Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2015, 119AMvB

Besluit van 4 februari 2015 tot wijziging van het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen in verband met het wijzigen van bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het introduceren van nieuwe decentralisatie- en integratie-uitkeringen (2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2014, nr. 2014-0000664740, Directie CZW/S&B, DCB CZW/S&B, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2015, No.W04.14.0463/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 januari 2015, 2015-0000051385, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 2o, 2p, 2s, 2t, 2v, 14, 23, 29a, 29c, 29i, 29hh, 29ii, 29tt, 29uu, 29yy en 29zz vervallen.

B

Aan artikel 2c. Regionale luchthavens, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2c-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

C

Aan artikel 2i. Externe veiligheid, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

D

Aan artikel 2n. Waddenfonds, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangt de provincie Fryslân € 36.824.000.

E

Artikel 2q. Beter benutten, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2q-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

F

Artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2r-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

G

Artikel 2u. Monumenten, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2u-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

H

Artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2w-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

I

Artikel 2x. Natuur, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2x-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

J

Na artikel 2x worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 2y. Afsluitdijk

In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2y, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2z. Agrarisch natuurbeheer

In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 2z, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 2aa. Life Sciences Park Oss

In het jaar 2013 ontvangt de provincie Noord-Brabant € 1.600.000.

Artikel 2bb. TransNetAero

In het jaar 2013 ontvangt de provincie Flevoland € 34.000.

K

Artikel 27. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning.

2. In de aanhef wordt «Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning.

3. In het opschrift van de bijlagen 27b, 27c en 27e en 27f wordt «Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» telkens vervangen door: Wet maatschappelijke ondersteuning.

4. De bijlage genoemd in artikel 27, onderdeel b, vervalt.

5. Er worden twee onderdelen toegevoegd luidende:

 • g. Met ingang van 2011 ontvangen gemeenten jaarlijks een uitkering waarbij de verdeelmaatstaven genoemd in bijlage 27g worden gehanteerd voor de verdeling van het totaal beschikbare bedrag voor de uitkering. Artikel 3, derde tot en met vijfde lid, van het Besluit financiële verhoudingen 2001 is van overeenkomstige toepassing op deze uitkering;

 • h. De gemeenten, genoemd in bijlage 27h, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel g genoemde verdeelmaatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

L

Aan artikel 29j. Herstructurering bedrijventerreinen, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29j-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

M

Artikel 29k. Impuls brede scholen combinatiefuncties tweede tranche wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Impuls brede scholen combinatiefuncties tweede tranche» vervangen door: Buurtsportcoaches.

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

 • 5. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29k-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

N

Aan artikel 29o. Spoorse doorsnijdingen, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29o-5, de in die bijlage genoemde uitkering.

O

Aan artikel 29ij. Gezond in de stad, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ij-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

P

Aan artikel 29dd. Jeugd, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29dd-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

Q

Aan artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29jj-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

R

Aan artikel 29kk. Vrouwenopvang, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29kk-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

S

Artikel 29oo. Bestaand Rotterdams gebied, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 2.527.000.

T

Aan artikel 29pp. Eigen kracht, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29pp-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

U

Artikel 29vv. Kwaliteitssprong Zuid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Rotterdam € 1.400.000.

V

Artikel 29ww. LHBT emancipatiebeleid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ww-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

W

Aan artikel 29xx. Maatschappelijke opvang, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. De gemeenten, genoemd in bijlage 29xx-c, ontvangen voor het jaar 2011 op basis van de in onderdeel a genoemde maatstaven het in die bijlage genoemde bedrag.

X

Artikel 29aaa. Quick wins binnenhavens, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangt de gemeente Waalwijk € 4.643.000.

Y

Artikel 29bbb. Vsv-programmagelden RMC-regio’s G4, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29bbb-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

Z

Artikel 29ccc. We Can Young, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ccc-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

AA

Na artikel 29ccc worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 29ddd. ESF-programma

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ddd, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29eee. Uitvoeringskosten inburgering

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29eee, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29fff. Jeugdwerkloosheid

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29fff, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29ggg. Veiligheidshuizen

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29ggg, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29hhh. Werkgeversdienstverlening

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29hhh, de in die bijlage genoemde uitkering.

Artikel 29iii. Zichtbare schakel

In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 29iii, de in die bijlage genoemde uitkering.

BB

Aan artikel 31b. Bedrijventerreinen (Topperprojecten), wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de provincies, genoemd in bijlage 31b-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

CC

Aan artikel 31c. Bodemsanering, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31c-4, de in die bijlage genoemde uitkering.

DD

Aan artikel 31e. Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. In het jaar 2013 ontvangt de provincie Groningen € 10.468.000.

EE

Aan artikel 31i. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV), wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31i-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

FF

Aan artikel 31j. Nationale gebiedsontwikkelingen, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31j-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

GG

Aan artikel 31k. Green Deal, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten en provincies, genoemd in bijlage 31k-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

HH

Aan artikel 31m. Sterke regio’s, wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In het jaar 2013 ontvangen de gemeente en provincies, genoemd in bijlage 31m-3, de in die bijlage genoemde uitkering.

II

Artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In het jaar 2013 ontvangen de gemeenten, genoemd in bijlage 31n-2, de in die bijlage genoemde uitkering.

JJ

De bijlagen behorend bij het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen worden als volgt gewijzigd:

1. De bijlagen 2p, 2v, 14 t/m 14-4, 23a, 27b, 29a t/m 29a-4, 29c t/m 29c-4, 29i t/m 29i-4, en 29ii t/m 29ii-3 en 29tt vervallen.

2. Na bijlage 2c-4 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2c-5.

3. Na bijlage 2i-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2i-3.

4. Na bijlage 2q wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2q-2.

5. Na bijlage 2r wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2r-2.

6. Na bijlage 2u wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2u-2.

7. Na bijlage 2w wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2e-2.

8. Na bijlage 2x wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 2x-2.

9. Na bijlage 2x-2 worden ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlagen 2y en 2z.

10. Na bijlage 27f wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 27g.

11. Na bijlage 29j-4 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29j-5.

12. Na bijlage 29k-4 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29k-5.

13. Na bijlage 29o-4 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29o-5.

14. Na bijlage 29ij-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29ij-4.

15. Na bijlage 29dd-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29dd-4.

16. Na bijlage 29jj-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29jj-4.

17. Na bijlage 29kk-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29kk-4.

18. Na bijlage 29pp-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29pp-3.

19. Na bijlage 29ww wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29ww-2.

20. Na bijlage 29xx-b wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29xx-c.

21. Na bijlage 29bbb wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29bbb-2.

22. Na bijlage 29ccc wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 29ccc-2.

23. Na bijlage 29ccc-2 worden ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlagen 29ddd, 29eee, 29fff, 29ggg, 29hhh en 29iii,

24. Na bijlage 31b-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31b-4.

25. Na bijlage 31c-3 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31c-4.

26. Na bijlage 31i-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31i-3.

27. Na bijlage 31j-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31j-3.

28. Na bijlage 31k-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31k-3.

29. Na bijlage 31m-2 wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31m-3.

30. Na bijlage 31n wordt ingevoegd de bij dit besluit behorende bijlage 31n-2.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013, met uitzondering van artikel I, de onderdelen K en W, die terugwerken tot en met 1 januari 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 4 februari 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de twintigste maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Bijlagen behorend bij artikel I van het Besluit van 4 februari 2015 tot wijziging van het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen in verband met het wijzigen van bestaande decentralisatie- en integratie-uitkeringen en het introduceren van nieuwe decentralisatie- en integratie-uitkeringen (2013)

Bijlage 2c-5, genoemd in artikel 2c. Regionale luchthavens

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 56.437

Flevoland

€ 20.739

Fryslân

€ 130.823

Gelderland

€ 164.177

Groningen

€ 38.489

Limburg

€ 49.756

Noord-Brabant

€ 123.942

Noord-Holland

€ 86.649

Overijssel

€ 45.569

Utrecht

€ 41.479

Zeeland

€ 66.109

Zuid-Holland

€ 109.135

Totaal

€ 933.304

Bijlage 2i-3, genoemd in artikel 2i. Externe veiligheid

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 498.000

Flevoland

€ 334.000

Fryslân

€ 771.000

Gelderland

€ 2.314.000

Groningen

€ 896.000

Limburg

€ 1.481.000

Noord-Brabant

€ 3.374.000

Noord-Holland

€ 2.249.000

Overijssel

€ 1.252.000

Utrecht

€ 961.000

Zeeland

€ 904.000

Zuid-Holland

€ 4.966.000

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2q-2, genoemd in artikel 2q. Beter benutten

Provincie

Uitkering 2013

Groningen

€ 4.500.000

Overijssel

€ 480.000

Totaal

€ 4.980.000

Bijlage 2r-2, genoemd in artikel 2r. DU Ontwikkel / OEM-variabel

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 23.916.539

Flevoland

€ 21.071.891

Fryslân

€ 21.158.399

Gelderland

€ 1.362.297

Groningen

€ 12.996.235

Limburg

€ 24.020.731

Noord-Brabant

€ 39.341.801

Noord-Holland

€ 59.817.425

Overijssel

€ 23.619.446

Utrecht

€ 40.801.435

Zeeland

€ 16.587.165

Zuid-Holland

€ 77.971.218

Totaal

€ 362.664.582

Bijlage 2u-2, genoemd in artikel 2u. Monumenten

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 494.185

Flevoland

€ 118.541

Fryslân

€ 1.463.888

Gelderland

€ 1.670.808

Groningen

€ 902.832

Limburg

€ 1.777.234

Noord-Brabant

€ 1.722.352

Noord-Holland

€ 4.717.863

Overijssel

€ 1.249.181

Utrecht

€ 1.526.928

Zeeland

€ 1.327.425

Zuid-Holland

€ 3.028.763

Totaal

€ 20.000.000

Bijlage 2w-2, genoemd in artikel 2w. Zwemwaterrichtlijn EU

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 77.007

Flevoland

€ 56.991

Fryslân

€ 89.873

Gelderland

€ 119.896

Groningen

€ 85.584

Limburg

€ 71.288

Noord-Brabant

€ 139.911

Noord-Holland

€ 169.934

Overijssel

€ 54.132

Utrecht

€ 49.843

Zeeland

€ 105.600

Zuid-Holland

€ 179.941

Totaal

€ 1.200.000

Bijlage 2x-2, genoemd in artikel 2x. Natuur

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 22.070.000

Flevoland

€ 18.260.000

Fryslân

€ 26.890.000

Gelderland

€ 60.770.000

Groningen

€ 13.530.000

Limburg

€ 31.490.000

Noord-Brabant

€ 72.160.000

Noord-Holland

€ 7.930.000

Overijssel

€ 32.780.000

Utrecht

€ 36.230.000

Zeeland

€ 2.030.000

Zuid-Holland

€ 69.430.000

Totaal

€ 393.570.000

Bijlage 2y, genoemd in artikel 2y. Afsluitdijk

Provincie

Uitkering 2013

Fryslân

€ 665.706

Groningen

€ 500.000

Totaal

€ 1.165.706

Bijlage 2z, genoemd in artikel 2z. Agrarisch natuurbeheer

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 39.723

Flevoland

€ 65.887

Fryslân

€ 542.260

Gelderland

€ 102.153

Groningen

€ 295.575

Limburg

€ 79.213

Noord-Brabant

€ 83.500

Noord-Holland

€ 270.887

Overijssel

€ 75.405

Utrecht

€ 144.123

Zeeland

€ 22.591

Zuid-Holland

€ 281.962

Totaal

€ 2.003.279

Bijlage 27g, genoemd in artikel 27. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Maatstaf

Omschrijving maatstaf

Bron

Peildatum (t = uitkerinfgsjaar)

Inwoners

Inwoners op 1-1-uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

Jongeren

Inwoners jonger dan 20 jaar op 1-1- uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

Inwoners < 65 jaar

Inwoners jonger dan 65 jaar op 1-1- uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

inwoners 65 jaar en jonger dan 75 jaar

Inwoners 65 t/m 74 jaar op 1-1-uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

Inwoners 75 jaar en jonger dan 85 jaar

Inwoners 75 t/m 84 jaar op 1-1-uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

Inwoners 85 jaar en ouder

Inwoners 85 jaar of ouder op 1-1-uitkeringsjaar

CBS

1 januari jaar t

Eenpersoonshuishoudens van 65 t/m 74 jaar

Eenpersoonshuishouden (particuliere huishoudens) 65 t/m 74 jaar

CBS

1 januari jaar t

Eenpersoonshuishoudens van 75 t/m 84 jaar

Eenpersoonshuishouden (particuliere huishoudens) 75 t/m 84 jaar

CBS

1 januari jaar t

Eenpersoonshuishoudens van 85 jaar en ouder

Eenpersoonshuishouden (particuliere huishoudens) 85 jaar en ouder

CBS

1 januari jaar t

Huishoudens met laag inkomen

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

Betaalmaand mei jaar t

Woonruimten

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

Betaalmaand mei jaar t

Huishoudens met laag inkomen (drempel)

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

Betaalmaand mei jaar t

Particuliere huishoudens 65–74 jaar

Particuliere huishoudens, leeftijd van referentiepersoon 65 t/m 74 jaar

CBS

1 januari jaar t

Particuliere huishoudens 75–84 jaar

Particuliere huishoudens, leeftijd van referentiepersoon 75 t/m 84 jaar

CBS

1 januari jaar t

Particuliere huishoudens 85 jaar en ouder

Particuliere huishoudens, leeftijd van referentiepersoon 85 jaar en ouder

CBS

1 januari jaar t

Gemiddeld gestandaardiseerde inkomen (alle gemeenten)

Gemiddeld gestandaardiseerde inkomen (alle gemeenten) van alle particuliere huishoudens.

CBS, bewerkt door BZK

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen jaar betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar

Gemiddeld gestandaardiseerde inkomen (gemeente)

Gemiddeld gestandaardiseerde inkomen (gemeente) van alle particuliere huishoudens.

CBS, bewerkt door BZK

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen jaar betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar

Farmaceutische Kosten Groep (FKG)

Betreft het aantal verzekerden dat in het peiljaar een medicijn gebruikte dat voorkomt in het referentiebestand voor de Farmacie Kosten Groepen (FKG’s) in het kader van de risicoverevening Zorgverzekeringswet met een standaarddagdosering van meer dan 180, waarbij sprake is van meervoudige FKG’s.

Vektis

Declaratiegegevens t-2, FKG’s volgens risicovereveningsmodel jaar t

Inwoners jaar t-2

Inwoners jaar t-2 waarbij t het uitkeringsjaar is

CBS

1 januari jaar t-2

Uitkeringsontvangers

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS, UWV, SZW, APG, Het Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen Limburg

ultimo jaar t-1

Bijstandsontvangers

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

ultimo jaar t-1

Minderheden

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

1 januari jaar t

Omgevingsadressendichtheid

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

1 januari jaar t

Klantenpotentieel regionaal

Maatstaf uit algemene uitkering gemeentefonds

CBS

1 januari jaar t

Aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZbed)

Aantal bedden in bepaalde Awbz-instellingen

VWS

2004

Aantal bedden in het verpleeghuis (VPHbed)

Aantal bedden in bepaalde Awbz-instellingen

VWS

2004

Aantal bedden in de zwakzinnigenzorg

Aantal bedden in bepaalde Awbz-instellingen

VWS

2004

Vast bedrag voor iedere gemeente

Bijlage 27h, genoemd in artikel 27. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Gemeente

Uitkering 2011

Aa en Hunze

€ 2.495.773

Aalburg

€ 944.736

Aalsmeer

€ 1.978.953

Aalten

€ 2.854.306

Achtkarspelen

€ 2.819.012

Alblasserdam

€ 1.801.888

Albrandswaard

€ 1.287.431

Alkmaar

€ 8.422.411

Almelo

€ 7.736.830

Almere

€ 9.724.085

Alphen aan den Rijn

€ 5.205.998

Alphen-Chaam

€ 694.697

Ameland

€ 275.800

Amersfoort

€ 9.799.212

Amstelveen

€ 6.919.795

Amsterdam

€ 59.708.623

Anna Paulowna

€ 955.233

Apeldoorn

€ 14.938.932

Appingedam

€ 1.810.550

Arnhem

€ 13.037.310

Assen

€ 6.083.751

Asten

€ 1.187.966

Baarle-Nassau

€ 715.996

Baarn

€ 2.632.053

Barendrecht

€ 2.508.241

Barneveld

€ 3.221.763

Bedum

€ 995.654

Beek

€ 1.765.086

Beemster

€ 654.534

Beesel

€ 1.306.393

Bellingwedde

€ 1.255.952

Bergambacht

€ 668.183

Bergeijk

€ 1.310.096

Bergen L

€ 1.438.491

Bergen NH

€ 2.705.267

Bergen op Zoom

€ 6.907.603

Berkelland

€ 4.325.903

Bernheze

€ 2.165.356

Bernisse

€ 877.894

Best

€ 2.025.065

Beuningen

€ 1.722.805

Beverwijk

€ 4.014.376

Binnenmaas

€ 2.177.776

Bladel

€ 1.416.202

Blaricum

€ 546.570

Bloemendaal

€ 1.387.528

Boarnsterhim

€ 1.470.523

Bodegraven-Reeuwijk

€ 2.108.348

Boekel

€ 657.725

Borger-Odoorn

€ 2.660.144

Borne

€ 1.843.275

Borsele

€ 1.760.103

Boskoop

€ 1.035.322

Boxmeer

€ 2.356.631

Boxtel

€ 2.536.733

Breda

€ 15.209.484

Brielle

€ 1.079.418

Bronckhorst

€ 3.721.927

Brummen

€ 2.124.598

Brunssum

€ 4.116.440

Bunnik

€ 947.292

Bunschoten

€ 1.151.799

Buren

€ 1.660.555

Bussum

€ 2.918.093

Capelle aan den IJssel

€ 5.698.384

Castricum

€ 2.701.053

Coevorden

€ 3.992.850

Cranendonck

€ 1.706.405

Cromstrijen

€ 1.015.577

Cuijk

€ 2.154.857

Culemborg

€ 1.951.856

Dalfsen

€ 2.155.193

Dantumadiel

€ 2.245.658

De Bilt

€ 3.780.049

De Marne

€ 1.215.222

De Ronde Venen

€ 2.541.267

De Wolden

€ 2.253.340

Delft

€ 8.341.650

Delfzijl

€ 3.518.725

Den Helder

€ 6.008.553

Deurne

€ 2.712.430

Deventer

€ 8.928.795

Diemen

€ 1.803.304

Dinkelland

€ 2.043.494

Dirksland

€ 795.248

Doesburg

€ 1.299.031

Doetinchem

€ 5.764.504

Dongen

€ 2.210.973

Dongeradeel

€ 2.643.878

Dordrecht

€ 11.476.419

Drechterland

€ 1.230.941

Drimmelen

€ 2.208.003

Dronten

€ 2.751.339

Druten

€ 1.391.364

Duiven

€ 1.703.915

Echt-Susteren

€ 3.510.703

Edam-Volendam

€ 1.809.883

Ede

€ 8.476.571

Eemnes

€ 512.396

Eemsmond

€ 1.842.330

Eersel

€ 1.474.894

Eijsden-Margraten

€ 2.060.002

Eindhoven

€ 21.953.334

Elburg

€ 1.711.895

Emmen

€ 13.264.918

Enkhuizen

€ 1.673.754

Enschede

€ 16.240.467

Epe

€ 3.459.725

Ermelo

€ 2.694.158

Etten-Leur

€ 3.419.909

Ferwerderadiel

€ 783.399

Franekeradeel

€ 2.240.172

Gaasterlan-Sleat

€ 1.041.001

Geertruidenberg

€ 1.896.766

Geldermalsen

€ 1.749.020

Geldrop-Mierlo

€ 3.449.616

Gemert-Bakel

€ 2.235.694

Gennep

€ 1.861.281

Giessenlanden

€ 847.427

Gilze en Rijen

€ 2.069.793

Goedereede

€ 989.448

Goes

€ 4.177.776

Goirle

€ 1.753.843

Gorinchem

€ 3.395.001

Gouda

€ 5.849.339

Graafstroom

€ 492.978

Graft-De Rijp

€ 426.732

Grave

€ 1.095.482

Groesbeek

€ 2.229.667

Groningen

€ 14.875.939

Grootegast

€ 1.056.137

Gulpen-Wittem

€ 1.454.117

Haaksbergen

€ 2.097.830

Haaren

€ 1.151.732

Haarlem

€ 13.371.665

Haarlemmerliede Spaarnw

€ 363.713

Haarlemmermeer

€ 7.979.542

Halderberge

€ 2.860.952

Hardenberg

€ 5.160.040

Harderwijk

€ 3.823.227

Hardinxveld-Giessendam

€ 1.511.297

Haren

€ 1.742.952

Harenkarspel

€ 1.055.840

Harlingen

€ 1.761.272

Hattem

€ 1.032.048

Heemskerk

€ 3.665.319

Heemstede

€ 2.406.285

Heerde

€ 1.736.839

Heerenveen

€ 4.717.919

Heerhugowaard

€ 3.269.400

Heerlen

€ 12.997.110

Heeze-Leende

€ 1.290.195

Heiloo

€ 1.827.338

Hellendoorn

€ 3.204.224

Hellevoetsluis

€ 2.956.852

Helmond

€ 7.439.113

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 1.750.475

Hengelo O

€ 8.074.115

Het Bildt

€ 1.106.761

Heumen

€ 1.123.897

Heusden

€ 3.322.766

Hillegom

€ 1.758.227

Hilvarenbeek

€ 1.040.537

Hilversum

€ 8.144.822

Hof van Twente

€ 3.366.366

Hoogeveen

€ 6.456.015

Hoogezand-Sappemeer

€ 4.440.703

Hoorn

€ 5.728.483

Horst aan de Maas

€ 3.287.712

Houten

€ 2.073.789

Huizen

€ 3.312.802

Hulst

€ 3.050.861

IJsselstein

€ 2.196.112

Kaag en Braassem

€ 1.637.886

Kampen

€ 4.295.044

Kapelle

€ 950.397

Katwijk

€ 4.615.584

Kerkrade

€ 6.693.881

Koggenland

€ 1.372.899

Kollumerland en Nwkruisl

€ 1.309.503

Korendijk

€ 775.446

Krimpen aan den IJssel

€ 2.345.943

Laarbeek

€ 1.635.012

Landerd

€ 1.097.957

Landgraaf

€ 4.680.803

Landsmeer

€ 778.186

Langedijk

€ 1.485.728

Lansingerland

€ 2.235.167

Laren

€ 867.311

Leek

€ 1.899.552

Leerdam

€ 2.125.249

Leeuwarden

€ 10.425.752

Leeuwarderadeel

€ 1.021.355

Leiden

€ 8.555.970

Leiderdorp

€ 2.060.194

Leidschendam-Voorburg

€ 7.341.598

Lelystad

€ 5.267.004

Lemsterland

€ 1.142.059

Leudal

€ 2.865.850

Leusden

€ 1.746.762

Liesveld

€ 537.200

Lingewaal

€ 703.101

Lingewaard

€ 3.413.661

Lisse

€ 1.895.893

Littenseradiel

€ 760.778

Lochem

€ 3.178.834

Loon op Zand

€ 2.078.122

Lopik

€ 788.737

Loppersum

€ 1.083.897

Losser

€ 2.342.694

Maasdonk

€ 740.263

Maasdriel

€ 1.799.402

Maasgouw

€ 2.613.841

Maassluis

€ 3.049.922

Maastricht

€ 13.981.207

Marum

€ 820.917

Medemblik

€ 3.153.426

Meerssen

€ 1.839.773

Menameradiel

€ 1.200.392

Menterwolde

€ 1.235.954

Meppel

€ 3.108.857

Middelburg

€ 4.833.790

Middelharnis

€ 1.768.419

Midden Drenthe

€ 3.284.309

Midden-Delfland

€ 950.671

Mill en Sint Hubert

€ 987.056

Millingen aan de Rijn

€ 569.431

Moerdijk

€ 3.080.008

Montferland

€ 3.591.435

Montfoort U

€ 711.413

Mook en Middelaar

€ 601.894

Muiden

€ 409.299

Naarden

€ 1.181.922

Neder-Betuwe

€ 1.743.494

Nederlek

€ 1.232.895

Nederweert

€ 1.405.464

Neerijnen

€ 782.700

Niedorp

€ 686.770

Nieuwegein

€ 4.454.361

Nieuwkoop

€ 1.722.171

Nieuw-Lekkerland

€ 575.931

Nijkerk

€ 2.731.065

Nijmegen

€ 14.770.976

Noord-Beveland

€ 770.318

Noordenveld

€ 3.133.798

Noordoostpolder

€ 3.530.329

Noordwijk

€ 2.198.191

Noordwijkerhout

€ 1.294.380

Nuenen c.a.

€ 1.453.702

Nunspeet

€ 2.321.033

Nuth

€ 1.629.497

Oegstgeest

€ 1.300.889

Oirschot

€ 1.206.944

Oisterwijk

€ 2.322.921

Oldambt

€ 5.625.353

Oldebroek

€ 1.722.630

Oldenzaal

€ 3.198.681

Olst-Wijhe

€ 1.536.160

Ommen

€ 1.496.825

Onderbanken

€ 867.328

Oost Gelre

€ 2.628.482

Oosterhout

€ 4.764.564

Oostflakkee

€ 992.558

Ooststellingwerf

€ 2.898.770

Oostzaan

€ 655.277

Opmeer

€ 838.594

Opsterland

€ 2.751.352

Oss

€ 7.760.501

Oud-Beijerland

€ 1.708.369

Oude IJsselstreek

€ 4.311.189

Ouder-Amstel

€ 908.721

Ouderkerk

€ 604.037

Oudewater

€ 685.656

Overbetuwe

€ 3.135.767

Papendrecht

€ 2.541.883

Peel en Maas

€ 3.333.377

Pekela

€ 1.830.647

Pijnacker-Nootdorp

€ 2.245.986

Purmerend

€ 7.424.215

Putten

€ 1.947.870

Raalte

€ 3.136.066

Reimerswaal

€ 1.919.690

Renkum

€ 3.430.205

Renswoude

€ 243.399

Reusel-De Mierden

€ 894.410

Rheden

€ 5.480.013

Rhenen

€ 1.565.931

Ridderkerk

€ 4.935.491

Rijnwaarden

€ 964.117

Rijnwoude

€ 1.181.632

Rijssen-Holten

€ 3.127.030

Rijswijk

€ 6.031.926

Roerdalen

€ 2.000.513

Roermond

€ 6.088.146

Roosendaal

€ 7.647.974

Rotterdam

€ 64.053.563

Rozendaal

€ 86.017

Rucphen

€ 2.439.084

Schagen (oud)

€ 1.754.344

Schermer

€ 266.095

Scherpenzeel

€ 674.645

Schiedam

€ 7.755.317

Schiermonnikoog

€ 130.382

Schijndel

€ 1.934.748

Schinnen

€ 1.231.355

Schoonhoven

€ 1.018.355

Schouwen-Duiveland

€ 3.440.935

’s-Gravenhage

€ 43.951.670

’s-Hertogenbosch

€ 11.992.467

Simpelveld

€ 1.176.665

Sint-Anthonis

€ 922.162

Sint-Michielsgestel

€ 2.230.887

Sint-Oedenrode

€ 1.437.076

Sittard-Geleen

€ 11.302.907

Skarsterlan

€ 2.516.210

Sliedrecht

€ 2.719.203

Slochteren

€ 1.240.439

Sluis

€ 2.925.255

Smallingerland

€ 5.999.283

Soest

€ 3.864.298

Someren

€ 1.450.957

Son en Breugel

€ 1.199.342

Spijkenisse

€ 6.069.298

Stadskanaal

€ 4.704.156

Staphorst

€ 890.521

Stede Broec

€ 1.618.558

Steenbergen

€ 2.130.484

Steenwijkerland

€ 4.722.162

Stein

€ 2.700.888

Stichtse Vecht

€ 4.194.151

Strijen

€ 767.291

Sudwest Fryslan

€ 7.719.168

Ten Boer

€ 559.756

Terneuzen

€ 6.244.564

Terschelling

€ 375.613

Texel

€ 1.206.641

Teylingen

€ 2.189.909

Tholen

€ 2.505.736

Tiel

€ 3.199.011

Tilburg

€ 19.116.972

Tubbergen

€ 1.587.795

Twenterand

€ 2.924.925

Tynaarlo

€ 2.967.616

Tytsjerksteradiel

€ 3.026.706

Ubbergen

€ 1.017.316

Uden

€ 3.294.322

Uitgeest

€ 694.294

Uithoorn

€ 2.137.624

Urk

€ 639.325

Utrecht

€ 19.009.780

Utrechtse Heuvelrug

€ 4.182.395

Vaals

€ 1.213.763

Valkenburg aan de Geul

€ 2.076.220

Valkenswaard

€ 3.088.646

Veendam

€ 3.535.640

Veenendaal

€ 5.090.014

Veere

€ 1.753.886

Veghel

€ 2.850.061

Veldhoven

€ 3.533.157

Velsen

€ 6.289.021

Venlo

€ 10.912.659

Venray

€ 3.613.092

Vianen

€ 1.478.057

Vlaardingen

€ 8.251.575

Vlagtwedde

€ 2.329.529

Vlieland

€ 104.542

Vlissingen

€ 5.276.199

Vlist

€ 734.350

Voerendaal

€ 1.238.128

Voorschoten

€ 1.770.715

Voorst

€ 2.250.286

Vught

€ 2.130.765

Waalre

€ 1.210.377

Waalwijk

€ 4.384.808

Waddinxveen

€ 1.969.967

Wageningen

€ 2.360.118

Wassenaar

€ 1.748.201

Waterland

€ 1.224.931

Weert

€ 4.733.293

Weesp

€ 1.491.506

Werkendam

€ 1.947.481

West Maas en Waal

€ 1.500.931

Westerveld

€ 2.157.248

Westervoort

€ 1.135.385

Westland

€ 7.119.272

Weststellingwerf

€ 2.946.790

Westvoorne

€ 1.028.712

Wierden

€ 1.697.030

Wieringen

€ 863.249

Wieringermeer

€ 1.022.814

Wijchen

€ 3.207.279

Wijdemeren

€ 1.654.091

Wijk bij Duurstede

€ 1.324.009

Winsum

€ 1.116.574

Winterswijk

€ 3.278.735

Woensdrecht

€ 1.871.600

Woerden

€ 3.200.172

Wormerland

€ 1.238.669

Woudenberg

€ 868.358

Woudrichem

€ 1.106.041

Zaanstad

€ 13.336.102

Zaltbommel

€ 1.896.772

Zandvoort

€ 2.042.431

Zederik

€ 949.335

Zeevang

€ 390.272

Zeewolde

€ 878.132

Zeist

€ 5.434.336

Zevenaar

€ 3.081.043

Zijpe

€ 800.430

Zoetermeer

€ 8.796.189

Zoeterwoude

€ 641.747

Zuidhorn

€ 1.422.128

Zuidplas

€ 2.305.085

Zundert

€ 2.141.333

Zutphen

€ 4.710.163

Zwartewaterland

€ 1.508.784

Zwijndrecht

€ 4.597.893

Zwolle

€ 9.397.622

Totaal

€ 1.455.985.635

Bijlage 29j-5, genoemd in artikel 29j. Herstructurering bedrijventerreinen

Gemeente

Uitkering 2013

Oss

€ 325.000

Rotterdam

€ 530.000

Totaal

€ 855.000

Bijlage 29k-5, genoemd in artikel 29k. Buurtsportcoaches

Gemeente

Uitkering 2013

Aa en Hunze

€ 101.640

Aalburg

€ 61.320

Aalsmeer

€ 88.080

Achtkarspelen

€ 122.360

Alblasserdam

€ 73.200

Albrandswaard

€ 79.680

Alkmaar

€ 359.520

Almelo

€ 303.800

Almere

€ 784.560

Alphen aan den Rijn

€ 302.120

Alphen-Chaam

€ 40.040

Ameland

€ 28.000

Amersfoort

€ 543.120

Amstelveen

€ 124.920

Amsterdam

€ 2.583.840

Apeldoorn

€ 626.080

Appingedam

€ 38.160

Arnhem

€ 516.320

Assen

€ 281.400

Asten

€ 72.240

Baarn

€ 53.280

Barendrecht

€ 145.000

Barneveld

€ 266.560

Bedum

€ 34.200

Beek

€ 45.400

Beemster

€ 25.600

Beesel

€ 55.160

Bellingwedde

€ 33.040

Bergambacht

€ 25.120

Bergeijk

€ 44.960

Bergen L

€ 23.760

Bergen NH

€ 81.400

Bergen op Zoom

€ 183.600

Berkelland

€ 189.560

Bernheze

€ 57.480

Bernisse

€ 36.000

Best

€ 94.200

Beuningen

€ 81.600

Beverwijk

€ 61.320

Bladel

€ 70.800

Bloemendaal

€ 67.400

Boarnsterhim

€ 73.200

Bodegraven-Reeuwijk

€ 106.000

Boekel

€ 33.000

Borger-Odoorn

€ 105.000

Borne

€ 91.840

Borsele

€ 102.760

Boskoop

€ 70.560

Boxmeer

€ 124.880

Boxtel

€ 89.400

Breda

€ 659.960

Brielle

€ 27.000

Bronckhorst

€ 134.400

Brummen

€ 75.120

Brunssum

€ 72.800

Bunnik

€ 26.400

Bunschoten

€ 40.920

Buren

€ 47.640

Capelle aan den IJssel

€ 223.920

Castricum

€ 106.000

Coevorden

€ 61.680

Cranendonck

€ 78.680

Cromstrijen

€ 37.200

Cuijk

€ 103.320

Culemborg

€ 91.800

Dalfsen

€ 52.680

Dantumadiel

€ 86.240

De Bilt

€ 123.800

De Marne

€ 30.600

De Ronde Venen

€ 194.600

De Wolden

€ 101.080

Delft

€ 306.320

Delfzijl

€ 75.000

Den Helder

€ 222.040

Deurne

€ 133.280

Deventer

€ 396.200

Diemen

€ 93.240

Dinkelland

€ 123.760

Doesburg

€ 35.200

Doetinchem

€ 232.680

Dongen

€ 90.480

Dongeradeel

€ 109.200

Dordrecht

€ 481.600

Drechterland

€ 82.600

Drimmelen

€ 76.800

Dronten

€ 129.000

Druten

€ 80.920

Duiven

€ 125.720

Echt-Susteren

€ 113.960

Edam-Volendam

€ 126.560

Ede

€ 209.040

Eemsmond

€ 51.000

Eersel

€ 54.400

Eijsden-Margraten

€ 39.400

Eindhoven

€ 726.320

Elburg

€ 102.760

Emmen

€ 366.480

Enkhuizen

€ 71.680

Enschede

€ 579.880

Epe

€ 129.080

Ermelo

€ 93.840

Etten-Leur

€ 118.800

Ferwerderadiel

€ 39.480

Franekeradeel

€ 74.880

Gaasterlan-Sleat

€ 44.240

Geertruidenberg

€ 57.600

Geldermalsen

€ 69.760

Geldrop-Mierlo

€ 65.760

Gemert-Bakel

€ 101.760

Gennep

€ 55.920

Giessenlanden

€ 46.800

Gilze en Rijen

€ 106.400

Goeree-Overflakkee

€ 174.000

Goes

€ 142.240

Goirle

€ 37.320

Gorinchem

€ 140.840

Gouda

€ 308.000

Graft-De Rijp

€ 16.960

Grave

€ 54.600

Groesbeek

€ 52.400

Groningen

€ 519.960

Grootegast

€ 33.600

Gulpen-Wittem

€ 22.320

Haaksbergen

€ 72.600

Haarlem

€ 462.480

Haarlemmerliede Spaarnw

€ 23.800

Haarlemmermeer

€ 535.680

Halderberge

€ 64.320

Hardenberg

€ 269.920

Harderwijk

€ 185.640

Hardinxveld-Giessendam

€ 61.000

Haren

€ 44.320

Harlingen

€ 45.200

Hattem

€ 36.200

Heemskerk

€ 157.080

Heemstede

€ 88.560

Heerde

€ 74.760

Heerenveen

€ 171.080

Heerhugowaard

€ 160.400

Heerlen

€ 300.160

Heeze-Leende

€ 62.160

Heiloo

€ 64.400

Hellendoorn

€ 151.200

Hellevoetsluis

€ 68.400

Helmond

€ 317.520

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 120.120

Hengelo O

€ 335.720

Heusden

€ 185.640

Hillegom

€ 68.880

Hilvarenbeek

€ 49.000

Hilversum

€ 135.600

Hof van Twente

€ 145.600

Hollands Kroon

€ 207.480

Hoogeveen

€ 159.400

Hoogezand-Sappemeer

€ 133.280

Hoorn

€ 247.440

Horst aan de Maas

€ 150.480

Houten

€ 234.920

Huizen

€ 127.400

Hulst

€ 90.960

IJsselstein

€ 141.360

Kaag en Braassem

€ 47.280

Kampen

€ 233.240

Kapelle

€ 56.280

Katwijk

€ 281.960

Koggenland

€ 84.240

Krimpen aan den IJssel

€ 87.600

Laarbeek

€ 65.200

Landgraaf

€ 95.200

Landsmeer

€ 17.880

Langedijk

€ 121.240

Lansingerland

€ 135.520

Leek

€ 58.800

Leerdam

€ 90.160

Leeuwarden

€ 280.560

Leiden

€ 284.600

Leiderdorp

€ 48.720

Leidschendam-Voorburg

€ 150.240

Lelystad

€ 318.640

Lemsterland

€ 58.240

Leudal

€ 154.000

Leusden

€ 89.000

Lingewaal

€ 34.800

Lingewaard

€ 137.400

Lisse

€ 65.200

Littenseradiel

€ 37.600

Lochem

€ 111.120

Loon op Zand

€ 67.000

Lopik

€ 70.280

Loppersum

€ 19.440

Losser

€ 77.520

Maasdonk

€ 22.440

Maasgouw

€ 74.640

Maassluis

€ 70.080

Maastricht

€ 362.320

Marum

€ 32.800

Medemblik

€ 185.920

Meerssen

€ 32.040

Menterwolde

€ 36.600

Meppel

€ 91.800

Middelburg

€ 191.520

Midden Drenthe

€ 60.000

Midden-Delfland

€ 60.400

Mill en Sint Hubert

€ 46.760

Millingen aan de Rijn

€ 10.560

Moerdijk

€ 104.000

Molenwaard

€ 88.000

Montferland

€ 102.800

Montfoort U

€ 64.960

Muiden

€ 29.400

Naarden

€ 80.360

Neder-Betuwe

€ 102.000

Nederlek

€ 43.200

Nederweert

€ 68.880

Neerijnen

€ 39.800

Nieuwegein

€ 235.200

Nieuwkoop

€ 50.760

Nijkerk

€ 176.120

Nijmegen

€ 538.720

Noord-Beveland

€ 18.200

Noordenveld

€ 90.600

Noordoostpolder

€ 157.600

Noordwijk

€ 64.400

Noordwijkerhout

€ 54.240

Nunspeet

€ 107.280

Nuth

€ 39.800

Oirschot

€ 78.120

Oisterwijk

€ 109.200

Oldambt

€ 103.800

Oldebroek

€ 74.400

Oldenzaal

€ 132.720

Olst-Wijhe

€ 76.720

Ommen

€ 71.960

Oost Gelre

€ 113.760

Oosterhout

€ 214.480

Ooststellingwerf

€ 92.400

Oostzaan

€ 40.320

Opmeer

€ 52.920

Opsterland

€ 93.000

Oss

€ 346.360

Oud-Beijerland

€ 91.440

Oude IJsselstreek

€ 144.000

Ouder-Amstel

€ 54.880

Ouderkerk

€ 16.080

Oudewater

€ 19.320

Papendrecht

€ 56.040

Peel en Maas

€ 155.280

Pekela

€ 29.920

Pijnacker-Nootdorp

€ 158.600

Purmerend

€ 323.120

Putten

€ 76.000

Raalte

€ 165.200

Reimerswaal

€ 74.000

Renkum

€ 119.840

Reusel-De Mierden

€ 50.400

Rheden

€ 157.080

Rhenen

€ 57.800

Ridderkerk

€ 157.640

Rijnwoude

€ 80.920

Rijssen-Holten

€ 155.520

Rijswijk

€ 144.760

Roerdalen

€ 74.760

Roermond

€ 173.520

Roosendaal

€ 132.000

Rotterdam

€ 2.257.640

Schagen

€ 196.840

Schermer

€ 23.520

Scherpenzeel

€ 24.800

Schiedam

€ 207.200

Schiermonnikoog

€ 20.000

Schijndel

€ 95.480

Schinnen

€ 36.200

Schoonhoven

€ 50.960

Schouwen-Duiveland

€ 55.560

’s-Gravenhage

€ 1.840.160

’s-Hertogenbosch

€ 518.840

Simpelveld

€ 40.040

Sint-Anthonis

€ 54.040

Sint-Michielsgestel

€ 51.720

Sint-Oedenrode

€ 54.000

Sittard-Geleen

€ 348.600

Skarsterlan

€ 120.400

Sliedrecht

€ 71.200

Slochteren

€ 46.200

Sluis

€ 83.440

Smallingerland

€ 165.800

Son en Breugel

€ 28.920

Spijkenisse

€ 292.600

Stadskanaal

€ 131.880

Staphorst

€ 65.400

Stede Broec

€ 81.120

Steenbergen

€ 92.120

Steenwijkerland

€ 105.120

Stein

€ 66.800

Stichtse Vecht

€ 261.800

Strijen

€ 27.000

Sudwest Fryslan

€ 305.760

Ten Boer

€ 34.720

Terneuzen

€ 181.680

Terschelling

€ 28.000

Texel

€ 56.840

Teylingen

€ 69.480

Tholen

€ 119.560

Tiel

€ 133.200

Tilburg

€ 753.480

Tubbergen

€ 104.720

Twenterand

€ 87.360

Tynaarlo

€ 129.640

Tytsjerksteradiel

€ 137.200

Ubbergen

€ 35.840

Uden

€ 170.800

Uithoorn

€ 118.720

Urk

€ 122.640

Utrecht

€ 1.009.120

Utrechtse Heuvelrug

€ 200.760

Vaals

€ 18.240

Valkenburg aan de Geul

€ 40.000

Valkenswaard

€ 82.400

Veendam

€ 61.760

Veenendaal

€ 165.600

Veere

€ 65.000

Veghel

€ 69.600

Veldhoven

€ 124.400

Velsen

€ 163.040

Venlo

€ 382.760

Venray

€ 104.160

Vianen

€ 85.400

Vlaardingen

€ 224.400

Vlagtwedde

€ 62.160

Vlieland

€ 20.000

Vlissingen

€ 161.560

Vlist

€ 43.680

Voerendaal

€ 40.080

Voorschoten

€ 68.400

Voorst

€ 94.360

Vught

€ 45.840

Waalre

€ 51.800

Waalwijk

€ 179.200

Waddinxveen

€ 80.400

Wageningen

€ 48.840

Wassenaar

€ 61.280

Waterland

€ 49.800

Weert

€ 186.760

Weesp

€ 45.400

Werkendam

€ 117.320

West Maas en Waal

€ 75.600

Westerveld

€ 62.160

Westervoort

€ 49.200

Westland

€ 189.120

Weststellingwerf

€ 72.000

Westvoorne

€ 38.200

Wierden

€ 104.440

Wijchen

€ 174.440

Wijdemeren

€ 69.200

Wijk bij Duurstede

€ 61.920

Winsum

€ 45.400

Winterswijk

€ 104.160

Woensdrecht

€ 57.400

Woerden

€ 188.160

Wormerland

€ 48.400

Woudenberg

€ 54.600

Woudrichem

€ 44.800

Zaanstad

€ 571.760

Zaltbommel

€ 109.200

Zandvoort

€ 53.760

Zederik

€ 45.400

Zeevang

€ 24.480

Zeewolde

€ 112.560

Zeist

€ 241.640

Zevenaar

€ 52.680

Zoetermeer

€ 425.760

Zuidhorn

€ 51.680

Zuidplas

€ 188.720

Zundert

€ 58.600

Zwartewaterland

€ 84.600

Zwijndrecht

€ 171.640

Zwolle

€ 469.840

Totaal

€ 55.212.080

Bijlage 29o-5, genoemd in artikel 29o. Spoorse doorsnijdingen

Gemeente

Uitkering 2013

Gouda

€ 1.792.753

Heerhugowaard

€ 1.062.503

Heerlen

€ 1.000.000

Helmond

€ 7.717.314

Leiden

€ 11.900.000

Zutphen

€ 141.694

Totaal

€ 23.614.264

Bijlage 29ij-4, genoemd in artikel 29ij. Gezond in de stad

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 40.643

Almelo

€ 48.868

Amersfoort

€ 68.705

Amsterdam

€ 1.115.251

Arnhem

€ 110.315

Breda

€ 74.027

Deventer

€ 51.287

Dordrecht

€ 108.864

Eindhoven

€ 126.766

Emmen

€ 29.514

Enschede

€ 101.123

Groningen

€ 46.932

Haarlem

€ 79.350

Heerlen

€ 41.610

Helmond

€ 60.480

Hengelo O

€ 24.676

Leeuwarden

€ 35.804

Leiden

€ 62.415

Lelystad

€ 49.835

Maastricht

€ 41.126

Nijmegen

€ 76.931

Rotterdam

€ 1.162.183

Schiedam

€ 106.929

’s-Gravenhage

€ 688.504

’s-Hertogenbosch

€ 63.383

Sittard-Geleen

€ 22.740

Tilburg

€ 126.282

Utrecht

€ 277.724

Venlo

€ 58.545

Zaanstad

€ 87.575

Zwolle

€ 34.353

Totaal

€ 5.022.740

Bijlage 29dd-4, genoemd in artikel 29dd. Jeugd

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 165.775

Almelo

€ 296.468

Almere

€ 457.617

Amersfoort

€ 128.380

Amsterdam

€ 4.209.153

Apeldoorn

€ 75.177

Arnhem

€ 565.178

Breda

€ 436.799

Deventer

€ 235.941

Dordrecht

€ 525.469

Ede

€ 58.600

Eindhoven

€ 422.920

Emmen

€ 82.888

Enschede

€ 793.023

Groningen

€ 553.998

Haarlem

€ 313.817

Heerlen

€ 277.192

Helmond

€ 264.084

Hengelo O

€ 74.792

Leeuwarden

€ 142.644

Leiden

€ 213.580

Lelystad

€ 463.015

Maastricht

€ 230.543

Nijmegen

€ 605.273

Rotterdam

€ 8.207.313

Schiedam

€ 316.901

’s-Gravenhage

€ 2.139.274

’s-Hertogenbosch

€ 340.803

Sittard-Geleen

€ 176.185

Tilburg

€ 826.949

Utrecht

€ 907.524

Venlo

€ 424.462

Zaanstad

€ 256.374

Zoetermeer

€ 104.477

Zwolle

€ 207.412

Totaal

€ 25.500.000

Bijlage 29jj-4, genoemd in artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk

Gemeente

Uitkering 2013

Aa en Hunze

€ 115.699,70

Aalburg

€ 40.977,78

Aalsmeer

€ 50.616,54

Aalten

€ 69.067,38

Achtkarspelen

€ 80.948,56

Alblasserdam

€ 36.196,74

Albrandswaard

€ 43.541,68

Alkmaar

€ 146.371,84

Almelo

€ 133.267,10

Almere

€ 382.334,48

Alphen aan den Rijn

€ 131.971,46

Alphen-Chaam

€ 36.918,96

Ameland

€ 18.297,72

Amersfoort

€ 266.348,36

Amstelveen

€ 128.976,56

Amsterdam

€ 1.084.404,82

Apeldoorn

€ 309.683,84

Appingedam

€ 21.508,42

Arnhem

€ 223.217,46

Assen

€ 124.457,96

Asten

€ 38.690,38

Baarle-Nassau

€ 25.111,04

Baarn

€ 45.436,80

Barendrecht

€ 90.266,06

Barneveld

€ 144.373,62

Bedum

€ 27.986,64

Beek

€ 32.021,16

Beemster

€ 28.031,20

Beesel

€ 27.967,70

Bellingwedde

€ 46.283,94

Bergambacht

€ 27.526,84

Bergeijk

€ 56.271,14

Bergen L

€ 50.910,82

Bergen NH

€ 66.143,00

Bergen op Zoom

€ 120.177,06

Berkelland

€ 129.284,92

Bernheze

€ 73.478,62

Bernisse

€ 35.495,56

Best

€ 58.355,86

Beuningen

€ 59.217,04

Beverwijk

€ 62.448,58

Binnenmaas

€ 68.244,04

Bladel

€ 51.479,66

Blaricum

€ 19.778,20

Bloemendaal

€ 47.398,54

Boarnsterhim

€ 70.506,98

Bodegraven-Reeuwijk

€ 91.753,76

Boekel

€ 28.575,62

Borger-Odoorn

€ 125.269,46

Borne

€ 43.415,90

Borsele

€ 86.745,60

Boskoop

€ 35.675,16

Boxmeer

€ 78.628,90

Boxtel

€ 61.529,16

Breda

€ 284.860,58

Brielle

€ 34.023,52

Bronckhorst

€ 123.692,86

Brummen

€ 53.075,46

Brunssum

€ 44.000,28

Bunnik

€ 33.273,70

Bunschoten

€ 44.279,98

Buren

€ 88.088,50

Bussum

€ 54.254,96

Capelle aan den IJssel

€ 106.222,76

Castricum

€ 71.241,32

Coevorden

€ 130.679,94

Cranendonck

€ 52.104,56

Cromstrijen

€ 34.081,14

Cuijk

€ 54.039,68

Culemborg

€ 54.672,58

Dalfsen

€ 81.880,02

Dantumadiel

€ 57.840,12

De Bilt

€ 90.534,64

De Marne

€ 60.906,12

De Ronde Venen

€ 121.591,16

De Wolden

€ 98.179,14

Delft

€ 135.530,16

Delfzijl

€ 73.204,64

Den Helder

€ 98.457,08

Deurne

€ 74.496,74

Deventer

€ 181.035,04

Diemen

€ 40.685,38

Dinkelland

€ 83.233,00

Doesburg

€ 21.561,84

Doetinchem

€ 108.949,84

Dongen

€ 51.132,74

Dongeradeel

€ 95.222,36

Dordrecht

€ 199.100,92

Drechterland

€ 53.900,72

Drimmelen

€ 63.963,78

Dronten

€ 116.045,96

Druten

€ 43.825,34

Duiven

€ 58.382,28

Echt-Susteren

€ 73.538,48

Edam-Volendam

€ 52.625,66

Ede

€ 261.460,28

Eemnes

€ 23.202,92

Eemsmond

€ 67.600,64

Eersel

€ 55.150,70

Eijsden-Margraten

€ 71.982,42

Eindhoven

€ 306.221,68

Elburg

€ 55.355,50

Emmen

€ 253.443,00

Enkhuizen

€ 31.157,60

Enschede

€ 264.170,36

Epe

€ 88.771,54

Ermelo

€ 60.841,56

Etten-Leur

€ 73.910,64

Ferwerderadiel

€ 37.297,88

Franekeradeel

€ 63.099,58

Gaasterlan-Sleat

€ 50.656,82

Geertruidenberg

€ 37.624,38

Geldermalsen

€ 68.141,26

Geldrop-Mierlo

€ 66.468,36

Gemert-Bakel

€ 73.015,96

Gennep

€ 42.194,64

Giessenlanden

€ 49.193,26

Gilze en Rijen

€ 56.792,52

Goeree-Overflakkee

€ 141.943,60

Goes

€ 75.378,42

Goirle

€ 42.615,72

Gorinchem

€ 58.860,92

Gouda

€ 124.465,38

Graft-De Rijp

€ 20.105,42

Grave

€ 28.716,58

Groesbeek

€ 45.153,16

Groningen

€ 255.221,98

Grootegast

€ 47.265,42

Gulpen-Wittem

€ 61.474,76

Haaksbergen

€ 60.810,58

Haaren

€ 39.816,84

Haarlem

€ 219.919,66

Haarlemmerliede Spaarnw

€ 18.101,02

Haarlemmermeer

€ 315.063,54

Halderberge

€ 67.942,36

Hardenberg

€ 173.754,02

Harderwijk

€ 81.514,70

Hardinxveld-Giessendam

€ 38.438,76

Haren

€ 41.495,74

Harlingen

€ 30.664,16

Hattem

€ 25.850,14

Heemskerk

€ 70.178,40

Heemstede

€ 44.822,02

Heerde

€ 51.077,34

Heerenveen

€ 114.505,32

Heerhugowaard

€ 99.638,62

Heerlen

€ 127.765,90

Heeze-Leende

€ 45.156,30

Heiloo

€ 40.295,54

Hellendoorn

€ 85.995,98

Hellevoetsluis

€ 69.476,36

Helmond

€ 152.487,56

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 49.846,50

Hengelo O

€ 140.588,76

Het Bildt

€ 43.781,06

Heumen

€ 40.063,16

Heusden

€ 87.646,84

Hillegom

€ 36.383,36

Hilvarenbeek

€ 46.421,44

Hilversum

€ 135.975,34

Hof van Twente

€ 92.293,10

Hollands Kroon

€ 165.281,42

Hoogeveen

€ 128.434,40

Hoogezand-Sappemeer

€ 68.036,38

Hoorn

€ 117.909,44

Horst aan de Maas

€ 96.862,34

Houten

€ 114.376,04

Huizen

€ 80.158,68

Hulst

€ 90.169,72

IJsselstein

€ 67.180,16

Kaag en Braassem

€ 73.241,62

Kampen

€ 119.998,70

Kapelle

€ 32.425,98

Katwijk

€ 119.412,42

Kerkrade

€ 64.261,14

Koggenland

€ 77.546,58

Kollumerland en Nwkruisl

€ 52.602,98

Korendijk

€ 38.548,70

Krimpen aan den IJssel

€ 50.526,00

Laarbeek

€ 50.264,46

Landerd

€ 41.159,72

Landgraaf

€ 57.525,84

Landsmeer

€ 28.579,66

Langedijk

€ 54.883,50

Lansingerland

€ 110.771,86

Laren

€ 18.634,52

Leek

€ 47.673,64

Leerdam

€ 45.575,94

Leeuwarden

€ 150.748,26

Leeuwarderadeel

€ 29.501,80

Leiden

€ 169.446,48

Leiderdorp

€ 48.994,98

Leidschendam-Voorburg

€ 109.507,46

Lelystad

€ 156.033,42

Lemsterland

€ 42.288,60

Leudal

€ 101.315,82

Leusden

€ 64.777,00

Lingewaal

€ 37.842,98

Lingewaard

€ 88.754,48

Lisse

€ 42.493,30

Littenseradiel

€ 72.699,66

Lochem

€ 103.297,92

Loon op Zand

€ 48.878,90

Lopik

€ 62.160,24

Loppersum

€ 54.572,52

Losser

€ 56.018,46

Maasdonk

€ 34.395,42

Maasdriel

€ 68.411,10

Maasgouw

€ 52.840,34

Maassluis

€ 50.443,54

Maastricht

€ 162.732,66

Marum

€ 36.736,56

Medemblik

€ 122.569,06

Meerssen

€ 43.747,92

Menameradiel

€ 48.074,88

Menterwolde

€ 38.180,60

Meppel

€ 65.572,66

Middelburg

€ 87.681,82

Midden Drenthe

€ 140.817,98

Midden-Delfland

€ 51.387,74

Mill en Sint Hubert

€ 33.893,32

Millingen aan de Rijn

€ 12.368,10

Moerdijk

€ 107.874,40

Molenwaard

€ 103.095,52

Montferland

€ 85.383,96

Montfoort U

€ 36.060,22

Mook en Middelaar

€ 21.840,10

Muiden

€ 17.860,12

Naarden

€ 36.645,90

Neder-Betuwe

€ 71.291,30

Nederlek

€ 36.431,26

Nederweert

€ 47.254,02

Neerijnen

€ 47.159,50

Nieuwegein

€ 96.713,98

Nieuwkoop

€ 83.205,38

Nijkerk

€ 92.019,00

Nijmegen

€ 237.659,70

Noord-Beveland

€ 40.890,74

Noordenveld

€ 97.111,58

Noordoostpolder

€ 155.268,24

Noordwijk

€ 46.597,52

Noordwijkerhout

€ 39.071,22

Nuenen c.a.

€ 46.033,62

Nunspeet

€ 79.342,96

Nuth

€ 33.724,70

Oegstgeest

€ 41.049,90

Oirschot

€ 49.544,36

Oisterwijk

€ 52.383,32

Oldambt

€ 114.785,02

Oldebroek

€ 63.464,60

Oldenzaal

€ 55.636,48

Olst-Wijhe

€ 56.995,22

Ommen

€ 73.988,96

Onderbanken

€ 21.162,00

Oost Gelre

€ 74.669,30

Oosterhout

€ 102.410,40

Ooststellingwerf

€ 92.011,70

Oostzaan

€ 21.789,70

Opmeer

€ 38.435,44

Opsterland

€ 110.058,92

Oss

€ 177.046,08

Oud-Beijerland

€ 46.699,96

Oude IJsselstreek

€ 96.867,42

Ouder-Amstel

€ 29.005,44

Ouderkerk

€ 27.600,36

Oudewater

€ 26.662,68

Overbetuwe

€ 111.411,22

Papendrecht

€ 53.902,10

Peel en Maas

€ 107.907,62

Pekela

€ 32.150,92

Pijnacker-Nootdorp

€ 104.953,76

Purmerend

€ 131.519,78

Putten

€ 64.269,98

Raalte

€ 98.697,18

Reimerswaal

€ 68.653,04

Renkum

€ 59.989,48

Renswoude

€ 12.690,50

Reusel-De Mierden

€ 38.217,38

Rheden

€ 83.854,34

Rhenen

€ 48.400,04

Ridderkerk

€ 70.112,86

Rijnwaarden

€ 31.695,04

Rijnwoude

€ 52.894,80

Rijssen-Holten

€ 94.230,26

Rijswijk

€ 60.770,96

Roerdalen

€ 57.045,72

Roermond

€ 98.034,80

Roosendaal

€ 148.517,40

Rotterdam

€ 938.711,88

Rozendaal

€ 7.044,10

Rucphen

€ 44.574,40

Schagen

€ 134.471,94

Schermer

€ 29.320,20

Scherpenzeel

€ 20.175,38

Schiedam

€ 119.798,50

Schiermonnikoog

€ 9.172,82

Schijndel

€ 45.028,54

Schinnen

€ 27.179,98

Schoonhoven

€ 22.521,42

Schouwen-Duiveland

€ 111.333,48

’s-Gravenhage

€ 747.538,60

’s-Hertogenbosch

€ 221.562,86

Simpelveld

€ 20.457,44

Sint-Anthonis

€ 41.478,82

Sint-Michielsgestel

€ 63.934,70

Sint-Oedenrode

€ 44.324,84

Sittard-Geleen

€ 150.762,40

Skarsterlan

€ 103.643,62

Sliedrecht

€ 42.314,74

Slochteren

€ 63.551,04

Sluis

€ 98.057,46

Smallingerland

€ 118.273,42

Soest

€ 87.344,58

Someren

€ 46.590,14

Son en Breugel

€ 34.065,68

Spijkenisse

€ 118.990,70

Stadskanaal

€ 87.291,66

Staphorst

€ 60.015,58

Stede Broec

€ 40.360,12

Steenbergen

€ 64.156,04

Steenwijkerland

€ 153.233,72

Stein

€ 43.440,76

Stichtse Vecht

€ 149.549,26

Strijen

€ 28.337,30

Sudwest Fryslan

€ 270.451,06

Ten Boer

€ 30.247,80

Terneuzen

€ 148.576,98

Terschelling

€ 32.352,02

Texel

€ 75.455,64

Teylingen

€ 81.927,28

Tholen

€ 80.502,72

Tiel

€ 80.684,66

Tilburg

€ 325.224,10

Tubbergen

€ 74.419,02

Twenterand

€ 87.812,76

Tynaarlo

€ 98.429,42

Tytsjerksteradiel

€ 105.960,62

Ubbergen

€ 27.442,80

Uden

€ 78.361,68

Uitgeest

€ 25.703,26

Uithoorn

€ 50.205,04

Urk

€ 51.646,52

Utrecht

€ 446.855,20

Utrechtse Heuvelrug

€ 118.050,80

Vaals

€ 24.756,32

Valkenburg aan de Geul

€ 35.933,08

Valkenswaard

€ 55.818,96

Veendam

€ 58.539,88

Veenendaal

€ 118.637,48

Veere

€ 78.059,26

Veghel

€ 88.094,24

Veldhoven

€ 74.350,22

Velsen

€ 126.106,28

Venlo

€ 189.062,90

Venray

€ 122.308,90

Vianen

€ 44.241,92

Vlaardingen

€ 106.834,06

Vlagtwedde

€ 64.779,20

Vlieland

€ 10.579,80

Vlissingen

€ 72.108,96

Vlist

€ 34.811,66

Voerendaal

€ 31.306,16

Voorschoten

€ 40.482,30

Voorst

€ 77.315,44

Vught

€ 50.871,30

Waalre

€ 32.108,52

Waalwijk

€ 83.697,72

Waddinxveen

€ 50.177,78

Wageningen

€ 55.743,30

Wassenaar

€ 52.587,24

Waterland

€ 49.221,24

Weert

€ 91.947,16

Weesp

€ 32.532,76

Werkendam

€ 73.967,76

West Maas en Waal

€ 54.659,84

Westerveld

€ 103.046,82

Westervoort

€ 29.280,02

Westland

€ 191.059,30

Weststellingwerf

€ 94.770,30

Westvoorne

€ 34.983,22

Wierden

€ 59.290,26

Wijchen

€ 86.758,44

Wijdemeren

€ 62.526,26

Wijk bij Duurstede

€ 52.357,68

Winsum

€ 50.361,22

Winterswijk

€ 76.595,14

Woensdrecht

€ 51.280,32

Woerden

€ 110.894,06

Wormerland

€ 37.175,08

Woudenberg

€ 27.298,50

Woudrichem

€ 43.551,08

Zaanstad

€ 246.645,86

Zaltbommel

€ 76.295,10

Zandvoort

€ 28.163,72

Zederik

€ 51.065,94

Zeevang

€ 33.601,90

Zeewolde

€ 75.659,28

Zeist

€ 113.633,92

Zevenaar

€ 66.892,26

Zoetermeer

€ 205.496,70

Zoeterwoude

€ 24.965,88

Zuidhorn

€ 69.774,14

Zuidplas

€ 97.967,60

Zundert

€ 52.673,40

Zutphen

€ 83.056,78

Zwartewaterland

€ 60.979,54

Zwijndrecht

€ 74.629,80

Zwolle

€ 210.337,18

Totaal

€ 35.000.001,62

Bijlage 29kk-4, genoemd in artikel 29kk. Vrouwenopvang

Gemeente

Uitkering 2013

Den Helder

€ 1.038.174

Vlaardingen

€ 1.074.204

Helmond

€ 1.118.331

Hilversum

€ 1.285.315

Spijkenisse

€ 1.386.682

Ede

€ 1.406.017

Heerlen

€ 1.428.518

Zaanstad

€ 1.587.965

Vlissingen

€ 1.840.193

Delft

€ 1.868.581

Amersfoort

€ 1.913.217

Dordrecht

€ 1.977.746

Almere

€ 1.995.488

Alkmaar

€ 2.081.818

Gouda

€ 2.194.653

Emmen

€ 2.250.464

Venlo

€ 2.367.959

Nijmegen

€ 2.507.622

Apeldoorn

€ 2.519.173

Maastricht

€ 2.677.986

Haarlem

€ 2.804.457

Eindhoven

€ 2.842.738

Enschede

€ 3.254.767

’s-Hertogenbosch

€ 3.341.643

Zwolle

€ 3.408.480

Groningen

€ 3.989.620

Leiden

€ 4.316.835

Leeuwarden

€ 4.449.555

Tilburg

€ 5.164.612

Utrecht

€ 5.422.421

’s-Gravenhage

€ 5.499.457

Arnhem

€ 5.772.212

Rotterdam

€ 6.130.321

Breda

€ 6.405.661

Amsterdam

€ 8.636.116

Totaal

€ 107.959.001

Bijlage 29pp-3, genoemd in artikel 29pp. Eigen kracht

Gemeente

Uitkering 2013

Groningen

€ 50.000

Leeuwarden

€ 50.000

Deventer

€ 50.000

Enschede

€ 50.000

Hengelo O

€ 50.000

Doetinchem

€ 50.000

Nijmegen

€ 50.000

Tiel

€ 50.000

Amersfoort

€ 50.000

Zeist

€ 50.000

Alkmaar

€ 50.000

Haarlem

€ 50.000

Delft

€ 50.000

Breda

€ 50.000

Eindhoven

€ 50.000

Helmond

€ 50.000

Tilburg

€ 50.000

Almere

€ 50.000

Totaal

€ 900.000

Bijlage 29ww-2, genoemd in artikel 29ww. LHBT emancipatiebeleid

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 20.000

Almere

€ 20.000

Amersfoort

€ 20.000

Amsterdam

€ 100.000

Arnhem

€ 20.000

Breda

€ 20.000

Capelle aan den IJssel

€ 20.000

Delft

€ 20.000

Deventer

€ 20.000

Dordrecht

€ 20.000

Eindhoven

€ 20.000

Enschede

€ 20.000

Goes

€ 20.000

Groningen

€ 20.000

Haarlem

€ 20.000

Heerlen

€ 20.000

Helmond

€ 20.000

Hengelo O

€ 20.000

Hoorn

€ 20.000

Leeuwarden

€ 20.000

Leiden

€ 20.000

Leidschendam-Voorburg

€ 20.000

Lelystad

€ 20.000

Maastricht

€ 20.000

Middelburg

€ 20.000

Nijmegen

€ 20.000

Oss

€ 20.000

Purmerend

€ 20.000

Rotterdam

€ 100.000

Schiedam

€ 20.000

’s-Gravenhage

€ 100.000

’s-Hertogenbosch

€ 20.000

Sittard-Geleen

€ 20.000

Sudwest Fryslan

€ 20.000

Tilburg

€ 20.000

Utrecht

€ 100.000

Venlo

€ 20.000

Vlissingen

€ 20.000

Westland

€ 20.000

Zoetermeer

€ 20.000

Zwolle

€ 20.000

Totaal

€ 1.140.000

Bijlage 29xx-c, genoemd in artikel 29xx. Maatschappelijke opvang

Gemeente

Uitkering 2011

Alkmaar

2.833.948,00

Almelo

2.461.168,00

Almere

5.118.614,00

Amersfoort

4.390.096,00

Amsterdam

40.402.586,00

Apeldoorn

5.774.620,00

Arnhem

7.667.232,00

Assen

3.798.289,00

Bergen op Zoom

2.424.783,00

Breda

5.912.931,00

Delft

2.584.141,00

Den Helder

1.447.446,00

Deventer

3.017.680,00

Doetinchem

2.948.012,00

Dordrecht

6.058.427,00

Ede

2.167.209,00

Eindhoven

12.206.034,00

Emmen

2.342.216,00

Enschede

7.054.892,00

Gouda

1.843.737,00

Groningen

13.131.422,00

Haarlem

6.587.177,00

Heerlen

6.205.529,00

Helmond

2.904.250,00

Hilversum

2.603.113,00

Hoorn

1.952.873,00

Leeuwarden

13.226.453,00

Leiden

5.306.248,00

Maastricht

6.988.957,00

Nijmegen

7.973.300,00

Oss

3.201.235,00

Purmerend

1.223.032,00

Rotterdam

36.875.904,00

’s-Gravenhage

20.372.663,00

’s-Hertogenbosch

4.323.504,00

Spijkenisse

2.607.581,00

Tilburg

7.851.785,00

Utrecht

17.005.596,00

Venlo

6.675.422,00

Vlaardingen

2.051.044,00

Vlissingen

5.900.636,00

Zaanstad

2.124.112,00

Zwolle

7.682.220,00

Totaal

€ 307.228.117

Bijlage 29bbb-2, genoemd in artikel 29bbb. Vsv-programmagelden RMC-regio’s G4

Gemeente

Uitkering 2013

Amsterdam

€ 1.800.000

Rotterdam

€ 2.300.000

’s-Gravenhage

€ 1.300.000

Utrecht

€ 1.300.000

Totaal

€ 6.700.000

Bijlage 29ccc-2, genoemd in artikel 29ccc. We Can Young

Gemeente

Uitkering 2013

Groningen

€ 20.000

Zwolle

€ 20.000

Apeldoorn

€ 20.000

Arnhem

€ 20.000

Alkmaar

€ 20.000

Amsterdam

€ 20.000

Delft

€ 20.000

Dordrecht

€ 20.000

Leiden

€ 20.000

’s-Gravenhage

€ 20.000

Breda

€ 20.000

Eindhoven

€ 20.000

Helmond

€ 20.000

Tilburg

€ 20.000

Almere

€ 20.000

Totaal

€ 300.000

Bijlage 29ddd, genoemd in artikel 29ddd. ESF-programma

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 100.000

Almere

€ 100.000

Amersfoort

€ 100.000

Amsterdam

€ 100.000

Apeldoorn

€ 100.000

Arnhem

€ 100.000

Breda

€ 100.000

Doetinchem

€ 100.000

Dordrecht

€ 100.000

Ede

€ 100.000

Eindhoven

€ 100.000

Emmen

€ 100.000

Enschede

€ 100.000

Goes

€ 100.000

Gorinchem

€ 100.000

Gouda

€ 100.000

Groningen

€ 100.000

Haarlem

€ 100.000

Heerlen

€ 100.000

Helmond

€ 100.000

Hilversum

€ 100.000

Leeuwarden

€ 100.000

Leiden

€ 100.000

Nijmegen

€ 100.000

Roermond

€ 100.000

Rotterdam

€ 100.000

’s-Gravenhage

€ 100.000

’s-Hertogenbosch

€ 100.000

Tiel

€ 100.000

Tilburg

€ 100.000

Utrecht

€ 100.000

Venlo

€ 100.000

Zaanstad

€ 100.000

Zoetermeer

€ 100.000

Zwolle

€ 100.000

Totaal

€ 3.500.000

Bijlage 29eee, genoemd in artikel 29eee. Uitvoeringskosten inburgering

Gemeente

Uitkering 2013

Aa en Hunze

€ 3.904

Aalburg

€ 4.294

Aalsmeer

€ 19.128

Aalten

€ 6.246

Achtkarspelen

€ 14.444

Alblasserdam

€ 10.540

Albrandswaard

€ 18.348

Alkmaar

€ 101.887

Almelo

€ 113.989

Almere

€ 422.384

Alphen aan den Rijn

€ 73.000

Alphen-Chaam

€ 2.733

Ameland

€ 390

Amersfoort

€ 179.572

Amstelveen

€ 170.203

Amsterdam

€ 3.519.997

Apeldoorn

€ 110.866

Appingedam

€ 2.733

Arnhem

€ 101.497

Assen

€ 27.326

Asten

€ 11.711

Baarle-Nassau

€ 3.513

Baarn

€ 16.786

Barendrecht

€ 38.647

Barneveld

€ 26.545

Bedum

€ 7.027

Beek

€ 9.759

Beemster

€ 3.123

Beesel

€ 8.198

Bellingwedde

€ 3.904

Bergambacht

€ 7.027

Bergeijk

€ 5.856

Bergen L

€ 5.075

Bergen NH

€ 12.492

Bergen op Zoom

€ 99.936

Berkelland

€ 16.005

Bernheze

€ 13.663

Bernisse

€ 7.807

Best

€ 14.834

Beuningen

€ 10.150

Beverwijk

€ 61.289

Binnenmaas

€ 14.834

Bladel

€ 10.540

Blaricum

€ 6.636

Bloemendaal

€ 14.834

Boarnsterhim

€ 4.684

Bodegraven-Reeuwijk

€ 23.813

Boekel

€ 3.904

Borger-Odoorn

€ 11.711

Borne

€ 11.711

Borsele

€ 8.588

Boskoop

€ 19.909

Boxmeer

€ 13.273

Boxtel

€ 25.765

Breda

€ 194.406

Brielle

€ 10.540

Bronckhorst

€ 12.882

Brummen

€ 4.294

Brunssum

€ 22.251

Bunnik

€ 11.321

Bunschoten

€ 10.150

Buren

€ 10.150

Bussum

€ 40.208

Capelle aan den IJssel

€ 119.064

Castricum

€ 26.155

Coevorden

€ 19.519

Cranendonck

€ 12.102

Cromstrijen

€ 5.856

Cuijk

€ 23.032

Culemborg

€ 41.770

Dalfsen

€ 12.492

Dantumadiel

€ 8.588

De Bilt

€ 31.620

De Marne

€ 2.342

De Ronde Venen

€ 16.786

De Wolden

€ 10.540

Delft

€ 128.823

Delfzijl

€ 9.759

Den Helder

€ 51.529

Deurne

€ 14.053

Deventer

€ 58.556

Diemen

€ 46.454

Dinkelland

€ 6.246

Doesburg

€ 5.465

Doetinchem

€ 23.813

Dongen

€ 10.540

Dongeradeel

€ 9.759

Dordrecht

€ 175.668

Drechterland

€ 8.979

Drimmelen

€ 10.540

Dronten

€ 35.524

Druten

€ 11.711

Duiven

€ 12.882

Echt-Susteren

€ 18.738

Edam-Volendam

€ 14.834

Ede

€ 80.027

Eemnes

€ 8.198

Eemsmond

€ 6.636

Eersel

€ 9.759

Eijsden-Margraten

€ 11.321

Eindhoven

€ 347.823

Elburg

€ 7.807

Emmen

€ 83.540

Enkhuizen

€ 12.882

Enschede

€ 167.080

Epe

€ 16.005

Ermelo

€ 10.930

Etten-Leur

€ 37.866

Ferwerderadiel

€ 4.294

Franekeradeel

€ 11.321

Gaasterlan-Sleat

€ 5.856

Geertruidenberg

€ 10.150

Geldermalsen

€ 17.957

Geldrop-Mierlo

€ 26.155

Gemert-Bakel

€ 12.102

Gennep

€ 5.075

Giessenlanden

€ 5.075

Gilze en Rijen

€ 24.203

Goeree-Overflakkee

€ 20.299

Goes

€ 31.620

Goirle

€ 8.198

Gorinchem

€ 51.529

Gouda

€ 111.256

Graft-De Rijp

€ 1.171

Grave

€ 8.979

Groesbeek

€ 4.684

Groningen

€ 215.486

Grootegast

€ 4.684

Gulpen-Wittem

€ 7.807

Haaksbergen

€ 8.979

Haaren

€ 9.369

Haarlem

€ 382.956

Haarlemmerliede Spaarnw

€ 4.684

Haarlemmermeer

€ 195.187

Halderberge

€ 40.989

Hardenberg

€ 25.374

Harderwijk

€ 30.449

Hardinxveld-Giessendam

€ 9.759

Haren

€ 9.369

Harlingen

€ 15.225

Hattem

€ 3.904

Heemskerk

€ 44.503

Heemstede

€ 20.299

Heerde

€ 7.417

Heerenveen

€ 29.278

Heerhugowaard

€ 37.476

Heerlen

€ 117.502

Heeze-Leende

€ 6.246

Heiloo

€ 14.834

Hellendoorn

€ 13.273

Hellevoetsluis

€ 22.251

Helmond

€ 143.267

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 18.348

Hengelo O

€ 73.390

Het Bildt

€ 7.417

Heumen

€ 6.636

Heusden

€ 17.957

Hillegom

€ 13.273

Hilvarenbeek

€ 5.856

Hilversum

€ 129.994

Hof van Twente

€ 16.786

Hollands Kroon

€ 19.519

Hoogeveen

€ 21.471

Hoogezand-Sappemeer

€ 19.519

Hoorn

€ 53.481

Horst aan de Maas

€ 24.594

Houten

€ 33.572

Huizen

€ 59.727

Hulst

€ 16.005

IJsselstein

€ 34.743

Kaag en Braassem

€ 16.005

Kampen

€ 28.107

Kapelle

€ 4.684

Katwijk

€ 47.626

Kerkrade

€ 46.845

Koggenland

€ 12.492

Kollumerland en Nwkruisl

€ 7.807

Korendijk

€ 6.246

Krimpen aan den IJssel

€ 18.738

Laarbeek

€ 11.321

Landerd

€ 8.979

Landgraaf

€ 23.032

Landsmeer

€ 8.198

Langedijk

€ 12.492

Lansingerland

€ 42.551

Laren

€ 7.417

Leek

€ 8.198

Leerdam

€ 20.299

Leeuwarden

€ 76.513

Leeuwarderadeel

€ 7.417

Leiden

€ 169.422

Leiderdorp

€ 30.449

Leidschendam-Voorburg

€ 83.150

Lelystad

€ 113.989

Lemsterland

€ 6.246

Leudal

€ 19.909

Leusden

€ 21.861

Lingewaal

€ 8.588

Lingewaard

€ 18.348

Lisse

€ 14.834

Littenseradiel

€ 3.904

Lochem

€ 17.176

Loon op Zand

€ 9.369

Lopik

€ 5.856

Loppersum

€ 2.342

Losser

€ 18.348

Maasdonk

€ 6.636

Maasdriel

€ 19.519

Maasgouw

€ 13.663

Maassluis

€ 62.850

Maastricht

€ 163.176

Marum

€ 5.856

Medemblik

€ 10.540

Meerssen

€ 14.053

Menameradiel

€ 7.807

Menterwolde

€ 2.733

Meppel

€ 19.519

Middelburg

€ 21.080

Midden Drenthe

€ 15.615

Midden-Delfland

€ 9.369

Mill en Sint Hubert

€ 5.856

Millingen aan de Rijn

€ 4.684

Moerdijk

€ 16.786

Molenwaard

€ 14.834

Montferland

€ 10.930

Montfoort U

€ 9.759

Mook en Middelaar

€ 7.027

Muiden

€ 6.246

Naarden

€ 15.225

Neder-Betuwe

€ 10.150

Nederlek

€ 12.102

Nederweert

€ 7.807

Neerijnen

€ 5.075

Nieuwegein

€ 53.872

Nieuwkoop

€ 17.957

Nijkerk

€ 24.594

Nijmegen

€ 176.058

Noord-Beveland

€ 3.904

Noordenveld

€ 19.519

Noordoostpolder

€ 34.743

Noordwijk

€ 16.786

Noordwijkerhout

€ 8.588

Nuenen c.a.

