17 Stemmingen moties Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie,

te weten:

 • -de motie-Van Ginneken over in het programma van eisen afspraken maken over fietsenstallingen bij stations (29984, nr. 1033);

 • -de motie-Alkaya/Van Raan over in het programma van eisen opnemen dat de tweede klas in de trein op termijn moet worden afgeschaft (29984, nr. 1034);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over in gesprek gaan met vervoersaanbieders om het dubbele overstaptarief af te schaffen of te verlagen tot €0,01 (29984, nr. 1035);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over een bodemwaarde per traject voor de KPI's reizigerspunctualiteit, zitplaatskans en algemeen klantoordeel (29984, nr. 1036);

 • -de motie-Van der Molen/Van der Graaf over voor ingang van de nieuwe concessie de verantwoordelijkheden ten aanzien van fietsparkeerplekken borgen (29984, nr. 1037);

 • -de motie-Madlener over bij NS benadrukken dat nog verdere treinuitval niet geaccepteerd wordt (29984, nr. 1039);

 • -de motie-Van Raan c.s. over de verschillende varianten voor het oplossen van infrastructurele knelpunten als gelijkwaardig laten beschouwen (29984, nr. 1040);

 • -de motie-Van Raan/Alkaya over in de concessie opnemen dat ingezet moet worden op de hoogste privacybescherming en periodieke pentesten (29984, nr. 1041);

 • -de motie-Minhas over het uitwerken van een plan B met een marktanalyse (29984, nr. 1042);

 • -de motie-Minhas/Van der Molen over onderzoek naar de kansen en risico's van decentralisatie en of aanbesteding van regionale spoorlijnen (29984, nr. 1044);

 • -de motie-De Hoop/Van Raan over in gesprekken met de potentiële concessiehouder afdwingen dat de dienstregeling voor stations buiten de Randstad verbetert (29984, nr. 1045);

 • -de motie-De Hoop c.s. over in gesprekken met de concessiehouder bij tariefverhogingen voor de spits een vrijstelling voor mensen met een laag inkomen afdwingen (29984, nr. 1046);

 • -de motie-De Hoop c.s. over bij het beoordelen van de NS op KPI's niet alleen kijken naar gemiddelden maar ook op stationsniveau (29984, nr. 1047);

 • -de motie-De Hoop c.s. over in gesprekken met de potentiële concessiehouder aandringen op beschikbaarheid van het noodnummer 1318 1318 ook voor reizigers van regionale concessies (29984, nr. 1048);

 • -de motie-Van der Graaf c.s. over de geld-terug-bij-vertragingsregeling ook laten gelden bij overstappen tussen verschillende spoorvervoerders (29984, nr. 1049);

 • -de motie-Van der Graaf over NS verplichten aan te sluiten bij het minimumtarief voor decentrale concessieverleners (29984, nr. 1050);

 • -de motie-Van der Graaf/Van Raan over de mogelijkheid van een spitstoeslag niet opnemen in het programma van eisen (29984, nr. 1051);

 • -de motie-Van der Graaf/Van der Molen over afspraken over gratis reizen voor kinderen en trajectabonnementen tegen gereduceerd tarief voor scholieren (29984, nr. 1052);

 • -de motie-Bouchallikh c.s. over de exploitatie van stationsfietsenstallingen alsnog opnemen in het programma van eisen (29984, nr. 1053).

(Zie vergadering van 2 november 2022.)

De voorzitter:

De motie-Van der Molen (29984, nr. 1036) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Molen, Van der Graaf, Van Ginneken, De Hoop en Van Raan.

Zij krijgt nr. 1065, was nr. 1036 (29984).

De voorzitter:

De motie-De Hoop (29984, nr. 1046) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er mogelijk tariefverhogingen komen tijdens de spitsuren om verspreiding over de dag te bevorderen;

constaterende dat de drempel om de trein te nemen nu al erg hoog is voor mensen met lage inkomens;

constaterende dat mensen met lage inkomens vaak geen keuze hebben over hoe laat ze aanwezig dienen te zijn op hun werk;

verzoekt het kabinet om, in de gesprekken met de potentiële concessiehouder over spitstariefverhogingen, af te dwingen dat er een vrijstelling wordt afgegeven voor mensen met een laag inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1066, was nr. 1046 (29984).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf (29984, nr. 1050) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat NS voor ritten tot 10 kilometer hetzelfde tarief vraagt en hierdoor korte treinritten en abonnementen voor korte afstanden duur zijn en deze tarieven niet goed aansluiten bij de tarieven in het overige openbaar vervoer;

verzoekt de regering in de onderhandelingen met de NS ernaar te streven dat NS zich aansluit bij het minimumtarief zoals is opgenomen in het landelijke tarievenkader van de decentrale concessieverleners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1067, was nr. 1050 (29984).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1052) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in het NOVB afspraken te maken over gratis reizen voor kinderen (Kids Vrij) en in de onderhandelingen met de NS ernaar te streven dat NS trajectabonnementen aan scholieren aanbiedt tegen gereduceerd tarief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1068, was nr. 1052 (29984).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

De motie-Van der Molen (29984, nr. 1035) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het dubbele overstaptarief veel reizigers een doorn in het oog is;

overwegende dat vanwege technische redenen het niet mogelijk is om het dubbele overstaptarief per 1 januari 2023 af te schaffen en het verlagen van dit tarief naar het symbolische bedrag van €0,01 een redelijk alternatief vormt;

verzoekt het kabinet in het programma van eisen voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie op te nemen dat reizigers met ingang van de nieuwe concessie nergens meer een dubbel overstaptarief hoeven te betalen;

verzoekt het kabinet op korte termijn in gesprek te gaan met alle vervoersaanbieders teneinde het dubbele overstaptarief per 1 januari 2023 af te schaffen, dan wel €0,01 te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1069, was nr. 1035 (29984).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Van Raan (29984, nr. 1051) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een spitstoeslag van 10% slecht is voor de concurrentiepositie van de trein ten opzichte van de auto;

verzoekt de regering in de onderhandelingen met de NS ernaar te streven de mogelijkheid van een spitstoeslag niet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1070, was nr. 1051 (29984).

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van der Graaf stel ik voor haar gewijzigde motie (29984, nr. 1070, was nr. 1051) aan te houden. Op verzoek van de heer Van der Molen stel ik voor zijn gewijzigde motie (29984, nr. 1069, was nr. 1035) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Hoop (29984, nr. 1047) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de concessiehouder op dit moment alleen op gemiddelden van KPI’s wordt beoordeeld;

constaterende dat regionale verschillen hierdoor mogelijk niet opgemerkt worden;

verzoekt het kabinet bij het monitoren van KPI’s niet alleen naar gemiddelden te kijken, maar ook naar de prestaties op stationsniveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1071, was nr. 1047 (29984).

Aangezien de gewijzigde motie-De Hoop c.s. (29984, nr. 1071, was nr. 1047) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Ginneken (29984, nr. 1033).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya/Van Raan (29984, nr. 1034).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Molen c.s. (29984, nr. 1065, was nr. 1036).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van der Graaf (29984, nr. 1037).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (29984, nr. 1039).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (29984, nr. 1040).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en JA21 ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Alkaya (29984, nr. 1041).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Minhas (29984, nr. 1042).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Raan, Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

De motie op stuk nr. 1041 over de pentesten was ontraden, dus het zou goed zijn om daar een brief over te krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Minhas/Van der Molen (29984, nr. 1044).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Lid Omtzigt, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Hoop/Van Raan (29984, nr. 1045).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Hoop c.s. (29984, nr. 1066, was nr. 1046).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, BBB en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Hoop c.s. (29984, nr. 1048).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (29984, nr. 1049).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

De heer De Hoop, PvdA.

De heer De Hoop (PvdA):

Ik zou graag van de staatssecretaris een brief krijgen over hoe zij de motie op stuk nr. 1048 gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit ook doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf (29984, nr. 1067, was nr. 1050).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1068, was nr. 1052).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, JA21, de PVV en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (29984, nr. 1053).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven