26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van 50PLUS bij de stemmingen op 4 maart jongstleden over de motie-Emiel van Dijk (32317, nr. 596) en de motie-Hiddema (32317, nr. 600) geacht wenst te worden vóór deze moties te hebben gestemd.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35000-XIV-55; 34950-XII-15; 34950-XII-12; 33529-621; 25422-231; 21501-08-765; 21501-08-753; 21501-08-720; 33576-173; 35 250-39; 32 849-196; 31066-554; 25295-53.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Handhaving in het verkeer, met als eerste spreker de heer Van Aalst namens de PVV;

  • -het VAO Curriculum.nu, met als eerste spreker de heer Van Meenen namens D66;

  • -het VAO Strafrechtketen, met als eerste spreker de heer Van Dam namens het CDA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Voordat ik het woord geef aan de heer Jansen: de heer Bisschop had zich bij mij gemeld om een VAO aan te vragen. Dat staat niet op de lijst, maar dan zeg ik het nu alvast. Ik geef de heer Jansen namens de PVV het woord.

De heer Jansen (PVV):

Dank u, voorzitter. Het verzoek van mevrouw Agema is om het dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit en het dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen samen met alle rapporten en de reactie van de minister voor Medische Zorg samen te voegen tot één debat over de ziekenhuisfaillissementen en dit binnen twee weken in te plannen.

De voorzitter:

Ik denk dat mevrouw Ploumen iets wil zeggen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, ik ga dat steunen. Ik zou mijn meerderheidsdebat daar ook bij willen voegen. Dan hebben we al die debatten goed afgeregeld met elkaar. Dan hoop ik wel, net als de heer Jansen en mevrouw Agema, op een snelle reactie van de minister.

De voorzitter:

Het verzoek is dus om twee dertigledendebatten en het meerderheidsdebat van mevrouw Ploumen samen te voegen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ja.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Natuurlijk alle steun om dit debat met elkaar te voeren en dat allemaal samen te voegen. Wij hechten alleen wel aan een appreciatie van de minister. Of dat binnen twee weken lukt, weet ik niet. Wij zouden dus zeggen: zo snel mogelijk. Maar als het begin april moet worden, dan zou het begin april moeten zijn.

De voorzitter:

Zodra die reactie er is, vindt u het prima om het debat in te plannen. Zo begrijp ik het.

De heer Hijink (SP):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Het is goed om het in te plannen als de appreciatie van het kabinet binnen is.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het samenvoegen van alle verzoeken.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter, steun voor het verzoek om de debatten samen te voegen en het debat pas te plannen als de appreciatie van de minister binnen is.

De heer Kuzu (DENK):

Steun voor het verzoek. Ik ben altijd enthousiast als debatten worden samengevoegd.

De voorzitter:

Ik ook.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Ook steun namens D66, en dan vooral als de reactie binnen is, dus ergens begin april.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Jansen. Ik denk dat mevrouw Agema daar heel blij mee zal zijn.

De heer Jansen (PVV):

Ja, dat denk ik ook, voorzitter.

De voorzitter:

Dan heeft u goed nieuws te melden. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Hijink namens de SP.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. We hebben daarnet in het vragenuurtje kunnen merken dat er nog heel veel vragen overblijven over de manier waarop het kabinet op dit moment de coronacrisis aan het aanpakken is. De SP wil deze week heel graag opnieuw een debat met minister Bruins over de aanpak van de bestrijding van het virus, over de maatregelen die genomen worden in Noord-Brabant, over het ontbreken van duidelijke voorlichting en überhaupt over de strategie die deze regering op dit moment aan het volgen is.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Ik zou namens de Partij van de Arbeid dit verzoek willen steunen, juist omdat er eigenlijk van week tot week ontwikkelingen zijn. Er is nu ook weer een persconferentie van de veiligheidsregio's in Brabant. Ik denk dat het goed is voor de Kamer en voor alle burgers in Nederland dat de minister hier met enige regelmaat verantwoording aflegt en ons informatie geeft.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Steun voor het verzoek, temeer daar de beantwoording van de mondelinge vragen net ver onder de maat was.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Gezien alle ontwikkelingen op dat gebied willen we daar ook graag met de minister over in gesprek blijven.

Mevrouw Diertens (D66):

Steun voor het debat.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Als je ziet hoe snel de zaken misschien wel of niet veranderen, zouden wij eigenlijk elke dag een klein uurtje willen inruimen voor een update.

De heer Jansen (PVV):

Voorzitter, natuurlijk steun voor het debat. Wij vonden inderdaad de beantwoording van net bijzonder onder de maat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek.

De heer Veldman (VVD):

Steun voor het verzoek. In reactie op de opmerking van de heer Van Otterloo: we worden bijna dagelijks met brieven geïnformeerd door de minister, dus in die zin is die informatie er. Maar steun voor het verzoek voor een apart debat hierover.

De heer Renkema (GroenLinks):

Steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Van Esch (PvdD):

Ook steun voor het verzoek.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Hijink. Dank u wel.

De heer Hijink (SP):

Dank u, voorzitter.

De voorzitter:

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. We hebben een dertigledendebat staan over de biomassa. De laatste tijd zwelt het verzet daartegen aan, onlangs weer onder bestuurders van de provincies en gemeentes. We hebben het hier nog niet afzonderlijk over gehad. Het verzoek is om het dertigledendebat dat er staat, op te waarderen naar een volledig debat. Ook verzoeken we om een brief van de regering over de brief die de gemeentes gestuurd hebben aan diverse personen.

De heer Sienot (D66):

Voorzitter, geen steun, want we hebben de lat voor biomassa onlangs nog hoger gelegd. De bestuurders doen precies wat we willen, namelijk heel kritisch naar biomassa kijken en zoeken naar andere oplossingen. Daar hoeven we wat mij betreft niet over te debatteren. Dat moet vooral doorgaan. Wel zou ik de voorzitter willen vragen of de brief over het biomassakader snel kan komen of in elk geval of er uitgelegd kan worden wanneer we dat biomassakader krijgen.

Mevrouw Beckerman (SP):

Uiteraard steun.

De heer Kops (PVV):

We moeten zo snel mogelijk van biomassa af, dus steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij de woorden van de heer Sienot.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Hier is veel commotie over. Het lijkt me goed om daarover te debatteren.

De voorzitter:

Dus steun, begrijp ik.

De heer Ronnes (CDA):

Geen steun.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter, geen steun. Ik sluit me aan bij de argumentatie van de heer Sienot.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik steun het debatverzoek en ook het verzoek om een brief. Ik zou graag willen weten hoe het staat met het traject dat de SER-commissie gaat adviseren. Wanneer krijgen we dat? Want dat is waarschijnlijk pas echt weer een moment waarop we nieuwe knopen kunnen doorhakken.

De heer Kuzu (DENK):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

En dan mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De waarheid en niets dan de waarheid willen wij weten als het gaat over wat er mis is gegaan in de toeslagenaffaire. Alleen, mijn collega's van CDA, D66 en GroenLinks en ikzelf vragen wel om die waarheid, maar we krijgen die niet. Ieder weekend staat er weer nieuws in de krant en ieder weekend weten we dat wij niet goed worden geïnformeerd en dat de gedupeerde ouders weer een trap na krijgen. Ik wil zo snel mogelijk een debat met de minister-president, de minister van Sociale Zaken en de minister van Economische Zaken over de waarheid in de toeslagenaffaire.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. We zijn inderdaad al maanden aan het speuren hoe het nou kan dat er in 2014 een signaal was dat het misging, maar dat dat is verwaterd, zoals de heer Donner het noemt. Ik steun dus de aanvraag voor een debat. Dat hoeft wat mij betreft niet met de premier, maar in ieder geval wel met de staatssecretaris van Financiën en met de staatssecretaris van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de kinderopvangtoeslag. Dat debat zou ik wel pas willen voeren nadat we uitgebreid hebben kunnen doorvragen wat er nou precies is gebeurd, want dat weten we nog steeds niet. En ik zou dat echt willen loskoppelen — zo vraag ik mevrouw Leijten — van het nadenken over de compensatieregeling waar de commissie-Donner deze week mee komt.

Tot slot heb ik een vraag aan u, voorzitter. In het debat met de heer Hoekstra en minister-president Rutte heb ik gevraagd: wordt nou uitgezocht waarom dit signaal bij Sociale Zaken is verzand? Dat zou worden uitgezocht. Toen hebt u mij nog geholpen door te zeggen: wilt u de Kamer snel laten weten wat daaruit komt en in ieder geval hoe u dat onderzoek gaat vormgeven? We zijn zes weken verder en ik heb nog niks gehoord. Wellicht zou u mij dus willen helpen om daar ook naar te vragen.

De voorzitter:

Ik ga eens informeren hoe dat kan. Dank u wel. Er staan op de lijst trouwens een stuk of drie debatten, mevrouw Leijten. Ik geef nu dus mee om ook daarnaar te kijken om te zien of het kan worden samengevoegd of iets dergelijks. U kijkt me heel scherp aan, maar u weet wat ik bedoel.

De heer Snels (GroenLinks):

Voorzitter. We hebben eerder in het debat gesproken over het signaal dat er al in 2014 op de departementen van Sociale Zaken en Financiën gesproken werd over een oplossing voor de strenge aanpak van de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen. Daar is niets mee gedaan. Ik vind dat daar echt een debat over moet komen. Ik zou mevrouw Leijten ook graag in overweging willen geven dat wij eerst ook nog via de commissie voor Financiën feitelijke vragen kunnen stellen ter voorbereiding van dat debat.

De voorzitter:

Ja, maar u steunt het verzoek van mevrouw Leijten.

De heer Snels (GroenLinks):

Ja.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. We willen heel graag duidelijkheid hebben. Volgens mij hebben we hier vorige week namelijk ook met elkaar gestaan en hebben we toen gezegd dat we eerst al die informatie willen hebben voordat we het debat gaan voeren. Volgens mij moeten we die informatie dus snel hebben. Ik vind dat daarbij ook het rapport van de commissie-Donner betrokken moet worden, wel met de mogelijkheid om daar eerst vragen over te stellen. Dat hoeft allemaal niet heel erg lang te duren, maar dat moet wel gebeuren. Dán steun voor het debat met de verantwoordelijke bewindspersonen. Dat hoeft dus niet met de minister-president of de minister van Economische Zaken.

De heer Slootweg (CDA):

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van mevrouw Lodders.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. U gaf net aan dat er al drie debatten staan, maar zolang dit soort incidenten nog steeds apart zijn — het zijn dus steeds grote dingen die ook apart staan — steun ik ook de aparte voorstellen van de SP voor debatten.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun voor het aparte verzoek.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun voor dit verzoek na ontvangst van de informatie, eigenlijk zoals de heer Van Weyenberg het verwoordde.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat de voormalige bewindspersonen Wiebes en Asscher hiervan wisten en dat dat nu, jaren later, boven tafel komt. Daarom steunen we het verzoek van harte.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor het verzoek.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Heel fijn dat we binnenkort hierover praten. Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek om informatie van het kabinet en het verzoek van mevrouw Leijten.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Leijten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, u zegt dat er drie debatten staan, maar die zwarte lijst bij de Belastingdienst vind ik echt iets anders dan het naar de Kamer komen van de informatie en de reconstructie. Ik ben het erg met de heer Van Weyenberg eens dat we het tegemoetkomen van de ouders, waar Donner mee komt, niet moeten vermengen met deze reconstructie, waar we heel veel om gevraagd hebben.

De voorzitter:

Helder. Dank u wel, mevrouw Leijten.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. We moeten allemaal van het gas af, zo wil dit kabinet. Professor Slootweg waarschuwt dat daardoor de helft van de bevolking letterlijk in de kou komt te zitten. Ja, u hoort het goed. Door die klimaatwaanzin van dit kabinet komen mensen letterlijk in de kou te zitten, als ze dat niet al zitten door de enorm gestegen energielasten. Dat is echt onacceptabel. Dus graag een brief en een debat met de minister van BZK.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik heb geen behoefte aan dit debat. Er gaat geen week voorbij of iemand roept dat iets niet kan, terwijl er heel veel kan in Nederland en terwijl we er 30 jaar over gaan doen om van het gas — van het aardgas, welteverstaan — af te gaan. Morgen is er trouwens ook het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving. Daar kan de heer Kops prima zijn punt maken. Dus geen steun voor dit debat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik heb een hele andere insteek dan de heer Kops. Het AO waaraan de heer Van der Lee refereert, was zo interessant en er wilden zo veel mensen spreken dat we het moesten opdelen in twee delen. Volgens mij hebben we dat nog niet voldoende afgerond. Ik zou dus wel heel erg voor een plenair debat zijn, want volgens mij moet er nog heel veel worden besproken, ook heel veel punten van mij. Ik steun het dus wel.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb hierover schriftelijke vragen klaarliggen. Ik deel wat dat betreft dus de zorgen, maar ik vind het niet nodig om een debat te voeren. Volgens mij kan er namelijk ook heel veel wél, wat niet in het artikel aan de orde is gekomen. Daar gaan mijn schriftelijke vragen ook over. En morgen is er inderdaad ook nog een VAO. Daar kan dit dus ook nog aan de orde komen. Geen steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun, mevrouw de voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de woorden van mevrouw Carla Dik-Faber.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter. Steun voor een brief om zin en onzin te scheiden en dan vast te stellen of er een debat nodig is.

De voorzitter:

Dus nu niet. Meneer Koerhuis van de VVD. Niemand hoort u nu; u moet even de microfoon aanzetten.

De heer Koerhuis (VVD):

Sorry. Ik sluit me aan bij mevrouw Beckerman.

De voorzitter:

De heer ...

De heer Kuzu (DENK):

Kuzu is de naam.

De voorzitter:

Ja, nee, ik zat te kijken of u aan de beurt was. Ja. De heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de lijn van mevrouw Beckerman.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Een brief van het kabinet lijkt mij echt nodig. Wij steunen het debat ook.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Kops.

De heer Kops (PVV):

Mooi. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Nijboer namens de PvdA.

U gelooft het niet, hè, meneer Kops, dat u een meerderheid heeft?

De heer Kops (PVV):

Nee, het is even wennen!

De voorzitter:

Ja, even wennen!

De heer Nijboer (PvdA):

Ja, tijden veranderen, voorzitter.

Voorzitter. Er is een heleboel over KLM-Air France te zeggen op dit moment. Minister Hoekstra heeft aandelen gekocht met overheidsgeld en heeft de Kamer laten weten dat hij voor juni met grote afspraken komt over de hubfunctie, het Nederlandse belang en het bestuur. Maar die afspraken liggen er nog niet. Ik zou graag voor het meireces een debat hierover willen hebben met de minister, omdat dat dan voor de aandeelhoudersvergadering van KLM-Air France zou zijn.

De heer Kuzu (DENK):

Steun namens de fractie van DENK.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Steun.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter, geen steun. Het is belangrijk genoeg, alleen hadden we volgens mij al afgesproken dat we een AO over dit onderwerp zouden houden voor mei, voor Verantwoordingsdag.

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, steun. Ik zou het debat graag richten op de inhoud van het dossier en op wat we met de aandelen doen. En het AO zou ik graag richten op het proces dat vorig jaar heeft plaatsgevonden.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter, geen steun. Zoals de heer Van der Linde al zei, lagen er al afspraken voor een AO.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Die aandeelhoudersvergadering is op 14 april. Het is inderdaad hoog tijd dat we met KLM gaan praten over de krimp van de luchtvaart, dus veel steun voor dit debat.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Steun, voorzitter.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Alkaya (SP):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dan ga ik even kijken ...

De heer Nijboer (PvdA):

Het is genoeg.

De voorzitter:

D66 was wel voor, ja. U heeft een meerderheid, meneer Nijboer. Dank u wel.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel.

De voorzitter:

U heeft nog een verzoek, zie ik.

