Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het Basisnet

15 december 2009

Nr. CEND/HDJZ-2009/1316 sector I&O

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 1.3.3. komt te luiden:

1.3.3. Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Op 19 augustus 2009 heeft het kabinet het ontwerp-Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) toegezonden aan de Tweede Kamer. Dat ontwerpbesluit is op 28 augustus 2009 voorgepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2009, nr. 12819). Het ontwerpbesluit regelt onder meer de externe-veiligheidsaspecten van buisleidingen. Het externe-veiligheidsbeleid voor buisleidingen wordt daarmee in lijn gebracht met het beleid voor inrichtingen en voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. De regels in het ontwerpbesluit zijn gericht tot de exploitant van een buisleiding en het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening.

Op grond van het Bevb zal voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen de risicobenadering gaan gelden. Dit houdt in dat voorzien wordt in een basisveiligheidsniveau voor elke burger in de vorm van een grenswaarde en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico en dat een verantwoordingsplicht gaat gelden voor het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening ten aanzien van het groepsrisico.

De beleidsinformatie die is opgenomen in de circulaires voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is inmiddels verouderd. Het gaat hierbij om de circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen' van 26 november 1984 en de circulaire ‘Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie' van 24 april 1991.

Ten aanzien van de veiligheidsafstanden die zijn opgenomen in deel E van het Structuurschema Buisleidingen (Kamerstukken II, 1984–1985, 17 375, nrs. 37–38) voor leidingstroken zal in de Structuurvisie buisleidingen een nader besluit worden genomen. Die structuurvisie wordt in 2010 verwacht.

B

Na paragraaf 6.1.2. wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

6.1.3. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rondom Basisnet Weg en Basisnet Water

Plaatsgebonden risico

Bij de in paragraaf 6.1.2 genoemde omgevingsbesluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs wegen en vaarwegen die deel uitmaken van Basisnet Weg of Basisnet Water kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven.

Bij Basisnet Weg gelden namelijk de afstanden die in bijlage 5 bij deze circulaire zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10-6 per jaar. Voor de situaties waarin de afstand ‘0’ is vermeld, betekent dit dat het plaatsgebonden risico vanwege dat vervoer op het midden van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar.

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen langs binnenvaarwegen die deel uitmaken van Basisnet Water zijn in bijlage 6 bij deze circulaire de vaarwegen onderverdeeld in ‘rode’ en ‘zwarte’ vaarwegen. Op zowel rode als zwarte vaarwegen worden veel brandbare vloeistoffen getransporteerd. Op zwarte vaarwegen wordt alleen gebruik gemaakt van binnenvaartschepen en op de rode vaarwegen bovendien van zeeschepen. Bij rode en zwarte vaarwegen is er, met name uit pragmatische overwegingen, voor gekozen om lijnen vast te stellen die vrijwel overeen komen met de rand van de vaarweg. Deze gelden als risicolijn waar het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over die vaarweg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. Tussen deze risicolijnen is bebouwing in beginsel niet toegestaan. De ligging van de risicolijn zal in 2010 in digitale kaarten worden vastgelegd. Tot die tijd kan de ligging van de risicolijn worden opgevraagd bij de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat. Voor niet in bijlage 6 genoemde vaarwegen, die door de binnenvaart worden gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, gelden geen afstanden. Op die vaarwegen mag er van uit worden gegaan dat het plaatsgebonden risico op het water kleiner is dan 10-6 per jaar.

Voor veel locaties langs vaarwegen is het onwaarschijnlijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst dusdanig zal groeien dat het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar daadwerkelijk de risicolijn zal bereiken. In bijzondere omstandigheden is afwijking van de risicolijnen dan ook mogelijk. Voorwaarde daarbij is dat uit het advies van Rijkswaterstaat blijkt dat ook gelet op de vervoersverwachtingen voor de desbetreffende vaarweg het plaatsgebonden risico ter hoogte van het te bouwen object of de bouwplannen niet meer bedraagt dan 10-6. Dit advies laat overigens de mogelijke noodzakelijke toestemming van de vaarwegbeheerder in verband met andere aspecten dan externe veiligheid – bijvoorbeeld in het kader van de Waterwet – onverlet.

Voor alle in paragraaf 6.1.2 genoemde omgevingsbesluiten die ter inzage worden gelegd na 1 januari 2010 dienen de bijlagen 5 en 6 te worden toegepast, op de wijze als hierboven vermeld.

Groepsrisico

De beoordeling en verantwoording van het groepsrisico, bedoeld in paragraaf 4.3, dient alleen plaats te vinden bij de omgevingsbesluiten die in paragraaf 6.1.2 in de onderdelen a tot en met c zijn genoemd. Dit laat uiteraard onverlet dat bij de voorbereiding van de aldaar in de onderdelen d tot en met h genoemde besluiten moet worden voldaan aan eisen van een zorgvuldige (ruimtelijke) besluitvorming. Indien het besluit daartoe aanleiding geeft, zal het bestuursorgaan dat het besluit vaststelt derhalve in de motivering moeten ingaan op de mogelijke gevolgen van dat besluit voor het groepsrisico.

Wat de berekening van het groepsrisico betreft dient voor bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten die na 1 januari 2010 ter inzage worden gelegd en die betrekking hebben op de omgeving van de in de bijlagen 5 en 6 genoemde wegen en vaarwegen, uit te worden gegaan van de in die bijlagen vermelde vervoercijfers. Die vervoercijfers zijn gebaseerd op een maximale benutting van de groeiruimte voor het vervoer. De in bijlage 5 vermelde vervoercijfers hebben alleen betrekking op LPG. Dit laat onverlet dat de omvang van het invloedsgebied mede wordt bepaald door andere gevaarlijke stoffen. Het invloedsgebied wordt derhalve ook voor de in bijlage 5 genoemde wegen bepaald door de gevaarlijke stof die over de betreffende weg wordt vervoerd met grootste 1% letaliteitsgrens (voor het begrip invloedsgebied zie paragraaf 4.3, noot 16).

Gegevens omtrent het gerealiseerde vervoer kunnen eventueel worden betrokken bij de planning van de te nemen veiligheidsverhogende maatregelen.

Voor niet in bijlage 6 genoemde binnenvaarwegen behoeft het groepsrisico niet beoordeeld en verantwoord te worden, omdat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die over deze vaarwegen worden vervoerd niet of nauwelijks van invloed zijn op het groepsrisico.

Indien het ontwerp voor een bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2010, dan wordt het aan het oordeel van het bestuursorgaan dat het plan of besluit vaststelt, overgelaten of de motivering van dat plan of besluit met het oog op de verantwoording van het groepsrisico alsnog wordt aangepast aan de in de bijlagen 5 en 6 bij deze circulaire opgenomen vervoercijfers. Dit laat uiteraard onverlet dat een dergelijk plan of besluit moet voldoen aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening respectievelijk een goede ruimtelijke onderbouwing, zoals beschreven in paragraaf 4.3.

C

Bijlage 1 van dit besluit wordt na bijlage 4 bij de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen als bijlage 5 toegevoegd.

D

Bijlage 2 van dit besluit wordt na bijlage 5 bij de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen als bijlage 6 toegevoegd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

BIJLAGE 1, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I, ONDERDEEL C, VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN GELET OP DE VOORGENOMEN INVOERING VAN HET BASISNET

Bijlage 5 – Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet weg

Wegvak

Naamgeving

Veiligheidszone gemeten vanaf het midden van de weg

Vervoershoeveelheid GF3 voor het berekenen van het GR

Bijzonderheden

 

Rijksweg A1

 

N1

A1: Knp. Watergraafsmeer – Knp. Diemen

0

4000

 

N2

A1: Knp. Diemen – Knp. Muiderberg

0

4000

 

N3

A1: Knp. Muiderberg – Knp. Eemnes

0

4000

 

U1

A1: Knp. Eemnes – afrit 10 (Soest)

0

4000

 

U91

A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Bunschoten)

0

4000

 

U81

A1: afrit 12 (Bunschoten) – afrit 13 (Amersfoort Noord)

1

3932

 

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – Knp. Hoevelaken

3

3998

 

G1

A1: Knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld)

0

4000

 

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe)

0

4000

 

G72

A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk)

0

4000

 

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo)

0

4000

 

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) – Knp. Beekbergen

0

4000

 

G2

A1: Knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer)

15

4000

 

O2

A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost)

12

4000

 

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem)

12

4000

 

O3

A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen)

0

3000

 

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) – Knp. Azelo

0

3000

 

O4

A1: Knp. Azelo – Knp. Buren

0

4000

 

O5

A1: Knp Buren – afrit 30 (Hengelo)

0

3000

 

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal)

0

3000

 

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

0

3000

 

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland

0

1500

 
 

Rijksweg A2/N2

 

N4

A2: Knp Amstel- Knp Holendrecht 1

0

3000

 

N5

A2: Knp. Holendrecht 1 – Knp. Holendrecht 2

0

3000

 

U12

A2: Knp. Holendrecht 2 – afrit 4 (Vinkeveen)

0

4000

 

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen)

0

4000

 

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Ring Utrecht Noord)

0

4000

 

U14

A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) – afrit 7 (Oog in Al)

0

3012

 

U88

A2: afrit 7 (Oog in Al) – Knp. Oudenrijn

0

3164

 

U15

A2: Knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein)

0

3000

 

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) – Knp. Everdingen

0

3000

 

G88

A2: Knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen)

0

4000

 

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) – Knp. Deil

0

4000

 

B59

A2: Knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel)

0

4544

 

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) – Knp. Empel

0

4000

 

B60

A2: Knp. Empel – Knp. Hintham

0

4000

 

B61

A2: Knp. Hintham – afrit 21 (Veghel)

0

4182

 

B105

A2: afrit 21 (Veghel) – Knp. Vught

0

4000

 

B62

A2: Knp. Vught – Knp. Ekkersweijer

0

4000

 

B7

A2/A58: Knp. Ekkersweijer – Knp. Batadorp

0

4000

 

B63

A2: Knp. Batadorp – afrit 30 (Eindhoven Centrum)

21

4421

 

B106

A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) – Knp. De Hogt

26

4557

 

B72

A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

33

8400

 

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide

43

9570

 

B64

A2: Knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard)

0

4000

 

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert)

0

4000

 

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen)

0

4000

 

L39

A2: afrit 40 (Kelpen) – afrit 41 (Grathem)

0

4000

 

L40

A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (St. Joost)

14

2175

 

L41

A2: afrit 44 (St. Joost) – afrit 45 (Echt)

17

1625

 

L84

A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born)

17

1673

 

L85

A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond)

17

1967

 

L86

A2: afrit 48 (Urmond) – Knp. Kerensheide

0

3000

 

L42

A2: Knp. Kerensheide – afrit 50 (Maastricht-Aachen)

0

3000

 

L43

A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) – afrit 51 (Meerssen)

0

3000

 

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) – Knp. Kruisdonk

0

1000

 

L45

A2: Knp. Kruisdonk – N2 (Pres. Rooseveltweg/Terblijterweg/Viaductweg)

0

1000

 

L46

N2: Pres. Rooseveltweg/Terblijterweg/Viaductweg – Pres. Rooseveltlaan/Scharnerweg/Wilhelminasingel

0

1000

Wegtype binnen bebouwde kom

L47

N2: Pres. Rooseveltlaan/Scharnerweg/Wilhelminasingel – Knp. Europaplein

0

1000

Wegtype binnen bebouwde kom

L48

A2: Knp. Europaplein – afrit 58 (Eijsden)

0

1000

 

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België

0

1000

 
 

Rijksweg N3

 

Z98

N3: A15 – Burg. Keijzerweg (Papendrecht)

32

8316

Snelweg met verhoogde ongeval

Frequentie

Z115

N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) – Baanhoekweg/Merwedestraat (Dordrecht)

33

8435

Snelweg met verhoogde ongeval

Frequentie

Z97

N3: Baanhoekweg/Merwedestraat (Dordrecht) – A16

47

9725

Snelweg met verhoogde ongeval

frequentie. Na aanpassing aansluiting A16 kan dit wegdeel beschouwd worden als snelweg en geldt een zone van 21 meter

 

Rijksweg A4

 

N6

A4: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Badhoevedorp

0

3000

 

N87

A4: Knp. Badhoevedorp – Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

0

3000

Categorie A tunnel

N7

A4: Knp. De Hoek – afrit 3 (Hoofddorp)

0

3000

 

N84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) – afrit 4 (Nieuw Vennep)

0

4000

 

N85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) – Knp. Burgerveen

0

4000

 

Z6

A4: Knp. Burgerveen – afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk)

0

2162

 

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) – afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

12

2163

 

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) – Knp. Prins Clausplein

13

4000

 

Z8

A4: Knp. Prins Clausplein – Knp. Ypenburg

23

3743

 

Z9

A4: Knp. Ypenburg – afrit 12 (Den Haag Zuid)

0

1000

 

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) – afrit 13 (Den Hoorn)

0

1000

 

Z33

A4: afrit 13 (Den Hoorn) – afrit 14 (Delft)

0

500

 

Z11-1

A4: Knp. Kethelplein – afrit 16 (Vlaardingen oost)

23

500

 

Z11-2

A4: afrit 16 (Vlaardingen oost) – knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

23

0

Categorie C tunnel

B24

A4 & N259: Halsterseweg/Randweg Noord/Randweg West – Knp. Zoomland

0

1000

 

B1

A4/A58: Knp. Zoomland – afrit 30 (Hoogerheide)

25

3851

 

B127

A4/A58: afrit 30 (Hoogerheide) – Knp. Markiezaat

30

5715

 

B35

A4: Knp. Markiezaat – Grens België

22

3098

 
 

Rijksweg A5

 

N90

A5: A5/A9 (Kp. Raasdorp – A4/A5 (Kp. De Hoek)

0

3000

 
 

Rijksweg A6

 

F1

A6: Knp. Muiderberg – afrit 3 (Almere Stad West)

0

3000

 

F39

A6: afrit 3 (Almere Stad West) – afrit 5 (Almere Stad)

0

3000

 

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) – afrit 6 (Almere Buiten West)

0

3000

 

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten West) – Knp. Almere

0

3000

 

F42

A6: Knp. Almere – afrit 8 (Almere Buiten Oost)

0

4000

 

F34

A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) – afrit 10 (Lelystad)

0

4000

 

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) – afrit 11 (Lelystad Noord)

0

4000

 

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) – afrit 13 (Urk)

0

4000

 

F37

A6: afrit 13 (Urk) – afrit 14 (Emmeloord)

0

4000

 

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord) – Knp. Emmeloord

0

4000

 

F47

A6: Knp. Emmeloord – afrit 15 (De Munt)

0

3000

 

F2

A6: afrit 15 (De Munt) – Knp. Joure

0

3000

 
 

Rijksweg A7/N7

 

N33

A7: Knp Zaandam – afrit 6 (Purmerend Noord)

0

4000

 

N34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord)- afrit 7 (Avenhorn)

0

3000

 

N82

A7: afrit 7 (Avenhorn) – afrit 8 (Hoorn)

0

3000

 

N81

A7: afrit 8 (Hoorn) – afrit 9 (Hoorn Noord)

0

1500

 

N108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) – afrit 12 (Middenmeer)

0

1500

 

N35

A7: afrit 12 (Middenmeer) – afrit 13 (Wieringerwerf)

0

1500

 

N80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) – afrit 14 (Den Oever)

0

1500

 

Fr30

A7: afrit 14 (Den Oever) – Knp. Zurich

0

1000

 

Fr6

A7: Knp. Zurich – N7 (Stadsrondweg Zuid Sneek)

0

1000

 

Fr5

N7: A7 – N354

0

1000

 

Fr4

N7/A7: N354 – Knp. Joure

0

1000

 

Fr3

A7: Knp. Joure – Knp. Heerenveen

0

3000

 

Fr2

A7: Knp. Heerenveen – afrit 29 (De Haven)

0

3000

 

Fr33

A7: afrit 29 (De Haven) – Knp. Drachten = afrit 30 (Oosterwolde)

0

3000

 

Gr1

A7: Knp. Drachten = afrit 30 (Oosterwolde) – afrit 36 (Groningen West)

0

1500

 

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) – Knp. Julianaplein

0

1500

 

Gr30

A7 : Knp Julianaplein – Knp Europaplein

12

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr2

A7: Knp. Europaplein – afrit 44 (Veendam)

0

1500

 

Gr3

A7: afrit 44 (Veendam) – afrit 45 (Scheemda)

0

1000

 

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) – Grens Duitsland

0

1000

 
 

Rijksweg A8

 

N31

A8: Knp. Coenplein – afrit 1 (Oostzaan)

0

4000

 

N91

A8: afrit 1 (Oostzaan) – Knp. Zaandam

0

4000

 

N99

A8: Knp. Zaandam – afrit 2 (Zaandijk)

0

1500

 

N32

A8: afrit 2 (Zaandijk) – N246

0

1500

 
 

Rijksweg A9/N9

 

N29

N9: N250 (De Kooy) – N503 (bij Schagerbrug)

0

500

 

N28

N9: N503 (bij Schagerbrug) – ringweg Alkmaar (Huiswaarderweg)

0

500

 

N27

N9: Huiswaarderweg – Vkp Kooimeer

0

500

 

N26

A9: Vkp Kooimeer -afrit 10 (Castricum)

0

1500

 

N25

A9: afrit 10 (Castricum) – Knp. Beverwijk

0

1500

 

N24-1

A9: Knp. Beverwijk – afrit 8 Beverwijk

0

1500

 

N24-2

A9: afrit 8 Beverwijk – Knp. Velsen (incl. Wijkertunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N23

A9: Knp. Velsen – Knp. Rottepolderplein

0

3000

 

N22

A9: Knp. Rottepolderplein – Knp. Raasdorp

0

4000

 

N88

A9: Knp. Raasdorp – Knp. Badhoevedorp

0

3000

 

N86

A9: Knp. Badhoevedorp – afrit 5 (Amstelveen)

0

3000

 

N21

A9: afrit 5 (Amstelveen) Knp. Holendrecht 2

0

3000

 

N5

A2/A9: Knp. Holendrecht 2 – Knp. Holendrecht 1

0

3000

 

N20

A9: Knp. Holendrecht 1 – afrit 1 (S113, Gaasperplas)

0

3000

 

N107

A9: afrit 1 (S113, Gaasperplas) – Knp. Diemen

0

3000

 
 

Rijksweg A10

 

N15

A10: Knp Coenplein – afrit S101 (Westpoort 2000-3000) (inclusief Coentunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N98

A10: afrit S101 (Westpoort 2000-3000) – afrit S102 (Westpoort 3000-9000)

0

1000

 

N14

A10: afrit S102 (Westpoort 3000-9000) – afrit S103 (Haarlem)

0

1329

 

N13

A10: afrit S103 (Haarlem) – Knp. De Nieuwe Meer

0

2759

 

N12

A10: Knp. De Nieuwe Meer – Knp Amstel

0

3912

 

N11

A10: Knp Amstel – Knp Watergraafsmeer

0

2517

 

N18-1

A10: Knp Watergraafsmeer – afrit S114 (Zeeburg)

0

2562

 

N18-2

A10: afrit S114 (Zeeburg) – afrit S115 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

0

0

Categorie C tunnel

N17

A10: afrit S115 (Nieuwendam) – afrit S116 (Volendam)

0

4000

 

N16

A10: afrit S116 (Volendam) – Knp. Coenplein

0

4000

 
 

Rijksweg N11

 

Z22

N11: A4 – afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk)

0

1500

 

Z119

N11: afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk) – afrit N207 (Alphen aan den Rijn)

0

1500

 

Z21

N11: afrit N207 (Alphen aan den Rijn) – afrit N458 (Bodegraven)

0

1500

 

Z20

N11: afrit N458 (Bodegraven) – A12

0

1500

 
 

Rijksweg A12

 

Z16

A12: N44 (Benoordenhoutseweg) – Knp. Prins Clausplein

0

0

Routering, geen gebruiksruimte GF3

Z17

A12: Knp. Prins Clausplein – afrit 7 (Zoetermeer)

0

1500

 

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) – afrit 9 (Zevenhuizen)

0

1500

 

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) – Knp. Gouwe

0

1500

 

Z18

A12: Knp. Gouwe – afrit 11 Gouda

26

8486

 

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) – afrit 12a (Bodegraven)

26

8649

 

Z19

A12: afrit 12a (Bodegraven) – afrit 14 (Woerden)

26

8432

 

U85

A12: afrit 14 (Woerden) – afrit 15 (De Meern)

26

8466

 

U86

A12: afrit 15 (De Meern) – Knp. Oudenrijn

28

8468

 

U9

A12: Knp. Oudenrijn – afrit 18 (Hoograven)

25

6855

 

U93

A12: afrit 18 (Hoograven) – Knp. Lunetten

23

7055

 

U10

A12: Knp. Lunetten – afrit 19 (Bunnik)

0

4000

 

U94

A12: afrit 19 (Bunnik) – afrit 20 (Driebergen)

0

4000

 

U79

A12: afrit 20 (Driebergen) – afrit 21 (Maarn)

0

4000

 

U80

A12: afrit 21 (Maarn) – afrit 22 (Maarsbergen)

0

4000

 

U11

A12: afrit 22 (Maarsbergen) – afrit 23 (Veenendaal)

0

4000

 

G8

A12: afrit 23 (Veenendaal) – Knp. Maanderbroek

0

4000

 

G66

A12: Knp. Maanderbroek – afrit 24 (Wageningen)

0

4000

 

G9

A12: afrit 24 (Wageningen) – Knp. Grijsoord

0

4000

 

G10

A12/A50: Knp. Grijsoord – Knp. Waterberg

21

5138

 

G11

A12: Knp. Waterberg – Knp. Velperbroek

16

3428

 

G12

A12: Knp. Velperbroek – Knp. Oud-Dijk

0

4000

 

G13

A12: Knp Oud-Dijk – Grens Duitsland

0

3000

 
 

Rijksweg A13

 

Z29

A13: Knp. Ypenburg – afrit 9 (Delft)

17

3639

 

Z113

A13: afrit 9 (Delft) – afrit 10 (Delft Zuid)

17

3200

 

Z30

A13: afrit 10 (Delft Zuid) – afrit 11 (Berkel en Rodenrijs)

16

2829

 

Z114

A13: afrit 11 (Berkel en Rodenrijs) – Knp. Kleinpolderplein

6

2717

 
 

Rijksweg N14

 

Z53

N14: A4 afrit 8 Leidschendam – N44 Wassenaar (incl. Sytwendetunnel)

0

0

Categorie C tunnel

 

Rijksweg A15/N15

 

Z65

N15: Maasvlakte – afrit 10

16

7022

 

Z66

N15: afrit 10 – afrit 12 (Brielle)

40

10289

 

Z126-1

A15: afrit 12 (Brielle) – afrit 13 (Rozenburg) (incl. Thomassentunnel)

15

0

Categorie C tunnel

Z126-2

A15: afrit 13 (Rozenburg) – afrit 15 ( Havens)

49

11676

 

Z67

A15: afrit 15 (Havens) – afrit 16 (Spijkenisse)

51

11579

 

Z69

A15: afrit 16 (Spijkenisse) – afrit 17 (Hoogvliet) (incl. Botlektunnel)

0

0

Categorie D tunnel

Z70

A15: afrit 17 (Hoogvliet) – Knp. Benelux

74

25176

 

Z71

A15: Knp. Benelux – afrit 18 (Pernis)

80

38060

 

Z72

A15: afrit 18 (Pernis) – afrit 19 (Rotterdam Charlois)

80

31529

 

Z73

A15: afrit 19 (Rotterdam Charlois) – Knp. Vaanplein

80

31638

 

Z74

A15: Knp. Vaanplein – Knp. Ridderkerk Noord

80

39917

 

Z55

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord – Knp. Ridderkerk Zuid

66

17334

 

Z75

A15: Knp. Ridderkerk Zuid – afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht )

63

18516

 

Z76

A15: afrit 21 (Hendrik Ido Ambacht) – A15 afrit 22 (Alblasserdam) (incl. Noordtunnel)

0

0

Categorie C tunnel

Z78

A15: afrit 22 (Alblasserdam) – afrit 23 (Papendrecht/N3)

68

23048

 

Z79

A15: afrit 23 (Papendrecht/N3) – afrit 27 (Gorinchem)

46

13059

 

Z80

A15: afrit 27 (Gorinchem) – Knp. Gorinchem

41

13595

 

G14

A15: Knp. Gorinchem – Knp. Deil

32

9956

 

G15

A15: Knp. Deil – afrit 33 (Tiel)

26

9173

 

G78

A15: afrit 33 (Tiel) – afrit 34 (Echteld)

38

11754

 

G16

A15: afrit 34 (Echteld) – Knp. Valburg

30

10044

 

G17

A15: Knp. Valburg – Knp. Ressen

8

4000

 
 

Rijksweg A16

 

Z54

A16: Knp. Terbregseplein – afrit 25 (Rotterdam Centrum)

38

11421

 

Z134

A16: afrit 25 (Rotterdam Centrum) – Knp. Ridderkerk Noord

58

16263

 

Z55

A15/A16: Knp. Ridderkerk Noord – Knp. Ridderkerk Zuid

66

17334

 

Z56-1

A16: Knp. Ridderkerk Zuid – afrit 22 Zwijndrecht

26

500

 

Z56-2

A16: afrit 22 Zwijndrecht – afrit 21 (Dordrecht) (incl. Drechttunnel)

26

0

Categorie C tunnel

Z57

A16: afrit 21 (Dordrecht) – afrit 20 (Randweg Dordrecht)

22

500

 

Z58

A16: afrit 20 (Randweg Dordrecht) – Knp. Klaverpolder

45

9047

 

B37

A16: Knp. Klaverpolder – Knp. Zonzeel

33

6519

 

B38

A16: Knp. Zonzeel – afrit 17 (Prinsenbeek)

28

5466

 

B39

A16: afrit 17 (Prinsenbeek) – Knp Princeville

33

5364

 

B108

A16: Knp. Galder – Grens België

8

4000

 
 

Rijksweg A17

 

B11

A17: Knp. Klaverpolder – afrit 26 (Industrie Moerdijk)

27

3627

 

B12

A17: afrit 26 (Industrie Moerdijk) – afrit 25 (Zevenbergen)

16

3345

 

B100

A17: afrit 25 (Zevenbergen) – Knp. Noordhoek

20

4011

 

B13

A17: Knp. Noordhoek – afrit 21 (Roosendaal Noord)

17

2118

 

B99

A17: afrit 21 (Roosendaal Noord) – Knp. De Stok

19

3122

 
 

Rijksweg A18/N18

 

G18

A18: Knp. Oud-Dijk – afrit 4 (Doetinchem Oost)

0

4000

 

G19

A18: afrit 4 (Doetinchem Oost) – afrit 5 (Varsseveld)

0

4000

 

G20

N18: afrit 5 Varsseveld – afrit N319 Groenlo

0

1000

 

G21

N18: afrit N319 (Groenlo) – afrit N822 (Eibergen)

0

1000

 

G22

N18: afrit N822 (Eibergen) – afrit N347 (Haaksbergen)

0

1000

 

O35

N18: afrit N347 (Haaksbergen) – A35

0

1000

 
 

Rijksweg A20

 

Z122

A20: afrit N223 (bij Maasdijk) – afrit 6 (Maasdijk)

0

1000

 

Z48

A20: afrit 6 (Maasdijk) – Knp. Kethelplein

0

1000

 

Z49

A20: Knp. Kethelplein – Knp. Kleinpolderplein

20

1050

 

Z50

A20: Knp. Kleinpolderplein – afrit 14 (Rotterdam Centrum)

10

3656

 

Z125

A20: afrit 14 (Rotterdam Centrum) – Knp. Terbregseplein

11

3656

 

Z51

A20: Knp. Terbregseplein – afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel)

32

10952

 

Z136

A20: afrit 17 (Nieuwerkerk aan de Yssel) – Knp. Gouwe

22

8847

 
 

Rijksweg A22

 

N83

A22: Knp. Beverwijk – afrit Beverwiijk

0

1500

 

N93

A22: afrit Beverwijk – afrit IJmuiden (incl. Velsertunnel)

0

0

Categorie D tunnel

N89

A22: afrit IJmuiden – Knp. Velsen

0

3000

 
 

Rijksweg A27

 

F3

A27: Knp. Almere – afrit 36 (Almere Stad)

0

4000

 

F43

A27: afrit 36 (Almere Stad) – Knp. Eemnes

0

4000

 

N67

A27: Knp. Eemnes – afrit 33 (Hilversum)

0

4000

 

N97

A27: afrit 33 (Hilversum) – afrit 32 (Bilthoven)

0

4000

 

U87

A27: afrit 32 (Bilthoven) – afrit 31 (Ring Utrecht Noord)

0

4000

 

U89

A27: afrit 31 (Ring Utrecht Noord) – Knp. Rijnsweerd

0

4000

 

U6

A27: Knp. Rijnsweerd – Knp. Lunetten

23

7298

 

U7

A27: Knp. Lunetten – Knp. Everdingen

10

5832

 

Z128

A27: Knp. Everdingen – afrit 25 (Noordeloos)

16

5424

 

Z100

A27: afrit 25 (Noordeloos) – Knp. Gorinchem

14

5040

 

Z99

A27: Knp. Gorinchem – afrit 24 (Avelingen)

16

4764

 

B41

A27: afrit 24 (Avelingen) – Knp. Hooipolder

12

4000

 

B134

A27: Knp. Hooipolder – afrit 19 (Oosterhout)

0

3000

 

B42

A27: afrit 19 (Oosterhout) – afrit 16 (Breda Noord)

0

4000

 

B109

A27: afrit 16 (Breda Noord) – afrit 15 (Breda)

0

4000

 

B110

A27: afrit 15 (Breda) – Knp. Annabosch

0

4000

 

B101

A27/A58: Knp. Annabosch – afrit 14 (Ulvenhout)

23

3771

 

B4

A27/A58: afrit 14 (Ulvenhout) – Knp. Galder

24

3950

 
 

Rijksweg A28

 

D5

A28: Knp. Julianaplein – afrit 36 (Zuidlaren)

0

1500

 

D26

A28: afrit 36 (Zuidlaren) – afrit 34 (Assen Noord)

0

1500

 

D4

A28: afrit 34 (Assen Noord) – afrit 32 (Assen Zuid)

0

3000

 

D3

A28: afrit 32 (Assen Zuid) – afrit 31 (Westerbork)

0

3000

 

D31

A28: afrit 31 (Westerbork) – afrit 27 (Fluitenberg)

0

3000

 

D29

A28: afrit 27 (Fluitenberg) – Knp. Hoogeveen

0

3000

 

D2

A28: Knp. Hoogeveen – Knp. Lankhorst

0

4000

 

O111

A28: Knp. Lankhorst – afrit 22 (Nieuwleusen)

18

3314

 

O12

A28: afrit 22 (Nieuwleusen) – afrit 21 (Ommen)

3

2075

 

O112

A28: afrit 21 (Ommen) – afrit 20 (Zwolle Noord)

13

2895

 

O11

A28: afrit 20 (Zwolle Noord) – afrit 18 (Zwolle-Zuid)

13

3093

 

O114

A28: afrit 18 (Zwolle-Zuid) – Knp. Hattemerbroek

13

3293

 

G62

A28: Knp. Hattemerbroek – afrit 13 (Lelystad)

0

4000

 

G61

A28: afrit 13 (Lelystad) – afrit 12 (Ermelo)

5

3696

 

G60

A28: afrit 12 (Ermelo) – afrit 9 (Nijkerk)

16

6902

 

G31

A28: afrit 9 (Nijkerk) – Knp. Hoevelaken

20

8781

 

U82

A28: Knp. Hoevelaken – afrit 6 (Leusden Zuid)

14

6795

 

U2

A28: afrit 6 (Leusden Zuid) – afrit 5 (Maarn)

14

6570

 

U3

A28: afrit 5 (Maarn) – afrit 3 (Den Dolder)

16

7011

 

U83

A28: afrit 3 (Den Dolder) – Knp. Rijnsweerd

13

6707

 
 

Rijksweg A29

 

Z88

A29: Knp. Vaanplein – afrit 21 (Oud Beijerland) (Heinenoordtunnel)

0

0

Categorie D tunnel

Z133

A29: afrit 21 (Oud Beijerland) – Knp. Hellegatsplein

0

1000

 

B19

A29/A59: Knp. Hellegatsplein – Knp. Sabina

0

3000

 

B20

A29: Knp. Sabina – afrit 24 (Dinteloord)

0

1000

 
 

Rijksweg A30

 

G32

A30: A1 – afrit 4 (Barneveld Zuid)

0

4000

 

G67

A30: afrit 4 (Barneveld Zuid) – afrit 2 (Ede)

0

4000

 

G68

A30: afrit 2 (Ede) – afrit 1 (Industriegebied Ede)

0

4000

 

G85

A30: afrit 1 (Industriegebied Ede) – Knp. Maanderbroek

0

4000

 
 

Rijksweg A31/N31

 

Fr8

A31: Knp. Zurich – afrit 22 (Marssum)

0

1000

 

Fr9

N31: afrit 22 (Marssum) – afrit N359 (Boksum)

0

1000

 

Fr10

N31: afrit N359 (Boksum) – A32 (Leeuwarden)

0

1000

 

Fr11

N31: A32 (Leeuwarden) – afrit N913 (Garijp)

0

1000

 

Fr37

N31: afrit N913 (Garijp) – afrit N356 (Nijega)

0

1000

 

Fr32

N31: afrit N356 (Nijega) – afrit N369 (Drachten)

0

1500

 

Fr36

N31: afrit N369 (Drachten) – Knp. Drachten (A7)

0

1500

 
 

Rijksweg A32

 

Fr15

A32: Leeuwarden – Knp. Heerenveen

0

1500

 

Fr31

A32: Knp. Heerenveen – afrit 8 (Wolvega)

0

1500

 

O18

A32: afrit 8 (Wolvega) – afrit 7 (Steenwijk Noord)

0

3000

 

O115

A32: afrit 7 (Steenwijk Noord) – afrit 5 (Steenwijk Zuid)

0

3000

 

O116

A32: afrit 5 (Steenwijk Zuid) – afrit 4 (Havelte)

0

3000

 

O19

A32: afrit 4 (Havelte) – Knp. Lankhorst

0

3000

 
 

Rijksweg N33

 

Gr5

N33: Eemshaven – afrit N997 (bij Holwierde)

0

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr6

N33: afrit N997 (bij Holwierde) – afrit N360 (Appingedam)

0

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr7

N33: afrit N360 (Appingedam) – afrit N362 (bij Opwierde)

15

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr8

N33: afrit N362 (bij Opwierde) – A7

9

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Gr9*

N33: A7 – afrit N366 (Veendam)

20

1500

* Wijzigt van buiten bebouwde kom naar autosnelweg vanwege aanpassingen (Veiligheids

zone komt na aanpassingen te vervallen)

D15*

N33: afrit N366 (Veendam) – N34 (Gieten)

20

1500

D14*

N33: N34 (Gieten) – A28

15

1500

 

Rijksweg N34

 

O95

N34: N48 (Ommen) – afrit N347 (Ommen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O96

N34:afrit N347 (Ommen) – N36 (bij Rheezerveen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N35/A35

 

O59

N35: (Zwolle) – afrit N348 (Raalte, Ommerweg)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O60

N35: afrit N348 (Raalte, Ommerweg) – afrit N347 (Nijverdal)

0

0

Geen gebruiksruimte GF3

O62

N35: afrit N347 (Nijverdal) – afrit N350 (Wierden)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O63

N35: afrit N350 (Wierden) – N36

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O120

A35: N36 – afrit N349 (Almelo)

0

1500

 

O28

A35: afrit N349 (Almelo) – Knp. Azelo

0

1500

 

O4

A1/A35: Knp. Azelo – Knp. Buren

0

4000

 

O22

A35: Knp. Buren – afrit 28 (Delden)

0

3000

 

O128

A35: afrit 28 (Delden) – afrit 27 (Ind. Twentekanaal)

0

1500

 

O23

A35: afrit 27 (Ind. Twentekanaal) – afrit 26 (Enschede West)

0

1500

 

O24

A35/N35: afrit 26 (Enschede West) – Grens Duitsland

0

1500

 
 

Rijksweg N36

 

O40

N36: N34 (bij Rheezerveen) – afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O39

N36: afrit N341 (Westerhaar-Vriezeveensewijk) – afrit N748 (Vriezenveen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

O38

N36: afrit N748 (Vriezenveen) – A35 (Almelo)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A37/N37

 

D7

A37: Knp. Hoogeveen – afrit 1 (Hoogeveen Oost)

0

1500

 

D30

A37: afrit 1 (Hoogeveen Oost) – Knp. Holsloot

0

1500

 

D8

N37: Knp. Holsloot – afrit N376 (bij Veenoord)

0

1500

 

D28

N37: afrit N376 (bij Veenoord) – Duitse Grens

0

1500

 
 

Rijksweg A44

 

N9

A44: Knp. Burgerveen – afrit 3 (Noordwijkerhout)

0

3000

 

Z1

A44: afrit 3 (Noordwijkerhout) – afrit 9 (Leiden Zuid)