€ 14.053

Nunspeet

€ 10.540

Nuth

€ 9.759

Oegstgeest

€ 16.005

Oirschot

€ 9.759

Oisterwijk

€ 12.492

Oldambt

€ 14.053

Oldebroek

€ 8.588

Oldenzaal

€ 19.519

Olst-Wijhe

€ 11.321

Ommen

€ 9.759

Onderbanken

€ 5.856

Oost Gelre

€ 14.053

Oosterhout

€ 48.406

Ooststellingwerf

€ 11.321

Oostzaan

€ 8.198

Opmeer

€ 4.684

Opsterland

€ 17.957

Oss

€ 58.946

Oud-Beijerland

€ 21.861

Oude IJsselstreek

€ 13.663

Ouder-Amstel

€ 14.053

Ouderkerk

€ 5.465

Oudewater

€ 4.684

Overbetuwe

€ 19.909

Papendrecht

€ 25.765

Peel en Maas

€ 20.690

Pekela

€ 8.979

Pijnacker-Nootdorp

€ 32.011

Purmerend

€ 53.872

Putten

€ 8.588

Raalte

€ 15.615

Reimerswaal

€ 19.128

Renkum

€ 20.690

Renswoude

€ 1.171

Reusel-De Mierden

€ 4.684

Rheden

€ 21.080

Rhenen

€ 8.588

Ridderkerk

€ 37.085

Rijnwaarden

€ 2.733

Rijnwoude

€ 7.027

Rijssen-Holten

€ 18.348

Rijswijk

€ 86.273

Roerdalen

€ 6.636

Roermond

€ 69.877

Roosendaal

€ 130.385

Rotterdam

€ 2.140.417

Rozendaal

€ 781

Rucphen

€ 17.957

Schagen

€ 27.717

Schermer

€ 4.294

Scherpenzeel

€ 1.952

Schiedam

€ 115.160

Schijndel

€ 4.684

Schinnen

€ 6.636

Schoonhoven

€ 16.396

Schouwen-Duiveland

€ 10.930

’s-Gravenhage

€ 1.301.895

’s-Hertogenbosch

€ 168.641

Simpelveld

€ 7.807

Sint-Anthonis

€ 3.904

Sint-Michielsgestel

€ 10.930

Sint-Oedenrode

€ 7.027

Sittard-Geleen

€ 103.059

Skarsterlan

€ 14.834

Sliedrecht

€ 22.642

Slochteren

€ 5.465

Sluis

€ 14.053

Smallingerland

€ 29.278

Soest

€ 48.016

Someren

€ 8.588

Son en Breugel

€ 9.369

Spijkenisse

€ 61.679

Stadskanaal

€ 7.417

Staphorst

€ 5.465

Stede Broec

€ 17.567

Steenbergen

€ 10.150

Steenwijkerland

€ 20.690

Stein

€ 9.759

Stichtse Vecht

€ 56.995

Strijen

€ 7.027

Sudwest Fryslan

€ 63.631

Ten Boer

€ 3.904

Terneuzen

€ 31.620

Terschelling

€ 781

Texel

€ 10.150

Teylingen

€ 19.519

Tholen

€ 10.930

Tiel

€ 59.727

Tilburg

€ 277.555

Tubbergen

€ 5.075

Twenterand

€ 7.417

Tynaarlo

€ 9.759

Tytsjerksteradiel

€ 13.273

Ubbergen

€ 1.952

Uden

€ 21.471

Uitgeest

€ 8.588

Uithoorn

€ 21.471

Urk

€ 10.540

Utrecht

€ 573.849

Utrechtse Heuvelrug

€ 30.449

Vaals

€ 9.759

Valkenburg aan de Geul

€ 7.807

Valkenswaard

€ 20.299

Veendam

€ 16.786

Veenendaal

€ 40.989

Veere

€ 8.979

Veghel

€ 28.888

Veldhoven

€ 28.888

Velsen

€ 58.166

Venlo

€ 108.133

Venray

€ 49.187

Vianen

€ 10.930

Vlaardingen

€ 87.834

Vlagtwedde

€ 3.123

Vlissingen

€ 37.866

Vlist

€ 8.198

Voerendaal

€ 6.636

Voorschoten

€ 14.053

Voorst

€ 7.807

Vught

€ 20.299

Waalre

€ 13.663

Waalwijk

€ 27.326

Waddinxveen

€ 23.813

Wageningen

€ 29.668

Wassenaar

€ 30.449

Waterland

€ 11.321

Weert

€ 39.818

Weesp

€ 24.984

Werkendam

€ 10.150

West Maas en Waal

€ 8.198

Westerveld

€ 6.246

Westervoort

€ 12.882

Westland

€ 67.144

Weststellingwerf

€ 15.615

Westvoorne

€ 7.027

Wierden

€ 11.321

Wijchen

€ 12.492

Wijdemeren

€ 17.957

Wijk bij Duurstede

€ 9.369

Winsum

€ 6.636

Winterswijk

€ 23.422

Woensdrecht

€ 16.005

Woerden

€ 39.818

Wormerland

€ 7.027

Woudenberg

€ 6.636

Woudrichem

€ 4.294

Zaanstad

€ 181.914

Zaltbommel

€ 37.476

Zandvoort

€ 14.053

Zederik

€ 7.417

Zeevang

€ 3.513

Zeewolde

€ 11.321

Zeist

€ 90.567

Zevenaar

€ 5.856

Zoetermeer

€ 137.802

Zoeterwoude

€ 3.904

Zuidhorn

€ 10.930

Zuidplas

€ 40.208

Zundert

€ 16.786

Zutphen

€ 34.743

Zwartewaterland

€ 7.807

Zwijndrecht

€ 55.433

Zwolle

€ 94.080

Totaal

€ 19.999.989

Bijlage 29fff, genoemd in artikel 29fff. Jeugdwerkloosheid

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 702.500

Almere

€ 822.000

Amersfoort

€ 339.000

Amsterdam

€ 1.184.000

Apeldoorn

€ 814.500

Arnhem

€ 581.500

Breda

€ 757.500

Doetinchem

€ 377.500

Dordrecht

€ 271.500

Ede

€ 308.500

Eindhoven

€ 680.000

Emmen

€ 591.500

Enschede

€ 1.101.500

Goes

€ 414.000

Gorinchem

€ 153.000

Gouda

€ 287.000

Groningen

€ 1.638.500

Haarlem

€ 438.000

Heerlen

€ 1.040.000

Helmond

€ 377.000

Hilversum

€ 216.000

Leeuwarden

€ 1.257.000

Leiden

€ 451.000

Nijmegen

€ 710.500

Roermond

€ 239.500

Rotterdam

€ 2.790.000

’s-Gravenhage

€ 1.331.000

’s-Hertogenbosch

€ 768.000

Tiel

€ 289.000

Tilburg

€ 741.000

Utrecht

€ 802.500

Venlo

€ 414.500

Zaanstad

€ 424.000

Zoetermeer

€ 521.000

Zwolle

€ 662.500

Totaal

€ 24.496.500

Bijlage 29ggg, genoemd in artikel 29ggg. Veiligheidshuizen

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

251.790,00

Almere

205.590,00

Amsterdam

676.830,00

Apeldoorn

318.010,00

Arnhem

278.740,00

Assen

197.890,00

Dordrecht

195.580,00

Eindhoven

319.550,00

Enschede

277.200,00

Groningen

265.650,00

Haarlem

219.450,00

Hilversum

98.560,00

Leeuwarden

271.040,00

Leiden

294.910,00

Maastricht

259.490,00

Middelburg

161.700,00

Nijmegen

218.680,00

Rotterdam

773.850,00

’s-Gravenhage

585.200,00

’s-Hertogenbosch

251.020,00

Tilburg

461.230,00

Utrecht

546.700,00

Venlo

214.060,00

Zaanstad

140.910,00

Zwolle

215.600,00

Totaal

€ 7.699.230

Bijlage 29hhh, genoemd in artikel 29hhh. Werkgeversdienstverlening

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 130.000

Amersfoort

€ 130.000

Amsterdam

€ 130.000

Apeldoorn

€ 130.000

Arnhem

€ 130.000

Breda

€ 130.000

Doetinchem

€ 130.000

Dordrecht

€ 130.000

Dronten

€ 130.000

Ede

€ 130.000

Eindhoven

€ 130.000

Emmen

€ 130.000

Enschede

€ 130.000

Goes

€ 130.000

Gorinchem

€ 130.000

Gouda

€ 130.000

Groningen

€ 130.000

Haarlem

€ 130.000

Heerlen

€ 130.000

Helmond

€ 130.000

Hilversum

€ 130.000

Leeuwarden

€ 130.000

Leiden

€ 130.000

Nijmegen

€ 130.000

Roermond

€ 130.000

Rotterdam

€ 130.000

’s-Gravenhage

€ 130.000

’s-Hertogenbosch

€ 130.000

Tiel

€ 130.000

Tilburg

€ 130.000

Utrecht

€ 130.000

Venlo

€ 130.000

Zaanstad

€ 130.000

Zoetermeer

€ 130.000

Zwolle

€ 130.000

Totaal

€ 4.550.000

Bijlage 29iii, genoemd in artikel 29iii. Zichtbare schakel

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 43.477

Almelo

€ 66.137

Almere

€ 139.397

Amersfoort

€ 200.967

Amsterdam

€ 1.412.286

Arnhem

€ 290.098

Barneveld

€ 20.605

Bergen op Zoom

€ 70.604

Beverwijk

€ 37.622

Breda

€ 182.627

Castricum

€ 29.264

Culemborg

€ 83.012

Delft

€ 55.036

Den Helder

€ 134.918

Deventer

€ 243.482

Doetinchem

€ 49.411

Dordrecht

€ 163.679

Ede

€ 105.681

Eindhoven

€ 149.290

Emmen

€ 87.923

Enschede

€ 54.877

Gouda

€ 63.985

Groningen

€ 228.952

Halderberge

€ 104.623

Heemskerk

€ 33.443

Heerlen

€ 75.403

Heiloo

€ 16.717

Helmond

€ 114.013

Hengelo O

€ 119.735

Hoogezand-Sappemeer

€ 47.621

Hoorn

€ 149.325

Leerdam

€ 27.959

Leeuwarden

€ 121.252

Leeuwarderadeel

€ 66.181

Leiden

€ 175.477

Lelystad

€ 79.759

Maastricht

€ 99.192

Medemblik

€ 29.061

Menterwolde

€ 82.651

Moerdijk

€ 71.330

Nieuwegein

€ 99.148

Nijmegen

€ 204.150

Roosendaal

€ 35.302

Rotterdam

€ 1.496.497

Schiedam

€ 163.812

’s-Gravenhage

€ 1.021.453

’s-Hertogenbosch

€ 192.467

Spijkenisse

€ 79.680

Stadskanaal

€ 85.543

Stichtse Vecht

€ 126.242

Terneuzen

€ 66.410

Tilburg

€ 142.086

Utrecht

€ 449.175

Vlaardingen

€ 109.587

Vlagtwedde

€ 46.060

Zaanstad

€ 54.886

Zoetermeer

€ 113.687

Zwijndrecht

€ 67.133

Zwolle

€ 119.612

Totaal

€ 10.000.002

Bijlage 31b-4, genoemd in artikel 31b. Bedrijventerreinen

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 1.128.244

Flevoland

€ 981.081

Fryslân

€ 1.275.406

Gelderland

€ 4.421.406

Groningen

€ 1.128.243

Limburg

€ 2.796.081

Noord-Brabant

€ 4.007.902

Noord-Holland

€ 5.411.149

Overijssel

€ 3.266.595

Utrecht

€ 1.226.352

Zeeland

€ 1.724.554

Zuid-Holland

€ 5.687.987

Totaal

€ 33.055.000

Bijlage 31c-4, genoemd in artikel 31c. Bodemsanering

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 331.095

Almelo

€ 370.627

Amersfoort

€ 318.821

Amsterdam

€ 14.467.933

Arnhem

€ 381.863

Breda

€ 434.164

Deventer

€ 354.112

Dordrecht

€ 330.661

Eindhoven

€ 349.143

Emmen

€ 546.316

Enschede

€ 437.866

Groningen

€ 435.663

Haarlem

€ 874.854

Heerlen

€ 343.985

Helmond

€ 306.400

Hengelo O

€ 400.308

Leeuwarden

€ 365.072

Leiden

€ 343.317

Maastricht

€ 388.625

Nijmegen

€ 345.127

Rotterdam

€ 1.199.471

Schiedam

€ 315.764

’s-Gravenhage

€ 1.128.961

’s-Hertogenbosch

€ 294.383

Sittard-Geleen

€ 2.991

Tilburg

€ 546.537

Utrecht

€ 271.585

Venlo

€ 426.964

Zaanstad

€ 1.212.115

Zwolle

€ 327.997

Totaal

€ 27.852.720

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 1.056.233

Flevoland

€ 145.228

Fryslân

€ 3.442.212

Gelderland

€ 11.714.191

Groningen

€ 2.047.186

Limburg

€ 542.697

Noord-Brabant

€ 20.004.542

Noord-Holland

€ 5.830.493

Overijssel

€ 10.246.040

Utrecht

€ 1.209.129

Zeeland

€ 332.063

Zuid-Holland

€ 9.726.630

Totaal

€ 66.296.644

Bijlage 31i-3, genoemd in artikel 31i. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)

Gemeente

Uitkering 2013

Alkmaar

€ 1.354.995

Almelo

€ 987.763

Amersfoort

€ 1.081.057

Amsterdam

€ 42.715.798

Arnhem

€ 3.457.423

Breda

€ 1.400.026

Deventer

€ 1.397.957

Dordrecht

€ 2.162.775

Eindhoven

€ 2.415.540

Emmen

€ 814.043

Enschede

€ 2.653.693

Groningen

€ 7.075.836

Haarlem

€ 2.702.028

Heerlen

€ 2.331.946

Helmond

€ 602.773

Hengelo O

€ 1.122.567

Leeuwarden

€ 3.149.678

Leiden

€ 2.048.668

Lelystad

€ 55.317

Maastricht

€ 1.662.987

Nijmegen

€ 2.536.119

Rotterdam

€ 30.230.473

Schiedam

€ 2.525.335

’s-Gravenhage

€ 20.724.251

’s-Hertogenbosch

€ 777.715

Sittard-Geleen

€ 1.215.183

Tilburg

€ 2.270.851

Utrecht

€ 6.800.427

Venlo

€ 1.376.012

Zaanstad

€ 1.978.528

Zwolle

€ 1.223.632

Totaal

€ 152.851.396

Provincie

Uitkering 2013

Drenthe

€ 2.253.887

Flevoland

€ 1.356.621

Fryslân

€ 4.189.652