11 Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

 • -de motie-Wilders over terugdraaien van de btw-verhoging, verlagen van de huren en bevriezen van de zorgpremie voor 2019 (35000, nr. 7);

 • -de motie-Dijkhoff c.s. over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart brengen (35000, nr. 8);

 • -de motie-Klaver c.s. over alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat (35000, nr. 9);

 • -de motie-Klaver c.s. over ongedaan maken van de verlaging van de vermindering energiebelasting (35000, nr. 10);

 • -de motie-Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar (35000, nr. 11);

 • -de motie-Klaver/Dijkhoff over inventariseren van de aard en omvang van transacties na misdrijven van financiële instellingen (35000, nr. 12);

 • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over een gezamenlijke aanpak van regionale partijen inzake de bouwopgave (35000, nr. 13);

 • -de motie-Van Haersma Buma c.s. over een duidelijke plaats voor infrastructuur en kennis van de SW-sector (35000, nr. 14);

 • -de motie-Van Haersma Buma/Pechtold over halfjaarlijks rapporteren van de stand van zaken van het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030 (35000, nr. 15);

 • -de motie-Marijnissen c.s. over een plan van aanpak voor een nieuwe sociale werkvoorziening (35000, nr. 16);

 • -de motie-Pechtold c.s. over compenseren van tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 van de NPO (35000, nr. 17);

 • -de motie-Pechtold c.s. over uitbrengen van belangrijke documenten in begrijpelijke taal (35000, nr. 18);

 • -de motie-Asscher c.s. over voorstellen voor het gelijktrekken van de lonen in het basisonderwijs met de lonen in het voortgezet onderwijs (35000, nr. 19);

 • -de motie-Asscher c.s. over investeringen in betaalbare huurhuizen en krimpgebieden op peil houden (35000, nr. 20);

 • -de motie-Asscher c.s. over heroverwegen van de bezuiniging op de huurtoeslag (35000, nr. 21);

 • -de motie-Asscher over schrappen van de bezuiniging van 250 miljoen op arbeidsongeschikten (35000, nr. 22);

 • -de motie-Asscher c.s. over afzien van de korting op leerbanen (35000, nr. 23);

 • -de motie-Segers c.s. over een uitwerking van de right-to-challengeregeling naar de Kamer sturen (35000, nr. 24);

 • -de motie-Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen (35000, nr. 25);

 • -de motie-Thieme/Klaver over verhogen van de btw op vlees en zuivel en verlagen op groente en fruit (35000, nr. 27);

 • -de motie-Thieme c.s. over het volledige budget voor de warme sanering besteden aan daadwerkelijk saneren van de varkenshouderij (35000, nr. 28);

 • -de motie-Krol c.s. over extra middelen vrijmaken voor de Belastingdienst (35000, nr. 29);

 • -de motie-Krol over integraal handhaven van het eigendomsrecht van (35000, nr. 31);

 • -de motie-Krol c.s. over een inhaalslag voor de koopkracht van gepensioneerden (35000, nr. 32);

 • -de motie-Krol c.s. over oormerken van decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten in een duidelijk raamwerk (35000, nr. 33);

 • -de motie-Krol over breder interpreteren van de bestaande mogelijkheden voor het uitreiken van een eremedaille (35000, nr. 34);

 • -de motie-Krol over integraal omzetten van de tegenbegroting 2019 van 50PLUS in beleid (35000, nr. 35);

 • -de motie-Van der Staaij/Van Haersma Buma over vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering (35000, nr. 36);

 • -de motie-Kuzu over zich uitspreken voor de inclusieve multiculturele samenleving (35000, nr. 38);

 • -de motie-Baudet/Hiddema over een integrale herziening van het immigratiebeleid naar Australisch voorbeeld (35000, nr. 39);

 • -de motie-Baudet/Hiddema over afschaffing van de erf- en schenkbelasting in plaats van de dividendbelasting (35000, nr. 40);

 • -de motie-Baudet/Hiddema over staken van de plannen voor energietransitie en afbouw van gasverbruik (35000, nr. 41);

 • -de motie-Baudet/Hiddema over mkb'ers en zzp'ers niet op laten draaien voor de kosten van de afschaffing van de dividendbelasting (35000, nr. 42);

 • -de motie-Baudet over helderheid van de minister-president over zijn persoonlijke carrièreambities (35000, nr. 43).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Wilders (35000, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkhoff c.s. (35000, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Bij de eerste motie, de motie van de heer Wilders, ging het meteen al mis. Daar wilden wij voor hebben gestemd.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (35000, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (35000, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (35000, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver/Dijkhoff (35000, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (35000, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma c.s. (35000, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Pechtold (35000, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (35000, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (35000, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (35000, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (35000, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (35000, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (35000, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher (35000, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (35000, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (35000, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (35000, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme/Klaver (35000, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (35000, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (35000, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (35000, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (35000, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (35000, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (35000, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Krol.

De heer Krol (50PLUS):

Dank u, mevrouw de voorzitter. Een heel andere stemming dan de vorige keer. Daarom zou ik graag een brief van de regering ontvangen om te horen hoe zij dit gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Krol (35000, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Van Haersma Buma (35000, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35000, nr. 38).

Vóór stemmen de leden: Ouwehand, Özdil, Öztürk, Özütok, Paternotte, Pechtold, Ploumen, Van Raak, Van Raan, Raemakers, Renkema, Van Rooijen, Sazias, Sienot, Sjoerdsma, Smeulders, Sneller, Snels, Thieme, Verhoeven, Wassenberg, Westerveld, Van Weyenberg, Alkaya, Arib, Asscher, Azarkan, Beckerman, Belhaj, Bergkamp, Den Boer, Bouali, Van Brenk, Bromet, Buitenweg, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Diks, Van Eijs, Ellemeet, Futselaar, Van Gerven, De Groot, Groothuizen, Hijink, Van den Hul, Jetten, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Van Kooten-Arissen, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Marijnissen, Van Meenen, Moorlag, Nijboer, Van Nispen en Van Ojik.

Tegen stemmen de leden: Van Oosten, Peters, Rog, Ronnes, De Roon, Arno Rutte, Segers, Slootweg, Van der Staaij, Stoffer, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Voordewind, Aukje de Vries, Van Weerdenburg, Weverling, Wiersma, Wilders, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Van Aalst, Aartsen, Agema, Amhaouch, Azmani, Baudet, Becker, Beertema, Van den Berg, Bisschop, Van den Bosch, Martin Bosma, Bosman, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Tony van Dijck, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dik-Faber, El Yassini, Fritsma, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hermans, Hiddema, De Jong, Koerhuis, Koopmans, Kops, Kuik, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Linde, Lodders, Madlener, Maeijer, Markuszower, Von Martels, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Edgar Mulder en Nijkerken-de Haan.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 68 tegen 79 stemmen is verworpen.

De heer Kuzu (DENK):

Nu de motie is verworpen, wil ik nog zeggen dat er nog heel veel werk aan de winkel is in dit land.

In stemming komt de motie-Baudet/Hiddema (35000, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet/Hiddema (35000, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet/Hiddema (35000, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet/Hiddema (35000, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (35000, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven