22 112

Nr. 1309 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 22 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 01: Verordening Gezondheid voor groei 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1294)

Fiche 02: Mededeling dubbele belasting (Kamerstuk 22 112, nr. 1295)

Fiche 03: Aanpassing rente- royaltyrichtlijn (Kamerstuk 22 112, nr. 1296)

Fiche 04: Mededeling totaalaanpak van migratie en mobiliteit (Kamerstuk 22 112, nr. 1297)

Fiche 05: Verordening kredietbeoordelaars (Kamerstuk 22 112, nr. 1298)

Fiche 06: Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële Resistentie (Kamerstuk 22 112, nr. 1299)

Fiche 07: Verordeningen Asiel- en Migratiefonds en Intern Veiligheidsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1300)

Fiche 08: Verordening Rechten en Burgerschap Programma (Kamerstuk 22 112, nr. 1301)

Fiche 09: Verordening Programma Justitie voor de periode 2014–2020 (Kamerstuk 22 112, nr. 1302)

Fiche 10: Verordening beheerplan haring ten westen van Schotland (Kamerstuk 22 112, nr. 1303)

Fiche 11: Stroomlijningspakket richtlijnen voor producten (Kamerstuk 22 112, nr. 1304)

Fiche 12: Verordening en richtlijn op het terrein van accountancy (Kamerstuk 22 112, nr. 1305)

Fiche 13: Mededeling ontwikkeling maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan (Kamerstuk 22 112, nr. 1306)

Fiche 14: Verordening EU ondersteuning van ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (Kamerstuk 22 112, nr. 1307)

Fiche 15: Mededeling «stress tests» van kerncentrales in de Europese Unie (Kamerstuk 22 112, nr. 1308)

Fiche 16: Verordening verbod op ontvinnen van haaien

Fiche 17: Mededeling en verordeningen Horizon 2020 – kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Kamerstuk 22 112, nr. 1310)

Fiche 18: Verordeningen aanpassing bezoldiging en pensioenbijdrage personeel van de EU (Kamerstuk 22 112, nr. 1311)

Fiche 19: Mededeling aardobservatie «Global Monitoring for Environment and Security (GMES)» (Kamerstuk 22 112, nr. 1312)

Fiche 20: Financieringsvoorstel Europees Ontwikkelingsfonds (2014–2020) (Kamerstuk 22 112, nr. 1313)

Fiche 21: Verordening Creatief Europa (Kamerstuk 22 112, nr. 1314)

Fiche 22: Mededeling inzake versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (Kamerstuk 22 112, nr. 1315)

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Fiche: Verordening verbod op ontvinnen van haaien

1. Algemene gegevens

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen.

Datum Commissiedocument: 21 november 2011

Nr. Commissiedocument: COM (2011) 798

Prelex:

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=nl&DosId=201078

Nr. Impact Assessment Commissie en Opinie Impact Assessment Board:

SEC(2011) 1 391 definitief, SEC(2011) 1 392 definitief

Behandelingstraject Raad: Landbouw en Visserijraad

Eerstverantwoordelijk ministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Rechtsbasis, besluitvormingsprocedure Raad, rol Europees Parlement, gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen

 • a) Rechtsbasis : Artikel 43, lid 2, van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

 • b) Besluitvormingsprocedure Raad en rol Europees Parlement:

  Gewone wetgevingsprocedure: de Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid en het EP heeft medebeslissingsrecht.

 • c) Gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing

2. Samenvatting BNC-fiche

Korte inhoud voorstel:

De bestaande verordening uit 2003 op het verbod op het ontvinnen van haaien (EU (1185) 2003), bevat een ruime derogatie mogelijkheid. Deze houdt in dat met een speciale visvergunning maximaal 5% van de vangst in gewicht mag bestaan uit vinnen. Omdat vinnen en karkassen tot nu toe apart mochten worden opgeslagen en konden worden aangeland, was controle moeilijk. Met het onderhavige voorstel wordt de derogatie mogelijkheid ingetrokken, wat betekent dat de vinnen voortaan aan de karkassen bevestigd zullen moeten blijven. De haaien worden gevangen in de visserij met beuglijnen of bijgevangen in de tonijnvisserij. De vinnen worden verkocht voor haaienvinnensoep Lidstaten zullen jaarlijks moeten rapporteren over het naleven van deze verordening. Met deze aanscherping van het ontvinverbod komt de Commissie tegemoet aan de toezegging uit het haaien actieplan uit 2009. Het verbod is geldig voor alle EU schepen en zal de controle eenvoudiger maken. Nederlandse vissers doen niet aan ontvinnen. Het kabinet acht deze aanpassing noodzakelijk om daarmee effectief een einde te maken aan het ontvinnen door EU schepen en bij te dragen aan een betere bescherming van haaien.

 • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

  Bevoegdheid: artikel 3, lid 1, onder d) van de VWEU, exclusieve bevoegdheid

  Subsidiariteit: n.v.t.

  Proportionaliteit: positief, een totaal verbod is nodig voor een effectievere bescherming

  Implicaties/risico’s/kansen: geen

 • Nederlandse positie en eventuele acties: Nederlandse vissers doen niet aan het ontvinnen van haaien. Het kabinet acht deze maatregel noodzakelijk om daarmee effectief een einde te maken aan het ontvinnen door EU schepen en bij te dragen aan een betere bescherming van haaien. Het «vinnen-eraan» beleid zal de controle eenvoudiger maken.

3. Samenvatting voorstel

De verordening uit 2003 op het verbod op het ontvinnen van haaien (EU (1185) 2003), bevat een ruime derogatie mogelijkheid. Deze mogelijkheid wordt met het onderhavige voorstel ingetrokken, wat betekent dat de vinnen aan de karkassen bevestigd moeten blijven. Het verbod is geldig voor alle EU schepen. Lidstaten moeten jaarlijks rapporteren over het naleven van deze verordening. Met deze aanscherping van het ontvinverbod komt de Commissie tegemoet aan de toezegging uit het EU haaien actieplan uit 2009.

 • Impact assessment Commissie

  De Europese Commissie heeft tussen 15.11.2010 en 21.2 2011 een openbare raadpleging van belanghebbenden en van het grote publiek gehouden om informatie te verzamelen over de beste manier om Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad te wijzigen. Uit het resultaat blijkt dat de «vinnen-eraan»-aanpak de voorkeur heeft.

4. Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel

 • a) Bevoegdheid: Rechtsgrondslag is artikel 43 lid 2 VWEU. Het kabinet kan instemmen met deze rechtsbasis. Het Gemeenschappelijke Visserijbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie.

 • b) Subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel:

  Subsidiariteit: Niet van toepassing. Het voorstel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder d), van het Verdrag.

  proportionaliteit: Positief. De aanpassing van de bestaande verordening is noodzakelijk om het verbod meer effectief te maken en draagt bij aan een meer duurzame exploitatie van bestanden.

 • c) Nederlands oordeel over de voorstellen op het gebied van gedelegeerde en/of uitvoeringshandelingen: Niet van toepassing

5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

 • Consequenties EU-begroting: geen

 • Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden: geen

 • Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger: geen.

 • Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger: geen

6. Implicaties juridisch

 • Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo): geen

 • Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen), dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: 7 dagen na publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie.

 • Wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling: neen

7. Implicaties voor uitvoering en handhaving

 • a) Uitvoerbaarheid: het voorstel betekent een vereenvoudiging van de controle

 • b) Handhaafbaarheid: idem

8. Implicaties voor ontwikkelingslanden

Er zijn geen consequenties voor ontwikkelingslanden, aangezien dit alleen de EU vissers treft.

9. Nederlandse positie

In 2009 heeft Nederland bij de behandeling van het EU haaienactieplan gepleit voor een aanscherping van het ontvinverbod, om daarmee kwetsbare soorten als haaien beter te beschermen. Nederlandse vissers doen niet aan ontvinnen. Het kabinet acht deze aanscherping van het verbod noodzakelijk om daarmee effectief een einde te maken aan het ontvinnen op EU schepen. Het is echter zaak dat het ontvinnen ook in de relevante regionale visserij beheersorganisaties aan de orde wordt gesteld. Het kabinet is dan ook verheugd dat het ook de noodzakelijke aandacht krijgt in de Internationale Commissie voor de instandhouding van de tonijnachtigen in de Atlantische Oceaan (ICCAT) en de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC).

Naar boven