toepassing is)

         

***

X Noot
1)

De gegevens van het schip kunnen ook horizontaal worden vermeld in de vakjes.

X Noot
2)

Uitsluitend voor olietankschepen, chemicaliëntankschepen en gastankschepen.

X Noot
3)

Overeenkomstig het Stelsel voor scheepsidentificatienummers van de IMO, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.600(15).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Verwezen wordt naar de wijzigingen van SOLAS (MSC.6(48)) van 1983, van toepassing op schepen gebouwd op of na 1 juli 1986, maar vóór 1 juli 1998 in het geval van gedeeltelijk overdekte zelfoprichtende reddingsboten aan boord.

X Noot
6)

Verwezen wordt naar de Richtlijnen voor verplichte onderzoeken uit hoofde van het SOLAS-Protocol, 1978, de Internationale code voor chemicaliën in bulk en de Internationale code voor gastankschepen, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.560(14), zoals gewijzigd bij MSC.84(70), en de van toepassing zijnde delen van de richtlijnen en het geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering (HSSC), 2011, als eventueel gewijzigd, door de Organisatie aangenomen bij resolutie A.1053(27).

X Noot
7)

Een tussentijds onderzoek mag in de plaats komen van een verplicht jaarlijks onderzoek; een inspectie op een ongezet tijdstip evenwel niet.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 16, rubriek J van Trb. 1983, 174, Trb. 1991, 159, en rubriek D van Trb. 2013, 81.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1978, 189, rubriek F van Trb. 1981, 16 en, laatstelijk, Trb. 2013, 81.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 16, rubriek J van Trb. 1985, 156 en Trb. 1996, 223, en rubriek G van Trb. 2013, 81.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1978, 189, Trb. 1981, 16, Trb. 1983, 174, Trb. 1985, 156, Trb. 1991, 159, Trb. 1996, 223 en Trb. 2013, 81.

Verbanden

Het Protocol dient ter aanvulling van:

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 249

     

Het Protocol wordt tussen partijen vervangen door:

     

Titel

:

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 11 november 1988

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 251

     

Uitgegeven de negentiende december 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS