Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 10 juli 2012 nr. IENM/BSK-2012/125414, tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in verband met Basisnet Spoor en enige andere aanpassingen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

ARTIKEL I

De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 1.1.1. wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste alinea komt te luiden:

Deze circulaire heeft betrekking op het beleid van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. Sommige geadresseerden van deze circulaire vallen niet onder de verantwoordelijkheid van een van deze bewindspersonen. Hen wordt gevraagd om medewerking aan dit beleid te verlenen door bij besluitvorming die onder hun verantwoordelijkheid valt de veiligheidsbelangen overeenkomstig deze circulaire af te wegen. Hierbij gaat het om zowel vervoersbesluiten als om omgevingsbesluiten.

2. De laatste twee volzinnen van de derde alinea komen te luiden:

Deze Circulaire vervalt van rechtswege op de dag nadat de Wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet Basisnet) en het Besluit transportroutes externe veiligheid in werking zijn getreden.

B

In paragraaf 1.3.1 wordt ‘de Binnenschepenwet’ vervangen door: de Binnenvaartwet.

C

In paragraaf 1.3.2. wordt ‘ADNR’ vervangen door: ADN.

D

Paragraaf 1.3.3. komt te luiden:

1.3.3. Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Op 1 januari 2011 zijn in werking getreden het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Stb. 2010, 686, hierna: Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Stcrt. 2010, nr. 21009 van 31 december 2010 en Stcrt. 2011, nr. 9370 van 31 mei 2011, hierna: Revb). De Circulaires ’Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen‘ van 26 november 1984 en ‘Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2-, K3-categorie’ van 24 april 1991 zijn daarmee vervallen.

In de praktijk betekent dit dat transportleidingen voor aardgas en aardolieproducten onder het Bevb en de Revb vallen. Het voornemen bestaat om ook de andere transportleidingen met chemische stoffen onder de werking van dit besluit en van deze regeling te brengen. Naar verwachting zal dat eind 2012 gebeuren. Het rijk beveelt aan om voor de ruimtelijke inpassing van alle buisleidingen zoveel mogelijk het Bevb en de Revb te volgen. Formeel vallen de transportleidingen voor chemische stoffen (anders dan aardgas of aardolieproducten) nog onder de werking van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Indien de ruimtelijke inpassing van buisleidingen conform het Bevb en de Revb is, wordt deze inpassing geacht tevens te voldoen aan de Circulaire.

Onder het oude regime van het Structuurschema Buisleidingen (Kamerstukken II, 1984–1985, 17 375, nrs. 37–38) gold in principe een bouwverbod voor kwetsbare objecten in het veiligheidsgebied van 55 meter ter weerszijden van de leidingstrook. In de nieuw vast te stellen structuurvisie vervalt het veiligheidsgebied en daarmee de beperking binnen een vaste afstand van 55 m rondom de strook. In plaats daarvan zal de verplichting gaan gelden dat de externe veiligheidscontour van nieuwe leidingen binnen de leidingstrook moet vallen. In de structuurvisie komt ter weerszijden van de bestaande leidingstroken in principe dus meer ruimte beschikbaar dan voorheen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (voor zover er geen beperkingen zijn door risicocontouren van bestaande leidingen). Dit is mogelijk doordat bij de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen en naar verwachting ook bij de aanleg van voor K1, K2 en K3-leidingen (brandbare vloeistoffen) de PR 10-6 contour ‘op de leiding’ ligt.

De nieuwe structuurvisie wordt in 2012 verwacht.

E

Paragraaf 1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede ‘Dit waren onder andere de ministeries van BZK,’ wordt vervangen door: ‘Dit waren onder andere de toenmalige ministeries van BZK’.

2. De zinsnede ‘Deze circulaire kan op instemming rekenen van de ministeries van BZK, van VROM en van Economische Zaken’ wordt vervangen door: Deze circulaire kan op instemming rekenen van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van BZK en van EL&I.

F

Paragraaf 2.1, laatste alinea, komt te luiden:

De minister van IenM is belast met de interdepartementale coördinatie van het externe veiligheidsbeleid en is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister van VenJ is verantwoordelijk voor de coördinatie van veiligheid in bredere zin, op basis van o.a. de Wet veiligheidsregio’s.

G

In paragraaf 2.3.1 worden de laatste twee zinnen boven de daarin opgenomen figuur vervangen door: De diverse niveaus van het plaatgebonden risico worden geografisch weergegeven door zogenaamde iso-risicocontouren (lijnen) langs de infrastructuur. Daarbij verbindt elke lijn plaatsen in de omgeving van een transportas met een even hoog plaatsgebonden risico.

H

Hoofdstuk 3 wordt vervangen door:

3. RISICOBENADERING DEEL I: IDENTIFICATIE VAN DE RISICO’S

3.1. Risicoberekening

Om te kunnen bepalen of het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde weg, spoorweg of binnenwater voldoet aan de externe veiligheidsnormen, moeten eerst het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden berekend. Deze berekeningen dienen te worden uitgevoerd met het computerprogramma RBM II. Dit programma is hiervoor gratis beschikbaar en kan worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat (zie www.rijkswaterstaat.nl, zoekterm: RBMII). De berekeningen dienen overeenkomstig de conceptversie van de Handleiding Risicoanalyse Transport (hierna: HART), uitgave november 2011, te worden uitgevoerd. Ook deze handleiding kunt u via eerdergenoemde website downloaden.

In HART staat uitvoerig beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden. Daarbij wordt ook aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) daarbij ingevoerd moeten worden en hoe de informatie verkregen kan worden.

De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen in zeeschepen kunnen op dit moment nog niet met RBM II berekend worden. Zolang de hiervoor benodigde modellen nog niet in RBM II zijn opgenomen, wordt aanbevolen op vaarwegen waar het aandeel zeeschepen groter is dan 10% van het totale aantal schepen, een kwalitatieve inschatting van de risico’s te maken op basis van:

  • eerdere externe veiligheid risicoanalyses,

  • expert judgement,

  • (wijzigingen in) de totale zee- en binnenvaart intensiteit,

  • (wijzigingen in) de massa’s en snelheden van de zeevaart,

  • (wijzigingen in) de aantallen schepen die voor de externe veiligheid relevante stofcategorieën per zee- of binnenvaart in bulk vervoeren,

  • (wijzigingen in) de in de omgeving van de vaarweg aanwezige personen en

  • het effect van de op/aan de vaarweg te wijzigen aspecten/onderdelen op alle hier bovenstaande punten.

Voor de berekening van het groepsrisico zijn de vervoergegevens en populatiegevens benodigd. Informatie over het vervoer over Rijks(vaar)wegen is verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat en over het spoorvervoer bij ProRail. Voor de populatiegegevens wordt verwezen naar www.populatiebestandgr.vrom.nl. Naar verwachting is eind 2012 de invoermodule voor RBMII beschikbaar. Hiermee kunnen de populatiebestanden automatisch worden ingevoerd. Overigens blijft degene die de populatiebestanden gebruikt eindverantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Vuistregels

In sommige gevallen kan de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico achterwege blijven. Om dit te beoordelen zijn in HART zogenaamde vuistregels opgenomen. Op basis van de vuistregels kan een goede indicatie worden verkregen of bij een bepaalde vervoersstroom het plaatsgebonden risico kleiner dan 10-6 per jaar is. Ook kan met behulp van de vuistregels een goede indicatie worden verkregen of het groepsrisico onder 0,1 keer de oriëntatiewaarde blijft. In die gevallen kan de berekening van het plaatsgebonden risico respectievelijk groepsrisico achterwege blijven.

3.2. Toepassen oude berekeningsregels

In afwijking van het bovenstaande, mag in geval een ontwerp van een vervoersbesluit of omgevingsbesluit reeds voor 31 juli 2012 ter inzage is gelegd of – in geval het besluit niet met toepassing van paragraaf 3.4 van de Awb wordt toegepast – anderszins in voorbereiding was, gebruik worden gemaakt van de risicobenadering als verwoord in de Circulaire zoals die voor 31 juli 2012 luidde.

3.3 Risicobeoordeling ruimtelijke ontwikkelingen rondom het Basisnet
Plaatsgebonden risico

Bij de in paragraaf 6.1.2 genoemde omgevingsbesluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs spoorlijnen of (vaar)wegen die deel uitmaken van Basisnet Spoor, Basisnet Weg of Basisnet Water kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven.

Bij Basisnet Weg en Basisnet Spoor gelden namelijk de afstanden die in bijlage 2 respectievelijk bijlage 4 bij deze circulaire zijn opgenomen. Deze afstanden, gemeten vanaf het midden van de infrastructuur, resulteren in plaatsen waar het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10-6 per jaar. Daar waar de afstand ‘0’ is vermeld, betekent dit dat het plaatsgebonden risico vanwege dat vervoer op het midden van de (spoor)weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Hoewel niet in bijlage 4 genoemde spoorwegen gebruikt kunnen worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, gelden hiervoor geen afstanden. Op die spoorwegen vindt momenteel geen structureel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats of is de omvang van het vervoer zo laag, dat er van uit mag worden gegaan dat het plaatsgebonden risico kleiner is dan 10-6 per jaar.

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen langs vaarwegen die deel uitmaken van Basisnet Water zijn in bijlage 3 bij deze circulaire de vaarwegen onderverdeeld in ‘rode’ en ‘zwarte’ vaarwegen. Op zowel rode als zwarte vaarwegen worden veel brandbare vloeistoffen getransporteerd. Op zwarte vaarwegen wordt alleen gebruik gemaakt van binnenvaartschepen en op de rode vaarwegen bovendien van zeeschepen. Bij rode en zwarte vaarwegen is er, met name uit pragmatische overwegingen, voor gekozen om lijnen vast te stellen die vrijwel overeen komen met de rand van de vaarweg. Deze gelden als risicolijn waar het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over die vaarweg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Tussen deze risicolijnen is bebouwing in beginsel niet toegestaan. In geval van concrete bouwplannen langs de vaarweg kan de ligging van de risicolijn worden opgevraagd bij de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat.

Voor niet in bijlage 3 genoemde vaarwegen, die door de binnenvaart worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, gelden geen afstanden. Op die vaarwegen mag er van uit worden gegaan dat het plaatsgebonden risico op het water kleiner is dan 10-6 per jaar.

Voor veel locaties langs vaarwegen is het onwaarschijnlijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst dusdanig zal groeien dat het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar daadwerkelijk de risicolijn zal bereiken. In bijzondere omstandigheden is afwijking van de risicolijnen dan ook mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat uit het advies van Rijkswaterstaat blijkt dat ook gelet op de vervoersverwachtingen voor de desbetreffende vaarweg het plaatsgebonden risico ter hoogte van het te bouwen object of de bouwplannen niet meer bedraagt dan 10-6. Dit advies laat overigens de mogelijke noodzakelijke toestemming van de vaarwegbeheerder in verband met andere aspecten dan externe veiligheid – bijvoorbeeld in het kader van de Waterwet – onverlet.

Voor alle in paragraaf 6.1.2 genoemde omgevingsbesluiten waarvan ontwerpen na 1 januari 2010 respectievelijk 31 juli 2012 ter inzage zijn of worden gelegd dienen de bijlagen 2 en 3 respectievelijk bijlage 4 te worden toegepast, op de wijze als hierboven vermeld. Met dien verstande dat de per 31 juli 2012 in de bijlagen 2 en 3 aangebrachte aanpassingen (aangeduid met een asterix) slechts toepassing behoeven voor zover ontwerpen van genoemde omgevingsbesluiten na 31 juli 2012 ter inzage worden gelegd.

Groepsrisico

De beoordeling en verantwoording van het groepsrisico, bedoeld in paragraaf 4.3, dient alleen plaats te vinden bij de omgevingsbesluiten die in paragraaf 6.1.2 in de onderdelen a tot en met c zijn genoemd. Dit laat uiteraard onverlet dat bij de voorbereiding van de aldaar in de onderdelen d tot en met h genoemde besluiten moet worden voldaan aan eisen van een zorgvuldige (ruimtelijke) besluitvorming. Indien het besluit daartoe aanleiding geeft, zal het bestuursorgaan dat het besluit vaststelt derhalve in de motivering moeten ingaan op de mogelijke gevolgen van dat besluit voor het groepsrisico.

Wat de berekening van het groepsrisico betreft dient voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten die na 1 januari 2010 respectievelijk 31 juli 2012 ter inzage worden gelegd en die betrekking hebben op de omgeving van de in de bijlagen 2 en 3 genoemde wegen en vaarwegen respectievelijk op de omgeving van de in bijlage 4 genoemde spoorwegen, uit te worden gegaan van de in die bijlagen vermelde vervoercijfers. Die vervoercijfers zijn gebaseerd op een maximale benutting van de groeiruimte voor het vervoer.

De in bijlage 2 vermelde vervoercijfers hebben alleen betrekking op LPG. Dit laat onverlet dat de omvang van het invloedsgebied mede wordt bepaald door andere gevaarlijke stoffen. Het invloedsgebied wordt derhalve ook voor de in bijlage 2 genoemde wegen bepaald door de gevaarlijke stof die over de betreffende weg wordt vervoerd met grootste 1% letaliteitsgrens (voor het begrip invloedsgebied zie paragraaf 4.3). Gegevens omtrent het gerealiseerde vervoer kunnen eventueel worden betrokken bij de planning van de te nemen veiligheidsverhogende maatregelen.

Voor niet in bijlage 3 genoemde vaarwegen en voor niet in bijlage 4 genoemde spoorwegen behoeft het groepsrisico niet beoordeeld en verantwoord te worden, omdat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die over deze vaarwegen respectievelijk spoorwegen worden vervoerd niet of nauwelijks van invloed zijn op het groepsrisico.

Indien het ontwerp voor een bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2010 respectievelijk vóór 31 juli 2012, dan wordt het aan het oordeel van het bestuursorgaan dat het plan of besluit vaststelt overgelaten of de motivering van dat plan of besluit met het oog op de verantwoording van het groepsrisico alsnog wordt aangepast aan de in bijlagen 2 en 3 respectievelijk bijlage 4 bij deze circulaire opgenomen vervoercijfers. De met een asterix in bijlagen 2 en 3 aangeduide aanpassingen van vervoerscijfers en afstanden behoeven slechts te worden toegepast in geval het ontwerp van een besluit als hiervoor bedoeld 31 juli 2012 ter inzage wordt gelegd.

Uiteraard laat het voorgaande onverlet dat een dergelijk plan of besluit moet voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening respectievelijk een goede ruimtelijke onderbouwing, zoals beschreven in paragraaf 4.3.

I

In paragraaf 4.1. onderdeel f vervalt ‘een buisleiding’ alsmede de daaraan voorafgaande komma.

J

Paragraaf 4.2.5 vervalt.

K

Paragraaf 4.3. wordt als volgt gewijzigd:

1. De vijfde alinea, laatste zin komt te luiden:

Het bestuur van de veiligheidsregio dient in de gelegenheid te worden gesteld om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied.

2. De zesde alinea, voorlaatste bullit, komt te luiden:

  • de mogelijkheden van de voorbereiding op de bestrijding van en de beperking van de omvang van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s;

3. De laatste alinea komt te luiden:

Ten behoeve van de verantwoording hebben de toenmalige ministeries van BZK, VROM en VenW in samenwerking met de medeoverheden een ‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico opgesteld, waarin ook de elementen zelfredzaamheid en hulpverlening zijn opgenomen. Zie onder ‘Documenten en publicaties’ op www.rijksoverheid.nl.

L

Paragraaf 5.2.3., eerste alinea, laatste zin, vervalt.

M

Paragraaf 6.1.1. wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘Besluit milieueffectrapportage 1994’ vervangen door: Besluit milieueffectrapportage.

2. Onderdeel g vervalt.

3. De onderdelen h tot en met k worden geletterd g tot en met j.

4. In onderdeel h (nieuw) wordt ‘VenW’ vervangen door: IenM

5. In onderdeel h (nieuw) wordt ‘Economische Zaken’ vervangen door: EL&I.

6. In onderdeel i (nieuw) wordt ‘VROM’ vervangen door: IenM.

7. Onderdeel j (nieuw) komt te luiden: de verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in verband met de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar de inrichting (in de onmiddellijke omgeving van de inrichting).

8. In de laatste alinea wordt ‘het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen’ vervangen door: het Besluit informatie inzake rampen en crises.

N

Paragraaf 6.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden: b. het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

2. Onderdeel d komt te luiden: d. de wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of het stellen van nadere eisen, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

3. Onderdeel e komt te luiden: e. het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o of 2o, of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken dan wel krachtens artikel 11 van de Woningwet van de bouwverordening wordt afgeweken.

4. Onderdeel h vervalt.

O

Paragraaf 6.1.3. vervalt.

P

In paragraaf 6.2 wordt ‘minister van VenW’ vervangen door: minister van IenM.

Q

Bijlage 1 vervalt, onder vernummering van bijlage 2 naar bijlage 1.

R

In hoofdstuk II van bijlage 1 (nieuw) wordt in onderdeel a, onder 3 ‘route of tracé’ vervangen door: buisleiding.

S

De bijlagen 3 en 4 vervallen, onder vernummering van de bijlagen 5 en 6 naar bijlagen 2 en 3.

T

Bijlage 2 (nieuw) wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

U

Bijlage 3 (nieuw) wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit.

V

Na bijlage 3 (nieuw) wordt bijlage 3 bij dit besluit als bijlage 4 bij de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 31 juli 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

BIJLAGE 1, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I, ONDERDEEL T, VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERBAND MET BASISNET SPOOR

Bijlage 2 – Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet weg

Wegvak

Naamgeving

Veiligheidszone gemeten vanaf het midden van de weg

Vervoershoeveelheid GF3 voor het berekenen van het GR

Bijzonderheden

 

Rijksweg A1

     

N1

A1: knp. Watergraafsmeer – knp. Diemen

0

4000

 

N2

A1: knp. Diemen – knp. Muiderberg

0

4000

 

N3

A1: knp. Muiderberg – knp. Eemnes

0

4000

 

U1

A1: knp. Eemnes – afrit 10 (Soest)

0

4000

 

U91

A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Bunschoten)

0

4000

 

U81

A1: afrit 12 (Bunschoten) – afrit 13 (Amersfoort Noord)

1

3932

 

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – knp. Hoevelaken

3

3998

 

G1

A1: knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld)

0

4000

 

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe)

0

4000

 

G72

A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk)

0

4000

 

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo)

0

4000

 

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) – knp. Beekbergen

0

4000

 

G2

A1: knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer)

15

4000

 

O2

A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost)

12

4000

 

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem)

12

4000

 

O3

A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen)

11

40001

 

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) – knp. Azelo

11

40001

 

O4

A1/A35: knp. Azelo – knp. Buren

11

4000

 

O5

A1: knp. Buren – afrit 30 (Hengelo)

11

40001

 

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal)

1v1

40001

 

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

11

40001

 

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland

11

40001

 
 

Rijksweg A2/N2

     

N4

A2: knp. Amstel – knp. Holendrecht 1

0

3000

 

N5

A2/A9: knp. Holendrecht 1 – knp. Holendrecht 2

0

3000

 

U12

A2: knp. Holendrecht 2 – afrit 4 (Vinkeveen)

0

4000

 

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen)

0

4000

 

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Ring Utrecht Noord)

0

4000

 

U14

A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) – afrit 7 (Oog in Al)

0

3012

 

U88

A2: afrit 7 (Oog in Al) – knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel)

0

3164

Categorie A tunnel

U15

A2: knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein)

0

3000

 

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) – knp. Everdingen

0

3000

 

G88

A2: knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen)

0

4000

 

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) – knp. Deil

0

4000

 

B59

A2: knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel)

0

4544

 

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) – knp. Empel

0

4000

 

B60

A2/A59: knp. Empel – knp. Hintham

0

4000

 

B61

A2: knp. Hintham – afrit 21 (Veghel)

0

4182

 

B105

A2: afrit 21 (Veghel) – knp. Vught

0

4000

 

B62

A2: knp. Vught – knp. Ekkersweijer

0

4000

 

B7

A2/A58: knp. Ekkersweijer – knp. Batadorp

0

4000

 

B63

A2: knp. Batadorp – afrit 30 (Eindhoven Centrum)

21

4421

 

B106

A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) – knp. De Hogt

26

4557

 

B72

A2/A67: knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

33

8400

 

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – knp. Leenderheide

43

9570

 

B64

A2: knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard)

0

4000

 

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert)

0

4000

 

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen)

0

4000

 

L39

A2: afrit 40 (Kelpen) – afrit 41 (Grathem)

0

4000

 

L40

A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (St. Joost)

14

2175

 

L116

A2: afrit 44 (St. Joost) – Knp. Het Vonderen

14

2175

 

L41

A2: Knp. Het Vonderen – afrit 45 (Echt)

17

1625

 

L84

A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born)

17

1673

 

L85

A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond)

17

1967

 

L86

A2: afrit 48 (Urmond) – knp. Kerensheide

0

3000

 

L42

A2: knp. Kerensheide – afrit 50 (Maastricht-Aachen)

0

3000

 

L43

A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) – afrit 51 (Meerssen)

0

3000

 

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) – knp. Kruisdonk

0

1000

 

L45

A2: knp. Kruisdonk – N2 (Pres. Rooseveltweg/Terblijterweg/Viaductweg)

0

1000

 

L46

N2: Pres. Rooseveltweg/Terblijterweg/Viaductweg – Pres. Rooseveltlaan/Scharnerweg/Wilhelminasingel

0

1000

Wegtype binnen bebouwde kom

L47

N2: Pres. Rooseveltlaan/Scharnerweg/Wilhelminasingel – Knp. Europaplein

0

1000

Wegtype binnen bebouwde kom

L48

A2: knp. Europaplein – afrit 58 (Eijsden)

0

1000

 

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België

0

1000

 
 

Rijksweg N3

     

Z98

N3: A15 – Burg. Keijzerweg (Papendrecht)

32

8316

Snelweg met verhoogde ongeval frequentie

Z115

N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) – Baanhoekweg/Merwedestraat (Dordrecht)

33

8435

Snelweg met verhoogde ongeval frequentie

Z97

N3: Baanhoekweg/Merwedestraat (Dordrecht) – A16

47

9725

Snelweg met verhoogde ongeval frequentie. Na aanpassing aansluiting A16 kan dit wegdeel beschouwd worden als snelweg en geldt een zone van 21 meter

 

Rijksweg A4

     

N6

A4: knp. De Nieuwe Meer – knp. Badhoevedorp

0

3000

 

N87

A4: knp. Badhoevedorp – knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

0

3000

Categorie A tunnel

N7

A4: knp. De Hoek – afrit 3 (Hoofddorp)

0

3000

 

N84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) – afrit 4 (Nieuw Vennep)

0

4000

 

N85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) – knp. Burgerveen

0

4000

 

Z6

A4: knp. Burgerveen – afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk)

0

2162

 

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) – afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

12

2163

 

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) – knp. Prins Clausplein

13

4000

 

Z8

A4: knp. Prins Clausplein – Knp. Ypenburg

23

3743

 

Z9

A4: knp. Ypenburg – afrit 12 (Den Haag Zuid)

0

1000

 

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) – afrit 13 (Den Hoorn)

0

1000

 

Z33

A4: afrit 13 (Den Hoorn) – afrit 14 (Delft)

0

500

 

Z46

A4: knp. Kethelplein – afrit 16 (Vlaardingen oost)

23

500

 

Z11

A4: afrit 16 (Vlaardingen oost) – knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

