Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 79, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de VVD benoem ik:

  • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van Wijngaarden tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Remco Dijkstra.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054);

  • -Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971);

  • -Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (35121);

  • -Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34687).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35000-V-21 en 27625-465.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2019Z05697; 2019Z02042; 19637-2455; 19637-2470; 35000-X-132; 32793-372; 32793-371; 32239-9; 32793-368; 26643-600; 26643-593; 2018Z22532; 32793-352; 25295-50; 32239-7; 32793-333; 32793-330; 32793-319; 32793-316; 32793-313; 32793-324; 32793-311; 31936-585; 21501-20-1430; 2019Z07642; 29398-677; 31379-21; 28286-985; 35000-IX-9; 22112-2685; 34785-101; 34785-97; 31066-406; 33957-30; 24515-486; 32620-202; 30950-160; 30952-335; 29477-571; 2019Z07816; 2019Z08033; 31409-220; 31409-203; 31409-221; 31521-108; 25295-68; 32793-373; 32793-374; 34951-1; 31839-636; 2019Z07488; 2019Z06585; 2019Z05769; 33835-115; 28286-1040; 33835-113; 33835-112; 33835-111; 33835-109; 33835-110; 33835-108; 35000-XVI-69; 33835-107; 33835-99; 26991-530; 34293-54; 29398-680; 33835-105; 32279-151; 32279-153.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het meireces:

  • -het VAO Problemen bij de IND, met als eerste spreker de heer Fritsma namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Jasper van Dijk namens de SP, in plaats van mevrouw Karabulut.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dank u, voorzitter. Het personeel staat op één. Dat zei de staatssecretaris van Defensie bij haar aantreden. In de praktijk zagen we helaas allerlei wantoestanden en onveiligheid. En nu? Een geklapt cao-overleg. Het personeel staat dus niet op één. Daarom wil ik een debat met de staatssecretaris over dit nieuws.

Mevrouw Belhaj (D66):

Ik ben het ermee eens dat het personeel op één hoort te staan. Maar we hebben hier wel een klein probleem, namelijk dat de onderhandelingen lopen tussen de vakbond en de werkgever. We komen nu op een punt waarop ik eigenlijk vind dat er eerst een brief moet komen van de staatssecretaris, waarin zij aangeeft op welke onderdelen ze onderhandelt. We kunnen daar eventueel morgen tijdens het AO Materieel Defensie over praten. Dan pas kunnen we bekijken of er een debat gevoerd moet worden, want we moeten wel eerst iets weten.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter, dit is natuurlijk buitengewoon zuur. Het is echt van belang dat partijen zo snel mogelijk weer met elkaar aan tafel komen. Morgen hebben we een algemeen overleg met de staatssecretaris over materieel. Zonder personeel ook geen materieel, dus ik denk dat we het daar ook ter sprake kunnen brengen. Dus nu geen steun voor het debat. Wel graag een brief, want ik zie in de berichtgeving naar buiten dat er een aanzienlijk verschil is tussen datgene wat de vakbonden aangeven en datgene wat vanuit het ministerie van Defensie wordt gecommuniceerd.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Voorzitter. Ook namens de heer Kerstens van de Partij van de Arbeid, die helaas ziek is vandaag, natuurlijk steun voor een brief. Ik wil hier ook heel graag aangeven dat ik het bijzonder betreur dat deze cao-onderhandelingen nogmaals geklapt zijn. Van dat hele idee dat het personeel door de bewindslieden zo op één wordt gezet, zien we in de praktijk niets terug. Er moet echt heel snel over worden gepraat. Ik hoop ook oprecht dat morgen bij het AO Materieel beide bewindslieden daar even tijd voor kunnen vrijmaken.

De voorzitter:

Met andere woorden: geen steun?

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Ik steun natuurlijk het debat en ook de brief.

De heer Markuszower (PVV):

Materieel is materieel, maar de cao van het personeel is toch wel van heel groot belang en dat verdient dus een apart debat. Dus veel steun voor dit verzoek.

De heer Öztürk (DENK):

Dit kabinet steekt heel veel geld in het materieel. Morgen gaat het weer over materieel. Het gaat om personeel en ik denk dat het heel goed is dat we op korte termijn een debat hebben, hier plenair, over het personeel. Zij hebben ondersteuning nodig.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor het debat, voorafgegaan door een brief.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor het debat, voorafgegaan door een brief.

De voorzitter:

Even kijken ...

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ik heb genoeg steun voor een dertigledendebat, voorzitter. Ik heb ook gehoord dat er morgen een ander debat is. Mijn voorstel zou zijn dat de brief dan voor dat debat dat morgen gevoerd wordt, aan de Kamer wordt gestuurd.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Ik voeg dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Meneer Jasper van Dijk, zou u ook aan mevrouw Karabulut willen doorgeven dat dit debat, mocht het morgen uitgebreid aan de orde zijn geweest, van de lijst wordt afgevoerd?

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ja, vanzelf.

De voorzitter:

Vanzelf. Dat komt ook in de Handelingen te staan. Dank u wel.

De heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vannacht, net voor De Telegraaf uit was, een brief gekregen van de minister van Economische Zaken en Klimaat met compensatiemaatregelen voor Groningen. Daar zitten mensen al lang op te wachten. Lang is ontkend dat dat het geval was en nu zijn er voorstellen. Het zijn grote voorstellen met een enorme impact en ik zou daarover graag een debat willen voeren met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Groningers verdienen compensatie. De heer Nijboer zegt: goed dat de regeling er is. Ik vind haar nog wel te mager, dus ik denk dat het inderdaad goed is om hierover te debatteren.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Het CDA wil daar natuurlijk ook graag over in debat met de minister. De eerstvolgende keer is 22 mei. Daar zitten twee weken reces tussen. Ik denk dat dat de snelste mogelijkheid is voor een debat. Dat is een algemeen overleg, een commissiedebat specifiek over mijnbouw in Groningen. Mocht het daarin niet afdoende zijn behandeld, dan wil ik daarna mogelijk een verzoek van de heer Nijboer steunen. Maar dan kom ik ook aan uw verzoek tegemoet om wat zuinig te zijn met die dertigledendebatten allemaal.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun?

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Dat klopt, voorzitter.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

GroenLinks steunt het voorstel van de Partij van de Arbeid.

De heer Sienot (D66):

Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Mulder van het CDA. Wij hebben juist hierom intensievere AO's Mijnbouw omdat er vaak wat speelt. Nu speelt er weer wat en we hebben het er graag over bij het aanstaande AO Mijnbouw.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Goed dat de heer Nijboer dit hier agendeert. Het is belangrijk nieuws; goed nieuws, denk ik. Heel goed om het bij het AO te betrekken, zodat we het er snel over kunnen hebben.

De voorzitter:

Dus voorlopig ook geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Van harte mee eens dat hierover gesproken wordt, maar ik denk dat de route die mevrouw Mulder heeft toegelicht de meest efficiënte is.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Nijboer?

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ik doe het net even andersom dan de suggestie van mevrouw Mulder was. Ik zet het op de lijst van dertigledendebatten en ik verwacht dan steun van de coalitie om er een meerderheidsdebat van te maken als er onvoldoende over gediscussieerd is bij het algemeen overleg. Als het wel afdoende besproken is, zal ik het ook weer van de lijst af halen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voeg ik dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Bisschop namens de SGP. Ik zie dat mevrouw Buitenweg al klaarstaat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Ik zal mevrouw Buitenweg een beetje de wind uit de zeilen nemen. Ik kan mij voorstellen dat zij enigszins ontregeld is, want het standpunt van de SGP is dat je allerlei discussiepunten zo goed mogelijk koppelt aan afgesproken overleggen of debatten. Dat heb ik vanmorgen desgevraagd ook onomwonden verklaard, maar ik vervang nu collega Van der Staaij. Onze vuistregel is dat je in principe één debat of één overleg per zittingsjaar aanvraagt. En dit is nu al mijn tweede.

De voorzitter:

Dit is uw tweede. Ja, ik houd het bij.

De heer Bisschop (SGP):

Ik kan mij voorstellen dat mensen daardoor in de war raken. Dan denken ze: waar blijft de beginselvastheid van de SGP?

De voorzitter:

Ja. Vertel.

De heer Bisschop (SGP):

Maar ik heb het voldoende toegelicht, hoop ik. Voorzitter. De zaak waarover het gaat, is van dien aard dat wij gezegd hebben: hier moet over gesproken worden. We weten dat het niet helemaal onder de radar zit en niet helemaal verdwenen is, maar het gaat over het bericht over beelden van seksueel misbruik van kinderen die voor een substantieel deel gehost worden vanuit Nederland. Dat is voor ons aanleiding om een brief te vragen, gevolgd door een debat waarin dan ook gesproken kan worden over de voortgang van maatregelen die de minister al heeft aangekondigd. Dat is dus het verzoek, waarvoor ik steun vraag van de collega's.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Het is op zich heel verleidelijk om nu dan ook het quotum van de heer Van der Staaij qua aanvragen in één keer te hebben gevuld voor het komende jaar.

De heer Bisschop (SGP):

Het is wel ook op voorwaarde dat collega's zich daar ook een beetje naar richten.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik heb dat gedaan, want ik had dit debat aangevraagd en ik heb het teruggetrokken, omdat ik weet dat dit uitgebreid in een algemeen overleg wordt besproken. Ik wil wel heel graag een brief van de minister waarin ook wordt ingegaan op de effectiviteit van alle maatregelen en de vraag hoe zich dit verhoudt tot het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten, vanwaaruit mensen wegtrekken om die beelden te hosten in Nederland. Ik wil dus heel graag een brief en ik wil die dan graag betrekken bij een algemeen overleg dat wordt ingepland.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik vind het zo'n belangrijk onderwerp dat ik de heer Van der Staaij in de figuur van de heer Bisschop graag wil ondersteunen, dus steun voor het debat. Maar we weten natuurlijk dat het nog enige tijd duurt. De maatregelen waarom we gevraagd hebben, komen net voor de zomer. Dan kunnen we, denk ik, meteen daarna het debat voeren.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Ook steun, voorzitter, maar dan wel met het verzoek aan het kabinet om in de brief ook expliciet wettelijke maatregelen op te nemen ten aanzien van die hosters.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Het blijft vreselijk als je dit soort berichten leest. Het lijkt mij inderdaad heel erg goed om na de zomer over dit onderwerp te praten, ook in aansluiting op ...

De voorzitter:

Na de zomer?

Mevrouw Bergkamp (D66):

Na het zomerreces, om correct te zijn, omdat er dan ook een voortgangsbrief ligt. Dan hebben we ook een stuk waar we het concreet over kunnen hebben.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Bij dit soort belangrijke onderwerpen kan de heer Bisschop wat mij betreft nooit vaak genoeg naar het spreekgestoelte komen. Van harte steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ook steun van de ChristenUnie.

De heer Van Nispen (SP):

Vanzelfsprekend steun voor de brief, maar wij hebben liever een commissiedebat over dit onderwerp, zoals we dat ook periodiek hebben.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun van de PvdA.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Dan heeft u een meerderheid, meneer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Fijn. Dank u wel. Dan verwachten we graag ...

De voorzitter:

U kunt tevreden terugkoppelen aan de heer Van der Staaij dat het u gelukt is.

De heer Bisschop (SGP):

Ja, dan kan hij zien dat ondanks zijn verplichtingen elders, het bedrijf hier toch ook voortgang vindt. Dank u zeer.

De voorzitter:

Zo is dat. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Van Eijs namens D66.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. We kenden het al uit de G4, uit de grote steden: te hoge huren voor particuliere huurwoningen. Maar ook in randgemeentes en in andere steden zijn er nu steeds minder betaalbare middenhuurwoningen te vinden. Het is dus de hoogste tijd voor de noodknop die D66 onder andere heeft voorgesteld. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter, namens mijn fractie veel steun voor dit verzoek.

De heer Koerhuis (VVD):

Ook veel steun namens mijn fractie.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dan steun ik het ook. Zeker.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Mijn amendementen om er wat aan te doen zijn net weggestemd door de coalitie twee weken terug, maar steun. Ik ga opnieuw proberen om daar een meerderheid voor te krijgen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Steun.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun, voorzitter.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Van Eijs. Ik zie dat er drie debatten op de lijst staan die een beetje over hetzelfde onderwerp gaan. Misschien kan er onderling even gekeken worden of er iets kan worden samengevoegd. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Rudmer Heerema namens de VVD.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. We hebben kunnen lezen dat de Raad van State heeft bepaald dat er een islamitische school in het Westland bekostigd moet worden. De gemeenteraad is daartegen. Een groot deel van de bevolking is daartegen. Het ministerie is daartegen. De Raad van State heeft een vergelijking gemaakt op basis van de stad Maastricht. Dat is een gekke vergelijking. Daarover wil ik een debat hebben met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ik zou graag een brief van de minister hierover ontvangen en dan bekijken of er reden is voor een debat. Dus op dit moment geen steun daarvoor.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Het lijkt me alleen een goed idee als we dit debat verbreden naar een debat over artikel 23, over de vrijheid van onderwijs, want daar heeft dit ook mee te maken. Dan weten we ook meteen hoe de VVD in die discussie staat.

De voorzitter:

Dus ... Ik weet het nog steeds niet.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Mijn voorstel is om een debat te houden over de vrijheid van onderwijs, waarin we dan dit voorbeeld kunnen meenemen.

De voorzitter:

Ja, maar dat is een ander verzoek. Het verzoek is gewoon een debat over deze kwestie.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dat steun ik niet.

De voorzitter:

Nee? Oké. U steunt het niet.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Als we hier over elke onwelgevallige uitspraak van de Raad van State een debat moeten voeren, zijn we wel even bezig. Nederland is een rechtsstaat. De Raad van State heeft gesproken. Wat ons betreft is er geen behoefte aan een debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik volg de lijn van collega Van Meenen: eerst een brief en daarna bekijken of een debat nog gewenst en noodzakelijk is.

De heer Van Nispen (SP):

Die lijn volg ik ook.

De heer Rog (CDA):

Die lijn volg ik ook. Ik zou het op prijs stellen als de minister daarbij ingaat op de wet over het stichten van scholen die behandeld gaat worden, en op de vraag of er in de termijnen gekeken kan worden naar een zorgvuldige weging ter plaatse of die school er wel of niet moet komen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. De Raad van State heeft gezegd dat de minister zijn besluit onvoldoende heeft onderbouwd. Wat hij dus moet doen, is zijn besluit beter onderbouwen. Ik wil graag in een brief horen hoe hij dat gaat doen. Tot die tijd steun ik dit debat niet.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik sluit me eens een keer aan bij de heer Bruins van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Nee, meneer Heerema.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Nee.

De voorzitter:

Oké. Dank u wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Westerveld namens GroenLinks.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Vandaag werd het rapport over de volumegroei in de jeugdzorg openbaar, met veel tabellen. We konden dus meteen al zien dat dit rapport het beeld bevestigt dat er een crisis is in de jeugdzorg en dat veel gemeenten kampen met enorme financiële tekorten. Wij willen hier graag zo snel mogelijk over praten met de minister van VWS, zodat we de uitkomsten kunnen meenemen in de Voorjaarsnota, en dus ook graag zo snel mogelijk een beleidsreactie van het ministerie.

De heer Hijink (SP):

Steun voor het verzoek, en dan ook nadrukkelijk het verzoek aan de minister om in die brief duidelijk te maken of hij nu daadwerkelijk extra geld beschikbaar gaat stellen voor de enorme tekorten die er nu zijn in de jeugdzorg.

De heer Raemakers (D66):

Het is heel opvallend dat uit dit rapport blijkt dat er een volumegroei van 12% is in de jeugdzorg. Maar ik zou dit verzoek niet willen steunen, omdat er al een debat komt naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Agema. Daar is ook het verzoek overheen gegaan om dat snel na het meireces in te plannen. Ik zou dit punt dus willen betrekken bij het debat dat is aangevraagd door mevrouw Agema. Geen steun hiervoor.

Mevrouw Tielen (VVD):

Volgens mij heeft de minister vorige week in een AO al beloofd dat hij zo snel mogelijk met een kabinetsbrief komt. Daar hoeven we dus niet apart om te vragen. Er staat een debat op de rol. Er staat een AO over jeugdhulp in juni op de rol. Dus geen steun voor dit debat. We hebben genoeg mogelijkheden om dit te bespreken.

De heer Kops (PVV):

Wel steun.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun voor de brief, en die dan betrekken bij een reeds gepland debat.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Bij dat laatste sluit ik me aan.

De voorzitter:

Mevrouw Westerveld.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dan hoop ik dat er zo snel mogelijk een brief komt, zodat we dit onderwerp kunnen betrekken bij het debat dat mevrouw Agema heeft aangevraagd.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.