Besluit van 20 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), Afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012, het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) en het Besluit externe veiligheid transportroutes

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 18 februari 2015, IENM/BSK-2015/26488, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), artikel 9.4, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012, artikel II van het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340), en artikel 16 van het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

Met ingang van 1 april 2015 treden in werking:

 • a. de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307);

 • b. afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012;

 • c. het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340);

 • d. het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 februari 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de derde maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding met ingang van 1 april 2015 van de volgende regelgeving:

 • a. de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet);

 • b. afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012;

 • c. het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) (hierna: het besluit van 3 september 2013);

 • d. het Besluit externe veiligheid transportroutes.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisnet, afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit externe veiligheid transportroutes treedt op 1 april 2015 eveneens de volgende regelgeving in werking:

 • de Regeling basisnet;

 • artikel I, onderdeel F, van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 februari 2014, nr. 2014-0000068608, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het bouwen in veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden en een wijziging van de Regeling omgevingsrecht (Stcrt. 2014, 4057), waarmee in de Regeling Bouwbesluit 2012 een paragraaf 2.3 is ingevoegd;

 • het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/89247, tot vaststelling van beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van verkeersbesluiten (Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten) (Stcrt. 2014, 25839).

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisnet en het Besluit externe veiligheid transportroutes per 1 april 2015 vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. 2004, 147, laatst gewijzigd Stcrt. 2012, 14687).

In het hiernavolgende wordt voor de onder a tot en met d genoemde regelgeving een toelichting gegeven.

a. Wet basisnet

De Wet basisnet omvat in hoofdzaak een wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Op grond van artikel VII van de Wet basisnet treden de artikelen ervan in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dit besluit is bepaald dat de wet op 1 april 2015 in zijn geheel in werking treedt.

De Wet basisnet verankert het basisnet in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De Minister van Infrastructuur en Milieu wijst op grond van deze wet een basisnet aan van de wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast stelt de minister in de vorm van risicoplafonds grenzen aan de risico’s die dat vervoer mag veroorzaken.

De reden waarom de Wet basisnet na de bekendmaking in het Staatsblad van 25 juli 2013 nog niet op de eerstvolgende vaste verandermoment, te weten 1 januari 2014, in werking kon treden is toegelicht onder d.

De datum van inwerkingtreding wijkt af van de vaste verandermomenten (Aanwijzing voor de regelgeving 174, eerste lid). Voor de reden hiervan wordt verwezen naar de toelichting onder d.

b. Afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012

Afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012 bestaat uit een tweetal bepalingen die betrekking hebben op nieuwbouw in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven een basisnetroute.

Volgens artikel 9.4, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 wordt de datum van inwerkingtreding van afdeling 2.16 vastgesteld bij koninklijk besluit, dat voor de onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Aan dat laatste bestaat geen behoefte.

De inwerkingtredingsdatum is gekoppeld aan de datum van inwerkingtreding van de Wet basisnet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Afdeling 2.16 is ook relevant voor burgers en bedrijven. Voor een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen (dit is vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2012 geldt het algemene overgangsrecht van artikel 9.1, zesde lid, van dat besluit. Dit houdt in dat op de aanvraag het oude recht van toepassing blijft.

Voor de reden van de afwijking van de vaste verandermomenten wordt verwezen naar de toelichting onder d.

c. Besluit van 3 september 2013

De Wet basisnet voorziet onder meer in wijziging van hoofdstuk 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dat betrekking heeft op routering. In verband hiermee voorziet het besluit van 3 september 2013 in wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

Volgens artikel II van het Besluit van 3 september 2013 treedt dat besluit in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Voor de reden van de afwijking van de vaste verandermomenten wordt verwezen naar de toelichting onder d.

d. Besluit externe veiligheid transportroutes

Het Besluit externe veiligheid transportroutes bevat regels met het oog op de externe veiligheid, die zijn gericht tot overheidsorganen die bevoegdheden uitoefenen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voor zover het besluit ziet op de ruimtelijke inrichting van gebieden in de nabijheid van basisnetroutes, hebben de regels onder meer betrekking op het toepassen van vaste afstanden vanaf de desbetreffende basisnetroute tot nieuw toe te laten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. De toe te passen afstanden zijn opgenomen in bijlagen bij de Regeling basisnet.

Het besluit treedt volgens artikel 16 in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Het tijdstip van inwerkingtreding hing af van twee omstandigheden. De eerste omstandigheid was de vaststelling van de Regeling basisnet. Deze heeft op 19 maart 2014 plaatsgevonden.

De tweede omstandigheid was de afloop van de nahangprocedure die voor het besluit na de vaststelling overeenkomstig artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer nog moest worden gevolgd. De nahangprocedure is afgerond op 4 december 2014.1

Ook de inwerkingtreding van de andere, onder a tot en met c genoemde, regelgeving was van deze omstandigheden afhankelijk.

De datum van inwerkingtreding wijkt af van de vaste verandermomenten. De redenen hiervoor sluiten aan bij Aanwijzing 174, vierde lid, onder a, waarin is aangegeven dat een uitzondering kan worden gemaakt «voor zover dit, gelet op de doelgroep (...), aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen voorkomt».

In de eerste plaats is 1 juli 2014 steeds genoemd als datum van inwerkingtreding van de regelgeving inzake het basisnet.2 De betrokken partijen hebben zich hierop ingesteld. Om de hiervoor aangegeven redenen kon deze datum echter niet worden gehaald. Nu de laatste belemmeringen voor de inwerkingtreding zijn weggenomen, is het wenselijk de regelgeving alsnog op zo kort mogelijke termijn in te voeren.

In de tweede plaats is uitstel van inwerkingtreding tot het eerstvolgende vaste verandermoment, 1 juli 2015, vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst. De regelgeving inzake het basisnet beoogt de bescherming van burgers die verblijven in de nabijheid van een basisnetroute. Deze bescherming houdt in dat burgers niet aan een hoger risico worden blootgesteld dan maatschappelijk aanvaardbaar is. Bij dit laatste gaat het om een duurzaam evenwicht tussen ruimtelijke belangen, het belang van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Nederland en het belang van de bescherming van burgers langs transportroutes.

De snelle invoering leidt niet tot uitvoeringsproblemen. Belangrijke onderdelen van de nieuwe regelgeving zijn in de praktijk al bij gemeenten bekend en daarmee wordt ook al gewerkt. Zo waren de afstanden die in de Regeling basisnet zijn opgenomen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet basisnet, met ingang van 1 januari 20103, onderscheidenlijk 31 juli 20124, opgenomen in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen uit 2004. De regeling over de verantwoording van het groepsrisico die is opgenomen in het Besluit externe veiligheid transportroutes, sluit eveneens aan bij genoemde circulaire. Zij is bovendien vrijwel identiek met de regeling die hierover al eerder in het Besluit externe veiligheid inrichtingen was opgenomen5.

Bij de inwerkingtreding is aangesloten bij de minimuminvoeringstermijn van drie maanden, die is genoemd in Aanwijzing 174, derde lid.

Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisnet komt het Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen (Stcrt. 1997, 143) in zijn geheel te vervallen. Deze ministeriële regeling was gebaseerd op de tekst van artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, die op het moment van inwerkingtreding van de Wet basisnet op grond van die wet is komen te vervallen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Zie bijvoorbeeld: VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstukken II, 30 373, nr. 50).

X Noot
2

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 december 2013 aan de Voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal (Kamerstukken I/II 2013/14, 30 373 A/ nr. 50).

X Noot
5

Stb. 2004, 250.

Naar boven