22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 22 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 01: Verordening Gezondheid voor groei 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1294)

Fiche 02: Mededeling dubbele belasting (Kamerstuk 22 112, nr. 1295)

Fiche 03: Aanpassing rente- royaltyrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1296)

Fiche 04: Mededeling totaalaanpak van migratie en mobiliteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1297)

Fiche 05: Verordening kredietbeoordelaars (Kamerstuk 22 112, nr. 1298)

Fiche 06: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële Resistentie (Kamerstuk 22 112, nr. 1299)

Fiche 07: Verordeningen Asiel- en Migratiefonds en Intern Veiligheidsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1300)

Fiche 08: Verordening Rechten en Burgerschap Programma (Kamerstuk 22 112, nr. 1301)

Fiche 09: Verordening Programma Justitie voor de periode 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1302)

Fiche 10: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland (Kamerstuk 22 112, nr. 1303)

Fiche 11: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten

Fiche 12: Verordening en richtlijn op het terrein van accountancy (Kamerstuk 22 112, nr. 1305)

Fiche 13: Mededeling ontwikkeling maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan (Kamerstuk 22 112, nr. 1306)

Fiche 14: Verordening EU ondersteuning van ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (Kamerstuk 22 112, nr. 1307)

Fiche 15: Mededeling «stress tests» van kerncentrales in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1308)

Fiche 16: Verordening verbod op ontvinnen van haaien (Kamerstuk 22 112, nr. 1309)

Fiche 17: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 – kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Kamerstuk 22 112, nr. 1310)

Fiche 18: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU (Kamerstuk 22 112, nr. 1311)

Fiche 19: Mededeling aardobservatie «Global Monitoring for Environment and Security (GMES)» (Kamerstuk 22 112, nr. 1312)

Fiche 20: Financieringsvoorstel Europees Ontwikkelingsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1313)

Fiche 21: Verordening Creatief Europa (Kamerstuk 22 112, nr. 1314)

Fiche 22: Mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (Kamerstuk 22 112, nr. 1315)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten

1. Algemene gegevens

Het pakket met voorstellen van 21 november 2011 bevat een Mededeling die de herschikking van negen richtlijnen voor producten toelicht. Vanwege de onderlinge samenhang van deze voorstellen is gekozen voor weergave van de Nederlandse positie in één BNC fiche.

Nummer en titel voorstellen: Nieuw wetgevingskader (NWK) – stroomlijningspakket (tenuitvoerlegging van het goederenpakket):

 • 1. COM(2011) 763: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad; op één lijn brengen van tien richtlijnen1 inzake technische harmonisatie met Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten.

 • 2. COM(2011) 764: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking).

 • 3. COM(2011) 765: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).

 • 4. COM(2011) 766: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking).

 • 5. COM(2011) 768: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (herschikking).

 • 6. COM(2011) 769: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking).

 • 7. COM(2011) 770: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking).

 • 8. COM(2011) 771: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking).

 • 9. COM(2011) 772: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking).

 • 10. COM(2011) 773: Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking)

Datum Commissiedocumenten: 21 november 2011

Prelex: Mededeling:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201065

Richtlijn pyrotechnische artikelen:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201062

Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201074

Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201075

Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201076

Richtlijn meetinstrumenten: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201063

Richtlijn liften en veiligheidscomponenten voor liften: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201064

Richtlijn explosieven voor civiel gebruik: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201066

Richtlijn apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201067

Richtlijn electrotechnische producten onder laagspanning: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201068

Nr. impact-assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board:

SEC(2011) 1376, SEC(2011) 1375

Behandelingstraject Raad: Raad voor Concurrentievermogen

Eerstverantwoordelijk ministerie: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in nauwe samenwerking met

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rechtsbasis, stemwijze Raad, rol Europees Parlement en comitologie

 • a) Rechtsbasis: artikel 114 VWEU.

 • b) Stemwijze Raad en rol Europees Parlement:

  Gewone wetgevingsprocedure: gekwalificeerde meerderheid in de Raad en medebeslissingsrecht EP

 • c) Delegatie en/of comitologie

  De bepalingen in de richtlijnen zijn aangepast aan de nieuwe voorschriften voor gedelegeerde handelingen in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan de nieuwe bepalingen inzake uitvoeringsmaatregelen in Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

  • In de richtlijn pyrotechnische artikelen is de regelgevingsprocedure met toetsing vervangen door een gedelegeerde handeling en is de regelgevingsprocedure vervangen door de onderzoeksprocedure.

  • In de richtlijn meetinstrumenten is voor de bekendmaking van de referenties van normatieve documenten de raadplegingsprocedure komen te vervallen en is voor het schrappen van deze referenties de onderzoeksprocedure van toepassing verklaart. Ten aanzien van wijzigingen van de instrumentspecifieke bijlagen is de regelgevingsprocedure met toetsing vervangen door een gedelegeerde handeling.

  • In de richtlijn voor liften en veiligheidscomponenten van liften is het permanent comité met de raadplegingsprocedure vervallen en wordt dit vervangen door een deskundigenwerkgroep en door toepassing van de gedelegeerde handeling op bijlage III die veiligheidscomponenten vermeld.

  • In de richtlijn explosieven voor civiel gebruik wordt de regelgevingsprocedure vervangen door een gedelegeerde handeling en de beheersprocedure vervangen door de onderzoeksprocedure.

2. Samenvatting BNC-fiche

Het stroomlijningspakket herschikt negen Europese richtlijnen in overeenstemming met de referentiebepalingen uit Besluit nr. 768/2008/EG en met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon. Deze stroomlijning houdt in dat definities, traceerbaarheidseisen, verplichtingen van marktdeelnemers, criteria en procedures voor de selectie van conformiteitsbeoordelingsinstanties en conformiteitsbeoordelingsprocedures op één lijn worden gebracht en dat de richtlijnen worden aangepast aan de bepalingen van delegatie en uitvoeringshandelingen. Nederland kan zich vinden in de gedeelde bevoegdheid en beoordeelt de voorstellen als subsidiair en proportioneel. Het functioneren van de interne markt voor goederen wordt versterkt. Uit de impact assessment blijkt dat het bedrijfsleven door de stroomlijning van de regelgeving een vereenvoudigingeffect verwacht. Er ontstaat een gelijk speelveld in de markt, de voorstellen maken een efficiënter markttoezicht mogelijk. Nederland steunt daarom de aanpak voor een snelle stroomlijning van de betrokken richtlijnen. Nederland kan zich op één punt na vinden in deze voorgestelde toepassing van delegatie en uitvoering. Voor de richtlijn meetinstrumenten vervalt de raadplegingsprocedure voor de bekendmaking van de referenties van normatieve documenten. Nederland zet in op het handhaven van deze raadplegingsprocedure. Nederland stemt in met de aanpassing van een essentiële veiligheidseis in de richtlijn pyrotechnische artikelen, zodat airbags voor ondermeer voertuigen op de markt blijven toegestaan.

3. Samenvatting voorstel

Het stroomlijningspakket brengt volgens de methode van herschikking negen Europese richtlijnen met eisen aan producten in overeenstemming met Besluit nr. 768/2008/EG en met de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon. Dit betekent dat er sprake is van het stroomlijnen van de procedures in de richtlijnen. Met deze wijziging is er echter geen sprake van nieuw beleid. Het beleid voor Europese productregelgeving is in 2008 vastgelegd in het Nieuw wetgevingskader (NWK). Dit kader bestond uit ondermeer verordening (EG) nr. 765/2008 met eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en uit Besluit nr. 765/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten. De stroomlijning aan het NWK omvat horizontale definities, stelt gelijke verplichtingen aan marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs) en voor traceerbaarheidseisen, harmoniseert conformiteitsbeoordelingsprocedures, scherpt de criteria voor aangemelde instanties aan, geeft eisen voor de aanmeldingsprocedure, stelt eisen aan de aanmeldende autoriteiten en geeft eenduidige regels voor de toepassing van de vrijwaringprocedure. Voorts worden de richtlijnen aangepast aan de terminologie en bepalingen van het Verdrag van Lissabon. De bestaande comitéprocedures worden aangepast aan de nieuwe comitéprocedures en waar nodig worden gedelegeerde handelingen toegepast. Aan de specifieke inhoudelijke producteisen wordt niets gewijzigd, met uitzondering van de richtlijn pyrotechnische artikelen. Daar wordt voorgesteld om één essentiële veiligheidseis aan te passen, zodat airbags voor ondermeer voertuigen op de interne markt blijven toegestaan.

De impact assessment gaat in op de verschillende opties die er zijn om drie problemen op te lossen. Het eerste probleem is dat producten soms niet aan de gestelde eisen voldoen en het tweede probleem is de ongelijkwaardigheid in kwaliteit van dienstverlening van aangewezen (keurings)instanties. Deze problemen leiden tot verstoring van concurrentieverhoudingen en mogelijk tot gevaarlijke producten. Om dit tegen te gaan moet het toezicht op de producten en het toezicht op de aangewezen instanties in alle lidstaten gelijkwaardig zijn. Het derde probleem wordt veroorzaakt door de inconsistentie in de productrichtlijnen, terwijl vaak meerdere richtlijnen op één product van toepassing zijn. De Commissie kiest voor de optie om via wetgeving de richtlijnen op één lijn te brengen vanwege de doeltreffendheid, doelmatigheid en samenhang die dat met zich brengt. De andere opties, geen beleidswijziging of de inzet van niet-wetgevende maatregelen, zullen niet doeltreffend zijn.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

a) Bevoegdheid:

artikel 114 VWEU. Er is sprake van een gedeelde bevoegdheid. Nederland kan zich hierin vinden.

a) Functionele toets:

 • Subsidiariteit: positief

 • Proportionaliteit: positief

Onderbouwing:

Het probleem van inconsistenties tussen de richtlijnen kan alleen door de EU-wetgever worden opgelost. Ook de problemen die worden veroorzaakt door ongelijke uitvoering van de richtlijnen en het bijbehorende toezicht door de lidstaten kunnen alleen met een gecoördineerd optreden op EU-niveau worden aangepakt zoals vastgelegd in Besluit nr. 768/2008/EG.

De voorstellen zijn in lijn met wat in 2008 aan noodzakelijke maatregelen is overeengekomen tussen de Raad en het Europees Parlement over het Nieuw wetgevingskader. De inhoud van deze voorstellen grijpt niet verder in dan noodzakelijk en is derhalve proportioneel.

b) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde handelingen en/of uitvoeringshandelingen:

Nederland is van mening dat deze stroomlijning bijdraagt aan verbetering van het functioneren van de interne markt en dus dient te worden uitgevoerd.

5. Implicaties financieel

Consequenties EU-begroting

Geen

Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden

Geen. Er is geen sprake van nieuw beleid. De aanmeldende autoriteiten voldoen reeds aan de voorgestelde eisen.

Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger.

Voor de burger is geen sprake van financiële gevolgen. Voor het bedrijfsleven geldt dat de fabrikant en importeur hun naam en contactadres op het product, of wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het product gevoegd document moeten vermelden. Zowel de fabrikant, importeur als distributeur moeten zorgen dat de producten traceerbaar zijn en informatie leveren als een toezichthouder daarom vraagt. Deze verplichtingen zijn niet gekwantificeerd omdat ze voor het overgrote deel al golden. De voorstellen zullen daarom geen significante kosten voor het bedrijfsleven met zich brengen. Het bedrijfsleven verwacht bovendien een gelijk speelveld en een vereenvoudigingeffect door de stroomlijning van de wetgeving.

Administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden.

Nihil. Er geldt een informatieverplichting voor aangemelde instanties die hebben gevraagd om een wettelijk taak. Het gaat om het geven van informatie over de uitgifte en intrekking van certificaten en om verzoeken van toezichthouders.

Administratieve lasten voor bedrijfsleven en burger.

Voor de burger is geen sprake van administratieve lasten. Zowel de fabrikant, importeur als distributeur moeten informatie leveren als een toezichthouder daarom vraagt. Deze lasten zijn niet gekwantificeerd omdat zij al gelden.

6. Implicaties juridisch

Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid

Voor de omzetting zullen de Metrologiewet, de Telecommunicatiewet, de Wet explosieven voor civiel gebruik, het Vuurwerkbesluit en de Warenwet, allemaal al dan niet met bijbehorende uitvoeringsregelgeving worden doorgelicht en waar nodig aangepast. Dit leidt niet tot wijziging van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken voor de rijksoverheid en decentrale overheden.

Toepassing van de lex silencio positivo zou strijdig zijn met de uitvoering van deze richtlijnen en is daarom ook nu al niet mogelijk.

Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid

Voor pyrotechnische artikelen geldt dat deze richtlijn uiterlijk 3 juli 2013 moet zijn omgezet en vanaf 4 juli 2013 wordt toegepast. Voor de overige richtlijnen geldt dat de omzetting uiterlijk 2 jaar na vaststelling van de richtlijn moet zijn gebeurd en geldt een toepassing vanaf 2 jaar na vaststelling van de richtlijn. Nederland acht deze termijnen in beginsel haalbaar, maar plaatst een voorbehoud bij de korte implementatietermijn van de richtlijn pyrotechnische artikelen (die mogelijk op slechts minder dan 1 jaar uitkomt).

In de voorstellen van alle betrokken richtlijnen is in het artikel over omzetting een bepaling opgenomen die stelt dat een verwijzing in de nationale wetgeving naar de oude richtlijn gelezen moet worden als verwijzing naar de nieuwe richtlijn. Deze bepaling is uit het oogpunt van heldere en kenbare wetgeving onwenselijk.

Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling

De voorstellen bevatten geen evaluatie- of horizonbepaling. De huidige richtlijnen bevatten dat ook niet. Nederland kan zich hierin vinden omdat de essentiële eisen aan de producten bestendig zijn.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

a) Uitvoerbaarheid

Er ontstaan geen wijzigingen in de taakuitvoering van de inspectiediensten. De volgende diensten houden het toezicht op het voldoen van producten uit de eisen in de richtlijnen: Verispect voor meetinstrumenten, Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor niet-automatische weegwerktuigen, Agentschap Telecom voor electromagnetische compatabilteit, nVWA voor electrotechnische producten onder laagspanning, Inspectie SZW i.o. voor drukvaten van eenvoudige vorm, liften en voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor pyrotechnische artikelen en decontrole op explosieven voor civiel gebruik.

b) Handhaafbaarheid

De handhaafbaarheid verbetert doordat de verplichtingen aan marktdeelnemers en de traceerbaarheidseisen van producten eenduidig worden. Voorts is geen sprake van relevante wijzigingen.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Doordat de producenten in derde landen voortaan aan eenduidige procedures en eisen moeten voldoen, dragen de voorstellen door deze stroomlijning bij aan betere markttoegang voor ontwikkelingslanden. De richtlijnen voldoen aan de afspraken voor technische regelgeving van de WTO-TBT, daarin veranderen deze voorstellen niets.

9. Nederlandse positie

Nederland is voorstander van deze stroomlijningsactie aan de hand van het Nieuw wetgevingskader. Deze actie zorgt voor een snelle implementatie van dit kader bij richtlijnen die anders nog jaren zouden wachten op stroomlijning. Nederland steunt de aanpak waarin er voor is gekozen door middel van herschikking de stroomlijning door te voeren. De sectorale eisen aan de producten uit de richtlijnen blijven ongemoeid. Dit maakt een snelle aanname van dit stroomlijningspakket door de Raad en het Europees Parlement mogelijk. Nederland beoordeelt de voorstellen als subsidiair en proportioneel.

Nederland benadrukt dat het functioneren van de interne markt voor goederen met deze stroomlijning wordt versterkt. Uit de Impact Assessment van de Commissie blijkt dat het bedrijfsleven een vereenvoudigingseffect verwacht door de stroomlijning van de regelgeving. Producenten, importeurs en distributeurs moeten voldoen aan eenduidige eisen en de traceerbaarheid van producten wordt aangescherpt. Hierdoor kan het markttoezicht efficiënter worden uitgevoerd. Er ontstaat een gelijk speelveld in de markt. Nederland zet zich er voor in dat de terminologie in de Europese richtlijnen onderling en in de Nederlandse vertalingen van de betrokken richtlijnen wordt geharmoniseerd.

Nederland kan zich op één punt na vinden in de voorgestelde toepassing van delegatie en uitvoering in deze voorstellen. Voor de richtlijn meetinstrumenten vervalt in het voorstel van de Commissie de raadplegingsprocedure voor de bekendmaking van de referenties van normatieve documenten. Nederland zet in op het handhaven van deze raadplegingsprocedure omdat de kennis van deze documenten bij de lidstaten ligt en niet bij de Commissie. Nederland stemt in met de aanpassing van een essentiële veiligheidseis in de richtlijn pyrotechnische artikelen, zodat airbags voor ondermeer voertuigen op de markt blijven toegestaan. Tenslotte wil Nederland de verplichting om in nationale regelgeving naar ingetrokken richtlijnen te verwijzen geschrapt zien.


X Noot
1

De mededeling spreekt van tien richtlijnen, het zijn er echter negen. De richtlijn drukapparatuur is op het laatste moment door de Commissie uit dit stroomlijningspakket gehaald.

Naar boven