De heer Nijboer (PvdA):

Ja, voorzitter. Er wordt hier terecht heel veel gesproken over de medische impact van het coronavirus, maar zo langzamerhand kan het kabinet de ogen niet sluiten voor de economische impact die het ook heeft. Kijk naar Italië en de ingestorte beurzen en naar de bedrijven, die steeds meer mensen thuis laten zitten. Dat vraagt om een stimuleringspakket. Maar ik hoor maar niks van het kabinet. Ik wil dus graag op korte termijn een debat met de minister van Financiën over stimuleringsmaatregelen om een recessie af te wenden.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter, veel steun. En dat debat graag op korte termijn als het kan, want natuurlijk zijn de gezondheidsredenen heel belangrijk — dat vinden we allemaal — maar ook de economische malaise waarin we terecht kunnen komen, is heel belangrijk. Dus snel een debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Van harte steun, temeer daar we het ook wereldwijd heel erg zien gebeuren, met name in een aantal landen.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Dit is inderdaad een heel belangrijk onderwerp. Ik steun wel een brief, maar wij spreken de minister van Financiën aanstaande donderdag over de Ecofin. Daarop is al op Europees niveau gesproken door de ministers van Financiën. Dat lijkt mij de eerst aangewezen plek.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Otterloo (50PLUS):

Voorzitter, steun, omdat ik vind dat het Ecofin-AO te beperkt is om het daarin te doen.

De heer Slootweg (CDA):

Dit is een heel belangrijk onderwerp. Mevrouw Van den Berg van mijn fractie heeft hiervoor ook al aandacht gevraagd in het debat over het indammen van de crisis. Wij hebben zelf ook al vragen gesteld. Het lijkt mij verstandig om inderdaad eerst om een brief te vragen en dit te behandelen bij het AO Ecofin. Ik denk namelijk echt dat dat de snelste manier is. En ik hoorde de heer Nijboer volgens mij ook heel veel Europese landen noemen als het ging over de economische gevolgen.

De voorzitter:

Maar u steunt het niet.

De heer Slootweg (CDA):

Nee.

De heer Sneller (D66):

Ik sluit me aan bij het CDA en ik kijk ook uit naar de beantwoording van de vragen die de heer Nijboer vandaag heeft gesteld.

De heer Alkaya (SP):

Voorzitter. De mondelinge vraag ging helaas niet door. Ik ga vandaag ook schriftelijke vragen hierover indienen. Daarom is het belangrijk dat we hier snel over gaan spreken, niet alleen maar vanwege het coronavirus maar ook vanwege de olieprijzen. Dus steun voor het debat. Ik wil dat het kabinet in de brief die gaat komen, ook ingaat op wat er met de olieprijzen gebeurt en het effect daarvan op de economie.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voor nu nog geen steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. We zien wat de globale gevolgen zijn van een dergelijke epidemie, met een soort chantage van de olieproducerende landen. Deze crisis lijkt mij een uitgelezen kans om te kijken hoe we de wereldeconomie moeten herinrichten om dit soort zaken te voorkomen.

De voorzitter:

Dus steun?

De heer Van Raan (PvdD):

Uiteraard, voorzitter.

De voorzitter:

Oké.

De heer Nijboer (PvdA):

Is het genoeg, voorzitter? U telt.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

De heer Nijboer (PvdA):

Dan laat ik een dertigledendebat staan. Ik zal zeker naar het AO Eurogroep gaan, maar ik denk echt dat de coalitie onderschat wat de economische impact kan zijn. Om dit dan even bij een bestaande vergadering te voegen ... Dus ik sta hier volgende week weer, denk ik, voorzitter. Dan verwacht ik steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We zullen dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Van Ojik. Het mag ook bij de interruptiemicrofoon.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een vooraankondiging doen van een VAO in de aanloop naar de JBZ-Raad, voor het deel asiel en migratie. Dat betekent dus dat het deze week nog ingepland wordt, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Daar zullen we rekening mee houden. Ik ben op zoek naar de heer Bisschop, maar ik zie hem niet. Nou, dan zie ik hem morgen terug. Dat was het. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: De Roon

Naar boven