22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1311 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 22 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 01: Verordening Gezondheid voor groei 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1294)

Fiche 02: Mededeling dubbele belasting (Kamerstuk 22 112, nr. 1295)

Fiche 03: Aanpassing rente- royaltyrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1296)

Fiche 04: Mededeling totaalaanpak van migratie en mobiliteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1297)

Fiche 05: Verordening kredietbeoordelaars (Kamerstuk 22 112, nr. 1298)

Fiche 06: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële Resistentie (Kamerstuk 22 112, nr. 1299)

Fiche 07: Verordeningen Asiel- en Migratiefonds en Intern Veiligheidsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1300)

Fiche 08: Verordening Rechten en Burgerschap Programma (Kamerstuk 22 112, nr. 1301)

Fiche 09: Verordening Programma Justitie voor de periode 2014–2020

(Kamerstuk 22 112, nr. 1302)

Fiche 10: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland

(Kamerstuk 22 112, nr. 1303)

Fiche 11: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten (Kamerstuk 22 112, nr. 1304)

Fiche 12: Verordening en richtlijn op het terrein van accountancy (Kamerstuk 22 112, nr. 1305)

Fiche 13: Mededeling ontwikkeling maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan (Kamerstuk 22 112, nr. 1306)

Fiche 14: Verordening EU ondersteuning van ontmanteling van nucleaire

installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (Kamerstuk 22 112, nr. 1307)

Fiche 15: Mededeling «stress tests» van kerncentrales in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1308)

Fiche 16: Verordening verbod op ontvinnen van haaien (Kamerstuk 22 112, nr. 1309)

Fiche 17: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 – kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Kamerstuk 22 112, nr. 1310)

Fiche 18: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU

Fiche 19: Mededeling aardobservatie «Global Monitoring for Environment and Security (GMES)» (Kamerstuk 22 112, nr. 1312)

Fiche 20: Financieringsvoorstel Europees Ontwikkelingsfonds

(2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1313)

Fiche 21: Verordening Creatief Europa (Kamerstuk 22 112, nr. 1314)

Fiche 22: Mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (Kamerstuk 22 112, nr. 1315)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU

1. Algemene gegevens

Titel voorstellen: Verordening van de Raad houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2011 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

en

Verordening van de Raad houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2011, van het pensioensbijdragenpercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie.

NB: Zoals de Kamer per brief d.d. 16 december jl. (kenmerk 2011–2000579079) is medegedeeld, is inmiddels reeds gebleken dat binnen de Raad geen gekwalificeerde meerderheid bestaat voor het voorstel houdende aanpassing van de bezoldiging. Terzake zal naar verwachting een procedure worden gestart bij het Europese Hof van Justitie, waarover de Kamer separaat zal worden geïnformeerd.

Datum Commissiedocumenten: 24 november 2011

Nr. Commissiedocumenten: COM(2011) 820

COM(2011)_825

Prelex: COM(2011) 820:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201103

COM(2011) 825:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=201104

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: Niet van toepassing

Behandelingstraject Raad: Raad Algemene Zaken

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis:

  COM(2011) 820: artikelen 63, 64, 65 en 82 van het Ambtenarenstatuut (Raadsverordening 723/2004) en met name bijlage XI van dat Statuut.

  COM(2011)_825: artikel 83 bis van het Ambtenarenstatuut (Raadsverordening 31/1962) en bijlage XII van dat Statuut

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

  De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid; het EP heeft geen rol.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

  Niet van toepassing

2. Samenvatting BNC-fiche

De salarisaanpassingen van EU-ambtenaren worden bepaald via een door Raad en Commissie overeengekomen rekenmethode, die tot en met 2012 vastligt. Deze is gebaseerd op de salarisontwikkeling van ambtenaren in acht lidstaten (waaronder Nederland) in het voorgaande jaar, en wordt gecorrigeerd voor inflatie. De salarisontwikkeling van de EU-ambtenaren volgt dus die van de lidstaten, met een jaar vertraging. Op basis van die gegevens heeft de Commissie in november 2009 een salaris en pensioen stijging voorgesteld van 1,7 % voor de periode juli 2010-juni 2011.

Omdat deze stijging niet opportuun is in tijden van crisis, heeft de Raad de Commissie ex art 241 Verdrag formeel verzocht om de toepassing van art 10 Annex XI Raadsverordening Statuut (de uitzonderingsclausule). In deze uitzonderingsclausule staat dat in geval van ernstige en plotselinge verslechtering van de sociaaleconomische situatie binnen de EU, die wordt beoordeeld aan de hand van door de Commissie verstrekte objectieve gegevens ter zake, de Commissie passende voorstellen doet indient bij de Raad.

Omdat volgens Nederland een stijging van salarissen niet opportuun is, stemt Nederland tegen het EU-voorstel voor een verhoging van de salarissen en tegen de verlaging van de pensioenpremie. Hierbij is uiteraard ook gelet op de motie Ormel / Ten Broeke1, waarin de Kamer de regering verzoekt te bewerkstelligen dat er geen verhoging van de kosten voor ambtelijke en administratieve ondersteuning wordt gerealiseerd in de Europese begroting. Het Nederlandse oordeel ten aanzien van de subsidiariteit van dit voorstel is positief en dat ten aanzien van de proportionaliteit negatief.

Nederland zal samen met een aantal «likeminded» landen tegen de voorgestelde verhogingen stemmen en trachten het EU ambtenarenstatuut waarover de onderhandelingen in 2012 aanvangen, ingrijpend te versoberen ten opzicht van de Commissievoorstellen.

Omdat de Commissie niet is tegemoetgekomen aan het verzoek van de Raad om de toepassing van art 10 Annex XI Raadsverordening Statuut (de uitzonderingsclausule) en daarvoor geen voldoende verklaring is gegeven, is Nederland tegen het EU-voorstel voor een salarisverhoging en tegen de verlaging van de pensioenpremie. Hierbij is uiteraard ook gelet op de motie Ormel / Ten Broeke.

3. Samenvatting voorstel

• Inhoud voorstel

De salarisaanpassingen van EU-ambtenaren worden bepaald via een door Raad en Commissie overeengekomen rekenmethode, die tot en met 2012 vastligt. Deze is gebaseerd op de salarisontwikkeling van ambtenaren in acht lidstaten (waaronder Nederland) in het voorgaande jaar, en wordt gecorrigeerd voor inflatie. De salarisontwikkeling van de EU-ambtenaren volgt dus die van de lidstaten, met een jaar vertraging. Op basis van die gegevens heeft de Commissie in november 2009 een salaris en pensioen stijging voorgesteld van 1,7 % voor de periode juli 2010-juni 2011.

Omdat deze stijging niet opportuun leek in tijden van crisis, heeft de Raad de Commissie formeel verzocht om de toepassing van art 10 Annex XI (de uitzonderingsclausule). De Commissie heeft dit geweigerd, omdat naar haar mening de economische crisis niet ernstig genoeg is.

• Impact assessment Commissie

Niet van toepassing

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid:

  De verordening houdende aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen is gebaseerd op de artikelen 63, 64, 65 en 82 van het Ambtenarenstatuut en met name bijlage XI van dat Statuut.

  De verordening houdende aanpassing, van het pensioensbijdragenpercentage is gebaseerd op artikel 83 bis van het Ambtenarenstatuut en bijlage XII. Nederland acht dit de juiste rechtsgrondslagen.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Het subsidiariteitsoordeel luidt positief. Het betreft hier bezoldiging en pensioenen van EU ambtenaren. Hierover kan alleen op EU-niveau besluitvorming plaatsvinden.

  Het proportionaliteitsoordeel luidt negatief. Gelet op de ernstige economische crisis en de sterk ingekrompen begrotingsruimte ook in Europa, acht de Nederlandse regering het streven van de Commissie vast te houden aan de automatische indexaties disproportioneel. De regering is het niet eens met de weigering van de Europese Commissie om art 10 Annex XI van het statuut toe te passen; de uitzonderingsclausule waarom om de Raad ex art 241 werd verzocht in verband met de sterk toergenomen nationale begrotingstekorten, hoge werkloosheid en wegvallende EU begrotingsruimte.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • a) Consequenties EU-begroting: Ten opzichte van eerdere ramingen bedragen de kosten van de salarisaanpassing voor 2011 € 10,5 miljoen en voor 2012 € 44,9 miljoen. Ook de totale pensioenverplichting zou worden verhoogd met 1,7%.

 • b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: Omdat de administratieve uitgaven steeds verder oplopen het komende decennium, ontstaat mogelijk een opstuwend effect op de bijdragen van de lidstaten. Veel lidstaten trachten juist de administratieve uitgaven nominaal te bevriezen.

 • c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Niet van toepassing

 • d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Geen

6. Implicaties juridisch

 • Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): Geen

 • Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: De Commissie wenst aanvaarding van zijn voorstel vóór 1 januari 2012, maar dit zal niet haalbaar zijn met het ontbreken van overeenstemming tussen Raad en Commissie.

 • Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: De verordeningen zullen na een jaar vanaf 1 juli 2012 vervangen worden door nieuwe verordeningen. Er is geen evaluatiebepaling.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: Niet van toepassing

 • b) Handhaafbaarheid: Niet van toepassing.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Geen

9. Nederlandse positie

Nederland is tegen de voorgestelde salarisverhogingen en verlaging van de pensioenpremie. Nederland stemt tegen het EU-voorstel voor een verhoging van de bezoldigingen en tegen de verlaging van de pensioenpremie omdat deze niet opportuun zijn in tijden van crisis. Hierbij is uiteraard ook gelet op de motie Ormel / Ten Broeke. Nederland is daarom ook ontevreden over het feit dat de Commissie niet is tegemoetgekomen aan het verzoek van de Raad om de toepassing van art 10 Annex XI Raadsverordening Statuut (de uitzonderingsclausule) en dat ze daarvoor geen overtuigende verklaring heeft gegeven. Overigens staan met Nederland om dezelfde reden ook een aantal andere lidstaten uiterst kritisch tegenover onderhavig voorstel.

Daarnaast vindt Nederland dat de opstelling van de Commissie niet helpt bij het overtuigen van Zuid-Europese landen hun publieke sector te hervormen.

Het feit dat de opbrengst van de EU pensioenbijdrage van het personeel niet gebruikt wordt om de sterk stijgende pensioenuitgaven te dekken, maar wordt toegevoegd aan de marge voor onvoorziene uitgaven, betekent dat aan het eind van het jaar altijd vele tientallen miljoenen Euro’s beschikbaar zijn voor de extra administratieve uitgaven. Maar in feite worden daarmee de toekomstige pensioenverplichtingen verzwaard in plaats van te verlicht, hetgeen men van een pensioenbijdrage zou verwachten. Aan dit gebruik wil Nederland een einde maken.

Evenals twee jaar geleden zal de Commissie waarschijnlijk bij het Europees Hof bezwaar aantekenen tegen de weigering van de Raad om de salaris- en pensioenverhogingen conform vast te stellen. Deze zaak is niet goed vergelijkbaar met de vorige Hofzaak over de EU-ambtenarensalarissen (zaak C-40/10), omdat de specifieke feiten en omstandigheden ditmaal anders liggen.


X Noot
1

(Kamerstuk 21 501-20, nr. 487).

Naar boven