Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2006, 14Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op zee, 1974; (met bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor de Engelse tekst van resolutie MSC.92(72) van 26 mei 2000 zie rubriek J van Trb. 2005, 74.

Voor de Engelse tekst van resolutie MSC.100(73) van 5 december 2000 zie rubriek J van Trb. 2005, 74.

Voor de Engelse tekst van resolutie MSC.124(75) van 24 mei 2002 zie rubriek J van Trb. 2005, 74.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57.


Resolutie MSC.92(72) van 26 mei 2000

Resolutie MSC.92(72) (aangenomen op 26 mei 2000)

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, hierna te noemen ‘‘het Verdrag’’, en artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag, hierna te noemen ‘‘het SOLAS-Protocol, 1988’’, betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar tweeënzeventigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2001, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 januari 2002;

4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

In het formulier van het Veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen en het Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen, opgenomen in het aanhangsel bij de Bijlage bij het Protocol bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974, wordt onder het kopje „Type schip’’ het woord „Bulkcarrier’’ ingevoegd tussen het kopje en het woord „Olietankschip’’.


Resolutie MSC.100(73) van 5 december 2000

Resolutie MSC.100(73) (aangenomen op 5 december 2000)

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974, zoals gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, hierna te noemen „het Verdrag’’, en artikel VI(c) van het Protocol van 1988 bij het Verdrag, hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988’’, betreffende de procedure voor wijziging van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar drieënzeventigste zitting, van wijzigingen van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI(c) van het SOLAS-Protocol, 1988,

1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI(c) van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2002, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI(c) van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2002;

4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI(c) van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974, zoals gewijzigd

Aanhangsel

Wijzigingen op en toevoegingen aan het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P)

1. De huidige afdelingen 5 en 6 alsmede de desbetreffende voetnoten worden geschrapt en de volgende nieuwe afdeling 5 wordt ingevoegd:

„5. Gegevens inzake navigatiesystemen en -apparatuur

 SoortAanwezig
1.1 Magnetisch standaardkompas*. . . . . . . .
1.2Magnetisch reservekompas*. . . . . . . .
1.3 Gyrokompas*. . . . . . . .
1.4Gyrokompas koers-repeater*. . . . . . . .
1.5Gyrokompas peiling-repeater*. . . . . . . .
1.6 Koers- of track-controlesysteem*. . . . . . . .
1.7Pelorus of peilkompas*. . . . . . . .
1.8Voorziening om koersen en peilingen te corrigeren. . . . . . . .
1.9Koersinformatie-apparatuur (THD)*. . . . . . . .
2.1 Systeem voor elektronische zeekaarten (ECDIS)**. . . . . . . .
2.2 Back-upvoorzieningen voor ECDIS. . . . . . . .
2.3 Zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
2.4Back-upvoorzieningen voor elektronische zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
3.1 Ontvanger voor een wereldwijd navigatiesatellietsysteem / radionavigatiesysteem te land*,**. . . . . . . .
3.2 9 GHz-radar*. . . . . . . .
3.3 Tweede radar (3 GHz / 9 GHz**)*. . . . . . . .
3.4 Automatische radarplotapparatuur (ARPA)* . . . . . . . .
3.5 Automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.6 Tweede automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.7Elektronisch plotapparaat*. . . . . . . .
4Automatisch identificatiesysteem (AIS). . . . . . . .
5 Reisgegevensrecorder (VDR). . . . . . . .
6.1 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (door het water)*. . . . . . . .
6.2 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (over de grond in voorwaartse en zijwaartse richting)*. . . . . . . .
7 Echolood*. . . . . . . .
8.1Roerstandaanwijzers, schroeftachometers, stuwkrachtmeters en spoedmeters en meters die de operationele modus aangeven*. . . . . . . .
8.2 Bochtaanwijzer*. . . . . . . .
9 Geluidsontvangstsysteem*. . . . . . . .
10 Telefoon naar de noodstuurpositie*. . . . . . . .
11 Dagseinlamp*. . . . . . . .
12 Radarreflector*. . . . . . . .
13 Internationaal Seinboek. . . . . . . .

* Ingevolge voorschrift V/19 mogen vervangende voorzieningen aanwezig zijn om aan dit vereiste te voldoen. Indien andere voorzieningen worden gebruikt, moet worden vermeld welke dit zijn.

** Doorhalen wat niet van toepassing is.’’

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier E)

2. De huidige afdeling 3 en de bijbehorende voetnoot worden geschrapt en de volgende nieuwe afdeling 3 wordt ingevoegd:

„3. Gegevens inzake navigatiesystemen en -apparatuur

 SoortAanwezig
1.1 Magnetisch standaardkompas*. . . . . . . .
1.2 Magnetisch reservekompas*. . . . . . . .
1.3 Gyrokompas*. . . . . . . .
1.4Gyrokompas koers-repeater*. . . . . . . .
1.5Gyrokompas peiling-repeater*. . . . . . . .
1.6 Koers- of track-controlesysteem*. . . . . . . .
1.7 Pelorus of peilkompas*. . . . . . . .
1.8 Voorziening om koersen en peilingen te corrigeren. . . . . . . .
1.9Koersinformatie-apparatuur (THD)*. . . . . . . .
2.1 Systeem voor elektronische zeekaarten (ECDIS)**. . . . . . . .
2.2 Back-upvoorzieningen voor ECDIS. . . . . . . .
2.3 Zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
2.4Back-upvoorzieningen voor elektronische zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
3.1 Ontvanger voor een wereldwijd navigatiesatellietsysteem / radionavigatiesysteem te land*,**. . . . . . . .
3.2 9 GHz-radar*. . . . . . . .
3.3 Tweede radar (3 GHz / 9 GHz**)*. . . . . . . .
3.4 Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)*. . . . . . . .
3.5 Automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.6 Tweede automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.7Elektronisch plotapparaat*. . . . . . . .
4Automatisch identificatiesysteem (AIS). . . . . . . .
5 Reisgegevensrecorder (VDR). . . . . . . .
6.1 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (door het water)*. . . . . . . .
6.2 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (over de grond in voorwaartse en zijwaartse richting)*. . . . . . . .
7 Echolood*. . . . . . . .
8.1Roerstandaanwijzers, schroeftachometers, stuwkrachtmeters en spoedmeters en meters die de operationele modus aangeven*. . . . . . . .
8.2 Bochtaanwijzer*. . . . . . . .
9 Geluidsontvangstsysteem*. . . . . . . .
10 Telefoon naar de noodstuurpositie*. . . . . . . .
11 Dagseinlamp*. . . . . . . .
12 Radarreflector*. . . . . . . .
13 Internationaal Seinboek. . . . . . . .

* Ingevolge voorschrift V/19 mogen vervangende voorzieningen aanwezig zijn om aan dit vereiste te voldoen. Indien andere voorzieningen worden gebruikt, moet worden vermeld welke dit zijn.

** Doorhalen wat niet van toepassing is.’’

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

3. De huidige afdelingen 5 en 6 en de desbetreffende voetnoot worden geschrapt en de volgende nieuwe afdeling 5 wordt ingevoegd:

„5. Gegevens inzake navigatiesystemen en -apparatuur

 SoortAanwezig
1.1 Magnetisch standaardkompas*. . . . . . . .
1.2 Magnetisch reservekompas*. . . . . . . .
1.3 Gyrokompas*. . . . . . . .
1.4 Gyrokompas koers-repeater*. . . . . . . .
1.5 Gyrokompas peiling-repeater*. . . . . . . .
1.6 Koers- of track-controlesysteem*. . . . . . . .
1.7 Pelorus of peilkompas*. . . . . . . .
1.8 Voorziening om koersen en peilingen te corrigeren. . . . . . . .
1.9Koersinformatie-apparatuur (THD)*. . . . . . . .
2.1 Systeem voor elektronische zeekaarten (ECDIS)**. . . . . . . .
2.2 Back-upvoorzieningen voor ECDIS. . . . . . . .
2.3 Zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
2.4Back-upvoorzieningen voor elektronische zeevaartkundige publicaties. . . . . . . .
3.1 Ontvanger voor een wereldwijd navigatiesatellietsysteem / radionavigatiesysteem te land*,**. . . . . . . .
3.2 9 GHz-radar*. . . . . . . .
3.3 Tweede radar (3 GHz / 9 GHz**)*. . . . . . . .
3.4 Automatic Radar Plotting Aid (ARPA)*. . . . . . . .
3.5 Automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.6 Tweede automatisch trackinghulpmiddel*. . . . . . . .
3.7Elektronisch plotapparaat*. . . . . . . .
4Automatisch identificatiesysteem (AIS). . . . . . . .
5 Reisgegevensrecorder (VDR). . . . . . . .
6.1 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (door het water)*. . . . . . . .
6.2 Instrument voor het meten van snelheid en afstand (over de grond in voorwaartse en zijwaartse richting)*. . . . . . . .
7Echolood*. . . . . . . .
8.1Roerstandaanwijzers, schroeftachometers, stuwkrachtmeters en spoedmeters en meters die de operationele modus aangeven*. . . . . . . .
8.2 Bochtaanwijzer*. . . . . . . .
9 Geluidsontvangstsysteem*. . . . . . . .
10 Telefoon naar de noodstuurpositie*. . . . . . . .
11 Dagseinlamp*. . . . . . . .
12 Radarreflector*. . . . . . . .
13 Internationaal Seinboek. . . . . . . .

* Ingevolge voorschrift V/19 mogen vervangende voorzieningen aanwezig zijn om aan dit vereiste te voldoen. Indien andere voorzieningen worden gebruikt, moet worden vermeld welke dit zijn.

** Doorhalen wat niet van toepassing is.


Resolutie MSC.124(75) van 24 mei 2002

Resolutie MSC.124(75) (aangenomen op 24 mei 2002)

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag’’) en artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988’’), betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar vijfenzeventigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en rondgezonden overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2003, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gecombineerde koopvaardijvloten niet minder dan vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

3. Nodigt de Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 januari 2004;

4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.


Bijlage

Wijzigingen op het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

Aanhangsel

Wijzigingen op en toevoegingen aan het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor passagiersschepen (Formulier P)

1. In afdeling 3 worden de punten 7 en 8 alsmede de desbetreffende voetnoten geschrapt.

Uitrustingsrapport voor het radioveiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier R)

2. In afdeling 2 worden de punten 7 en 8 alsmede de desbetreffende voetnoten geschrapt.

3. Afdeling 4 wordt geschrapt.

Uitrustingsrapport voor het veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)

4. In afdeling 3 worden de punten 7 en 8 alsmede de desbetreffende voetnoten geschrapt.


D. PARLEMENT

Zie rubriek D en J van Trb. 2005, 74.

Bij brieven van 9 september 2005 zijn de op 1 januari 2002, respectievelijk 1 juli 2002 en 1 januari 2004 in werking getreden wijzigingen van 26 mei 2000, respectievelijk 5 december 2000 en 24 mei 2002 (tekst in Trb. 2005, 74) medegedeeld aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74.

PartijOndertekeningRatificatieType1)InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Algerije 20-08-01T20-11-01  
Antigua en Barbuda 21-01-00T21-04-00  
Argentinië 02-09-93T03-02-00  
Australië 07-02-97T03-02-00  
Azerbeidzjan 16-07-04T16-10-04  
Bahama’s 02-02-99T03-02-00  
Bangladesh 18-12-02T18-03-03  
Barbados 11-08-00T11-11-00  
Bulgarije 13-04-04T13-07-04  
Cambodja 08-06-01T08-09-01  
Chili 29-09-95T03-02-00  
China23-02-9003-02-95R03-02-00  
Cook-eilanden 30-06-03T30-09-03  
Cuba 25-10-05T25-01-06  
Cyprus09-03-8904-02-98R03-02-00  
Denemarken 02-12-91T03-02-00  
Dominica 21-06-00T21-09-00  
Duitsland 22-06-95T03-02-00  
Egypte 21-04-95T03-02-00  
Equatoriaal Guinee 24-04-96T03-02-00  
Eritrea 04-02-00T04-05-00  
Estland 20-08-03T20-11-03  
Fiji-eilanden 28-07-04T28-10-04  
Finland 17-12-99T17-03-00  
Frankrijk23-01-9028-02-92R03-02-00  
Georgië 25-08-95T03-02-00  
Grenada 28-06-04T28-09-04  
Griekenland13-02-9019-07-94R03-02-00  
Guatemala 01-09-00T01-12-00  
Ierland 24-09-03T24-12-03  
IJsland 12-05-00T12-08-00  
India 22-08-00T22-11-00  
Italië 03-03-92T03-02-00  
Jamaica 02-05-03T02-08-03  
Japan 24-06-97T03-02-00  
Jordanië 14-10-03T14-01-04  
Kroatië 31-01-00T30-04-00  
Letland 07-04-99T03-02-00  
Liberia 26-02-97T03-02-00  
Luxemburg 14-02-91T03-02-00  
Malawi 17-12-01T17-03-02  
Maldiven, de 20-05-05T20-08-05  
Malta 28-01-99T03-02-00  
Marshall-eilanden, de 16-10-95T03-02-00  
Mauritius 17-12-02T17-03-03  
Mexico 13-05-94T03-02-00  
Moldavië 11-10-05T11-01-06  
Nederlanden, het Koninkrijk der24-07-8922-02-91R03-02-00  
Nicaragua 17-12-04T17-03-05  
Nieuw-Zeeland 06-03-01T06-06-01  
Noord-Korea 08-08-01T08-11-01  
Noorwegen 13-10-94T03-02-00  
Oman 17-06-91T03-02-00  
Oekraïne 07-10-05T07-01-06  
Pakistan 06-12-01T06-03-02  
Paraguay 15-06-04T15-09-04  
Portugal 12-06-00T12-09-00  
Roemenië 18-05-01T18-08-01  
Russische Federatie 18-08-00T18-11-00  
Samoa 18-05-04T18-08-04  
Seychellen, de26-09-8927-09-89R03-02-00  
Sierra Leone 26-07-01T26-10-01  
Singapore 18-08-99T03-02-00  
Sint Kitts en Nevis 11-06-04T11-09-04  
Sint Lucia 20-05-04T20-08-04  
Sint Vincent en de Grenadines 09-10-01T09-01-02  
Slovenië 03-06-99T03-02-00  
Slowakije 01-01-93VG03-02-00  
Spanje 10-01-95T03-02-00  
Syrië 20-07-01T20-10-01  
Tonga 15-06-00T15-09-00  
Tunesië 13-01-99T03-02-00  
Tuvalu 30-06-04T30-09-04  
Uruguay15-03-8931-07-03R31-10-03  
Vanuatu 14-09-92T03-02-00  
Venezuela 17-02-98T03-02-00  
Verenigd Koninkrijk, het 08-03-00T08-06-00  
Verenigde Staten van Amerika, de06-04-8901-07-91R03-02-00  
Vietnam 27-05-02T27-08-02  
Zuid-Korea 14-11-94T03-02-00  
Zweden28-02-9004-02-93R03-02-00  

1) DO=Definitieve ondertekening, NB=Niet bekend, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid

Uitbreidingen

China

Uitgebreid totIn werkingBuiten werking
Hong Kong SAR23-10-2002 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid totIn werkingBuiten werking
Alderney19-05-2004 
Anguilla19-05-2004 
Bermuda30-01-2004 
Britse Maagden-eilanden10-06-2004 
Cayman-eilanden30-01-2004 
Falkland-eilanden30-01-2004 
Gibraltar30-01-2004 
Guernsey30-01-2004 
Jersey30-01-2004 
Man30-01-2004 
Montserrat19-05-2004 
Sint Helena10-06-2004 
Turks- en Caicos-eilanden07-07-2004 

G. INWERKINGTREDING

Zie rubriek G van Trb. 1989, 135 en rubriek G en J van Trb. 2005, 74.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57 en Trb. 2005, 74.

Overige verwijzingen

Titel:Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966; Londen, 11 november 1988
Laatste Trb. :Trb. 2006, 20.
   
Titel:Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee, 1974; Londen, 1 november 1974
Laatste Trb. :Trb. 2005, 55.

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken,

 B. R. BOT