23

0

Categorie C tunnel

B24

A4 & N259: Halsterseweg/Randweg Noord/Randweg West – knp. Zoomland

0

1000

 

B1

A4/A58: knp. Zoomland – afrit 30 (Hoogerheide)

25

3851

 

B127

A4/A58: afrit 30 (Hoogerheide) – knp. Markiezaat

30

5715

 

B35

A4: knp. Markiezaat – Grens België

22

3098

 
 

Rijksweg A5

     

N90

A5: knp. Raasdorp – knp. De Hoek

0

3000

 
 

Rijksweg A6

     

F1

A6: knp. Muiderberg – afrit 3 (Almere Stad West)

0

3000

 

F39

A6: afrit 3 (Almere Stad West) – afrit 5 (Almere Stad)

0

3000

 

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) – afrit 6 (Almere Buiten West)

0

3000

 

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten West) – knp. Almere

0

3000

 

F42

A6: knp. Almere – afrit 8 (Almere Buiten Oost)

0

4000

 

F34

A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) – afrit 10 (Lelystad)

0

4000

 

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) – afrit 11 (Lelystad Noord)

0

4000

 

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) – afrit 13 (Urk)

0

4000

 

F37

A6: afrit 13 (Urk) – afrit 14 (Emmeloord)

0

4000

 

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord) – knp. Emmeloord

0

4000

 

F47

A6: knp. Emmeloord – afrit 15 (De Munt)

0

3000

 

F2

A6: afrit 15 (De Munt) – knp. Joure

0

3000

 
 

Rijksweg A7/N7

     

N33

A7: knp. Zaandam – afrit 6 (Purmerend Noord)

0

4000

 

N34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord) – afrit 7 (Avenhorn)

0

3000

 

N82

A7: afrit 7 (Avenhorn) – afrit 8 (Hoorn)

0

3000

 

N81

A7: afrit 8 (Hoorn) – afrit 9 (Hoorn Noord)

0

1500

 

N108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) – afrit 12 (Middenmeer)

0

1500

 

N35

A7: afrit 12 (Middenmeer) – afrit 13 (Wieringerwerf)

0

1500

 

N80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) – afrit 14 (Den Oever)

0

1500

 

Fr30

A7: afrit 14 (Den Oever) – knp. Zurich

0

1000

 

Fr6

A7: knp. Zurich – N7 (Stadsrondweg Zuid Sneek)

0

1000

 

Fr5

N7: Stadsrondweg Zuid Sneek

0

1000

 

Fr4

A7: N7/A7 Sneek – Knp. Joure

0

1000

 

Fr3

A7: knp. Joure – knp. Heerenveen

0

3000

 

Fr2

A7: knp. Heerenveen – afrit 29 (De Haven)

0

3000

 

Fr33

A7: afrit 29 (De Haven) – knp. Drachten

0

3000

 

Gr1

A7: knp. Drachten – afrit 36 (Groningen West)

0

1500

 

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) – knp. Julianaplein

0

1500

 

Gr30

A7: knp. Julianaplein – knp. Europaplein

12

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr2

A7: knp. Europaplein – afrit 44 (Veendam)

0

1500

 

Gr3

A7: afrit 44 (Veendam) – afrit 45 (Scheemda)

0

1000

 

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) – Grens Duitsland

0

1000

 
 

Rijksweg A8

     

N31

A8: knp. Coenplein – afrit 1 (Oostzaan)

0

4000

 

N91

A8: afrit 1 (Oostzaan) – knp. Zaandam

0

4000

 

N99

A8: knp. Zaandam – afrit 2 (Zaandijk)

0

1500

 

N32

A8: afrit 2 (Zaandijk) – N246

0

1500

 
 

Rijksweg A9/N9

     

N29

N9: N250 (De Kooy) – N503 (bij Schagerbrug)

0

500

 

N28

N9: N503 (bij Schagerbrug) – ringweg Alkmaar (Huiswaarderweg)

0

500

 

N27

N9: Huiswaarderweg – Vkp. Kooimeer

0

500

 

N26

A9: Vkp. Kooimeer – afrit 10 (Castricum)

0

1500

 

N25

A9: afrit 10 (Castricum) – knp. Beverwijk

0

1500

 

N8

A9: knp. Beverwijk – afrit 8 (Beverwijk)

0

1500

 

N24

A9: afrit 8 (Beverwijk) – knp. Velsen (incl. Wijkertunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N23

A9: knp. Velsen – Knp. Rottepolderplein

0

3000

 

N22

A9: knp. Rottepolderplein – knp. Raasdorp

0

4000

 

N88

A9: knp. Raasdorp – knp. Badhoevedorp

0

3000

 

N86

A9: knp. Badhoevedorp – afrit 5 (Amstelveen)

0

3000

 

N21

A9: afrit 5 (Amstelveen) – knp. Holendrecht 2

0

3000

 
 

A2/A9: knp. Holendrecht 2 – knp. Holendrecht 1

   

Zie wegvak N5 bij Rijksweg A2

N20

A9: knp. Holendrecht 1 – afrit 1 (S113, Gaasperplas)

0

3000

 

N107

A9: afrit 1 (S113, Gaasperplas) -knp. Diemen

0

3000

 
 

Rijksweg A10

     

N15

A10: knp. Coenplein – afrit S101 (Westpoort 2000-3000) (incl. Coentunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N98

A10: afrit S101 (Westpoort 2000-3000) – afrit S102 (Westpoort 3000-9000)

0

1000

 

N14

A10: afrit S102 (Westpoort 3000-9000) – afrit S103 (Haarlem)

0

1329

 

N13

A10: afrit S103 (Haarlem) – knp. De Nieuwe Meer

0

2759

 

N12

A10: knp. De Nieuwe Meer – knp. Amstel

0

3912

 

N11

A10: knp. Amstel – knp. Watergraafsmeer

0

2517

 

N10

A10: knp. Watergraafsmeer – afrit S114 (Zeeburg)

0

2562

 

N18

A10: afrit S114 (Zeeburg) – afrit S115 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N19

Omleidingsroute Zeeburgertunnel via Zuiderzeeweg

0

2562

Omleidingsroute tunnel; wegtype binnen bebouwde kom

N17

A10: afrit S115 (Nieuwendam) – afrit S116 (Volendam)

0

4000

 

N16

A10: afrit S116 (Volendam) – knp. Coenplein

0

4000

 
 

Rijksweg N11

     

Z22

N11: A4 – afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk)

0

1500

 

Z119

N11: afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk) – afrit N207 (Alphen aan den Rijn)

0

1500

 

Z21

N11: afrit N207 (Alphen aan den Rijn) – afrit N458 (Bodegraven)

0

1500

 

Z20

N11: afrit N458 (Bodegraven) – A12

0

1500

 
 

Rijksweg A12

     

Z16b

A12: afrit 3 (Bezuidenhout) – afrit 4 (Voorburg)

0

0

Routering geen gebruiksruimte GF3

Z16a

A12: afrit 4 (Voorburg) – knp. Prins Clausplein

0

15001

 

Z17

A12: knp. Prins Clausplein – afrit 7 (Zoetermeer)

0

1500

 

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) – afrit 9 (Zevenhuizen)

0

1500

 

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) – knp. Gouwe

0

1500

 

Z18

A12: knp. Gouwe – afrit 11 (Gouda)

26

8486

 

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) – afrit 12a (Bodegraven)

26

8649

 

Z19

A12: afrit 12a (Bodegraven) – afrit 14 (Woerden)

26

8432

 

U85

A12: afrit 14 (Woerden) – afrit 15 (De Meern)

26

8466

 

U86

A12: afrit 15 (De Meern) – knp. Oudenrijn

28

8468

 

U9

A12: knp. Oudenrijn – afrit 18 (Hoograven)

25

6855

 

U93

A12: afrit 18 (Hoograven) – knp. Lunetten

23

7055

 

U10

A12: knp. Lunetten – afrit 19 (Bunnik)

0

4000

 

U94

A12: afrit 19 (Bunnik) – afrit 20 (Driebergen)

0

4000

 

U79

A12: afrit 20 (Driebergen) – afrit 21 (Maarn)

0

4000

 

U80

A12: afrit 21 (Maarn) – afrit 22 (Maarsbergen)

0

4000

 

U11

A12: afrit 22 (Maarsbergen) – afrit 23 (Veenendaal)

0

4000

 

G8

A12: afrit 23 (Veenendaal) – knp. Maanderbroek

0

4000

 

G66

A12: knp. Maanderbroek – afrit 24 (Wageningen)

0

4000

 

G9

A12: afrit 24 (Wageningen) – knp. Grijsoord

0

4000

 

G10

A12/A50: Knp. Grijsoord – knp. Waterberg

21

5138

 

G11

A12: knp. Waterberg – knp. Velperbroek

16

3428

 

G12

A12: knp. Velperbroek – knp. Oud-Dijk

11

4000

 

G13

A12: knp Oud-Dijk – Grens Duitsland

11

40001

 
 

Rijksweg A13

     

Z29

A13: knp. Ypenburg – afrit 9 (Delft)

17

3639

 

Z113

A13: afrit 9 (Delft) – afrit 10 (Delft Zuid)

17

3200

 

Z30

A13: afrit 10 (Delft Zuid) – afrit 11 (Berkel en Rodenrijs)

16

2829

 

Z114

A13: afrit 11 (Berkel en Rodenrijs) – knp. Kleinpolderplein

6

2717

 
 

Rijksweg N14

     

Z53

N14: A4 afrit 8 Leidschendam – N44 Wassenaar (incl. Sytwendetunnel)

0

0

Categorie C tunnel

 

Rijksweg A15/N15

     

Z65

N15: Maasvlakte – afrit 10

16

7022

 

Z66

N15: afrit 10 – afrit 12 (Brielle)

40

10289

 

Z47

A15: afrit 12 (Brielle) – afrit 13 (Rozenburg) (incl. Thomassentunnel)

15

0

Categorie C tunnel

Z148

A15: Omleidingsroute Thomassentunnel

27

11676

omleidingsroute tunnel

Z126

A15: afrit 13 (Rozenburg) – afrit 15 (Havens)

49

11676

 

Z67

A15: afrit 15 (Havens) – afrit 16 (Spijkenisse)

51

11579

 

Z69

A15: afrit 16 (Spijkenisse) – afrit 17 (Hoogvliet) (incl. Botlektunnel)

0

0

Categorie D tunnel

Z68

omleidingsroute Botlektunnel via Botlekbrug

72

26852

omleidingsroute tunnel; wegtype binnen bebouwde kom

Z70

A15: afrit 17 (Hoogvliet) – knp. Benelux

74

25176

 

Z71

A15: Knp. Benelux – afrit 18 (Pernis)

80

38060

 

Z72

A15: afrit 18 (Pernis) – afrit 19 (Rotterdam Charlois)

80

31529

 

Z73

A15: afrit 19 (Rotterdam Charlois) – knp. Vaanplein

80

31638

 

Z74

A15: knp. Vaanplein – knp. Ridderkerk Noord

80

39917

 

Z55

A15/A16: knp. Ridderkerk Noord – knp. Ridderkerk Zuid

66

17334

 

Z75

A15: knp. Ridderkerk Zuid – afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht)

63

18516

 

Z76

A15: afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht) – afrit 22 (Alblasserdam) (incl. Noordtunnel)

0

0

Categorie C tunnel

Z77a

Omleidingsroute Noordtunnel van A15 afrit 21 tot N915 incl. 250 meter Rotterdamse weg

15

21167

Omleidings-route (wegtype binnen bebouwde kom)

Z77b

Omleidingsroute Noordtunnel van einde wegvak Z77a tot A15 afrit 22

93

21167

Omleidings-route (wegtype buiten bebouwde kom)

Z78

A15: afrit 22 (Alblasserdam) – afrit 23 (Papendrecht/N3)

68

23048

 

Z79

A15: afrit 23 (Papendrecht/N3) – afrit 27 (Gorinchem)

46

13059

 

Z80

A15: afrit 27 (Gorinchem) – knp. Gorinchem

41

13595

 

G14

A15: knp. Gorinchem – knp. Deil

32

9956

 

G15

A15: knp. Deil – afrit 33 (Tiel)

26

9173

 

G78

A15: afrit 33 (Tiel) – afrit 34 (Echteld)

38

11754

 

G16

A15: afrit 34 (Echteld) – knp. Valburg

30

10044

 

G17

A15: knp. Valburg – knp. Ressen

8

4000

 
 

Rijksweg A16

     

Z54

A16: knp. Terbregseplein – afrit 25 (Rotterdam Centrum)

38

11421

 

Z134

A16: afrit 25 (Rotterdam Centrum) – Knp. Ridderkerk Noord

58

16263

 
 

A15/A16: knp. Ridderkerk Noord – knp. Ridderkerk Zuid

   

Zie wegvak Z55 bij rijksweg A16

Z181

A16: knp. Ridderkerk Zuid – afrit 22 (Zwijndrecht)

26

500

 

Z56

A16: afrit 22 (Zwijndrecht) – afrit 21 (Dordrecht) (incl. Drechttunnel)

26

0

Categorie C tunnel

Z57

A16: afrit 21 (Dordrecht) – afrit 20 (Randweg Dordrecht)

22

500

 

Z58

A16: afrit 20 (Randweg Dordrecht) – knp. Klaverpolder

45

9047

 

B37

A16: knp. Klaverpolder – knp. Zonzeel

33

6519

 

B38

A16: knp. Zonzeel – afrit 17 (Prinsenbeek)

28

5466

 

B39

A16: afrit 17 (Prinsenbeek) – knp. Princeville

33

5364

 

B40

A16/A58: Knp. Princeville – afrit 15 (Rijsbergen)

26

4728

 

B116

A16/A58: afrit 15 (Rijsbergen) – Knp. Galder

30

4295

 

B108

A16: knp. Galder – Grens België

8

4000

 
 

Rijksweg A17

     

B11

A17: knp. Klaverpolder – afrit 26 (Industrie Moerdijk)

27

3627

 

B12

A17: afrit 26 (Industrie Moerdijk) – afrit 25 (Zevenbergen)

16

3345

 

B100

A17: afrit 25 (Zevenbergen) – knp. Noordhoek

20

4011

 

B13

A17: knp. Noordhoek – afrit 21 (Roosendaal Noord)

17

2118

 

B99

A17: afrit 21 (Roosendaal Noord) – knp. De Stok

19

3122

 
 

Rijksweg A18/N18

     

G18

A18: knp. Oud-Dijk – afrit 4 (Doetinchem Oost)

0

4000

 

G19

A18: afrit 4 (Doetinchem Oost) – afrit 5 (Varsseveld)

0

4000

 

G20

N18: afrit 5 (Varsseveld) – afrit N319 (Groenlo)

0

1000

 

G21

N18: afrit N319 (Groenlo) – afrit N822 (Eibergen)

0

1000

 

G22

N18: afrit N822 (Eibergen) – afrit N347 (Haaksbergen)

0

1000

 

O35

N18: afrit N347 (Haaksbergen) – A35

0

1000

 
 

Rijksweg A20

     

Z122

A20: afrit N223 (bij Maasdijk) – afrit 6 (Maasdijk)

0

1000

 

Z48

A20: afrit 6 (Maasdijk) – knp. Kethelplein

0

1000

 

Z49

A20: knp. Kethelplein – knp. Kleinpolderplein

20

1050

 

Z50

A20: knp. Kleinpolderplein – afrit 14 (Rotterdam Centrum)

10

3656

 

Z125

A20: afrit 14 (Rotterdam Centrum) – knp. Terbregseplein

11

3656

 

Z51

A20: knp. Terbregseplein – afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel)

32

10952

 

Z136

A20: afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel) – Knp. Gouwe

22

8847

 
 

Rijksweg A22

     

N83

A22: knp. Beverwijk – afrit Beverwiijk

0

1500

 

N93

A22: afrit Beverwijk – afrit IJmuiden (incl. Velsertunnel)

0

0

Categorie D tunnel

N89

A22: afrit IJmuiden – knp. Velsen

0

3000

 
 

Rijksweg A27

     

F3

A27: knp. Almere – afrit 36 (Almere Stad)

0

4000

 

F43

A27: afrit 36 (Almere Stad) – knp. Eemnes

0

4000

 

N67

A27: knp. Eemnes – afrit 33 (Hilversum)

0

4000

 

N97

A27: afrit 33 (Hilversum) – afrit 32 (Bilthoven)

0

4000

 

U87

A27: afrit 32 (Bilthoven) – afrit 31 (Ring Utrecht Noord)

0

4000

 

U89

A27: afrit 31 (Ring Utrecht Noord) – knp. Rijnsweerd

0

4000

 

U6

A27: knp. Rijnsweerd – knp. Lunetten

23

7298

 

U7

A27: knp. Lunetten – knp. Everdingen

10

5832

 

Z128

A27: knp. Everdingen – afrit 25 (Noordeloos)

16

5424

 

Z100

A27: afrit 25 (Noordeloos) – knp. Gorinchem

14

5040

 

Z99

A27: knp. Gorinchem – afrit 24 (Avelingen)

16

4764

 

B41

A27: afrit 24 (Avelingen) – knp. Hooipolder

12

4000

 

B134

A27: knp. Hooipolder – afrit 19 (Oosterhout)

0

3000

 

B42

A27: afrit 19 (Oosterhout) – afrit 16 (Breda Noord)

0

4000

 

B109

A27: afrit 16 (Breda Noord) – afrit 15 (Breda)

0

4000

 

B110

A27: afrit 15 (Breda) – knp. Annabosch

0

4000

 

B101

A27/A58: knp. Annabosch – afrit 14 (Ulvenhout)

23

3771

 

B4

A27/A58: afrit 14 (Ulvenhout) – knp. Galder

24

3950

 
 

Rijksweg A28

     

D5

A28: knp. Julianaplein – afrit 36 (Zuidlaren)

0

1500

 

D26

A28: afrit 36 (Zuidlaren) – afrit 34 (Assen Noord)

0

1500

 

D4

A28: afrit 34 (Assen Noord) – afrit 32 (Assen Zuid)

0

3000

 

D3

A28: afrit 32 (Assen Zuid) – afrit 31 (Westerbork)

0

3000

 

D31

A28: afrit 31 (Westerbork) – afrit 27 (Fluitenberg)

0

3000

 

D29

A28: afrit 27 (Fluitenberg) – knp. Hoogeveen

0

3000

 

D2

A28: knp. Hoogeveen – knp. Lankhorst

0

4000

 

O111

A28: knp. Lankhorst – afrit 22 (Nieuwleusen)

18

3314

 

O12

A28: afrit 22 (Nieuwleusen) – afrit 21 (Ommen)

3

2075

 

O112

A28: afrit 21 (Ommen) – afrit 20 (Zwolle Noord)

13

2895

 

O11

A28: afrit 20 (Zwolle Noord) – afrit 18 (Zwolle-Zuid)

13

3093

 

O114

A28: afrit 18 (Zwolle-Zuid) – knp. Hattemerbroek

13

3293

 

G62

A28: Knp. Hattemerbroek – afrit 13 (Lelystad)

0

4000

 

G61

A28: afrit 13 (Lelystad) – afrit 12 (Ermelo)

5

3696

 

G60

A28: afrit 12 (Ermelo) – afrit 9 (Nijkerk)

16

6902

 

G31

A28: afrit 9 (Nijkerk) – knp. Hoevelaken

20

8781

 

U82

A28: knp. Hoevelaken – afrit 6 (Leusden Zuid)

14

6795

 

U2

A28: afrit 6 (Leusden Zuid) – afrit 5 (Maarn)

14

6570

 

U3

A28: afrit 5 (Maarn) – afrit 3 (Den Dolder)

16

7011

 

U83

A28: afrit 3 (Den Dolder) – knp. Rijnsweerd

13

6707

 
 

Rijksweg A29

     

Z182

A29: knp. Vaanplein – afrit 20 (Barendrecht)

0

5001

 

Z88

A29: afrit 20 (Barendrecht) – afrit 21 (Oud Beijerland) (incl. Heinenoordtunnel)

0

0

Categorie D tunnel

Z133

A29: afrit 21 (Oud Beijerland) – knp. Hellegatsplein

0

1000

 

B19

A29/A59: knp. Hellegatsplein – knp. Sabina

0

3000

 

B20

A29: knp. Sabina – afrit 24 (Dinteloord)

0

1000

 
 

Rijksweg A30

     

G32

A30: A1 – afrit 4 (Barneveld Zuid)

0

4000

 

G67

A30: afrit 4 (Barneveld Zuid) – afrit 2 (Ede)

0

4000

 

G68

A30: afrit 2 (Ede) – afrit 1 (Industriegebied Ede)

0

4000

 

G85

A30: afrit 1 (Industriegebied Ede) – knp. Maanderbroek

0

4000

 
 

Rijksweg A31/N31

     

Fr8

A31: knp. Zurich – afrit 22 (Marssum)

0

1000

 

Fr9

N31: afrit 22 (Marssum) – afrit N359 (Boksum)

0

1000

 

Fr10

N31: afrit N359 (Boksum) – A32 (Leeuwarden)

0

1000

 

Fr11

N31: A32 (Leeuwarden) – afrit N913 (Garijp)

0

1000

 

Fr37

N31: afrit N913 (Garijp) – afrit N356 (Nijega)

0

1000

 

Fr32

N31: afrit N356 (Nijega) – afrit N369 (Drachten)

0

1500

 

Fr36

N31: afrit N369 (Drachten) – knp. Drachten (A7)

0

1500

 
 

Rijksweg A32

     

Fr15

A32: Leeuwarden – knp. Heerenveen

0

1500

 

Fr31

A32: knp. Heerenveen – afrit 8 (Wolvega)

0

1500

 

O18

A32: afrit 8 (Wolvega) – afrit 7 (Steenwijk Noord)

0

3000

 

O115

A32: afrit 7 (Steenwijk Noord) – afrit 5 (Steenwijk Zuid)

0

3000

 

O116

A32: afrit 5 (Steenwijk Zuid) – afrit 4 (Havelte)

0

3000

 

O19

A32: afrit 4 (Havelte) – knp. Lankhorst

0

3000

 
 

Rijksweg N33

     

Gr5

N33: Eemshaven – afrit N997 (bij Holwierde)

15

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr6

N33: afrit N997 (bij Holwierde) – afrit N360 (Appingedam)

15

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr7

N33: afrit N360 (Appingedam) – afrit N362 (bij Opwierde)

15

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr8

N33: afrit N362 (bij Opwierde) – A7

20

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr9

N33: A7 – afrit N366 (Veendam)

20

1500

Wijzigt van buiten bebouwde kom naar autosnelweg vanwege aanpassingen (Veiligheidszone komt na aanpassingen te vervallen)

D15

N33: afrit N366 (Veendam) – N34 (Gieten)

20

1500

D14

N33: N34 (Gieten) – A28

15

1500

 

Rijksweg N34

     

O95

N34: N48 (Ommen) – afrit N347 (Ommen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O96

N34: afrit N347 (Ommen) – N36 (bij Rheezerveen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N35/A35

     

O59

N35: (Zwolle) – afrit N348 (Raalte, Ommerweg)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O60

N35: afrit N348 (Raalte, Ommerweg) – afrit N347 (Nijverdal)

0

5001

 

O65

N35: afrit N347 (Nijverdal) – N35/Burg. H. Boersingel (Nijverdal)

0

5001

hier komt een categorie C tunnel, gebruiksruimte wordt dan aangepast

O62

N35: N35/Burg. H. Boersingel (Nijverdal) – afrit N350 (Wierden)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O63

N35: afrit N350 (Wierden) – N36

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O120

A35: N36 – afrit N349 (Almelo)

0

1500

 

O28

A35: afrit N349 (Almelo) – knp. Azelo

0

1500

 
 

A1/A35: knp. Azelo – knp. Buren

   

Zie wegvak O4 op rijksweg A1

O22

A35: knp. Buren – afrit 28 (Delden)

0

3000

 

O128

A35: afrit 28 (Delden) – afrit 27 (Ind. Twentekanaal)

0

1500

 

O23

A35: afrit 27 (Ind. Twentekanaal) – afrit 26 (Enschede West)

0

1500

 

O24

A35/N35: afrit 26 (Enschede West) – Grens Duitsland

0

1500

 
 

Rijksweg N36

     

O40

N36: N34 (bij Rheezerveen) – afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O39

N36: afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk) – afrit N748 (Vriezenveen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O38

N36: afrit N748 (Vriezenveen) – A35 (Almelo)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A37/N37

     

D7

A37: knp. Hoogeveen – afrit 1 (Hoogeveen Oost)

0

1500

 

D30

A37: afrit 1 (Hoogeveen Oost) – knp. Holsloot

0

1500

 

D8

N37: knp. Holsloot – afrit N376 (bij Veenoord)

0

1500

 

D28

N37: afrit N376 (bij Veenoord) – Duitse Grens

0

1500

 
 

Rijksweg A44

     

N9

A44: knp. Burgerveen – afrit 3 (Noordwijkerhout)

0

3000

 

Z1

A44: afrit 3 (Noordwijkerhout) – afrit 8 (Leiden)

0

3000

 

Z2

A44: afrit 8 (Leiden) – Wassenaar

0

3000

 
 

Rijksweg N48

     

D6

N48: knp. Hoogeveen – afrit N377 (Balkbrug)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O43/O118

N48: afrit N377 (Balkbrug) – N34 (Ommen)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N50/A50

     

F26

N50: knp. Emmeloord – afrit N352 (Ens)

0

1500

 

O52

N50: afrit N352 (Ens) – afrit N307 (Kampen)

0

1500

 

O123

N50: afrit N307 (Kampen) – afrit N764 (Kampen)

0

1500

 

O124

N50: afrit N764 (Kampen) – knp. Hattemerbroek

0

1500

 

G3

A50: knp. Hattemerbroek – knp. Beekbergen

0

3000

 

G4

A50: knp. Beekbergen – knp. Waterberg

11

2309

 
 

A12/A50: knp. Waterberg – knp. Grijsoord

   

Zie wegvak G10 op rijksweg A12

G5

A50: knp. Grijsoord – Knp. Valburg

91

40001

 

G6

A50: knp. Valburg – knp. Ewijk

18

4932

 

G65

A50: knp. Ewijk – knp. Bankhoef

0

3000

 

B79

A50: knp. Bankhoef – knp. Paalgraven

0

3000

 

B80

A50: knp. Paalgraven – afrit 14 (Zeeland)

0

1500

 

B86

A50: afrit 14 (Zeeland) – afrit 13 (Volkel)

0

1500

 

B139

A50: afrit 13 (Volkel) – afrit 12 (Veghel Noord)

0

1500

 

B87

A50: afrit 12 (Veghel Noord) – afrit 11 (Veghel)

0

1500

 

B81

A50: afrit 11 (Veghel) – afrit 10 (Eerde)

0

1500

 

B132

A50: afrit 10 (Eerde) – A58 (Eindhoven)

0

1500

 
 

Rijksweg N57

     

Z89

N57: A15 – afrit N218 (bij Zwartewaal)

0

1500

 

Z90

N57: afrit N218 (bij Zwartewaal) – afrit N495 (Nieuwehoorn)

12

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Z91

N57: afrit N495 (Nieuwehoorn) – afrit N215 (Stellendam)

10

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze11

N57: afrit N215 (Stellendam) – N59

5

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze47

N57: N59 – afrit N255 (bij Kamperland)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze48

N57: afrit N255 (bij Kamperland) – afrit N287 (Serooskerke)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze12

N57: afrit N287 (Serooskerke) – Middelburg

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A58

     

Ze4

A58: N288 – afrit 39 (Middelburg)

0

500

 

Ze8

A58 : afrit 39 (Middelburg) – afrit 38 (Arnestein)

0

500

 

Ze49

A58: afrit 38 (Arnestein) – afrit 36 (Heinkenzand)

0

500

 

Ze50

A58: afrit 36 (Heinkenzand) – knp. De Poel

5

4229

 

Ze9

A58: knp. De Poel – afrit 35 ('s Gravenpolder)

0

4000

 

Ze51

A58: afrit 35 ('s Gravenpolder) – afrit 33 (Yerseke) (incl. Vlaketunnel)

0

0

Categorie C tunnel

Ze43

Omleidingsroute Vlaketunnel (A58): Oude Rijksweg

19

3834

omleidingsroute tunnel, wegtype buiten bebouwde kom

Ze52

A58: afrit 33 (Yerseke) – afrit 32 (Kruiningen)

0

4000

 

Ze10

A58: afrit 32 (Kruiningen) – knp. Markiezaat

0

4000

 
 

A4/A58: Knp. Markiezaat – knp. Zoomland

   

Zie wegvakken B1 en B127 op rijksweg A4

B2

A58: knp. Zoomland – knp. De Stok

29

3720

 

B3

A58: knp. De Stok – afrit 24 (Roosendaal)

0

4000

 

B114

A58: afrit 24 (Roosendaal) – afrit 19 (Industriegebied Vosdonk)

0

4000

 

B136

A58: afrit 19 (Industriegebied Vosdonk) – afrit 18 (Etten-Leur)

0

4000

 

B129

A58: afrit 18 (Etten-Leur) – knp. Princeville

0

4000

 
 

A16/A58 knp. Princeville – A27/A58 knp. Annabosch

   

Zie wegvakken B40 en B116 op rijksweg A16 en wegvakken B4 en B101 op rijksweg A27

B5

A58: knp. Annabosch – afrit 12 (Gilze)

21

4178

 

B113

A58: afrit 12 (Gilze) – afrit 11 (Goirle)

23

4460

 

B111

A58: afrit 11 (Goirle) – afrit 10 (Hilvarenbeek)

24

4542

 

B120

A58: afrit 10 (Hilvarenbeek) – knp. De Baars

19

4140

 

B6

A58: knp. De Baars – afrit 8 (Oirschot)

16

4065

 

B141

A58: afrit 8 (Oirschot) – knp. Batadorp

18

3188

 
 

A2/A58: knp.Batadorp – knp. Ekkerswijer

   

Zie wegvak B7 op rijksweg A2

B8

A58: knp. Ekkersweijer – A50 (Eindhoven )

0

3000

 
 

Rijksweg N59/A59

     

Ze38

N59: N57 (Serooskerke) – afrit N256 (Zierikzee)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze39

N59: afrit N256 (Zierikzee) – Bruinisse

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze40

N59: Bruinisse – afrit N257 (incl. Grevelingendam)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Z94

N59: afrit N257 – afrit N215 (Oude-Tonge)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Z93

N59: afrit N215 (Oude-Tonge) – knp. Hellegatsplein

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

A29/A59: knp. Hellegatsplein – knp. Sabina

   

Zie wegvak B19 op rijksweg A29

B14

A59: knp. Sabina – afrit 24 (Fijnaart)

0

3000

 

B98

A59: afrit 24 (Fijnaart) – knp. Noordhoek

0

3000

 

B15

A59: knp. Zonzeel – afrit 31 (Terheijden)

10

4000

 

B102

A59: afrit 31 (Terheijden) – knp. Hooipolder

9

4000

 

B16

A59: knp. Hooipolder – afrit 37 (Waalwijk)

0

3000

 

B17

A59: afrit 37 (Waalwijk) – afrit 42 (Heusden)

0

3000

 

B18

A59: afrit 42 (Heusden) – knp. Empel

0

3000

 
 

A2/A59: knp. Empel – knp. Hintham

   

Zie wegvak B60 op rijksweg A2

B78

A59: knp. Hintham – knp. Paalgraven

0

3000

 
 

Rijksweg N61

     

Ze28

N62: N683 (Westdorpe) – N62 (Terneuzen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze61

N61: N252 (Terneuzen) – N62 (Terneuzen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N62

     

Ze6

N62: N254 (Nieuwdorp) – N666 ('s-Heerenhoek)

0

3000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze58

N62: N666 ('s-Heerenhoek) – N681 (Terneuzen) (incl. Westerscheldetunnel)

0

0

Categorie C tunnel

 

Rijksweg A65

     

B58

A65: knp. Vught – afrit 3 (Tilburg Noord)

0

1500

 

B138

A65: afrit 3 (Tilburg Noord) – knp. De Baars

0

1500

 
 

Rijksweg A67

     

B71

A67: Grens België – afrit 32 (Eersel)

28

5844

 

B103

A67: afrit 32 (Eersel) – knp. De Hogt

29

5739

 
 

A2/A67: knp. De Hogt – knp. Leenderheide

   

Zie wegvakken B72 en B104 op rijksweg A2

B73

A67: knp. Leenderheide – afrit 35 (Someren)

29

6719

 

B112

A67: afrit 35 (Someren) – afrit 38 (Helden)

32

4832

 

L5

A67: afrit 38 (Helden) – afrit 39 (Sevenum)

26

5247

 

L89

A67: afrit 39 (Sevenum) – Knp. Zaarderheiken

22

4539

 

L6

A67: Knp. Zaarderheiken – afrit 40 (Velden)

30

8402

 

L90

A67: afrit 40 (Velden) – afrit 41 (Venlo)

29

7025

 

L91

A67: afrit 41 (Venlo) – Grens Duitsland

27

4185

 
 

Rijksweg A73

     

G28

A73: knp. Ewijk – knp. Neerbosch

13

4848

 

G27

A73: knp. Neerbosch – afrit 1A (Wijchen)

13

3395

 

G26

A73: afrit 1A (Wijchen) – afrit 3 (Malden)

15

4124

 

B84

A73: afrit 3 (Malden) – afrit 5 (Haps)

10

3428

 

B118

A73: afrit 5 (Haps) – knp. Rijkevoort

12

3087

 

B85

A73: knp. Rijkevoort – afrit 6 (Boxmeer)

0

4000

 

B122

A73: afrit 6 (Boxmeer) – afrit 7 (Vierlingsbeek)

0

4000

 

L1

A73: afrit 7 (Vierlingsbeek) – afrit 9 (Venray)

0

5148

 

L2

A73: afrit 9 (Venray) – afrit 11 (Horst)

1

5904

 

L87

A73: afrit 11 (Horst) – afrit 12 (Grubbenvorst)

6

5363

 

L88

A73: afrit 12 (Grubbenvorst) – knp. Zaarderheiken

11

6336

 

L104

A73: knp. Zaarderheiken – afrit 13 (Venlo West)

0

3000

 

L117

A73: afrit 13 (Venlo West) – afrit 14 (Maasbree)

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L13

A73: afrit 14 (Maasbree) – afrit 16 (Venlo-Zuid)

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L14

A73: afrit 16 (Venlo-Zuid) – afrit 18 (Beesel)

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L37

A73: afrit 18 (Beesel) – afrit 19 (Roermond) (incl. Swalmentunnel)

0

3000

Categorie A tunnel. Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L111

A73: afrit 19 Roermond – afrit 20 (Roermond-Oost)

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L112

A73: afrit 20 (Roermond-Oost) – afrit 21 (Linne) (incl. Roertunnel)

0

3000

Categorie A tunnel. Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L113

A73: afrit 21 (Linne) – afrit 22 (Maasbree)

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L115

A73: afrit 22 (Maasbree) – knp. Het Vonderen

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

 

Rijksweg A76

     

L62

A76: Grens België – knp. Kerensheide

13

4485

 

L63

A76: knp. Kerensheide – afrit 2 (Geleen)

14

4985

 

L93

A76: afrit 2 (Geleen) – afrit 5 (Nuth)

6

4205

 

L94

A76: afrit 5 (Nuth) – knp. Ten Esschen

7

4196

 

L64

A76: knp. Ten Esschen – knp. Kunderberg

7

4397

 

L65

A76: knp. Kunderberg – knp. Bocholz

2

4000

 

L66

A76: knp. Bocholz – grens Duitsland

3

4000

 
 

Rijksweg A77

     

B97

A77: knp. Rijkevoort – afrit 2 (Gennep)

0

4000

 

L8

A77: afrit 2 (Gennep) – Grens Duitsland

0

4000

 
 

Rijksweg A79

     

L109

A79: knp. Kruisdonk – afrit 1 (Bunde)

0

1000

 

L61

A79: afrit 1 (Bunde) – afrit 4 (Hulsberg)

0

1000

 

L102

A79: afrit 4 (Hulsberg) – knp. Kunderberg

0

1000

 

L67

A79: knp. Kunderberg – Keulseweg Heerlen

0

500

 
 

Rijksweg N99

     

N30

N99: N250 (De Kooy) – afrit N249 (van Ewijcksluis)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

N79

N99: N249 (van Ewijcksluis) – A7

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A200/N200

     

N96

N200: Haarlem – knp. Rottepolderplein

0

1000

 

N61

A200/N200: knp. Rottepolderplein – A10

15

1037

 
 

Knooppunten (niet genoemde bogen hebben geen zone)

 

U90

knp. Hoevelaken: aansluiting A28/A1 van afrit 9 Nijkerk en afrit 6 Leusden Zuid richting A1 afrit 13 Amersfoort Noord

5

4000

 

U82

knp. Hoevelaken: aansluiting A1 van afrit 13 Amersfoort Noord – A28 richting afrit 6 Leusden Zuid

7

6795

 

G31

knp. Hoevelaken: aansluiting A1 (van afrit 13 Amersfoort Noord) – A28 richting afrit 9 Nijkerk

10

8781

 

G2

knp. Beekbergen: aansluiting A50 – A1 richting afrit 23 Deventer

7,5

4000

 

G4

knp. Beekbergen: aansluiting A1 (van afrit 19 Hoenderloo) – A50 richting knp. Waterberg

5,5

3000

 

B63

knp. Batadorp: aansluiting A58 van knp. Ekkersweijer – A2 richting afrit 30 Eindhoven Centrum

10,5

4421

 

B141

knp. Batadorp: aansluiting A2 (afrit 30 Eindhoven Centrum) – A58 afrit 8 Oirschot

9

3188

 

B72

knp. De Hogt: aansluiting A2 – A67 richting afrit 33 Waalre

15

8400

 

B103

knp. De Hogt: aansluiting A2 – A67 richting afrit 32 Eersel

14,5

5739

 

B106

knp. De Hogt: aansluiting A67 van afrit 32 Eersel – A2 richting afslag 30 richting Eindhoven Centrum

13

4557

 

B106

knp. De Hogt: aansluiting A67 van afrit 33 Waalre – A2 richting afrit 30 Eindhoven Centrum

13

4557

 

B73

knp. Leenderheide: aansluiting A2 – A67 richting afrit 35 Someren

14,5

6719

 

B104

knp. Leenderheide: aansluiting Leenderweg – A67 richting afrit 33 Waalre

20

9570

 

Z8

knp. Prins Clausplein: aansluiting A12 van Benoordenhoutseweg/Utrechtsebaan/Zuid Hollandlaan – A4 richting knp. Ypenburg

11,5

3743

 

Z8

knp. Prins Clausplein: aansluiting A12 van afrit 7 Zoetermeer – A4 richting knp. Ypenburg

11,5

3743

 

Z11

knp. Kethelplein: aansluiting A20 van afrit 6 Maasdijk – A4 richting knp. Benelux

11,5

500

 

Z49

knp. Kethelplein: aansluiting A4/A20 richting knp. Kleinpolderplein

10

1050

 

Z11

knp. Kethelplein: aansluiting A20 van knp. Kleinpolderplein – A4 richting knp. Benelux

11,5

500

 

Z70

knp Benelux: aansluiting A4 – A15 richting afrit 17 Hoogvliet

49

25176

 

Z71

knp. Benelux: aansluiting A4 – A15 richting afrit 18 Pernis

66

38060

 

Z11

knp. Benelux: aansluiting A15 (van afrit 17 Hoogvliet) – A4 richting knp. Kethelplein

11,5

500

 

Z11

knp. Benelux: aansluiting A15 (afrit 18 Pernis) – A4 richting knp. Kethelplein

11,5

500

 

B2

knp. Zoomland: aansluiting A4 – A58 richting knp. De Stok

14,5

3720

 

B1

knp. Zoomland: aansluiting A58 – A4 richting afrit 30 Hogerheide

12,5

3851

 

B35

knp Markiezaat: aansluiting A4 – A58 richting grens Belgie

11

3098

 

B127

knp Markiezaat: aansluiting A58 – A4 richting afrit 30 Hoogerheide

15

5715

 

Gr30

knp. Europaplein: aansluiting A7 – N7 richting knp. Julianaplein

6

1000

 

Z136

knp. Gouwe: aansluiting A12 – A20 richting afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel

5

8847

 

Z18

knp. Gouwe: aansluiting A20 – A12 richting afrit 11 Gouda

5

8486

 

U86

knp. Oudenrijn: aansluiting A2 – A12 richting afrit 15 De Meern

5

8468

 

U9

knp. Oudenrijn: aansluiting A2 – A12 richting afrit 18 Hoograven

12,5

6855

 

U6

knp. Lunetten: aansluiting A12 – A27 richting knp. Rijnsweerd

11,5

7298

 

U7

knp. Lunetten: aansluiting A12 – A27 richting knp. Everdingen

5

5832

 

U93

knp. Lunetten: aansluiting A27 – A12 richting afrit 18 Hoograven

12,5

7055

 

G10

knp. Grijsoord: aansluiting A 50 – A12 richting knp. Waterberg

10,5

5138

 

G5

knp. Grijsoord: aansluiting A12 – A50 richting knp. Valburg

5

3150

 

G10

knp. Waterberg: aansluiting A50 – A12 richting knp. Grijsoord

10,5

5138

 

G11

knp. Waterberg: aansluiting A50 – A12 richting knp. Velperbroek

8

3428

 

G4

knp. Waterberg: aansluiting A12 ( van knp. Velperbroek) – A50 richting knp. Beekbergen

5,5

3000

 

G4

knp. Waterberg: aansluiting A12 (van knp. Grijsoord) – A50 richting knp. Beekbergen

5,5

3000

 

G11

knp. Velperbroek: aansluiting A348 – A12 richting knp. Waterberg

8

3428

 

Z8

knp. Ypenburg: aansluiting A13 – A4 richting knp. Prins Clausplein

11,5

3743

 

Z29

knp. Ypenburg: aansluiting A4 van afrit 12 Den Haag Zuid – A13 richting afrit 9 Delft

8,5

3639

 

Z29

knp. Ypenburg: aansluiting A4 van afrit 12 Den Haag Zuid – A13 richting afrit 9 Delft

8,5

3639

 

Z114

knp. Kleinpolderplein: aansluiting A20 – A 13 richting afrit 11 Berkel en Rodenrijs

5

2717

 

Z50

knp. Kleinpolderplein: aansluiting A13 – A20 richting afrit 14 Rotterdam Centrum

5

3656

 

Z73

knp. Vaanplein: aansluiting A29 – A15 richting Rotterdam Charlois

60

31638

 

Z74

knp. Vaanplein: aansluiting A29 – A15 richting knp. Ridderkerk Noord

68

39917

 

Z74

knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A16 – A15 richting knp. Vaanplein

68

39917

 

Z55

knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15 – A15/A16 richting knp. Ridderkerk Zuid

44

17334

 

Z134

knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15 – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

27

16263

 

Z74

knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15/A16 – A15 richting knp. Vaanplein

68

39917

 

Z75

knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A15 richting afrit 21 Hendrik Ido Ambacht

32

18516

 

Z55

knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A15/A16 richting knp. Ridderkerk Noord

44

17334

 

Z56

knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A16 richting afrit 21 Dordrecht

13

500

 

Z99

knp. Gorinchem: aansluiting A15 van afrit 27 Gorinchem – A27 richting afrit 24 Avelingen

8

4764

 

Z80

knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit 24 Avelingen – A15 richting afrit 27 Gorinchem

18

13595

 

Z100

knp. Gorinchem: aansluiting A15 van knp. Deil – A27 richting afrit 25 Noordeloos

7

5040

 

Z80

knp. Gorinchem: aansluiting A27 – A15 richting afrit 27 Gorinchem

18

13595

 

G14

knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit 24 Avelingen – A15 richting knp. Deil

13

9956

 

G14

knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit Noorderloos – A15 richting knp. Deil

13

9956

 

G6

knp. Valburg: aansluiting A15 (van afrit 34 Echteld en knp. Ressen) – A50 richting knp. Ewijk

9

4932

 

G17

knp. Valburg: aansluiting A50 (van knp. Valburg en knp. Ewijk) – A15 richting knp. Ressen

5

4000

 

G5

knp. Valburg: aansluiting A15 (van afrit 34 Echteld en knp. Ressen) – A50 richting knp. Grijsoord

5

3150

 

G16

knp. Valburg: aansluiting A50 (van knp. Valburg en knp. Ewijk) – A15 richting afrit 34 Echteld

8

10044

 

G17

knp. Ressen: aansluiting A325 – A15 richting knp. Valburg

5

4000

 

Z54

knp. Terbregseplein: aansluiting A20 (van afrit 14 Rotterdam Centrum) – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

14

11421

 

Z51

knp. Terbregseplein: aansluiting A16 – A20 richting afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel

10

10952

 

Z125

knp. Terbregseplein: aansluiting A16 afrit 25 Rotterdam Centrum – A20 richting afrit 14 Rotterdam Centrum

5,5

3656

 

Z54

knp. Terbregseplein: aansluiting A20 (van afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel) – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

14

11421

 

B11

knp. Klaverpolder: aansluiting A16 (van afrit 20 's Gravendeel) – A17 richting afrit 26 Industrie Moerdijk

13,5

3627

 

B37

knp. Klaverpolder: aansluiting A17/A16 richting knp. Zonzeel

16,5

6519

 

Z58

knp. Klaverpolder: aansluiting A17 – A16 richting afrit 20 's Gravendeel

25

9047

 

B11

knp. Klaverpolder: aansluiting A16 ( van knp. Zonzeel) – A17 richting afrit 26 Industrie Moerdijk

13,5

3627

 

B15

knp. Zonzeel: aansluiting A16 (van knp. Klaverpolder) – A59 richting frit 31 Terheijden

5

4000

 

B15

knp. Zonzeel: aansluiting A16 ( van afrit 17 Prinsenbeek) – A59 richting afrit 31 Terheijden

5

4000

 

B37

knp. Zonzeel: aansluiting A59/A16 richting knp. Klaverpolder

16,5

6519

 

B38

knp. Zonzeel: aansluiting A59 – A16 richting afrit 17 Prinsenbeek

14

5466

 

B40

knp. Princeville: aansluiting A58 – A16 richting afrit 15 Rijsbergen

13

4728

 

B39

knp. Princeville: aansluiting A58 – A16 richting afrit 17 Prinsenbeek

16,5

5364

 

B4

knp. Galder: aansluiting A16 (van afrit 15 Rijsbergen) – A58 richting afrit 14 Ulvenhout

12

3950

 

B4

knp. Galder: aansluiting A16 (van grens Belgie) – A58 richting afrit 14 Ulvenhout

12

3950

 