0

3000

 

Z2

A44: afrit 9 (Leiden Zuid) – Wassenaar

0

3000

 
 

Rijksweg N48

 

D6

N48: Knp. Hoogeveen – afrit N377 (Balkbrug)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

O43/O118

N48: afrit N377 (Balkbrug) – N34 (Ommen)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N50/A50

 

F26

N50: Knp. Emmeloord – afrit N352 (Ens)

0

1500

 

O52

N50: afrit N352 (Ens) – afrit N307 (Kampen)

0

1500

 

O123

N50: afrit N307 (Kampen) – afrit N764 (Kampen)

0

1500

 

O124

N50: afrit N764 (Kampen) – Knp. Hattemerbroek

0

1500

 

G3

A50: Knp. Hattemerbroek – Knp. Beekbergen

0

3000

 

G4

A50: Knp. Beekbergen – Knp. Waterberg

11

2309

 

G10

A12/A50: Knp. Waterberg – Knp Grijsoord

21

5138

 

G5

A50: Knp. Grijsoord – Knp. Valburg

7

3150

 

G6

A50: Knp. Valburg – Knp. Ewijk

18

4932

 

G65

A50: Knp. Ewijk – Knp. Bankhoef

0

3000

 

B79

A50:Knp. Bankhoef – Knp. Paalgraven

0

3000

 

B80

A50: Knp. Paalgraven – afrit 14 (Zeeland)

0

1500

 

B86

A50: afrit 14 (Zeeland) – afrit 13 (Volkel)

0

1500

 

B139

A50: afrit 13 (Volkel) – afrit 12 (Veghel Noord)

0

1500

 

B87

A50: afrit 12 (Veghel Noord) – afrit 11 (Veghel)

0

1500

 

B81

A50: afrit 11 (Veghel) – afrit 10 (Eerde)

0

1500

 

B132

A50: afrit 10 (Eerde) – A58 (Eindhoven )

0

1500

 
 

Rijksweg N57

 

Z89

N57: A15 – afrit N218 (bij Zwartewaal)

0

1500

 

Z90

N57: afrit N218 (bij Zwartewaal) – afrit N495 (Nieuwehoorn)

12

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Z91

N57: afrit N495 (Nieuwehoorn) – afrit N215 (Stellendam)

10

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze11

N57: afrit N215 (Stellendam) – N59

5

1500

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze47

N57: N59 – afrit N255 (bij Kamperland)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze48

N57: afrit N255 (bij Kamperland) – afrit N287 (Serooskerke)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze12

N57: afrit N287 (Serooskerke) – Middelburg

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A58

 

Onbekend

A58: N288 Vlissingen – afrit 38 (Arnestein)

0

500

 

Ze49

A58: afrit 38 (Arnestein) – afrit 36 (Heinkenzand)

0

500

 

Ze50

A58: afrit 36 (Heinkenzand) – Knp. De Poel

5

4229

 

Ze9

A58: Knp. De Poel – afrit 35 ('s Gravenpolder)

0

4000

 

Ze51

A58: afrit 35 ('s Gravenpolder) – afrit 33 (Yerseke) (incl. Vlaketunnel)

0

0

Categorie C tunnel

Ze52

A58: afrit 33 (Yerseke) – afrit 32 (Kruiningen)

0

4000

 

Ze10

A58: afrit 32 (Kruiningen) – Knp. Markiezaat

0

4000

 

B127

A4/A58: Knp. Markiezaat – afrit 30 (Hoogerheide)

30

5715

 

B1

A4/A58: afrit 30 (Hoogerheide) – Knp. Zoomland

25

3851

 

B2

A58: Knp. Zoomland – Knp. De Stok

29

3720

 

B3

A58: Knp. De Stok – afrit 24 (Roosendaal)

0

4000

 

B114

A58: afrit 24 (Roosendaal) – afrit 19 (Industriegebied Vosdonk)

0

4000

 

B136

A58: afrit 19 (Industriegebied Vosdonk) – afrit 18 (Etten-Leur)

0

4000

 

B129

A58: afrit 18 (Etten-Leur) – Knp. Princeville

0

4000

 

B40

A16/A58: Knp. Princeville – afrit 15 (Rijsbergen)

26

4728

 

B116

A16/A58: afrit 15 (Rijsbergen) – Knp. Galder

30

4295

 

B4

A27/A58: Knp. Galder – afrit 14 (Ulvenhout)

24

3950

 

B101

A27/A58: afrit 14 (Ulvenhout) – Knp. Annabosch

23

3771

 

B5

A58: Knp. Annabosch – afrit 12 (Gilze)

21

4178

 

B113

A58: afrit 12 (Gilze) – afrit 11 (Goirle)

23

4460

 

B111

A58: afrit 11 (Goirle) – afrit 10 (Hilvarenbeek)

24

4542

 

B120

A58: afrit 10 (Hilvarenbeek) – Knp. De Baars

19

4140

 

B6

A58: Knp. De Baars – afrit 8 (Oirschot)

16

4065

 

B141

A58: afrit 8 (Oirschot) – Knp. Batadorp

18

3188

 

B7

A2/A58: Knp. Batadorp – Knp. Ekkersweijer

0

4000

 

B8

A58: Knp. Ekkersweijer – A50 (Eindhoven )

0

3000

 
 

Rijksweg N59/A59

 

Ze38

N59: N57 (Serooskerke) – afrit N256 (Zierikzee)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze39/Ze40

N59: afrit N256 (Zierikzee) – afrit N257

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Z94

N59: afrit N257 – afrit N215 (Oude-Tonge)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Z93

N59: afrit N215 (Oude-Tonge) – Knp. Hellegatsplein

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

B19

A29/A59: Knp. Hellegatsplein – Knp. Sabina

0

3000

 

B14

A59: Knp. Sabina – afrit 24 (Fijnaart)

0

3000

 

B98

A59: afrit 24 (Fijnaart) – Knp. Noordhoek

0

3000

 

B15

A59: Knp. Zonzeel – afrit 31 (Terheijden)

10

4000

 

B102

A59: afrit 31 (Terheijden) – Knp. Hooipolder

9

4000

 

B16

A59: Knp. Hooipolder – afrit 37 (Waalwijk)

0

3000

 

B17

A59: afrit 37 (Waalwijk) – afrit 42 (Heusden)

0

3000

 

B18

A59: afrit 42 (Heusden) – Knp. Empel

0

3000

 

B60

A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham

0

4000

 

B78

A59: Knp. Hintham – Knp. Paalgraven

0

3000

 
 

Rijksweg N61

 

Ze28

N61: N683 (Westdorpe) – N62 (Terneuzen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze61

N61: N62 (Terneuzen) – N252 (Terneuzen)

0

1000

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg N62

 

Ze58-1

N62: N254 (Nieuwdorp) – N666 ('s-Heerenhoek)

0

3000

Wegtype buiten bebouwde kom

Ze58-2

N62: N666 ('s-Heerenhoek) – N681 (Terneuzen) (incl. Westerscheldetunnel)

0

0

Categorie C tunnel

 

Rijksweg A65

 

B58

A65: Knp. Vught – afrit 3 (Tilburg Noord)

0

1500

 

B138

A65: afrit 3 (Tilburg Noord) – Knp. De Baars

0

1500

 
 

Rijksweg A67

 

B71

A67: Grens België – afrit 32 (Eersel)

28

5844

 

B103

A67: afrit 32 (Eersel) – Knp. De Hogt

29

5739

 

B72

A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

33

8400

 

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide

43

9570

 

B73

A67: Knp. Leenderheide – afrit 35 (Someren)

29

6719

 

B112

A67: afrit 35 (Someren) – afrit 38 (Helden)

32

4832

 

L5

A67: afrit 38 (Helden) – afrit 39 (Sevenum)

26

5247

 

L89

A67: afrit 39 (Sevenum) – Knp. Zaarderheiken

22

4539

 

L6

A67: Knp. Zaarderheiken – afrit 40 (Velden)

30

8402

 

L90

A67: afrit 40 (Velden) – afrit 41 (Venlo)

29

7025

 

L91

A67: afrit 41 (Venlo) – Grens Duitsland

27

4185

 
 

Rijksweg A73

 

G28

A73: Knp. Ewijk – Knp. Neerbosch

13

4848

 

G27

A73: Knp. Neerbosch – afrit 1A (Wijchen)

13

3395

 

G26

A73: afrit 1A (Wijchen) – afrit 3 (Malden)

15

4124

 

B84

A73: afrit 3 (Malden) – afrit 5 (Haps)

10

3428

 

B118

A73: afrit 5 (Haps) – Knp. Rijkevoort

12

3087

 

B85

A73: Knp. Rijkevoort – afrit 6 (Boxmeer)

0

4000

 

B122

A73: afrit 6 (Boxmeer) – afrit 7 (Vierlingsbeek)

0

4000

 

L1

A73: afrit 7 (Vierlingsbeek) – afrit 9 (Venray)

0

5148

 

L2

A73: afrit 9 (Venray) – afrit 11 (Horst)

1

5904

 

L87

A73:afrit 11 (Horst) – afrit 12 (Grubbenvorst)

6

5363

 

L88

A73: afrit 12 (Grubbenvorst) – Knp. Zaarderheiken

11

6336

 

L104

A73: Knp. Zaarderheiken – afrit 13 (Venlo West)

0

3000

 

