Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering te regelen van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en in verband daarmee de wetgeving aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I. MINISTERIE VAN JUSTITIE

ARTIKEL I.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 31 mei 2007 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1–2) tot wet is verheven, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a

Onderdeel B vervalt.

b

In het in onderdeel D voorgestelde artikel 175 wordt aan het begin van het eerste lid een zin toegevoegd, luidende: Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

c

In het in onderdeel E voorgestelde tweede lid van artikel 178 worden de woorden «besloten vennootschap» vervangen door: vennootschap.

d

Het tweede onderdeel van onderdeel G komt te luiden:

 • 2. Artikel 181, tweede lid, eerste volzin (nieuw), komt te luiden: Na een besluit tot omzetting in een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kan iedere aandeelhouder die niet met het besluit heeft ingestemd de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen.

e

In het in onderdeel H voorgestelde artikel 182, eerste lid, wordt de zinsnede «een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij» vervangen door: een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

ea

In het in onderdeel O voorgestelde artikel 192, vierde lid, worden na de eerste volzin twee volzinnen ingevoegd, die luiden: Indien een aandeelhouder een of meer van de in de vorige zin genoemde rechten niet kan uitoefenen en de aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen, vervalt de opschorting wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

f

Onderdeel Q wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in het eerste onderdeel voorgestelde eerste lid van artikel 194 worden de eerste en tweede volzin vervangen door: Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1, wordt dat vermeld.

2. Het derde onderdeel komt te luiden:

3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 197, 198 en 227 bedoelde rechten toekomen.

3. Het vierde onderdeel komt te luiden:

4. De eerste volzin van het vijfde lid (nieuw) komt te luiden: Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 227 lid 2 bedoelde rechten toekomen en de houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.

fa

In het in onderdeel R voorgestelde artikel 195, eerste lid, wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende: Aan houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding waaraan ingevolge een statutaire regeling geen stemrecht of recht op deling in de winst of reserves toekomt, kunnen ingevolge de vorige zin slechts aandelen van dezelfde soort of aanduiding worden aangeboden, tenzij in de statuten anders is bepaald.

fb

Het tweede onderdeel van onderdeel V komt als volgt te luiden:

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

fc

Onderdeel W wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Het derde, vierde, vijfde en zesde lid van artikel 198 komen te luiden:

2. Onder vernummering van het voorgestelde vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, dat luidt:

 • 4. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overgang van het pandrecht niet anders is bepaald.

g

In onderdeel Z, onderdeel 3, wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

h

Onderdeel AA wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel 1 voorgestelde eerste lid wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

2. Het tweede onderdeel komt te luiden:

2. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde lid tot het derde lid.

3. Het derde onderdeel vervalt.

i

Het in onderdeel CC voorgestelde tweede lid van artikel 206a wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. die geen recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap of die niet boven een bepaald percentage van het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in de winst, of

2. Onderdeel c en de afsluiting van dat lid komen te luiden:

 • c. waaraan ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 228 lid 5 geen stemrecht is verbonden,

geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.

j

Het in onderdeel DD voorgestelde artikel 207 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin achter de zinsnede «dat door de verkrijging is ontstaan» een komma geplaatst.

3. Na de eerste volzin van het derde lid wordt een zin ingevoegd, die luidt: Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

k

Het in onderdeel EE voorgestelde artikel 207a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, laatste volzin, wordt achter de zinsnede «ten tijde van de verkrijging» een komma geplaatst.

2. Onder vernummering van het derde lid tot het vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt:

 • 3. Elk niet volgestort aandeel in haar kapitaal dat de vennootschap onder algemene titel heeft verkregen en niet binnen drie jaren daarna heeft vervreemd of ingetrokken gaat op het einde van de laatste dag van die drie jaren van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders. De laatste zin van lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

l

Het in onderdeel GG voorgestelde artikel 207d, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «gaat één aandeel met stemrecht op het tijdstip waarop hij dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop de aandelen zijn verkregen van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders van de vennootschap» wordt vervangen door: gaat het laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip waarop hij dochtermaatschappij is geworden of op het tijdstip waarop de aandelen zijn verkregen van rechtswege over op de gezamenlijke bestuurders. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting aangewezen.

2. In de laatste volzin wordt achter de zinsnede «waarop het aandeel is verkregen» een komma geplaatst.

la

In onderdeel HH komt onderdeel 1 te luiden:

1. In het eerste lid vervallen in de eerste volzin de woorden «van aandeelhouders» en vervalt de laatste volzin.

m

Het in onderdeel JJ voorgestelde artikel 216 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de laatste volzin.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin achter de zinsnede «dat door de uitkering is ontstaan» een komma geplaatst.

3. In het derde lid wordt na de eerste volzin een zin toegevoegd, die luidt: Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

4. In het zevende lid wordt «bijzondere» vervangen door: bepaalde.

5. In het achtste lid wordt «waaraan» vervangen door: aan wier rechten.

n

Het in onderdeel NN voorgestelde artikel 220 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

2. In het derde lid wordt «vastgesteld» vervangen door: vastgelegd.

o

Het in onderdeel PP voorgestelde artikel 223 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «een algemene vergadering» vervangen door: de algemene vergadering.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «kan de oproeping geschieden» vervangen door: kan, indien de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, de oproeping geschieden.

3. In het tweede lid worden de woorden «door de vergadergerechtigde» vervangen door: door hem.

p

In het in onderdeel RR voorgestelde tweede lid van artikel 224a wordt «vergaderrecht» vervangen door: het vergaderrecht.

pa

In het in onderdeel UU voorgestelde artikel 227, vierde lid, komt de eerste zin te luiden: Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend, kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd, tenzij bij het toekennen van het vergaderrecht de bevoegdheid tot wijziging uitdrukkelijk in de statuten was voorbehouden.

q

In het in onderdeel XX voorgestelde artikel 238 komt te luiden:

Artikel 238
 • 1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de instemming met de wijze van besluitvorming langs elektronische weg plaatsvinden.

 • 2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Tenzij de statuten anders bepalen, kunnen de stemmen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

r

In het in onderdeel ZZ voorgestelde eerste lid van artikel 242 wordt «artikel 228 lid 4, tweede volzin» vervangen door: artikel 228 lid 4, derde volzin.

s

Het tweede onderdeel van onderdeel BBB komt te luiden:

2. In het tweede lid wordt «vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal» vervangen door: welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

t

Onderdeel CCC wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in het eerste onderdeel voorgestelde eerste lid wordt de zinsnede «artikel 228 lid 4, tweede volzin» vervangen door: artikel 228 lid 4, derde volzin.

2. In het in het tweede onderdeel voorgestelde tweede lid vervalt de zinsnede: van dit Boek.

ta

In het in onderdeel DDD voorgestelde artikel 253 wordt de zinsnede «artikel 228 lid 4, tweede volzin» vervangen door: artikel 228 lid 4, derde volzin.

u

In het in onderdeel JJJ voorgestelde eerste lid van artikel 334bb komt de eerste volzin te luiden: Ten aanzien van de door een verkrijgende naamloze vennootschap toegekende aandelen zijn artikel 94a leden 1, 2, 6, 7 en 8, en artikel 94b leden 1, 2, 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing.

ua

Het in onderdeel SSS voorgestelde artikel 343 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «De artikelen 336 leden 3, 4 en 5,» vervangen door: De artikelen 336 leden 3 en 5,.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. De rechter kan zijn beslissing omtrent de vordering voor een door hem te bepalen termijn aanhouden, indien ten processe blijkt dat de vennootschap of één of meer mede-aandeelhouders op zich nemen maatregelen te treffen waardoor het nadeel dat de aandeelhouder lijdt zoveel mogelijk wordt ongedaan gemaakt of beperkt.

v

In het in onderdeel SSS voorgestelde artikel 343c, vierde lid, wordt na de zinsnede «vanaf de verzending» toegevoegd: van het voorlopig deskundigenbericht.

w

Het in onderdeel UUU voorgestelde artikel 373, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Wettelijke reserves zijn de reserves die moeten worden aangehouden ingevolge de artikelen 67a leden 2 en 3, 94a lid 6 onder f, 98c lid 4, 365 lid 2, 389 leden 6 en 8, 390, 401 lid 2 en 423 lid 4.

x

Onderdeel VVV komt te luiden:

VVV

In artikel 373, vijfde lid, worden de tweede en derde volzin vervangen door: Vermelden de statuten het geplaatste kapitaal in een andere geldeenheid dan de geldeenheid waarin de jaarrekening is opgesteld, dan wordt in de in lid 1 onderdeel a bedoelde post tevens deze koers en het bedrag in die andere geldeenheid vermeld.

B

Artikel IA vervalt.

C

Na artikel IB worden twee artikelen ingevoegd, die luiden:

ARTIKEL IC

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nr. 1–2) eerder wet wordt en in werking treedt dan deze wet, komt in artikel I, onderdeel BBB, artikel 244, eerste lid, te luiden:

 • 1. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder eveneens kan worden ontslagen door een ander orgaan, tenzij de benoeming overeenkomstig artikel 272 door de raad van commissarissen geschiedt. Is uitvoering gegeven aan artikel 239a, dan is het bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder.

ARTIKEL ID

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nr. 1–2) later wet wordt en in werking treedt dan deze wet, komt artikel III, onderdeel B van dat wetsvoorstel te vervallen.

ARTIKEL I.2

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 19a, derde, zesde en achtste lid, en in artikel 51 wordt «Nederlandse Staatscourant» telkens vervangen door: Staatscourant.

B

[vervallen]

C

In artikel 162 wordt de zinsnede «Het elfde lid van artikel 158 van dit Boek» vervangen door: Het tiende lid van artikel 158.

D

Artikel 178a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de woorden «besloten vennootschap» vervangen door: vennootschap.

2. Het tweede en derde lid vervallen, alsmede de aanduiding «1» voor het eerste lid.

Da

In artikel 178c, eerste en tweede lid, worden de woorden «besloten vennootschap» vervangen door: vennootschap.

E

Artikel 181 komt te luiden:

Artikel 181
 • 1. Wanneer de vennootschap zich krachtens artikel 18 omzet in een vereniging, coöperatie, of onderlinge waarborgmaatschappij, wordt iedere aandeelhouder lid, tenzij hij de schadeloosstelling heeft gevraagd als bedoeld in het tweede lid.

 • 2. Na een besluit tot omzetting in een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kan iedere aandeelhouder, daaronder begrepen iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het besluit tot omzetting heeft ingestemd, de vennootschap schadeloosstelling vragen voor het verlies van zijn aandelen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

 • 3. Wanneer de vennootschap zich omzet in een naamloze vennootschap kan iedere houder van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, die niet met het besluit tot omzetting heeft ingestemd, bij de vennootschap een verzoek tot schadeloosstelling indienen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering. De aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, vervallen op het moment waarop de omzetting van kracht wordt.

 • 4. Het voorstel tot omzetting vermeldt het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het tweede en derde lid, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, dat met de oproeping tot de vergadering waarop over de omzetting wordt beslist, wordt meegezonden. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De benoeming van deskundigen kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.

 • 5. Artikel 231 lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging in het kader van een omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.

 • 6. Wanneer een rechterlijke machtiging is vereist voor de omzetting als bedoeld in artikel 18 leden 4 en 5, wordt die tevens geweigerd indien de belangen van houders van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen in de vennootschap onvoldoende zijn ontzien.

Ea

In artikel 183, derde lid, wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, die luidt: Zonder zijn instemming kunnen aan hem geen winstrechtloze of stemrechtloze aandelen worden uitgegeven.

F

In artikel 203, eerste en tweede lid, worden de woorden «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: vennootschap.

G

In artikel 210 wordt, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot het zesde tot en met achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen. De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.

H

Het vierde lid van artikel 227a komt te luiden:

 • 4. De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

I

Artikel 230, vierde lid, tweede zin, komt te luiden: De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

J

Artikel 233, vierde lid, komt te luiden:

 • 4. Hetgeen in dit artikel met betrekking tot aandeelhouders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

K

In artikel 263, eerste lid, wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: vennootschap.

L

In artikel 272 wordt de zinsnede «Het elfde lid van artikel 268 van dit Boek» vervangen door: Het tiende lid van artikel 268.

M

In artikel 303 wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door: Staatscourant.

N

In artikel 311, tweede lid, wordt de zinsnede «de artikelen 310 lid 4, 333, 333a of 333h lid 3» vervangen door: de artikelen 310 lid 4, 325 lid 4, 330a, 333, 333a of 333h lid 3.

Na

In artikel 317, derde lid, wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, die luidt: Vereist de wet voor een besluit tot statutenwijziging de instemming van alle aandeelhouders of bepaalde aandeelhouders, dan geldt dit ook voor het besluit tot fusie.

O

In artikel 326 worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, die luiden:

 • d. de gevolgen van de fusie voor de houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;

 • e. de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 330a;

 • f. het totaal bedrag waarvoor ten hoogste met toepassing van artikel 330a schadeloosstelling kan worden verzocht.

Oa

In artikel 328, eerste lid, tweede volzin, wordt voor de punt een zinsnede ingevoegd, luidende: en vermeerderd met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel 330a recht kunnen doen gelden.

P

Artikel 329 komt te luiden:

Artikel 329

Artikel 314 lid 2 geldt ook ten behoeve van houders van met medewerking van een naamloze vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen en ten behoeve van degenen aan wie op grond van artikel 227 lid 2 het vergaderrecht toekomt in een besloten vennootschap.

Q

Artikel 330, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin komt te luiden: Zijn er aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, dan is er naast het besluit tot fusie van de algemene vergadering vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort of aanduiding aan wier rechten de fusie afbreuk doet.

2. Na de eerste volzin (nieuw) worden twee volzinnen ingevoegd, luidende: Artikel 231 lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van een besluit tot fusie. Artikel 226 lid 2 is niet van toepassing ten aanzien van een fusie als bedoeld in artikel 333h.

R

Na artikel 330 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 330a
 • 1. Wanneer de verkrijgende vennootschap, of bij toepassing van artikel 333a de groepsmaatschappij die de aandelen toekent, geen besloten vennootschap is, kunnen houders van winstrechtloze aandelen die tegen het voorstel tot fusie hebben gestemd en houders van stemrechtloze aandelen bij de vennootschap een verzoek tot schadeloosstelling indienen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

 • 2. Het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, waarop artikel 314 lid 2 van toepassing is. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De benoeming van deskundigen kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.

 • 3. De notaris passeert de akte van fusie niet voordat de schadeloosstelling is betaald, tenzij de fuserende vennootschappen hebben besloten dat de verkrijgende vennootschap de schadeloosstelling moet voldoen. De aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, vervallen op het moment waarop de fusie van kracht wordt.

S

Artikel 333a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «de artikelen 312–329» wordt vervangen door: de artikelen 312 tot en met 329 en 330a lid 1.

2. De laatste zin komt te luiden: De artikelen 312 lid 2 onder b, 320, 325 lid 3, 326 lid 1 onder b en 330a lid 1 gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.

Sa

Artikel 333h, eerste en tweede lid, komen te luiden:

 • 1. Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte is, kan de aandeelhouder van een verdwijnende vennootschap die tegen het fusievoorstel heeft gestemd, alsmede iedere houder van aandelen zonder stemrecht, binnen een maand na de datum van het besluit bij de verdwijnende vennootschap een verzoek indienen tot schadeloosstelling. Artikel 330a blijft buiten toepassing.

 • 2. Het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, waarop artikel 314 lid 2 van toepassing is. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De benoeming van deskundigen kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.

Sa1

Aan artikel 334e, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

 • d. artikel 334ee1 van toepassing is.

Sb

[Vervallen]

Sc

In artikel 334m, derde lid, wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Vereist de wet voor een besluit tot statutenwijziging de instemming van alle aandeelhouders of bepaalde aandeelhouders, dan geldt dit ook voor het besluit tot splitsing.

T

In artikel 334y worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • d. de gevolgen van de splitsing voor houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;

 • e. De hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 334ee1;

 • f. het totaal bedrag waarvoor ten hoogste met toepassing van artikel 334ee1 schadeloosstelling kan worden verzocht.

Ta

In artikel 334aa, tweede lid, wordt voor de punt de zinsnede ingevoegd, luidende: en vermeerderd met het totaal bedrag van de schadeloosstelling waarop aandeelhouders op grond van artikel 334ee1 recht kunnen doen gelden.

U

Artikel 334dd komt te luiden:

Artikel 334dd

Artikel 334h lid 2 geldt ook ten behoeve van houders van met medewerking van de naamloze vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen en ten behoeve van degenen aan wie op grond van artikel 227 lid 2 het vergaderrecht in een besloten vennootschap toekomt.

V

Artikel 334ee, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin komt te luiden: Zijn er aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, dan is er naast het besluit tot splitsing van de algemene vergadering vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort of aanduiding aan wier rechten de splitsing afbreuk doet.

2. Na de eerste volzin (nieuw) wordt een zin ingevoegd die luidt: Artikel 231 lid 4 is niet van toepassing ten aanzien van een besluit tot splitsing.

W

Na artikel 334ee wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 334ee1
 • 1. Wanneer een van de verkrijgende vennootschappen, of bij toepassing van artikel 334ii een groepsmaatschappij die de aandelen toekent, geen besloten vennootschap is, kunnen houders van winstrechtloze aandelen die tegen het voorstel tot splitsing hebben gestemd en houders van stemrechtloze aandelen, bij de vennootschap een verzoek tot schadeloosstelling indienen. Het verzoek tot schadeloosstelling moet schriftelijk aan de vennootschap worden gedaan binnen één maand nadat zij aan de aandeelhouder heeft meegedeeld dat hij deze schadeloosstelling kan vragen. De mededeling geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering.

 • 2. Het bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in het eerste lid,wordt vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De deskundigen brengen over de waardebepaling schriftelijk bericht uit, waarop artikel 334h lid 2 van toepassing is. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen of de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De benoeming van deskundigen kan achterwege blijven, indien de statuten of een overeenkomst waarbij de vennootschap en de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf bevatten aan de hand waarvan de schadeloosstelling zonder meer kan worden vastgesteld.

 • 3. De notaris passeert de akte van splitsing niet voordat de schadeloosstelling is betaald, tenzij de splitsende en de reeds bestaande verkrijgende vennootschappen hebben besloten dat een of meer van de verkrijgende vennootschappen de schadeloosstelling moeten voldoen. De verplichting tot betaling van de schadeloosstelling is hoofdelijk. De aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, vervallen op het moment waarop de fusie van kracht wordt.

X

Artikel 334ii, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «de artikelen 334f tot en met 334dd» wordt vervangen door: de artikelen 334f tot en met 334dd en 334ee1 lid 1.

2. De zin «De artikelen 334f lid 2 onder b, 334x lid 3 en 334y onder b gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap» wordt vervangen door: De artikelen 334f lid 2 onder b, 334x lid 3, 334y onder b en 334ee1 lid 1 gelden alsdan niet voor de verkrijgende vennootschap.

Y

In artikel 348 wordt «de Nederlandsche Bank N.V.» vervangen door: De Nederlandsche Bank N.V.

Z

In artikel 353, vierde lid, wordt «Nederlandse Staatscourant» vervangen door: Staatscourant.

AA

In artikel 362, negende lid, wordt de zinsnede «de artikelen 365 lid 2, 373, 383» vervangen door: de artikelen 365 lid 2, 373, 382, 382a, 383.

BB

In artikel 378, derde lid, wordt de zinsnede «een der artikelen 94, 94c, 204 of 204c» vervangen door: een der artikelen 94, 94c of 204.

CC

In artikel 381, derde lid, worden de woorden «verbonden partijen» vervangen door: verbonden partijen als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden.

DD

In artikel 382a, derde lid, wordt aan het slot voor de punt toegevoegd: , mits de in lid 1 bedoelde honoraria in de toelichting van die geconsolideerde jaarrekening worden vermeld.

EE

Artikel 392, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel f komt te luiden:

 • f. een opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;.

2. De punt aan het slot van onderdeel g wordt vervangen door een puntkomma.

FF

Artikel 393 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «de algemene vergadering van leden of aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met g» vervangen door: artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met h.

GG

In artikel 394, vierde lid, wordt de zinsnede «artikel 392 lid 1 onder a, c, f en g» vervangen door: artikel 392 lid 1 onder a, c, g en h.

HH

Artikel 396 wordt als volgt gewijzigd:

1. De laatste volzin van het vijfde lid komt te luiden: De artikelen 380, 381 leden 2 en 3, 381b, aanhef en onder a, 382a en 383 lid 1 zijn niet van toepassing.

2. In het negende lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of van certificaten daarvan» vervangen door: schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of certificaten daarvan of anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

II

[vervallen]

JJ

Artikel 404, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een in artikel 403 bedoelde aansprakelijkstelling kan worden ingetrokken door nederlegging van een daartoe strekkende verklaring ten kantore van het handelsregister.

KK

In de artikelen 428, derde en vierde lid, 435a, vierde lid, en 450, zesde lid, wordt «de Nederlandsche Bank N.V.» steeds vervangen door: De Nederlandsche Bank N.V.

LL

Artikel 452 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «het gerechthof te Amsterdam» vervangen door: het gerechtshof te Amsterdam.

2. In het vijfde lid wordt «ondernemingkamer» vervangen door: ondernemingskamer.

3. in het vijfde lid wordt de zinsnede «de Autoriteit Financiële Markten» vervangen door: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL I.2a

In Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt in artikel 259, derde lid, in de eerste volzin na de zinsnede «de uitgever van de oorspronkelijke aandelen of schuldvorderingen» de zinsnede toegevoegd: of is er bij de statuten vergaderrecht verbonden aan de certificaten van aandelen.

ARTIKEL I.3

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 december 2002 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 2002/03, 28 746) tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden of in werking treedt, worden in titel 7.13 de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 834 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt aan het einde voor de punt toegevoegd: of in een naamloze vennootschap.

2. In het tweede lid, onderdelen b en c, wordt telkens «de besloten vennootschap» vervangen door: de besloten of naamloze vennootschap.

3. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van omzetting in een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

4. In het vijfde lid wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: besloten of naamloze vennootschap.

B

Artikel 835 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» tussengevoegd: of een naamloze vennootschap met uitsluitend aandelen op naam.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt telkens «de besloten vennootschap» vervangen door: de besloten of naamloze vennootschap.

3. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. het naleven van artikel 182 van Boek 2, respectievelijk artikel 100 van Boek 2 dat op het besluit tot omzetting van toepassing is;.

4. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Slechts de besloten of naamloze vennootschap kan machtiging tot omzetting verzoeken aan de rechtbank onder overlegging van een notarieel ontwerp van die akte. De rechter gelast de oproeping van de aandeelhouders die niet hebben ingestemd en hij kan de oproeping gelasten van houders van stemrechtloze aandelen die geen vennoot willen of kunnen worden. De machtiging wordt in elk geval geweigerd indien het vereiste besluit nietig is of indien een rechtsvordering tot vernietiging daarvan aanhangig is, indien de belangen van de aandeelhouders die niet hebben ingestemd of van de houders van stemrechtloze aandelen, onvoldoende zijn ontzien, en voorts indien een aandeelhouder die niet heeft ingestemd en geen vennoot wil worden van de besloten of naamloze vennootschap, of een houder van stemrechtloze aandelen die geen vennoot wil of kan worden, van de besloten of naamloze vennootschap op zijn schriftelijk verzoek in te dienen binnen een maand nadat hem de mogelijkheid hiertoe is meegedeeld op dezelfde wijze als de oproeping tot een algemene vergadering, geen schadeloosstelling heeft verkregen voor het verlies van zijn aandelen. De notaris verklaart in de akte van omzetting dat de machtiging op het ontwerp van de akte is verleend.

5. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot zesde en zevende lid, worden twee leden ingevoegd, die luiden:

 • 4. Deze schadeloosstelling wordt bij gebreke van overeenstemming ten verzoeke van de meest gerede partij vastgesteld door de rechtbank of haar voorzieningenrechter. De rechter kan een of meer onafhankelijke deskundigen benoemen, die over de schadeloosstelling schriftelijk bericht moeten uitbrengen. De artikelen 194 tot en met 199 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn voor het overige van toepassing. De artikelen 351 en 352 van Boek 2 zijn van toepassing. Indien tussen partijen op grond van de statuten of een overeenkomst waarbij de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, bepalingen over de vaststelling van de waarde van de aandelen en de vaststelling van de schadeloosstelling gelden, stellen de deskundigen hun bericht op met inachtneming daarvan. De rechter kan de benoeming van deskundigen achterwege laten indien de statuten of een overeenkomst waarbij de desbetreffende aandeelhouders partij zijn, een duidelijke maatstaf voor de bepaling van de waarde van de aandelen bevatten en de rechter aan de hand daarvan de schadeloosstelling zonder meer kan vaststellen.

 • 5. Artikel 231 lid 4 van Boek 2 is niet van toepassing ten aanzien van houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen in geval van een besluit tot statutenwijziging in het kader van een omzetting van een besloten vennootschap in een openbare rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid.

6. In het zesde lid (nieuw) wordt de zinsnede «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» vervangen door: besloten of naamloze vennootschap.