B108

knp. Galder: aansluiting A58 – A16 richting grens Belgie

5

4000

 

B116

knp. Galder: aansluiting A58 – A16 richting afrit 15 Rijsbergen

15

4295

 

B13

knp. Noordhoek: aansluiting A59 – A17 richting afrit 21 Roosendaal Noord

8,5

3000

 

B100

knp. Noordhoek: aansluiting A59 – A17 richting afrit 25 Zevenbergen

10

4011

 

B2

knp. De Stok: aansluiting A58 – A17 richting knp. Zoomland

14,5

3720

 

B99

knp. De stok: aansluiting A58 – A17 richting afrit 21 Roosendaal Noord

9,5

3122

 

U83

knp. Rijnsweerd: aansluiting A27 (van knp. Lunetten) – A28 richting afrit 3 Den Dolder

6,5

6707

 

U6

knp. Rijnsweerd: aansluiting A28 – A27 richting knp. Lunetten

11,5

7298

 

U83

knp. Rijnsweerd: aansluiting A27 (van afrit 31 Ring Utrecht Noord) – A28 richting afrit 3 Den Dolder

6,5

6707

 

U7

knp. Everdingen: aansluiting A2 (van afrit 12 Everdingen) – A27 richting knp. Lunetten)

5

5832

 

Z128

knp. Everdingen: aansluiting A2 – A27 richting afrit 25 Noordeloos

8

5424

 

B102

knp. Hooipolder: aansluiting A59 – A27 richting afrit 19 Oosterhout

5

4000

 

B41

knp. Hooipolder: aansluiting A59 – A27 richting afrit 24 Avelingen

5

4000

 

B5

knp. Annabsoch: aansluiting A58 (van afrit 12 Gilze) – A27 richting afrit 15 Breda

10,5

4178

 

B101

knp. Annabsoch: aansluiting A58 (van afrit 14 Ulvenhout) – A27 richting Afrit 15 Breda

11,5

3771

 

O111

knp. Lankhorst: aansluiting A28 – A32 richting afrit 4 Havelte

9

3314

 

O114

knp. Hattemerbroek: A28 – N50 richting Kampen

6,5

3293

 

G6

knp. Ewijk: aansluiting A50 – A73 richting knp. Neerbosch

9

4932

 

G28

knp. Ewijk: aansluiting A73 – A50 richting knp. Valburg

6,5

4848

 

Ze50

knp. De Poel: aansluiting A256 – A58 richting afrit 36 Heinkenzand

5

4229

 

B6

knp. De Baars: aansluiting A58 (van afrit 10 Hilvarenbeek) – A65 richting afrit 8 Oirschot

8

4065

 

B120

knp. De Baars: aansluiting A65 – A58 richting afrit 10 Hilvarenbeek

9,5

4140

 

L6

knp. Zaarderheiken: aansluiting A73 (van afrit 12 Grubbenvorst) – A67 richting afrit 40 Velden

15

8402

 

L88

knp. Zaarderheiken: aansluiting A67 (van afrit 39 Sevenum en afrit 40 Velden) – A73 richting afrit 12 Grubbenvorst

5,5

6336

 

L89

knp. Zaarderheiken: aansluiting A73 (van afrit 12 Grubbenvorst) – A67 richting afrit 39 Sevenum

11

4539

 

G27

knp. Neerbosch: aansluiting A73:A50/A73/N322 – A73:Neerbosscheweg Nijmegen richting afrit 1A Wijchen)

6,5

4000

 

G28

knp. Neerbosch: aansluiting A73:Neerbosscheweg Nijmegen – A73:A50/A73/N322 richting knp. Ewijk

6,5

4848

 

L64

knp. Ten Esschen: aansluiting A76 (van afrit 5 Nuth) – A76 richting knp. Kunderberg

5

4397

 

N61

knp. Rottepolderplein: aansluiting A9 (van knp. Velsen en knp. Rottepolderplein/Haarlem Zuid – A200 richting A10/N200/Haarlemmerweg Amsterdam (A10 afrit S103 Haarlem)

7,5

1037

 
X Noot
1

Wijzigingen ten opzichte van de tabel zoals deze luidde voor 31 juli 2012.

BIJLAGE 2, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I, ONDERDEEL U, VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERBAND MET BASISNET SPOOR

Bijlage 3 – Tabel vaarwegen en bijbehorende vervoerscijfers Basisnet water

Vaarwegen

Aantallen schepen met gevaarlijke stoffen voor berekening van het GR1

Categorie

Naamgeving

Type schepen

LF1

LF2

LT1

LT2

GF2

GF3

GT3

GT5

Route Rotterdam – Duitsland

Binnenvaartschepen

9.882

13.958

146

0

0

2.135

196

0

Rood

Ingang haven

Zeeschepen

9.196

3.334

347

0

1.046

902

38

02

Rood

Noord-ingang

5.475

2.563

297

0

227

260

0

02

Rood

Zuid-ingang

3.721

771

50

0

819

642

38

0

Rood

Beerkanaal (o.a. Maasvlakte)

1.241

442

48

0

69

61

3

0

Rood

Calandkanaal

2.480

329

2

0

750

581

35

0

Rood

Nieuwe Waterweg (tot splitsing Oude en Nieuwe Maas)

5.475

2.563

297

0

227

260

0

02

Rood

Nieuwe Maas (route splitsing Oude en Nieuwe Maas – kern Pernis)

1.257

489

53

0

39

1282

0

0

Rood

Nieuwe Maas (route kern Pernis – Delfshavense Schie)

297

67

33

0

5

402

0

0

Rood

Oude Maas (route splitsing Oude en Nieuwe Maas – Botlekbrug)

524

202

17

0

86

77

0

02

Rood

Oude Maas (route Botlekbrug – Drechtsteden)

323

115

7

0

84

77

0

02

Zwart

Beneden Merwede

 

Zwart

Bijlandsch kanaal

Zwart

Boven Merwede

Zwart

Hartelkanaal

Zwart

Niewe Maas (route Delfshavense Schie – Beneden Merwede)

 

Zwart

Noord

Zwart

Oude Maas (route Beneden Merwede – Dordtse Kil)

Zwart

Waal

Route Amsterdam – Rijn

Binnenvaartschepen

8.303

9.063

0

0

0

332

0

0

Zeeschepen (inclusief buitenhaven)

319

368

0

0

0

113

22

0

Rood

Noordzeekanaal (route Buitenhaven Noordzee-Coenhaven Amsterdam)

 

Zwart

Amsterdam-Rijnkanaal

Zwart

Het IJ (route Coenhaven-Oranjesluizen Amsterdam)

Zwart

Lek (route Nieuwe Maas-Lekkanaal)

 

Zwart

Lekkanaal

Zwart

Pannerdenskanaal

Route Westerschelde

Binnenvaartschepen

4.691

1.089

1

7

0

37

62

0

Zeeschepen

0

0

0

0

8142

22052

902

0

Rood

Wielingen

 

Rood

Westerschelde (incl. Oostgat)

Kanaal Gent-Terneuzen

Binnenvaartschepen

4.691

1.089

1

7

0

37

62

0

Zeeschepen

2422

3022

202

82

52

52

922

0

Route Westerschelde – Rijn

Binnenvaartschepen

7.191

5.612

90

0

0

3.735

41

0

Zeeschepen

239

82

1

0

70

74

0

0

Rood

Dordtsche Kil

 

Rood

Hollandsch Diep (route Dordtsche Kill-haven Moerdijk)

Zwart

Brabantsche Vaarwater

Zwart

Hollandsch Diep (route sluis Willemstad-haven Moerdijk)

Zwart

Kanaal door Zuid-Beveland

 

Zwart

Krammer

Zwart

Mastgat (ook bekend als Keeten)

Zwart

Nieuwe Merwede

Zwart

Oosterschelde

 

Zwart

Schelde-Rijnkanaal

Zwart

Volkerak

Zwart

Zijpe

Route Amsterdam – Noord- Nederland

Binnenvaartschepen

2.786

1.162

0

0

0

0

30

0

Zwart

Eemskanaal

 

Zwart

IJmeer (route Oranjesluizen Amsterdam-Markermeer)

Zwart

IJsselmeer (route Houtrib

sluizen Lelystad-Markermeer/ Prinses Magrietkanaal)

Zwart

Markermeer (route IJmeer-Houtribsluizen Lelystad)

 

Zwart

Prinses Margrietkanaal

Zwart

Van Starkenborghkanaal

Route Rijn – Oost-Nederland

Binnenvaartschepen

810

347

0

0

0

0

0

0

Zwart

Geldersche IJssel

 

Zwart

Keteldiep

Zwart

Ketelmeer (route Ketelbrug-Keteldiep)

Route Maasroute

Binnenvaartschepen

803

2.710

40

0

0

289

258

0

Zwart

Julianakanaal

 

Zwart

Kanaal van Sint Andries

Zwart

Lateraalkanaal Linne/Buggenum

Zwart

Maas (route Kanaal van Sint Andries- Lateraalkanaal Linne/Buggenum)

 

Zwart

Maas (route Lateraalkanaal Linne/Buggenum-Julianakanaal)

Zwart

Maas-Waalkanaal

X Noot
1

Voor de rode vaarwegen moeten GR-berekeningen worden uitgevoerd met de aantallen binnenvaart- plus zeeschepen. Voor zwarte vaarwegen moeten GR-berekeningen worden uitgevoerd met alleen de aantallen binnenvaartschepen.

X Noot
2

Wijzigingen ten opzichte van de tabel zoals deze luidde voor 31 juli 2012.

BIJLAGE 3, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I, ONDERDEEL V, VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERBAND MET BASISNET SPOOR

Bijlage 4 – Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet Spoor

1

2

3

4

5

6

7

Spoorvak begincoördinaat, (m)

Spoorvak eindcoördinaat, (m)

Naamgeving

Breedtecategorie spoor (m)

PR10-6 contour (m)

Transportgegevens voor het berekenen van het GR

(in aantal ketelwagenequivalenten)

Bijzonderheden

K = Kopmaken

L = Lage

snelheid

W = Wissel

Ti = Tunnel

Vi = Veiligheids- maatregel

(i = volgnr.)

Brandbare gassen

Toxische gassen

Zeer toxische gassen

Zeer brandbare vloeistoffen

Toxische vloeistoffen

Zeer toxische vloeistoffen

Warme/Koude Bleveverhouding

X : Y

X : Y

A

B2

B3

C3

D3

D4

A

B2

40809 : 385096

51807 : 390975

Traject 11010: Sloehaven – Roosendaal West

   

10300

600

0

2700

600

300

0.03

1.84

Vlissingen

40809 : 385096

40851 : 385197

1: Sloehaven – Franse Monument

0–24

0

               

W

40851 : 385197

40866 : 385248

2: Sloehaven – Franse Monument

25–49

0

               

W

40866 : 385248

40872 : 385286

3: Sloehaven – Franse Monument

50–74

0

               

W

40872 : 385286

40874 : 385322

4: Sloehaven – Franse Monument

75–99

0

               

W

40874 : 385322

40866 : 385382

5: Sloehaven – Franse Monument

100–124

0

               

W

40866 : 385382

40849 : 385430

6: Sloehaven – Franse Monument

125–149

0

               

W

40849 : 385430

40843 : 385446

7: Sloehaven – Franse Monument

100–124

0

               

W

40843 : 385446

40841 : 385453

8: Sloehaven – Franse Monument

125–149

0

               

W

40841 : 385453

40569 : 385997

9: Sloehaven – Franse Monument

100–124

0

               

W

40569 : 385997

40560 : 386034

10: Sloehaven – Franse Monument

75–99

0

               

W

40560 : 386034

40554 : 386065

11: Sloehaven – Franse Monument

50–74

0

               

W

40554 : 386065

40546 : 386100

12: Sloehaven – Franse Monument

25–49

0

               

W

40546 : 386100

40493 : 386243

13: Sloehaven – Franse Monument

0–24

0

               