L117

A73: afrit 13 Venlo West – afrit 14 Maasbree

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L13

A73: afrit 14 Maasbree – afrit 16 Venlo-Zuid

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L14

A73: afrit 16 Venlo-Zuid – afrit 18 Beesel

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L37

A73: afrit 18 (Beesel) – afrit 19 (Roermond) incl. Swalmentunnel

0

3000

Categorie A tunnel. Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L111

A73: afrit 19 Roermond – afrit 20 Roermond-Oost

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L112

A73: afrit 20 (Roermond-Oost) – afrit 21 (Linne) incl. Roertunnel

0

3000

Categorie A tunnel. Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

L113

A73: afrit 21 Linne – afrit 22 Maasbree

0

3000

Weg was nog niet in gebruik ten tijde van de tellingen

 

Rijksweg A76

 

L62

A76: Grens België – Knp. Kerensheide

13

4485

 

L63

A76: Knp. Kerensheide – afrit 2 (Geleen)

14

4985

 

L93

A76: afrit 2 (Geleen) – afrit 5 (Nuth)

6

4205

 

L94

A76: afrit 5 (Nuth) – Knp. Ten Esschen

7

4196

 

L64

A76: Knp. Ten Esschen – Knp. Kunderberg

7

4397

 

L65

A76: Knp. Kunderberg – Knp. Bocholz

2

4000

 

L66

A76: Knp. Bocholz – grens Duitsland

3

4000

 
 

Rijksweg A77

 

B97

A77: Knp. Rijkevoort – afrit 2 (Gennep)

0

4000

 

L8

A77: afrit 2 (Gennep) – Grens Duitsland

0

4000

 
 

Rijksweg A79

 

L109

A79: Knp. Kruisdonk – afrit 1 (Bunde)

0

1000

 

L61

A79: afrit 1 (Bunde) – afrit 4 (Hulsberg)

0

1000

 

L102

A79: afrit 4 (Hulsberg) – Knp. Kunderberg

0

1000

 

L67

A79: Knp. Kunderberg – Keulseweg Heerlen

0

500

 
 

Rijksweg N99

 

N30

N99: N250 (De Kooy) – afrit N249 (van Ewijcksluis)

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

N79

N99: N249 (van Ewijcksluis) – A7

0

500

Wegtype buiten bebouwde kom

 

Rijksweg A200/N200

 

N96

N200: Haarlem – Knp. Rottepolderplein

0

1000

 

N61

A200/N200: Knp. Rottepolderplein – A10

15

1037

 
 

Omleidingsroutes diverse tunnels

 

Z126

omleidingsroute Thomassentunnel (A15)

27

11676

 

Z68

omleidingsroute Botlektunnel (A15): via Botlekbrug

72

26852

Wegtype binnen bebouwde kom

Z77

omleidingsroute Noordtunnel (A15): via N915

93

21167

Wegtype buiten bebouwde kom. Nadat maatregelen getroffen zijn wordt de veiligheidszone kleiner.

Ze43

omleidingsroute Vlaketunnel (A58): Oude Rijksweg

19

3834

Wegtype buiten bebouwde kom

N19

omleidingsroute Zeeburgertunnel (A10): Zuiderzeeweg

0

2562

Wegtype binnen bebouwde kom

 

Knooppunten (niet genoemde bogen hebben geen zone)

 

U90

Knp. Hoevelaken: aansluiting A28/A1 van afrit 9 Nijkerk en afrit 6 Leusden Zuid richting A1 afrit 13 Amersfoort Noord

5

4000

 

U82

Knp. Hoevelaken: aansluiting A1 van afrit 13 Amersfoort Noord – A28 richting afrit 6 Leusden Zuid

7

6795

 

G31

knp. Hoevelaken: aansluiting A1 (van afrit 13 Amersfoort Noord) – A28 richting afrit 9 Nijkerk

10

8781

 

G2

Knp. Beekbergen: aansluiting A50 – A1 richting afrit 23 Deventer

7,5

4000

 

G4

Knp. Beekbergen: aansluiting A1 (van afrit 19 Hoenderloo) – A50 richting knp. Waterberg

5,5

3000

 

B63

Knp. Batadorp: aansluiting A58 van knp. Ekkersweijer – A2 richting afrit 30 Eindhoven Centrum

10,5

4421

 

B141

knp. Batadorp: aansluiting A2 (afrit 30 Eindhoven Centrum) – A58 afrit 8 Oirschot

9

3188

 

B72

Knp. De Hogt: aansluiting A2 – A67 richting afrit 33 Waalre

15

8400

 

B103

Knp. De Hogt: aansluiting A2 – A67 richting afrit 32 Eersel

14,5

5739

 

B106

Knp. De Hogt: aansluiting A67 van afrit 32 Eersel – A2 richting afslag 30 richting Eindhoven Centrum

13

4557

 

B106

Knp. De Hogt: aansluiting A67 van afrit 33 Waalre – A2 richting afrit 30 Eindhoven Centrum

13

4557

 

B73

Knp. Leenderheide: aansluiting A2 – A67 richting afrit 35 Someren

14,5

6719

 

B104

Knp. Leenderheide: aansluiting Leenderweg – A67 richting afrit 33 Waalre

20

9570

 

Z8

Knp. Prins Clausplein: aansluiting A12 van Benoordenhoutseweg/Utrechtsebaan/Zuid Hollandlaan – A4 richting knp. Ypenburg

11,5

3743

 

Z8

Knp. Prins Clausplein: aansluiting A12 van afrit 7 Zoetermeer – A4 richting knp. Ypenburg

11,5

3743

 

Z11

Knp. Kethelplein: aansluiting A20 van afrit 6 Maasdijk – A4 richting knp. Benelux

11,5

500

 

Z49

Knp. Kethelplein: aansluiting A4/A20 richting knp. Kleinpolderplein

10

1050

 

Z11

Knp. Kethelplein: aansluiting A20 van knp. Kleinpolderplein – A4 richting knp. Benelux

11,5

500

 

Z70

Knp Benelux: aansluiting A4 – A15 richting afrit 17 Hoogvliet

49

25176

 

Z71

Knp. Benelux: aansluiting A4 – A15 richting afrit 18 Pernis

66

38060

 

Z11

Knp. Benelux: aansluiting A15 (van afrit 17 Hoogvliet) – A4 richting knp. Kethelplein

11,5

500

 

Z11

Knp. Benelux: aansluiting A15 (afrit 18 Pernis) – A4 richting knp. Kethelplein

11,5

500

 

B2

Knp. Zoomland: aansluiting A4 – A58 richting knp. De Stok

14,5

3720

 

B1

Knp. Zoomland: aansluiting A58 – A4 richting afrit 30 Hogerheide

12,5

3851

 

B35

Knp Markiezaat: aansluiting A4 – A58 richting grens Belgie

11

3098

 

B127

Knp Markiezaat: aansluiting A58 – A4 richting afrit 30 Hoogerheide

15

5715

 

Gr30

Knp. Europaplein: aansluiting A7 – N7 richting knp. Julianaplein

6

1000

 

Z136

Knp. Gouwe: aansluiting A12 – A20 richting afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel

5

8847

 

Z18

Knp. Gouwe: aansluiting A20 – A12 richting afrit 11 Gouda

5

8486

 

U86

Knp. Oudenrijn: aansluiting A2 – A12 richting afrit 15 De Meern

5

8468

 

U9

Knp. Oudenrijn: aansluiting A2 – A12 richting afrit 18 Hoograven

12,5

6855

 

U6

Knp. Lunetten: aansluiting A12 – A27 richting knp. Rijnsweerd

11,5

7298

 

U7

Knp. Lunetten: aansluiting A12 – A27 richting knp. Everdingen

5

5832

 

U93

Knp. Lunetten: aansluiting A27 – A12 richting afrit 18 Hoograven

12,5

7055

 

G10

Knp. Grijsoord: aansluiting A 50 – A12 richting knp. Waterberg

10,5

5138

 

G5

Knp. Grijsoord: aansluiting A12 – A50 richting knp. Valburg

5

3150

 

G10

Knp. Waterberg: aansluiting A50 – A12 richting knp. Grijsoord

10,5

5138

 

G11

Knp. Waterberg: aansluiting A50 – A12 richting knp. Velperbroek

8

3428

 

G4

Knp. Waterberg: aansluiting A12 ( van knp. Velperbroek) – A50 richting knp. Beekbergen

5,5

3000

 

G4

Knp. Waterberg: aansluiting A12 (van knp. Grijsoord) – A50 richting knp. Beekbergen

5,5

3000

 

G11

Knp. Velperbroek: aansluiting A348 – A12 richting knp. Waterberg

8

3428

 

Z8

Knp. Ypenburg: aansluiting A13 – A4 richting knp. Prins Clausplein

11,5

3743

 

Z29

Knp. Ypenburg: aansluiting A4 van afrit 12 Den Haag Zuid – A13 richting afrit 9 Delft

8,5

3639

 

Z29

Knp. Ypenburg: aansluiting A4 van afrit 12 Den Haag Zuid – A13 richting afrit 9 Delft

8,5

3639

 

Z114

Knp. Kleinpolderplein: aansluiting A20 – A 13 richting afrit 11 Berkel en Rodenrijs

5

2717

 

Z50

Knp. Kleinpolderplein: aansluiting A13 – A20 richting afrit 14 Rotterdam Centrum

5

3656

 

Z73

Knp. Vaanplein: aansluiting A29 – A15 richting Rotterdam Charlois

60

31638

 

Z74

Knp. Vaanplein: aansluiting A29 – A15 richting knp. Ridderkerk Noord

68

39917

 

Z74

Knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A16 – A15 richting knp. Vaanplein

68

39917

 

Z55

Knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15 – A15/A16 richting knp. Ridderkerk Zuid

44

17334

 

Z134

Knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15 – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

27

16263

 

Z74

Knp. Ridderkerk Noord: aansluiting A15/A16 – A15 richting knp. Vaanplein

68

39917

 

Z75

Knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A15 richting afrit 21 Hendrik Ido Ambacht

32

18516

 

Z55

Knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A15/A16 richting knp. Ridderkerk Noord

44

17334

 

Z56

Knp. Ridderkerk Zuid: aansluiting A15 – A16 richting afrit 21 Dordrecht

13

500

 

Z99

Knp. Gorinchem: aansluiting A15 van afrit 27 Gorinchem – A27 richting afrit 24 Avelingen

8

4764

 

Z80

Knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit 24 Avelingen – A15 richting afrit 27 Gorinchem

18

13595

 

Z100

Knp. Gorinchem: aansluiting A15 van knp. Deil – A27 richting afrit 25 Noordeloos

7

5040

 

Z80

Knp. Gorinchem: aansluiting A27 – A15 richting afrit 27 Gorinchem

18

13595

 

G14

Knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit 24 Avelingen – A15 richting knp. Deil

13

9956

 

G14

Knp. Gorinchem: aansluiting A27 van afrit Noorderloos – A15 richting knp. Deil

13

9956

 

G6

Knp. Valburg: aansluiting A15 (van afrit 34 Echteld en knooppunt Ressen) – A50 richting knp. Ewijk

9

4932

 

G17

Knp. Valburg: aansluiting A50 (van knp. Valburg en knp. Ewijk) – A15 richting knp. Ressen

5

4000

 

G5

Knp. Valburg: aansluiting A15 (van afrit 34 Echteld en knooppunt Ressen) – A50 richting knp. Grijsoord

5

3150

 

G16

Knp. Valburg: aansluiting A50 (van knp. Valburg en knp. Ewijk) – A15 richting afrit 34 Echteld

8

10044

 

G17

Knp. Ressen: aansluiting A325 – A15 richting knp. Valburg

5

4000

 

Z54

Knp. Terbregseplein: aansluiting A20 (van afrit 14 Rotterdam Centrum) – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

14

11421

 

Z51

Knp. Terbregseplein: aansluiting A16 – A20 richting afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel

10

10952

 

Z125

Knp. Terbregseplein: aansluiting A16 afrit 25 Rotterdam Centrum – A20 richting afrit 14 Rotterdam Centrum

5,5

3656

 

Z54

Knp. Terbregseplein: aansluiting A20 (van afrit 17 Nieuwerkerk aan de IJssel) – A16 richting afrit 25 Rotterdam Centrum

14

11421

 

B11

Knp. Klaverpolder: aansluiting A16 (van afrit 20 's Gravendeel) – A17 richting afrit 26 Industrie Moerdijk

13,5

3627

 

B37

Knp. Klaverpolder: aansluiting A17/A16 richting knp. Zonzeel

16,5

6519

 

Z58

Knp. Klaverpolder: aansluiting A17 – A16 richting afrit 20 's Gravendeel

25

9047

 

B11

Knp. Klaverpolder: aansluiting A16 ( van knp. Zonzeel) – A17 richting afrit 26 Industrie Moerdijk

13,5

3627

 

B15

Knp. Zonzeel: aansluiting A16 (van knp. Klaverpolder) – A59 richting frit 31 Terheijden

5

4000

 

B15

Knp. Zonzeel: aansluiting A16 ( van afrit 17 Prinsenbeek) – A59 richting afrit 31 Terheijden

5

4000

 

B37

Knp. Zonzeel: aansluiting A59/A16 richting knp. Klaverpolder

16,5

6519

 

B38

Knp. Zonzeel: aansluiting A59 – A16 richting afrit 17 Prinsenbeek

14

5466

 

B40

Knp. Princeville: aansluiting A58 – A16 richting afrit 15 Rijsbergen

13

4728

 

B39

Knp. Princeville: aansluiting A58 – A16 richting afrit 17 Prinsenbeek

16,5

5364

 

B4

Knp. Galder: aansluiting A16 (van afrit 15 Rijsbergen) – A58 richting afrit 14 Ulvenhout

12

3950

 

B4

Knp. Galder: aansluiting A16 (van grens Belgie) – A58 richting afrit 14 Ulvenhout

12

3950

 

B108

Knp. Galder: aansluiting A58 – A16 richting grens Belgie

5

4000

 

B116

Knp. Galder: aansluiting A58 – A16 richting afrit 15 Rijsbergen

15

4295

 

B13

Knp. Noordhoek: aansluiting A59 – A17 richting afrit 21 Roosendaal Noord

8,5

3000

 

B100

Knp. Noordhoek: aansluiting A59 – A17 richting afrit 25 Zevenbergen

10

4011

 

B2

Knp. De Stok: aansluiting A58 – A17 richting knp. Zoomland

14,5

3720

 

B99

Knp. De stok: aansluiting A58 – A17 richting afrit 21 Roosendaal Noord

9,5

3122

 

U83

Knp. Rijnsweerd: aansluiting A27 (van knp. Lunetten) – A28 richting afrit 3 Den Dolder

6,5

6707

 

U6

Knp. Rijnsweerd: aansluiting A28 – A27 richting knp. Lunetten

11,5

7298

 

U83

Knp. Rijnsweerd: aansluiting A27 (van afrit 31 Ring Utrecht Noord) – A28 richting afrit 3 Den Dolder

6,5

6707

 

U7

Knp. Everdingen: aansluiting A2 (van afrit 12 Everdingen) – A27 richting knp. Lunetten)

5

5832

 

Z128

Knp. Everdingen: aansluiting A2 – A27 richting afrit 25 Noordeloos

8

5424

 

B102

Knp. Hooipolder: aansluiting A59 – A27 richting afrit 19 Oosterhout

5

4000

 

B41

Knp. Hooipolder: aansluiting A59 – A27 richting afrit 24 Avelingen

5

4000

 

B5

Knp. Annabsoch: aansluiting A58 (van afrit 12 Gilze) – A27 richting afrit 15 Breda

10,5

4178

 

B101

Knp. Annabsoch: aansluiting A58 (van afrit 14 Ulvenhout) – A27 richting Afrit 15 Breda

11,5

3771

 

O111

Knp. Lankhorst: aansluiting A28 – A32 richting afrit 4 Havelte

9

3314

 

O114

Knp. Hattemerbroek: A28 – N50 richting Kampen

6,5

3293

 

G6

Knp. Ewijk: aansluiting A50 – A73 richting knp. Neerbosch

9

4932

 

G28

Knp. Ewijk: aansluiting A73 – A50 richting knp. Valburg

6,5

4848

 

Ze50

Knp. De Poel: aansluiting A256 – A58 richting afrit 36 Heinkenzand

5

4229

 

B6

Knp. De Baars: aansluiting A58 (van afrit 10 Hilvarenbeek) – A65 richting afrit 8 Oirschot

8

4065

 

B120

Knp. De Baars: aansluiting A65 – A58 richting afrit 10 Hilvarenbeek

9,5

4140

 

L6

Knp. Zaarderheiken: aansluiting A73 (van afrit 12 Grubbenvorst) – A67 richting afrit 40 Velden

15

8402

 

L88

Knp. Zaarderheiken: aansluiting A67 (van afrit 39 Sevenum en afrit 40 Velden) – A73 richting afrit 12 Grubbenvorst

5,5

6336

 

L89

Knp. Zaarderheiken: aansluiting A73 (van afrit 12 Grubbenvorst) – A67 richting afrit 39 Sevenum

11

4539

 

G27

Knp. Neerbosch: aansluiting A73:A50/A73/N322 – A73:Neerbosscheweg Nijmegen richting afrit 1A Wijchen)

6,5

4000

 

G28

Knp. Neerbosch: aansluiting A73:Neerbosscheweg Nijmegen – A73:A50/A73/N322 richting knp. Ewijk

6,5

4848

 

L64

Knp. Ten Esschen: aansluiting A76 (van afrit 5 Nuth) – A76 richting knp. Kunderberg

5

4397

 

N61

Knp. Rottepolderplein: aansluiting A9 (van knooppunt Velsen en knooppunt Rottepolderplein/Haarlem Zuid – A200 richting A10/N200/Haarlemmerweg Amsterdam (A10 afrit S103 Haarlem)

7,5

1037

 

BIJLAGE 2, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I, ONDERDEEL D, VAN HET BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN GELET OP DE VOORGENOMEN INVOERING VAN HET BASISNET

Bijlage 6 – Tabel vaarwegen en bijbehorende vervoerscijfers Basisnet water

Vaarwegen

Aantallen schepen met gevaarlijke stoffen voor berekening van het GR1

Cate-

gorie

Naamgeving

Type schepen

LF1

LF2

LT1

LT2

GF2

GF3

GT3

GT5

Route Rotterdam – Duitsland

Binnenvaartschepen

9.882

13.958

146

0

0

2.135

196

0

Rood

Ingang haven

Zeeschepen

9.196

3.334

347

0

1.046

902

38

2

Rood

Noord-ingang

5.475

2.563

297

0

227

260

0

2

Rood

Zuid-ingang

3.721

771

50

0

819

642

38

0

Rood

Beerkanaal (o.a. Maas

Vlakte)

