22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1303 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 22 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 01: Verordening Gezondheid voor groei 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1294)

Fiche 02: Mededeling dubbele belasting (Kamerstuk 22 112, nr. 1295)

Fiche 03: Aanpassing rente-royaltyrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1296)

Fiche 04: Mededeling totaalaanpak van migratie en mobiliteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1297)

Fiche 05: Verordening kredietbeoordelaars (Kamerstuk 22 112, nr. 1298)

Fiche 06: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële Resistentie (Kamerstuk 22 112, nr. 1299)

Fiche 07: Verordeningen Asiel- en Migratiefonds en Intern Veiligheidsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1300)

Fiche 08: Verordening Rechten en Burgerschap Programma (Kamerstuk 22 112, nr. 1301)

Fiche 09: Verordening Programma Justitie voor de periode 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1302)

Fiche 10: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland

Fiche 11: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten (Kamerstuk 22 112, nr. 1304)

Fiche 12: Verordening en richtlijn op het terrein van accountancy (Kamerstuk 22 112, nr. 1305)

Fiche 13: Mededeling ontwikkeling maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan (Kamerstuk 22 112, nr. 1306)

Fiche 14: Verordening EU ondersteuning van ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (Kamerstuk 22 112, nr. 1307)

Fiche 15: Mededeling «stress tests» van kerncentrales in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1308)

Fiche 16: Verordening verbod op ontvinnen van haaien (Kamerstuk 22 112 nr. 1309)

Fiche 17: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 – kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Kamerstuk 22 112, nr. 1310)

Fiche 18: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU (Kamerstuk 22 112, nr. 1311)

Fiche 19: Mededeling aardobservatie «Global Monitoring for Environment and Security (GMES)» (Kamerstuk 22 112, nr. 1312)

Fiche 20: Financieringsvoorstel Europees Ontwikkelingsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1313)

Fiche 21: Verordening Creatief Europa (Kamerstuk 22 112, nr. 1314)

Fiche 22: Mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (Kamerstuk 22 112, nr. 1315)

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de visserijen die dat bestand exploiteren.

Datum Commissiedocument: 22 november 2011.

Nr. Commissiedocument: COM (2011) 760.

Prelex: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0760:FIN:NL:PDF

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board: N.v.t.

Behandelingstraject Raad: Landbouw en Visserij Raad.

Eerstverantwoordelijk ministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen:

 • a) Rechtsbasis: Artikel 43, lid 2, van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

  Gewone wetgevingsprocedure: De Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid en het EP heeft medebeslissingsrecht.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Gedelegeerde handelingen naar de Europese Commissie voor:

  artikel 7: het wijzigen van biologische referentie punten en oogstregel coëfficiënten.

  artikel 8: in voorkomend geval kan de Commissie wijzigingen voorstellen of gedelegeerde handelingen vaststellen.

  Artikel 9bis verleent de gedelegeerde bevoegdheid voor onbepaalde tijd. Deze kan via een bezwaarprocedure worden ingetrokken.

2. Samenvatting BNC-fiche

Korte inhoud voorstel:

De bestaande verordening uit 2008 voor het lange termijn beheer van de visserij op haring ten westen van Schotland wordt consistent gemaakt met het Verdrag over de Werking van de Europese Unie (VWEU). Dat houdt in dat de rechtsbasis wordt aangepast. Tevens krijgt de Commissie via gedelegeerde handelingen de bevoegdheid om indien nodig de referentiepunten en coëfficiënten1 uit de oogstregels aan te passen. Inhoudelijk wordt het geografisch toepassingsgebied verruimd om rekening te houden met de veranderingen in de verspreiding van het bestand. Het kabinet is het eens met de rechtsbasis, maar kan zich niet vinden in de gedelegeerde handelingen in artikel 7 voor het wijzigen van de parameters. Deze vormen een essentieel onderdeel van de oogstregels van het beheerplan en zouden via de gewone wetgevingsprocedure moeten worden aangepast.

 • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel Bevoegdheid: Artikel 3, lid 1, onder d) van de VWEU, exclusieve bevoegdheid.

  Subsidiariteit: N.v.t.

  Proportionaliteit: Positief, het betreft wijzigingen van een bestaande verordening.

  Implicaties/risico’s/kansen: Geen.

 • Nederlandse positie en eventuele acties: Dit beheerplan is van belang voor de Nederlandse vissers. Het kabinet is positief over de rechtsbasis, maar kan zich in principe niet vinden in de gedelegeerde handelingen in artikel 7 voor het wijzigen van de parameters. Deze vormen een essentieel onderdeel van de oogstregels van het beheerplan en zouden via de gewone wetgevingsprocedure moeten worden aangepast. Het kabinet is echter bereid om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken.

3. Samenvatting voorstel

De bestaande verordening uit 2008 voor het lange termijn beheer van de visserij op haring ten westen van Schotland wordt consistent gemaakt met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Dat houdt in dat de rechtsbasis wordt aangepast. Tevens krijgt de Commissie via gedelegeerde handelingen de bevoegdheid om indien nodig de biologische referentiepunten en coëfficiënten uit de oogstregels aan te passen. Inhoudelijk wordt het geografisch toepassingsgebied verruimd om rekening te houden met de veranderingen in de verspreiding van het bestand.

 • Impact assessment Commissie: N.v.t.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: Rechtsgrondslag is artikel 43 lid 2 VWEU. Het kabinet kan instemmen met deze rechtsbasis. Het Gemeenschappelijke Visserijbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

  Subsidiariteit: Niet van toepassing. Het voorstel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d), van het Verdrag.

  Proportionaliteit: Positief. Het betreft wijzigingen van een bestaande verordening die tot doel hebben om op middellange termijn te komen tot duurzame exploitatie niveaus met als oogmerk stabiele inkomens voor de sector.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Het kabinet kan zich niet vinden in de toekenning van gedelegeerde handelingen voor de aanpassing van essentiële onderdelen van het plan. Indien noodzakelijk, dient dit via de gewone wetgevingsprocedure vastgesteld te worden. Het kabinet is echter bereid om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken.

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

Consequenties EU-begroting: Geen.

Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/of decentrale overheden: Geen.

Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: Geen.

Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: Geen.

6. Implicaties juridisch

Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): Geen.

Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: 7 dagen na publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie.

Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: Neen.

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: Geen additionele consequenties.

 • b) Handhaafbaarheid: Geen bijzonderheden.

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Er zijn geen consequenties voor ontwikkelingslanden.

9. Nederlandse positie

 • Het kabinet hecht groot belang aan beheerplannen gericht op het bereiken van een duurzame exploitatie van visbestanden. Het onderhavige plan is van belang voor de Nederlandse pelagische2 visserij en haar zusterorganisaties. Het kabinet kan instemmen met de uitbreiding van het geografische toepassingsgebied, om rekening te houden met veranderingen in de verspreiding van het bestand. Het kabinet kan in principe niet instemmen met het mandateren van de Europese Commissie middels gedelegeerde handelingen voor het – indien nodig – aanpassen van belangrijke parameters in de oogstregels. Aanpassing zou via de gewone wetgevingsprocedure dienen te gebeuren. Het kabinet is echter bereid om alle mogelijke alternatieven te onderzoeken.


X Noot
1

Parameters in de wiskundige oogstregel.

X Noot
2

Betreft vissen die in grote scholen in de waterkolom zwemmen.

Naar boven