W

40493 : 386243

39671 : 387511

14: Sloehaven – Franse Monument

0–24

0

               

W

39671 : 387511

38545 : 391806

15: Sloehaven – Franse Monument

0–24

0

                 

38545 : 391806

45692 : 391282

16: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

45692 : 391282

46764 : 391204

17: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

46764 : 391204

50066 : 390985

18: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

50066 : 390985

50954 : 390972

19: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

50954 : 390972

51413 : 390977

20: Franse Monument – Bergen Op Zoom

25–49

0

               

W

51413 : 390977

51807 : 390975

21: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

51807 : 390975

90165 : 394400

Traject 11010: Sloehaven – Roosendaal West

   

10300

600

0

2700

600

300

0.03

1.84

Woensdrecht

51807 : 390975

60355 : 387582

22: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

60355 : 387582

62121 : 386488

23: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

62121 : 386488

65750 : 384080

24: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

65666 : 384135

69382 : 382193

25: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

69382 : 382193

70518 : 382309

26: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

70518 : 382309

79204 : 388202

27: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

                 

79204 : 388202

79240 : 390113

28: Franse Monument – Bergen Op Zoom

0–24

0

               

W

79240 : 390113

79526 : 390855

29: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

               

W

79526 : 390855

79671 : 391002

30: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

                 

79633 : 390967

80427 : 391335

31: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

               

W

80427 : 391335

82240 : 391604

32: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

                 

82240 : 391604

83229 : 391751

33: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

               

W

83229 : 391751

89875 : 393630

34: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

                 

89875 : 393630

89987 : 393889

35: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

                 

89987 : 393889

90165 : 394400

36: Bergen Op Zoom – Roosendaal West

0–24

0

               

W

91050 : 395470

105079 : 399568

Traject 12010: Roosendaal – Breda West

   

4350

2500

0

1450

50

50

0

0.47

Woensdrecht

91050 : 395470

91307 : 395652

1: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W L

91307 : 395652

91559 : 395696

2: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W

91559 : 395696

91746 : 395671

3: Roosendaal – Breda West

0–24

0

                 

91746 : 395671

91937 : 395672

4: Roosendaal – Breda West

0–24

0

                 

91937 : 395672

92904 : 395927

5: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W

92904 : 395927

100038 : 397830

6: Roosendaal – Breda West

0–24

0

                 

100038 : 397830

101699 : 398272

7: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W

101699 : 398272

105079 : 399568

8: Roosendaal – Breda West

0–24

0

                 

105079 : 399568

111159 : 400589

Traject 12010: Roosendaal – Breda West

   

4350

2500

0

1450

50

50

0

0.47

Gilze-Rijen

105079 : 399568

110379 : 400719

9: Roosendaal – Breda West

0–24

0

                 

110379 : 400719

110465 : 400703

10: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W

110465 : 400703

110734 : 400651

11: Roosendaal – Breda West

0–24

0

               

W

110734 : 400651

111159 : 400589

12: Roosendaal – Breda West

25–49

0

               

W

111159 : 400589

135660 : 397053

Traject 12020: Breda West – Tilburg Oost

   

4350

2500

0

5650

3800

50

0

0.75

Gilze-Rijen

111159 : 400589

112429 : 400800

1: Breda West – Station Breda

0–24

8

               

W

112429 : 400800

112586 : 400857

2: Station Breda – Breda

25–49

1

               

W

112586 : 400857

113092 : 400908

3: Station Breda – Breda

50–74

1

               

W

113092 : 400908

113252 : 400917

4: Station Breda – Breda

25–49

1

               

W

113252 : 400917

114119 : 400960

5: Breda – Station Tilburg

0–24

8

               

W

114119 : 400960

114865 : 401016

6: Breda – Station Tilburg

0–24

1

                 

114865 : 401016

118995 : 400517

7: Breda – Station Tilburg

0–24

1

                 

118897 : 400541

121320 : 399943

8: Breda – Station Tilburg

0–24

1

                 

121320 : 399943

124175 : 399243

9: Breda – Station Tilburg

0–24

8

               

W

124175 : 399243

131219 : 397519

10: Breda – Station Tilburg

0–24

1

                 

131219 : 397519

132918 : 397101

11: Breda – Station Tilburg

0–24

8

               

W

132820 : 397124

132936 : 397096

12: Breda – Station Tilburg

0–24

1

                 

132936 : 397096

133781 : 396929

13: Breda – Station Tilburg

0–24

8

               

W

133781 : 396929

134296 : 396849

14: Station Tilburg – Tilburg

25–49

1

               

W

134296 : 396849

135660 : 397053

15: Tilburg – Tilburg Oost

0–24

8

               

W

135660 : 397053

146910 : 399899

Traject 12030: Tilburg Oost – Station Boxtel

   

3650

2300

0

4600

3750

0

0

0.73

Gilze-Rijen

135660 : 397053

136203 : 397263

1: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

6

               

W

136203 : 397263

140725 : 398944

2: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

1

                 

140725 : 398944

142609 : 399597

3: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

6

               

W

142609 : 399597

146910 : 399899

4: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

1

                 

146910 : 399899

150145 : 399645

Traject 12030: Tilburg Oost – Station Boxtel

   

3650

2300

0

4600

3750

0

0

0.73

Eindhoven

146910 : 399899

149460 : 400060

5: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

1

                 

149460 : 400060

150105 : 399690

6: Tilburg Oost – Boxtel West

0–24

6

               

W

150105 : 399690

150145 : 399645

7: Boxtel West – Station Boxtel

25–49

1

               

W

150145 : 399645

162895 : 384012

Traject 12040: Station Boxtel – Eindhoven Oost

   

3650

2300

0

4600

3750

0

0

0.73

Eindhoven

150145 : 399645

150401 : 399369

1: Station Boxtel – Boxtel

50–74

1

               

W

150401 : 399369

150621 : 399106

2: Boxtel – Eindhoven

25–49

1

               

W

150621 : 399106

150966 : 398519

3: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

150966 : 398519

151063 : 398324

4: Boxtel – Station Eindhoven

25–49

1

               

W

151063 : 398324

151406 : 397788

5: Boxtel – Station Eindhoven

50–74

1

               

W

151406 : 397788

151592 : 397458

6: Boxtel – Station Eindhoven

50–74

1

                 

151592 : 397458

151596 : 397450

7: Boxtel – Station Eindhoven

50–74

1

               

W

151596 : 397450

151729 : 397189

8: Boxtel – Station Eindhoven

25–49

1

               

W

151729 : 397189

152847 : 395215

9: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

152847 : 395215

153930 : 393295

10: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

1

                 

153930 : 393295

154725 : 391922

11: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

154725 : 391922

155074 : 391318

12: Boxtel – Eindhoven

0–24

1

                 

155074 : 391318

155525 : 390517

Spoortunnel Best

                   

T1

155525 : 390517

156826 : 388251

12: Boxtel – Eindhoven

0–24

1

                 

156826 : 388251

157547 : 387375

13: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

157547 : 387375

158022 : 386800

14: Boxtel – Station Eindhoven

25–49

1

               

W

158022 : 386800

158677 : 386012

15: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

158612 : 386089

159722 : 384743

16: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

1

                 

159722 : 384743

160336 : 384010

17: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

160336 : 384010

161211 : 383709

18: Boxtel – Station Eindhoven

0–24

6

               

W

161211 : 383709

161308 : 383731

19: Boxtel – Station Eindhoven

25–49

1

               

W

161308 : 383731

161403 : 383762

20: Boxtel – Station Eindhoven

50–74

1

               

W

161403 : 383762

162009 : 383891

21: Station Eindhoven – Eindhoven

75–99

1

               

W

162009 : 383891

162526 : 384007

22: Station Eindhoven – Eindhoven

50–74

1

               

W

162526 : 384007

162842 : 384016

23: Eindhoven – Eindhoven Oost

25–49

1

               

W

162842 : 384016

162895 : 384012

24: Eindhoven – Eindhoven Oost

0–24

6

               

W

162895 : 384012

172636 : 386849

Traject 12050: Eindhoven Oost – Station Venlo

   

2150

0

0

0

0

0

0

0

Eindhoven

162895 : 384012

163186 : 383996

1: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

163186 : 383996

163289 : 384011

2: Eindhoven Oost – Station Blerick

25–49

0

               

W

163289 : 384011

163575 : 384081

3: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

163575 : 384081

164002 : 384170

4: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

164002 : 384170

172636 : 386849

5: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

172636 : 386849

208749 : 375968

Traject 12050: Eindhoven Oost – Station Venlo

   

2150

0

0

0

0

0

0

0

Volkel

172636 : 386849

173255 : 387096

6: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

173255 : 387096

175528 : 387247

7: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

175528 : 387247

182025 : 385523

8: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

182025 : 385523

183172 : 385218

9: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

183172 : 385218

186575 : 384608

10: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

186473 : 384624

191849 : 383791

11: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

191849 : 383791

192938 : 383623

12: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

192938 : 383623

199603 : 382590

13: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

199603 : 382590

200492 : 382182

14: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

200471 : 382198

201342 : 381538

15: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

201342 : 381538

207169 : 377133

16: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

                 

207169 : 377133

208393 : 376286

17: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

208393 : 376286

208410 : 376270

18: Eindhoven Oost – Station Blerick

0–24

0

               

W

208410 : 376270

208567 : 376113

19: Station Blerik – Blerick

25–49

0

               

W

208567 : 376113

208749 : 375968

20: Blerick – Station Venlo

0–24

0

               

W

208749 : 375968

209478 : 375425

Traject 12050: Eindhoven Oost – Station Venlo

   

2150

0

0

0

0

0

0

0

Volkel

208749 : 375968

209378 : 375528

21: Blerick – Station Venlo

0–24

0

               

W

209378 : 375528

209417 : 375490

22: Blerick – Station Venlo

25–49

0

               

W

209417 : 375490

209447 : 375458

23: Blerick – Station Venlo

50–74

0

               

W

209447 : 375458

209478 : 375425

24: Blerick – Station Venlo

75–99

0

               

W

209478 : 375425

210014 : 374689

Traject 12060: Station Venlo – Venlo-Oost

   

26950

7000

0

3200

5000

0

0

1.24

Volkel K

209478 : 375425

209683 : 375183

1: Station Venlo – Venlo

100–124

0

               

W

209683 : 375183

209841 : 374991

2: Venlo – Venlo-Oost

125–149

0

               

W

209841 : 374991

209903 : 374935

3: Venlo – Venlo-Oost

100–124

0

               

W

209903 : 374935

209954 : 374867

4: Venlo – Venlo-Oost

75–99

0

               

W

209954 : 374867

209981 : 374814

5: Venlo – Venlo-Oost

50–74

0

               

W

209981 : 374814

210001 : 374752

6: Venlo – Venlo-Oost

25–49

9

               

W

210001 : 374752

210014 : 374689

7: Venlo – Venlo-Oost

0–24

11

               

W

210014 : 374689

211116 : 372729

Traject 12070: Venlo-Oost – Kaldenkirchen(D)

   

14550

3500

0

1600

2500

0

0

1.24

Volkel

210014 : 374689

209973 : 374221

1: Venlo-Oost – Kaldenkirchen(D)

0–24

0

               

W

209973 : 374221

210000 : 373770

2: Venlo-Oost – Kaldenkirchen(D)

0–24

0

               

W

210000 : 373770

211116 : 372729

3: Venlo-Oost – Kaldenkirchen(D)

0–24

0

                 

98771 : 428719

96995 : 430847

Traject 30090: Kijfhoek – R'dam Lombardijen

   

34440

18650

560

151780

12910

4590

0.16

0.47

Rotterdam V1

98771 : 428719

98285 : 429063

1: Kijfhoek – Barendrecht Aansl.

0–24

28

               

W

98363 : 429004

97939 : 429374

2: Kijfhoek – Barendrecht Aansl.

0–24

28