5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is een korte regeling van werkzaamheden. In de tussentijd kan de minister rustig zijn plek innemen, want we hebben een paar punten aan de Kamer voor te houden.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (35353);

 • -Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261);

 • -Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335).

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van vóór het reces:

 • -het VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen, met als eerste spreker het lid Van Meenen van D66;

 • -het VAO Financiële verhoudingen;

 • -het VAO Eurogroep/Ecofin-Raad, met als eerste spreker het lid Leijten van de SP;

 • -het VSO Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee (33450, nr. 64), met als eerste spreker het lid Postma van het CDA.

En ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het reces:

 • -het VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247), met als eerste spreker het lid Van Aalst van de PVV.

Ik stel voor morgen ook te stemmen over de ingediende moties bij de notaoverleggen over:

 • -cultuur en corona II;

 • -de Staat van de Europese Unie 2020;

 • -de justitieketen;

 • -cure.

Ook stel ik voor dan te stemmen over:

 • -een brief van de vaste commissie voor Financiën (35470, nr. 27);

 • -een brief van het Presidium over een parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag (35510, nr. 1);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19) (35481);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (35491);

 • -het wetvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer) (35490);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM) (35505);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35493);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858) (35427);

 • -het wetsvoorstel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) (35483) en de daarbij ingediende moties.

Op verzoek van het lid Bruins stel ik voor de volgende door hem ingediende motie opnieuw aan te houden: 29544-995.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 35420-4; 35430-28; 21501-32-1231; 32734-48; 32734-46; 32734-45; 32734-44; 30952-359; 35420-24; 35420-2; 2020Z06478.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee komt er een eind aan deze korte regeling.

Naar boven