1.241

442

48

0

69

61

3

0

Rood

Calandkanaal

2.480

329

2

0

750

581

35

0

Rood

Nieuwe Waterweg (tot splitsing Oude en Nieuwe Maas)

5.475

2.563

297

0

227

260

0

2

Rood

Nieuwe Maas (route splitsing Oude en Nieuwe Maas – kern Pernis)

1.257

489

53

0

39

0

0

0

Rood

Nieuwe Maas (route kern Pernis – Delfshavense Schie)

297

67

33

0

5

0

0

0

Rood

Oude Maas (route splitsing Oude en Nieuwe Maas – Botlekbrug)

524

202

17

0

86

77

0

2

Rood

Oude Maas (route Botlekbrug – Drecht

Steden)

323

115

7

0

84

77

0

2

Zwart

Beneden Merwerde

 

Zwart

Bijlandsch

kanaal

Zwart

Boven Merwerde

Zwart

Hartelkanaal

Zwart

Niewe Maas (route Delfshavense Schie – Beneden Merwerde)

Zwart

Noord

Zwart

Oude Maas (route Beneden Merwerde – Dordtse Kil)

Zwart

Waal

Route Amsterdam – Rijn

Binnenvaartschepen

8.303

9.063

0

0

0

332

0

0

Zeeschepen (inclusief buiten haven)

319

368

0

0

0

113

22

0

Rood

Noordzee

kanaal (route Buitenhaven Noordzee-Coenhaven Amsterdam)

 

Zwart

Amsterdam-Rijnkanaal

Zwart

Het IJ (route Coenhaven-Oranjesluizen Amsterdam)

Zwart

Lek (route Nieuwe Maas-Lekkanaal)

Zwart

Lekkanaal

Zwart

Pannerdens

kanaal

Route Westerschelde

Binnenvaartschepen

4.691

1.089

1

7

0

37

62

0

Zeeschepen

0

0

0

0

4.067

11.023

448

0

Rood

Kanaal Gent-Terneuzen

 

Rood

Wielingen

Rood

Wester

schelde

Route Westerschelde – Rijn

Binnenvaartschepen

7.191

5.612

90

0

0

3.735

41

0

Zeeschepen

239

82

1

0

70

74

0

0

Rood

Dordtsche Kil

 

Rood

Hollandsch Diep (route Dordtsche Kill-haven Moerdijk)

Zwart

Brabantsche Vaarwater

Zwart

Hollandsch Diep (route sluis Willemstad-haven Moerdijk)

Zwart

Kanaal door Zuid-Beveland

Zwart

Krammer

Zwart

Mastgat (ook bekend als Keeten)

Zwart

Nieuwe Merwede

Zwart

Ooster

schelde

Zwart

Schelde-Rijnkanaal

Zwart

Volkerak

Zwart

Zijpe

Route Amsterdam – Noord- Nederland

Binnenvaartschepen

2.786

1.162

0

0

0

30

0

Zwart

Eemskanaal

 

Zwart

IJmeer (route Oranjesluizen Amsterdam-Markermeer)

Zwart

IJsselmeer (route Houtrib

sluizen Lelystad-Markermeer/ Prinses Magriet

kanaal)

Zwart

Markermeer (route IJmeer-Houtrib

sluizen Lelystad)

Zwart

Prinses Margriet

kanaal

Zwart

Van Starkenborghkanaal

Route Rijn – Oost-Nederland

Binnenvaartschepen

810

347

0

0

0

0

0

0

Zwart

Geldersche IJssel

 

Zwart

Keteldiep

Zwart

Ketelmeer (route Ketelbrug-Keteldiep)

Route Maasroute

Binnenvaartschepen

803

2.710

40

0

0

289

258

0

Zwart

Julianakanaal

 

Zwart

Kanaal van Sint Andries

Zwart

Lateraalkanaal Linne/Buggenum

Zwart

Maas (route Kanaal van Sint Andries-Lateraalkanaal Linne/Buggenum)

Zwart

Maas (route Lateraal

kanaal Linne/Buggenum-Julianakanaal)

Zwart

Maas-Waalkanaal

XNoot
1

Voor de rode vaarwegen moeten GR-berekeningen worden uitgevoerd met de aantallen binnenvaart- plus zeeschepen. Voor zwarte vaarwegen moeten GR-berekeningen worden uitgevoerd met alleen de aantallen binnenvaartschepen.

TOELICHTING

Anticiperende toepassing Basisnet

In de Nota vervoer gevaarlijke stoffen heeft het kabinet de ontwikkeling van een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangekondigd. Het doel van het Basisnet is het vastleggen en waarborgen van een duurzame balans tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, de ruimtelijke omgeving en veiligheid. Het Basisnet zal grenzen stellen aan het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, vaarwegen en spoorlijnen alsmede aan ruimtelijke ontwikkelingen langs die wegen, vaarwegen en spoorlijnen.

De Basisnetten Weg en Water zijn inmiddels gereed. Voor elke weg en vaarweg die deel gaat uitmaken van het Basisnet, is vastgesteld hoeveel risico het vervoer van gevaarlijke stoffen over die weg of vaarweg maximaal mag veroorzaken. De Circulaire is zodanig aangevuld dat tijdig op het Basisnet kan worden geanticipeerd.

Voor de in Basisnet Weg vermelde wegen betekent dit dat bij besluiten die ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken langs de in bijlage 5 vermelde wegen, ten minste deze afstanden worden toegepast, indien het daarop betrekking hebbende ontwerpbesluit na 1 januari 2010 ter inzage wordt gelegd. Voor die wegen wordt dan voldaan aan de grens- of richtwaarde voor het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar. Het plaatsgebonden risico hoeft dus niet meer berekend te worden.

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen langs binnenvaarwegen die deel uitmaken van Basisnet Water zijn in bijlage 6 de vaarwegen onderverdeeld in ‘rode’ en ‘zwarte’ vaarwegen. Voor deze vaarwegen zijn geen afstanden bepaald, maar worden risicolijnen vastgesteld. Deze risicolijnen komen vrijwel overeen met de rand van de vaarweg. Totdat deze risicolijnen digitaal beschikbaar zijn, kunnen de ligging van de risicolijnen worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Tussen deze risicolijnen is bebouwing in beginsel niet toegestaan. Voor niet in bijlage 6 genoemde binnenvaarwegen kan er van uit worden gegaan dat het plaatsgebonden risico op het water kleiner is dan 10-6 per jaar.

Bij de voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten die voorzien in ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de in bijlagen 5 en 6 genoemde wegen en vaarwegen, moeten de in die bijlagen opgenomen vervoershoeveelheden het uitgangspunt zijn bij de verantwoording van het groepsrisico. Deze hoeveelheden gevaarlijke stoffen moeten in de toekomst over de Basisnetten Weg en Water in elk geval afgewikkeld kunnen worden. Voor niet in bijlage 6 genoemde binnenvaarwegen behoeft het groepsrisico niet beoordeeld en verantwoord te worden, omdat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die over deze vaarwegen worden vervoerd niet of nauwelijks van invloed zijn op het groepsrisico.

Bijlagen 5 en 6 hebben alleen betrekking op nieuwe situaties. Voor het onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties wordt verwezen naar paragraaf 4.2.2 van de circulaire.

Buisleidingen

Paragraaf 1.3.3 van de circulaire is aangepast in verband met de ontwikkeling van een algemene maatregel van bestuur met betrekking tot buisleidingen. De overige op buisleidingen betrekking hebbende passages in de circulaire zijn daarmee niet langer actueel. De minister van VROM zal in een aparte brief aan gemeenten en provincies ingaan op het huidige beleid en de voorgenomen regelgeving voor buisleidingen.

Inwerkingtreding

Ten behoeve van de juridische verankering van het Basisnet is een wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in voorbereiding, waarin de regels voor de vervoerszijde zullen worden opgenomen. Tevens wordt gewerkt aan het Besluit transportroutes externe veiligheid, waarin voor de zijde van de ruimtelijke ordening regels zullen worden opgenomen voor onder meer het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en zogenoemde plasbrandaandachtsgebieden.

Om te bevorderen dat bij de Basisnetten weg en water in de tussentijd de afstanden worden gerespecteerd c.q. de vervoershoeveelheden worden gebruikt, is er voor gekozen deze afstanden en hoeveelheden vooruitlopend op deze juridische verankering al in deze Circulaire op te nemen zodat gemeenten hier al op korte termijn, d.w.z. vanaf 1 januari 2010, rekening mee kunnen. Voor de toepassing van de afstanden is in deze circulaire geen overgangsregeling opgenomen voor ruimtelijk relevante besluiten die op 1 januari 2010 reeds in procedure zijn gebracht. Uit de inventarisaties bij het ontwerp van deze Basisnetten is niet gebleken dat gemeenten bestemmingsplannen in voorbereiding hebben die geheel of gedeeltelijk binnen deze afstand liggen.

Ter voorkoming van mogelijke misverstanden wordt opgemerkt dat bij de invoering van het Basisnet tevens zal worden voorzien in een saneringsregeling voor die gevallen waarin kwetsbare objecten aanwezig zijn of waarvan de bouw, vestiging of aanleg in planologische zin toegelaten is binnen de afstand voor wegen en vaarwegen die deel (gaan) uitmaken van het Basisnet. Zolang deze saneringsregeling nog niet tot stand is gekomen en in werking is getreden, zullen de afstanden die in bijlagen 5 en 6 zijn opgenomen dus niet fungeren als saneringsafstanden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings.

Naar boven