Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 35, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat hij in zijn vergadering van dinsdag 8 december 2020, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 35450-B, 35554 en 35573 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Voorhang Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering - 35600-9

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning eerste ronde Nationaal Groeifonds - 35570-XIX-20

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief van FNV, CNV en VCP over het Nationaal Groeifonds - 35570-XIX-19

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies - 35570-B-13

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam - 35570-A-38

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar de houding van burgers tegenover telemarketing - 35421-10

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overboeking Derde tranche trustfonds wederopbouw Sint-Maarten - 34773-22

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State - 34541-17

vicepresident van de Raad van State, Th.C. de Graaf - 08 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof - 34293-103

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Bruins over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond VSL helder vastleggen - 33159-5

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie motie-Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie (Kamerstuk 33118-163) - 33118-169

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op de Klimaatnota - 32813-642

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever - 32637-439

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse deelname G20 2021 - 32429-15

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de derde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer ((Kamerstuk 32404-101) - 32404-102

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken geboortezorg 2020 - aanbevelingen voor de toekomst - 32279-206

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport - 31936-821

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid - 31511-46

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst - 31490-289

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Smart mobility in beweging - 31305-322

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs - 31293-565

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo - 31289-435

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020 - 31066-747

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 25 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek tot informeren van de Kamer over de Nederlandse invulling van de Smart Readiness Indicator (SRI) na implementatie - 30196-737

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie en meldcode discriminerende verzoeken aan intermediairs - 29544-1033

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Voortgangsrapportage Eén tegen eenzaamheid - 29538-323

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's - 29517-195

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten verkenning ZonMw verder onderzoek van medicinale cannabis - 29477-686

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties - 29453-525

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de recente ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) - 29447-61

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies - 28362-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot directe import - 27879-78

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

SCoPAFF gewasbescherming vergadering van december 2020 - 27858-526

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport "Verantwoord virtueel; bescherm consumenten in virtual reality" van het Rathenau Instituut - 26643-720

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzake verzoek Federatie Indische Nederlanders om aandacht voor ernstige bezwaren tegen film "De Oost" en bijbehorend lespakket - 26049-88

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-271

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zakenbrief COVID-19 - 25295-771

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat telefoongesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat zijn opgenomen - 24587-788

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over Intensivering armoede- en schuldenaanpak - 24515-574

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op mededelingen Europese Commissie over de AVG - 22112-2994

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op overige vragen commissie over de geannoteerde agenda videoconferentie voor Landbouwministers die plaatsvindt op 16 november 2020 - 21501-32-1261

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de videoconferenties van de eurogroep en Ecofin-Raad van 30 november en 1 december 2020 - 21501-07-1730

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Verzoek tot deelname aan een gebruikersonderzoek t.b.v. Doorontwikkeling Rijks ICT-Dashboard - 2020Z24189

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 01 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Verzoek tot deelname aan een gebruikersonderzoek t.b.v. Doorontwikkeling Rijks ICT-Dashboard - 2020Z24189

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 01 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake bezwaren tegen e-Herkenning - 2020Z23539

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 02 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake bezwaren tegen e-Herkenning - 2020Z23539

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 02 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan gesprek met de Cyber Security Raad - 2020Z23378

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).