15 Stemmingen moties Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten,

te weten:

 • -de motie-Van Ginneken/Minhas over de NS verplichten tot het accepteren van andere vervoerders op HRN-trajecten (29984, nr. 1008);

 • -de motie-Van Ginneken over een einde maken aan het dubbele opstaptarief en incheckpoortjes per vervoerder (29984, nr. 1009);

 • -de motie-Van Ginneken over in kaart brengen hoe landelijke en regionale tariefintegratie bewerkstelligd kan worden (29984, nr. 1010);

 • -de motie-Van Ginneken over een plan B voor het borgen van beschikbaarheid van treinvervoer (29984, nr. 1011);

 • -de motie-Alkaya c.s. over geen marktanalyse voorafgaand aan de onderhandse gunning van de concessie aan NS (29984, nr. 1012);

 • -de motie-Alkaya c.s. over internationale verbindingen naar Europese steden met dezelfde omvang en frequentie als nu opnemen in de nieuwe HRN-concessie (29984, nr. 1013);

 • -de motie-Alkaya c.s. over het schrappen van overdrachtsverplichtingen uit het programma van eisen (29984, nr. 1014);

 • -de motie-Van der Molen/Minhas over het uitwerken van een bepaling om te sturen op de overzichtelijkheid van de prijsstructuur (29984, nr. 1015);

 • -de motie-Van der Molen/Minhas over het uitwerken van een key performance indicator voor voldoende treinen met genoeg zitplaatsen (29984, nr. 1016);

 • -de motie-Van der Molen/Van Ginneken over de NS zich pas na de midterm review laten voorbereiden op alternatieve ordeningsmodellen (29984, nr. 1017);

 • -de motie-Van Raan c.s. over de systemische verschuiving van luchtvaart en asfalt naar de trein ook terug laten komen in de verdeling van de financiële middelen (29984, nr. 1018);

 • -de motie-Van Raan/Alkaya over minimaal alle internationale treinverbindingen en frequenties uit de huidige concessie opnemen in de nieuwe vervoerconcessie (29984, nr. 1019);

 • -de motie-Madlener over de internationale lijnen niet aanbesteden in open toegang maar onderhands gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen (29984, nr. 1020);

 • -de motie-Minhas over het creëren van kaders voor opentoegangvervoer (29984, nr. 1022);

 • -de motie-Minhas c.s. over onderzoek naar overheveling van de beslissingsbevoegdheid naar een onafhankelijk toezichthouder of marktmeester (29984, nr. 1023);

 • -de motie-De Hoop c.s. over het opnemen van een KPI voor werknemerstevredenheid in het programma van eisen (29984, nr. 1024);

 • -de motie-De Hoop c.s. over jongeren toevoegen aan de brede groep reizigers (29984, nr. 1025);

 • -de motie-Van der Graaf/De Hoop over het verhogen van de minimumfrequentie per station (29984, nr. 1026);

 • -de motie-Van der Graaf/Van der Molen over het opnemen van drie intercity's per uur in het programma van eisen voor de intercityverbinding naar België (29984, nr. 1027);

 • -de motie-Van der Graaf/Van Ginneken over dezelfde eisen voor internationale concessietreinen als voor binnenlandse treinen (29984, nr. 1028);

 • -de motie-Van der Graaf over in het programma van eisen de hsl-toeslag afschaffen en de grenstoeslag verbieden (29984, nr. 1029);

 • -de motie-Van der Graaf/Van der Molen over in het programma van eisen het nachtnet in het weekend in stappen uitbreiden naar alle landsdelen (29984, nr. 1030);

 • -de motie-Bouchallikh c.s. over de integraliteit van het hoofdrailnet borgen door de omvang van het binnenlandse netwerk in stand te houden (29984, nr. 1031);

 • -de motie-Bouchallikh c.s. over bij de midterm review in 2030 nut en noodzaak van alternatieve ordeningsmodellen op het spoor afwegen (29984, nr. 1032).

(Zie vergadering van 2 november 2022.)

De voorzitter:

De motie-Van Ginneken (29984, nr. 1009) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Ginneken en Van der Molen.

Zij krijgt nr. 1058, was nr. 1009 (29984).

De voorzitter:

De motie-De Hoop (29984, nr. 1024) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de belangrijkste reden voor de massale uitval van treindiensten het personeelstekort bij de NS is;

overwegende dat genoeg en tevreden personeel een absolute randvoorwaarde is voor tevreden reizigers;

constaterende dat er in het huidige PvE geen KPI's zijn geformuleerd die betrekking hebben op de werknemerstevredenheid;

verzoekt het kabinet in het PvE een KPI op te nemen die betrekking heeft op de werknemerstevredenheid en deze op dezelfde wijze te monitoren als andere KPI's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1059, was nr. 1024 (29984).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1027) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er voor de IC Brussel kansen zijn voor versnelling met circa 30 minuten en voor frequentieverhoging;

overwegende dat het wenselijk is dat de IC Brussel na de frequentieverhoging goed gespreid over het uur rijdt en dat ook de Brainport een directe verbinding met Antwerpen krijgt;

overwegende dat het van belang is dat in het programma van eisen voor de onderhandelingen met de vervoerder en België duidelijk de Nederlandse inzet wordt opgenomen;

verzoekt de regering in de onderhandelingen met de NS en als inzet voor de gesprekken met België te streven naar drie intercity's per uur: twee snelle verbindingen naar Amsterdam en één naar Breda en (zodra infrastructuurcapaciteit beschikbaar is) doorgaand naar Eindhoven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1060, was nr. 1027 (29984).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1030) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de onderhandelingen met de NS ernaar te streven het nachtnet in het weekend in stappen uit te breiden naar meer middelgrote steden en naar alle landsdelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1063, was nr. 1030 (29984).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf (29984, nr. 1029) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reizen met concessietreinen over de hsl en over de grens net zo betaalbaar en laagdrempelig moet zijn als met binnenlandse concessietreinen;

overwegende dat voor binnenlandse reizen een maximumtarief geldt voor ritten boven de 200 kilometer en Brussel minder dan 200 kilometer van Amsterdam ligt;

verzoekt de regering in de onderhandelingen met de NS ernaar te streven de hsl-toeslag af te schaffen, de grenstoeslag te verbieden en voor internationale treinreizen met concessietreinen hetzelfde maximumtarief vast te stellen als voor binnenlandse treinreizen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1064, was nr. 1029 (29984).

Op verzoek van mevrouw Van der Graaf stel ik voor haar gewijzigde motie (29984, nr. 1064, was nr. 1029) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Ginneken/Minhas (29984, nr. 1008).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Ginneken/Van der Molen (29984, nr. 1058, was nr. 1009).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ginneken (29984, nr. 1010).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ginneken (29984, nr. 1011).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, Fractie Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, JA21 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya c.s. (29984, nr. 1012).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de VVD, de SGP en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya c.s. (29984, nr. 1013).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66 en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya c.s. (29984, nr. 1014).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Minhas (29984, nr. 1015).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Dan de heer Minhas, SP. De heer Alkaya, excuus.

De heer Alkaya (SP):

Geen commentaar, voorzitter. Ik zou graag een brief van de regering willen over hoe zij de moties op de stukken nrs. 1012 en 1013, die waren ontraden maar zijn toch aangenomen, gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik zal dit doorgeleiden naar het kabinet. Het was even vanuit mijn ooghoek, dus excuses voor deze persoonsverwisseling. Je probeert het zo snel mogelijk te doen en dan gaat er af en toe wat mis.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Minhas (29984, nr. 1016).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van Ginneken (29984, nr. 1017).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (29984, nr. 1018).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Alkaya (29984, nr. 1019).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (29984, nr. 1020).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van BIJ1, D66, de VVD en de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Minhas (29984, nr. 1022).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Volt, Fractie Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, de SGP, BBB, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Minhas c.s. (29984, nr. 1023).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Hoop c.s. (29984, nr. 1059, was nr. 1024).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Hoop c.s. (29984, nr. 1025).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/De Hoop (29984, nr. 1026).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1060, was nr. 1027).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf/Van Ginneken (29984, nr. 1028).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van der Graaf/Van der Molen (29984, nr. 1063, was nr. 1030).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (29984, nr. 1031).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (29984, nr. 1032).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven