Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 23, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeentefonds en Provinciefonds op 16 oktober 2018 - 2018Z18689

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 41ste voortgangsrapportage HSL-Zuid - 22026-506

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over fiches inzake de btw - 22112-2721

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke Afspraken Zvw-pgb 2019-2022 - 25657-300

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken hoogrisicohonden - 28286-1003

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018, over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant - 28844-160

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan ambulancezorg - 29247-263

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Validatieonderzoek naar de bezoldigingsregeling woningcorporaties - 29453-487

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Fitness Check voor de Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit - 30175-323

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op advies beweegrichtlijnen - 30234-202

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Agenda risico- en crisisbeheersing 2018-2021 - 30821-50

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader vrachtwagenheffing - 31305-269

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang positieflijst huis- en hobbydieren - 31389-154

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-155

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhavingsstrategie mest en inzet derogatie 2020-2021 - 33037-326

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 - 33037-327

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpregeling tot verlenging van een vijftal subsidieregelingen - 35000-VII-71

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het Meerjarenplan ILT 2019-2023 - 35000-XII-62

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 07 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg - 35000-XVI-91

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma over vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering (Kamerstuk 35000-36) - 35026-30

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (implementatiewetsvoorstel ATAD1) - 35030-16

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 09 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Berlijn, voorzien voor 29 en 30 november 2018 - 2018Z19965

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 02 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor een ambtelijke briefing over het Roemeens EU-voorzitterschap - 2018Z20031

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake Commissiemededeling COM (2018) 641 inzake uitbreiding bevoegdheid EOM - 2018Z20214

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Mogelijkheid voor een technische briefing vernieuwing C2000 - 2018Z20220

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname projectleider City Deal "Zicht op Ondermijning" aan rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling - 2018Z20667

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming voor een technische briefing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het fosfaatdossier en voor een werkbezoek dat de commissie in januari 2019 zal afleggen aan RVO, eveneens over het fosfaatdossier - 2018Z20771

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst aan rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling - 2018Z20772

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 12 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van het lid Van Haga: "Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme" - 35069

Tweede Kamerlid, W.R. van Haga (VVD) - 07 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

- Initiatiefnota van het lid Van Haga: "Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme" (35069).