Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 oktober 2022, nr. WJZ/ 22509798, tot wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met de aanpassing van de datum voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal 2022

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de artikelen 2a.1.11, eerste lid, en 2a.2.11, eerste lid, van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt ‘1 december 2022’ vervangen door ‘1 februari 2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 oktober 2022

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

TOELICHTING

1. Aanleiding

Met deze wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt de datum waarop uiterlijk de aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie door de startende MKB-onderneming voor het vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal 2022 moet zijn ingediend, aangepast. Deze datum was oorspronkelijk 1 december 2022 en wordt gewijzigd in 1 februari 2023. De reden voor deze wijziging is dat veel subsidieontvangers niet voor 1 december 2022 het verzoek tot subsidievaststelling zullen kunnen indienen. Met het aanpassen van de datum waarop het verzoek tot vaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, wordt voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld en kan de subsidie op basis van de juiste gegevens worden vastgesteld.

2. Regeldruk en staatssteun

In het kader van de totstandkoming en de wijzigingen van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (en haar voorganger de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19) als gevolg van de intensiveringen van de steunmaatregelen is de regeldruk van deze regeling berekend (Stcrt. 2020, 34295, Stcrt. 2020, 61730, Stcrt. 2021, 6893, Stcrt. 2021, 16732, Stcrt. 2021, 19259, Stcrt. 2021, 23574, Stcrt. 2021, 33221, Stcrt. 2021, 37680, Stcrt. 2022, 14536 en Stcrt. 2022, 18310). Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

De TVL-subsidie voor startende MKB-ondernemingen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 bevat staatssteun en wordt gerechtvaardigd door de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352/1), de verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU 2014, L 190), voor zover het ondernemingen betreft die actief zijn in de visserij- en aquacultuur-sector, en de verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L 352/9), voor zover het ondernemingen betreft die actief zijn in de landbouwsector. Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de staatssteunaspecten.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten voor regelgeving, die inhoudt dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding.

Via deze regeling wordt namelijk de datum waarop het verzoek tot subsidievaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, aangepast. Omdat zonder deze aanpassing veel ondernemingen niet op tijd hun verzoek tot vaststelling van de subsidie zouden kunnen indienen en de subsidie derhalve ambtshalve zou moeten worden vastgesteld, is afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten gewenst.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Naar boven