Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen

23 juli 1997

Nr. DGG/G/V97005129

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

Gelet op artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gehoord de betrokken openbare lichamen, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gezien de schriftelijke en mondelinge inbreng van belanghebbenden, bedoeld in artikel 15 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen juncto artikel 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Als landelijk net van wegen, bedoeld in artikel 14 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden aangewezen alle bij het Rijk in beheer zijnde wegen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.


’s-Gravenhage, 23 juli 1997. De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,
W. Kok.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer, afdeling Lading en Risicobeleid, t.a.v. ir. R.J. van Dijk, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

Toelichting

Op 1 augustus 1996 is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden. Ingevolge artikel 15 van de wet wijst de Minister van Verkeer en Waterstaat binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet een landelijk net van wegen aan ten behoeve van het vervoer van daartoe aangewezen gevaarlijke stoffen. De lijst van deze stoffen is opgenomen in artikel 3 van hoofdstuk II van bijlage 2 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 1997 (VLG).

Binnen een jaar na de vaststelling van het landelijk wegennet stellen provinciale staten het provinciale wegennet vast, dat aansluit op het door de Minister aangewezen landelijk wegennet en op de vastgestelde wegennetten van de aangrenzende provincies. De gemeenteraad kan op zijn grondgebied wegen aanwijzen waarover routeplichtige stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd.

De betekenis van het landelijk wegennet, dat in dit besluit wordt vastgesteld, is hierin gelegen. De gemeente mag slechts wegen aanwijzen (’routeren’), indien die wegen aansluiten op het aangewezen rijkswegennet of indien zij deel uitmaken van dat rijkswegennet. Hoe omvangrijker het aangewezen rijkswegennet is, des te groter zijn de keuzemogelijkheden die de gemeente heeft om haar routeringsbevoegdheden uit te oefenen. Om nu de bevoegdheden van de gemeenten optimaal recht te doen, heb ik ervoor gekozen alle bij het Rijk in beheer zijnde wegen aan te wijzen. De vaststelling van het landelijk wegennet laat de regelgeving ten aanzien van tunnels, zoals opgenomen in de VLG, onverlet.

Een ander aspect is, dat het in het algemeen de veiligheid ten goede komt, wanneer gemeenten rijkswegen in hun routering betrekken. Het gaat daarbij met name om de veiligheid voor de omgeving, de veiligheid voor de weggebruiker en, in geval van een calamiteit, de veiligheid en de mogelijkheden van de hulpverleners. Deze aspecten zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen over de bij het Rijk in beheer zijnde wegen in het algemeen goed gewaarborgd. Dat wegennet wordt immers veelal gekenmerkt door de aanwezigheid van ongelijkvloerse kruisingen en van vluchtstroken en door de afwezigheid van scherpe bochten en verkeerslichten. Bovendien is de afstand van deze wegen tot de kwetsbare bestemmingen in de meeste gevallen relatief groot.

Voorafgaande aan het nemen van dit besluit is overleg gevoerd met de IPO en het VNG. Een tweetal betrokken openbare lichamen hebben schriftelijk gereageerd doch dit heeft niet tot wijziging van het definitieve besluit geleid. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, doch hiervan is geen gebruik gemaakt.

Nadere informatie over de wegen die onder de werking van dit besluit vallen is te verkrijgen bij de desbetreffende directie van de Rijkswaterstaat (zie bijlage).

De Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,

W. Kok.

Bijlage Lijst van adressen van de regionale directies van de Rijkswaterstaat

Directie Noord-Nederland

Zuidersingel 3

Postbus 2301

8911 AV Leeuwarden

tel. 058-2344344

Directie Oost-Nederland

Gildemeesterplein 1

Postbus 9070

6800 AD Arnhem

tel. 026-3688911

Directie Utrecht

Zoomstede 15

Postbus 650

3430 AR Nieuwegein

tel. 030-6079500

Directie IJsselmeergebied

Zuiderwagenplein 1

Postbus 600

8200 AP Lelystad

tel. 032-0299111

Directie Noord-Holland

Toekanweg 7

Postbus 3119

2001 DC Haarlem

tel. 023-5301301

Directie Zuid-Holland

Boompjes 200

Postbus 556

3000 AN Rotterdam

tel. 010-4026200

Directie Zeeland

Koestraat 30

Postbus 5014

4330 KA Middelburg

tel. 011-8686000

Directie Noord-Brabant

Waterstraat 16

Postbus 90157

5200 MJ Den Bosch

tel. 073-6817817

Directie Limburg

François de Veyestraat 6

Postbus 25

6200 MA Maastricht

tel. 043-3294444

Naar boven