ARTIKEL I.3a

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 juni 2007 ingediende voorstel van wet tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7:13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II, 2006–2007, 31 065, nrs. 1–2) tot wet is of wordt verheven, wordt, alvorens het bij koninklijke boodschap van 24 december 2002 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 2002/03, 28 746, nrs. 1–2) na tot wet te zijn verheven door het eerstgenoemde wetsvoorstel wordt aangepast, in het eerstgenoemde wetsvoorstel hoofdstuk 1, artikel I, onderdeel F, van eerstgenoemde wet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 0 komt te luiden:

0. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Opvolging van een uit de vennootschap tredende vennoot of toetreding tot de vennootschap van een nieuwe vennoot geschiedt met medewerking van alle vennoten. De medewerking van de uittredende vennoot aan zijn opvolging kan ook worden verleend nadat de vennootschap ten aanzien van hem reeds is ontbonden. Is er naast de uittredende vennoot en de opvolgende vennoot slechts één andere vennoot, dan dient zowel zijn medewerking als die van de uittredende vennoot uiterlijk te worden verleend met bekwame spoed na de in de tweede zin bedoelde ontbinding.

2. Het derde onderdeel vervalt.

ARTIKEL I.4

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken II 2008/09, 31 763) tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden of in werking treedt, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In het in artikel I, onderdeel Ob voorgestelde artikel 297b, tweede lid, wordt de zinsnede «groepsmaatschappij van de vennootschap» vervangen door: groepsmaatschappij van de stichting.

B

In het in artikel I, onderdeel Oc, voorgestelde artikel 391, zevende lid, wordt de zinsnede «In het geval de artikelen 166 en 276 op een vennootschap van toepassing zijn» vervangen door: In het geval artikel 166 of 276 op een vennootschap van toepassing is.

ARTIKEL I.5

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 997, eerste lid, wordt «209 lid 3» vervangen door: 182 lid 3.

B

Artikel 997a, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De woorden «onherroepelijk geworden» vervallen.

2. De aanduiding «lid 1» vervalt.

ARTIKEL I.6

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten vervalt in de zinsnede met betrekking tot het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (Rechtspersonen) de zinsnede: 204b, vierde lid, 204c, vijfde lid,.

ARTIKEL I.7

De Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 11, eerste lid, vervalt: van aandeelhouders.

B

In artikel 15 vervalt: van aandeelhouders.

ARTIKEL I.8

De Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4
 • 1. Ten aanzien van een formeel buitenlandse vennootschap zijn de artikelen 9, 216, derde lid, en 248 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing ingeval van uitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van aandelen en vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen.

 • 2. De bestuurders zijn naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat is voldaan aan artikel 2, eerste lid.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder verlettering van onderdelen d en e tot onderdelen b en c worden de onderdelen b en c geschrapt.

2. In onderdeel c (nieuw) wordt de zinsnede «artikel 4, vierde lid» vervangen door: artikel 4, tweede lid.

ARTIKEL 1.9

De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 21 wordt na onderdeel 6, onder vervanging van de punt aan het slot van het zesde onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 7°. een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 voor zover de ter zake ingelegde bedragen voor de heffing van de inkomstenbelasting in aanmerking konden worden genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit werk en woning.

2. In artikel 295, vierde lid, onder c wordt «artikel 21, onder 1°, 3°, 5° en 6°» vervangen door: artikel 21, onder 1°, 3°, 5°, 6° en 7°.

HOOFDSTUK II. MINISTERIE VAN FINANCIËN

ARTIKEL II.1

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:1, onder overwegende zeggenschap, vervalt: van aandeelhouders.

B

In artikel 5:52, vierde lid, onderdeel c en d, vervalt telkens: van aandeelhouders.

C

In artikel 5:73, tweede lid, onderdeel b en d, vervalt telkens: van aandeelhouders.

ARTIKEL II.2

In artikel 1, onderdeel f, onder 1°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt de zinsnede «of meer dan 25 procent van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen» vervangen door: of meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen in de algemene vergadering».

ARTIKEL II.3

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1.7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening of op de waarde van een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is, voor zover de ter zake ingelegde bedragen in aanmerking konden worden genomen voor de bepaling van het belastbare inkomen uit werk en woning, niet vatbaar voor beslag.

2. Artikel 4.40 komt te luiden:

Artikel 4.40 Doorschuiving op verzoek (mogelijk ontstaan fictief aanmerkelijk belang)

Op verzoek van de belastingplichtige vindt artikel 4.16, eerste lid, onderdeel g, geen toepassing met betrekking tot aandelen of winstbewijzen die tot zijn vermogen blijven behoren.

HOOFDSTUK III. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL III.1

In artikel 1 van de Pensioenwet wordt de definitie van directeur-grootaandeelhouder als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b wordt na de zinsnede «van de werkgever vertegenwoordigen» ingevoegd: en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

2. In onderdeel c wordt na de zinsnede «van de vennootschap vertegenwoordigen» ingevoegd: en aan welke aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

ARTIKEL III.2

In artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de ondernemingsraden wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

ARTIKEL III.3

De Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1:27, derde lid, wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: de algemene vergadering.

B

In artikel 2:29, derde lid, wordt de zinsnede «de algemene vergadering van aandeelhouders» vervangen door: algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL IV.1

In artikel 15.4, achtste lid, onder b, van de Telecommunicatiewet wordt «artikel 337» vervangen door: artikel 377.

HOOFDSTUK V. OVERGANGSRECHT

ARTIKEL V.1

 • 1. De artikelen 68a, 69, 71, 74, 75, 79 tot en met 82 en 173 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen ingevolge de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

 • 2. Waar in de artikelen uit de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek, genoemd in het eerste lid, wordt verwezen naar «de wet» wordt daaronder mede verstaan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

ARTIKEL V.2

 • 1. De vennootschap voldoet ten spoedigste, doch uiterlijk een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet aan artikel 194 lid 1, laatste volzin. Is het register als bedoeld in dat artikel een maand vóór de datum van de eerste algemene vergadering na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet overeenkomstig artikel 194 lid 1, laatste volzin, voltooid, dan is artikel 223, leden 2 en 3 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing. Houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen de vennootschap schriftelijk verzoeken hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register. Indien het bestuur dit verzoek afwijst, kunnen de houders van de certificaten de rechtbank verzoeken het bestuur op te dragen hen als vergadergerechtigden in te schrijven in het register.

 • 2. De overdracht van aandelen die plaatsvindt na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voldoet aan het vereiste als bedoeld in artikel 195 lid 1 indien deze aandelen vóór dat tijdstip zijn aangeboden overeenkomstig artikel 195 zoals dit tevoren luidde.

 • 3. Op de aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in de artikelen 204a, derde lid, onder a, en 204b, derde lid, die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn neergelegd bij handelsregister, blijft artikel 404 van toepassing.

 • 4. Op een besluit als bedoeld in artikel 208, eerste lid, dat vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet is genomen, blijven de artikelen 208 en 209 van toepassing zoals die tevoren luidden.

 • 5. De termijn voor de oproeping van een vergadering als bedoeld in artikel 225 is van toepassing op alle vergaderingen die gehouden worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

 • 6. Zijn er voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet met medewerking van de vennootschap certificaten van haar aandelen uitgegeven, dan dient de vennootschap bij de eerstvolgende statutenwijziging vergaderrecht te verbinden aan de houders van deze certificaten overeenkomstig artikel 227 lid 2. Tot het moment van die statutenwijziging worden onder certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden tevens verstaan certificaten die voor inwerkingtreding van de wet over vergaderrecht beschikten en die in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen.

 • 7. De vennootschap dient bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van deze wet de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 252 lid 4.

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL VI.1

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 mei 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Kamerstukken II 2008/09, 31 948) tot wet is of wordt verheven, en eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt artikel I.3, onderdeel A, onder 3, van deze wet te luiden: In het vierde lid wordt de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

ARTIKEL VI.2

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 mei 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen (Kamerstukken II 2008/09, 31 948) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel 834, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zoals dit wordt gewijzigd door artikel VII van die wet, de zinsnede «een verklaring van een accountant» vervangen door: in geval van een naamloze vennootschap, een verklaring van een accountant.

ARTIKEL VI.3

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.

ARTIKEL VI.4

 • 1. Deze wet en de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat daarbij aan te geven artikelen of onderdelen daarvan op een later, bij koninklijk besluit te bepalen, tijdstip in werking treden.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 juni 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de vijfde juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 426

Naar boven