11 Stemmingen moties Rapport over de zelfdoding van een undercoveragent

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport over de zelfdoding van een undercoveragent,

te weten:

  • -de motie-Helder c.s. over de onafhankelijkheid en rolzuiverheid in een nieuw onderzoek beter borgen (29628, nr. 1056);

  • -de motie-Helder c.s. over een maximale inspanning voor de erkenning van de aansprakelijkheid door de politie (29628, nr. 1057);

  • -de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf over verduidelijking van de wettelijke grondslag voor de inzet van undercoverinfiltratie (29628, nr. 1059);

  • -de motie-Michon-Derkzen over uitbreiding van de Centrale Toetsingscommissie voor multidisciplinaire betrokkenheid (29628, nr. 1058);

  • -de motie-Van der Werf c.s. over een structurele monitoring van de hervorming van de Landelijke Eenheid (29628, nr. 1060);

  • -de motie-Simons over politiebrede onderzoeken instellen vergelijkbaar met het onderzoek naar de Landelijke Eenheid (29628, nr. 1062);

  • -de motie-Van der Plas over een extern advies over de integriteit van onderzoekscommissies (29628, nr. 1063).

(Zie vergadering van 8 februari 2022.)

De voorzitter:

De motie-Van der Plas (29628, nr. 1063) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de integriteit bij invulling van onderzoekscommissies van de rijksoverheid cruciaal is;

overwegende dat het vertrouwen in onze instituten in Nederland hoog is en dit geborgd moet worden;

overwegende dat twijfels aan deze integriteit het vertrouwen in de overheid schaden;

verzoekt de regering om bij het aanstellen van onderzoekscommissies een extern orgaan te vragen om een advies uit te brengen over de integriteit van de leden van zo'n onderzoekscommissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1067, was nr. 1063 (29628).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Helder c.s. (29628, nr. 1056).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Helder c.s. (29628, nr. 1057).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Meneer Wilders van de PVV.

De heer Wilders (PVV):

Dank, voorzitter. Nu deze twee belangrijke moties op stuk nrs. 56 en 57 van mijn collega Helder over de zelfdoding van een undercoveragent zijn aangenomen, zou ik graag binnen twee weken een brief willen hebben van het kabinet over hoe het die uit gaat voeren.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat zullen wij doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Van der Werf (29628, nr. 1059).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen (29628, nr. 1058).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Werf c.s. (29628, nr. 1060).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Simons (29628, nr. 1062).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan en Lid Omtzigt voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Plas (29628, nr. 1067, was nr. 1063).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

BIJ1? U twijfelde, hè? Bij twijfel niet doen. Dat lijkt me heel wijs.

Naar boven