Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 72, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • -woensdag 16 mei van 14.30 uur tot 18.30 uur van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018-2022 (33694, nr. 12);

  • -maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (34919).

Ik stel voor dinsdag aanstaande ook te stemmen over het voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van de Regeling vertrouwelijke stukken (34917, nr. 2).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 31839-609; 34348-74; 34298-9; 33529-395; 33529-364; 31936-343; 31239-266; 34775-VIII-97; 32813-151; 24170-166.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer het VAO Terrorismebestrijding, met als eerste spreker de heer De Graaf namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef als eerste het woord aan mevrouw Arissen namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter. Op 85% van de Nederlandse maneges lijden paarden een miserabel bestaan. Zo lijden ze onder sociale isolatie, onvoldoende bewegingsvrijheid en onvoldoende hygiëne, vertonen ze gestoord gedrag en krijgen ze slecht voer. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Dier en Recht, die vele maneges in Nederland heeft onderzocht. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van zelfregulering. Nu blijkt dat dat niet werkt en ook de Kamer geeft de sector kans op kans op kans. We zijn er nu klaar mee, we willen daarover een debat met de minister van LNV.

De heer Graus (PVV):

Dank aan mevrouw Arissen voor dit verzoek, want de dierenpolitie heeft al jaren geleden gezegd dat het erbarmelijk gesteld is met het paardenwelzijn in Nederland. Dus van harte steun.

De heer Von Martels (CDA):

Het allitereert wel mooi: misstanden bij maneges. Maar ik heb toch wel behoorlijke twijfels bij de onafhankelijkheid van het onderzoek.

De voorzitter:

Steunt u het verzoek?

De heer Von Martels (CDA):

Wat mij betreft eerst een brief en geen debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zou wel een brief willen van het kabinet, zoals ook door de CDA-fractie is aangekondigd en daarin ook duidelijkheid willen krijgen over wie toezicht houdt en waar mensen zich kunnen melden als ze misstanden zien. Op dit moment geen behoefte aan een debat.

De heer De Groot (D66):

Steun voor de ChristenUnie en eerdere inbrengers.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit is best een belangrijke aangelegenheid. Alleen vind ik wel dat je het op basis van gedegen onderzoek van onafhankelijke instanties moet doen. Daarom zou ik een brief willen, waarin dit hopelijk verwerkt kan worden. Dan zou ik het willen betrekken bij het eerste debat over dierenwelzijn.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Ook steun voor een brief, geen steun voor een debat. Dat kan later toegevoegd worden aan een algemeen overleg.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Steun voor een brief, voorzitter, nog niet voor een debat.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Steun voor een debat en ook voor een brief. Ik zou dan ook graag willen weten wat voor mogelijkheden de minister ziet voor verder onderzoek. Want ik begrijp dat daar brede steun voor is hier, dus laten we dat onderzoek dan ook laten uitvoeren.

De heer Özdil (GroenLinks):

Voorzitter. De signalen zijn duidelijk en helder. Steun voor een debat namens GroenLinks.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Ik zie dat ik een dertigledendebat heb. Dat zou ik graag willen toevoegen aan de lijst en ook een brief van de minister over dit rapport en de genoemde misstanden.

De voorzitter:

Dan zal dit debat toegevoegd worden aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

Mevrouw Ellemeet namens GroenLinks.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Hulpverleners en artsen luiden de noodklok als het gaat om de zorg voor kinderen met een ernstige handicap in asielzoekerscentra. Zij wonen daar onder omstandigheden die hun ziekte en hun gezondheid geen goed doen. Ook Defence for Children maakt zich hier ernstige zorgen over. Daarom vraag ik een debat aan met de staatssecretaris voor Asielzaken en met de minister van VWS, Hugo de Jonge, die coördinerend bewindspersoon is voor het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

De heer Raemakers (D66):

Ja, voorzitter, dit is heel ernstig. We willen graag dat er een brief komt met alle informatie en afhankelijk daarvan zullen we beoordelen of een debat nodig is. Maar nu nog geen steun voor een debat.

De heer Hijink (SP):

Graag een reactie van de minister, want het gaat om tientallen kinderen die nu niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. We hebben volgende maand een algemeen overleg over het gehandicaptenbeleid. Ik kan me voorstellen dat we dit dan gaan behandelen. Dan is het namelijk veel eerder aan de orde dan in een dertigledendebat of een volwaardig debat, want dat zal waarschijnlijk pas eind van het jaar worden. Dus ons voorstel is om dit volgende maand in de commissie af te handelen.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter, daar ben ik het mee eens. Ik vind het wel belangrijk dat die brief dan ruim op tijd voor dat algemeen overleg komt en dat de minister daarin ook beantwoordt waarom het COA op basis van alarmerende signalen van de pers wel twee casussen oplost, maar wellicht een heleboel andere niet. Ik wil ook graag weten hoe groot de omvang is van het aantal kinderen dat nu in dit soort situaties in de centra verblijft en wat daaraan gedaan wordt.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, voorzitter, het is een schrikbarend bericht, dus terecht dat hier aandacht voor gevraagd wordt. We steunen het voorstel van de heer Hijink.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Ja, voorzitter, wel steun voor een brief die dan eventueel bij een ander AO betrokken kan worden, maar geen steun voor een debat.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, zeker steun voor een brief, want het is echt schokkend nieuws. Ik kan me ook wel aansluiten bij de vragen die door mevrouw Dijksma zijn gesteld. Ik wil de brief afwachten en het lijkt me toch echt het snelst om dit bij het algemeen overleg te behandelen.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek van GroenLinks.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief, want ik denk dat deze brief dan zowel bij het debat over de zorg als bij het debat over asiel en het COA betrokken kan worden. Ik denk dat dat het handigst is. Het zijn echt totaal verschillende onderwerpen, maar bij beide hebben ze een belangrijke plek. Dus ik wil die brief in ieder geval meenemen bij het AO over asiel.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, die route lijkt mij heel goed.

De voorzitter:

Mevrouw Ellemeet, u heeft geen 30 leden.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Dan zou ik willen vragen of zowel de staatssecretaris voor Asielzaken als de minister van VWS betrokken kunnen worden bij de beantwoording van de vragen in de brief, die wij dan graag zo spoedig mogelijk ontvangen.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De aangepaste milieueffectrapportage voor Lelystad is nog maar net verschenen en de inkt is nog amper droog, maar nu al zijn er weer twijfels over de juistheid van de gegevens. Het was ook de twijfel over de juistheid van gegevens die de vorige keer aanleiding was tot een actualisatie. Dus het onderzoek naar het risico op vogelaanvaringen bevat een aantal hiaten en onjuistheden, althans volgens deskundigen; dus niet volgens de Partij voor de Dieren, maar volgens deskundigen. Graag een debat met en een brief van de minister van IenW hierover.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Er volgen nog een heel groot en lang AO van vier uur en een plenair debat, dus dit kan er nog wel bij gevoegd worden. Dus geen steun voor dit verzoek, maar bij het reeds geplande debat en AO voegen.

De heer Paternotte (D66):

Het lijkt me heel goed als er een toelichting in een brief komt op de vragen die deskundigen hebben opgeworpen. Die kan dan heel goed betrokken worden bij het debat dat we inderdaad gaan krijgen. Dus steun voor de brief, niet voor het debat.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Wij zouden ook graag opheldering van de minister zien. Ook is er nog een vervolgonderzoek over vogelaanvaringen toegezegd aan de Kamer. Dat ligt er nog niet, dus dat zouden we graag zo snel mogelijk krijgen. Ik zou het voorstel willen doen om dit hele onderwerp te betrekken bij het AO Verkeersveiligheid, waarover we vanochtend in de procedurevergadering van de commissie net een besluit hebben genomen. Dat AO kan dan ingepland worden vóór het plenaire debat.

De voorzitter:

Over AO's ga ik niet, dat weet u. De heer Stoffer! U bent net beëdigd!

De heer Stoffer (SGP):

Ja, voorzitter, dank u wel. Als er vragen zijn rond een bepaald onderwerp is dat altijd goed, zeker bij dit onderwerp. Wat ons betreft is in eerste instantie informatie per brief voldoende. Als daaruit blijkt dat er aanleiding is voor meer, dan steunen we dat. Maar in eerste instantie steun voor een brief.

De voorzitter:

Dank u wel!

(Geroffel op de bankjes)

De heer Van Raan (PvdD):

Mooi gesproken.

De voorzitter:

Ja, dat was een maideninterruptie of een maidenregeling.

De heer Van Raan (PvdD):

Maidensteun.

De voorzitter:

Ja, maidensteun. De heer Amhouch.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter, steun voor een schriftelijk antwoord van de minister. We krijgen het Lelystaddebat over twee, drie weken, volgens mij.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor de brief en dan behandelen in een algemeen overleg.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor een brief en die betrekken bij het debat.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van Dijk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor het voorstel van de heer Van Dijk.

De heer Laçin (SP):

Ik steun het voorstel van mevrouw Kröger om het te betrekken bij het AO Vliegverkeersveiligheid en dat te plannen voor het plenaire debat.

De voorzitter:

Meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Een brief en mooie maidensteun. Ik ben er blij mee. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Özütok namens GroenLinks.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Vandaag verscheen een onderzoek van de Nationale ombudsman waaruit blijkt dat veel burgerinitiatieven helaas stranden. GroenLinks vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, juist omdat wij initiatieven vanuit de samenleving, stappen van burgers om de leefomgeving te verbeteren, zo veel mogelijk moeten stimuleren en faciliteren. Ik wil naar aanleiding van dit onderzoek een debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en wel na ontvangst van de kabinetsreactie op het rapport van de Ombudsman.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter. Het lijkt me niet de bedoeling dat gemeenten hun burgers dwarszitten. Goed dat de Ombudsman een rapport schrijft, maar liever eerst een brief en op basis daarvan bekijken of een debat nodig is. Dus geen steun op voorhand.

De heer Koopmans (VVD):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van der Molen.

Mevrouw Den Boer (D66):

Dank u wel, voorzitter. Belangrijk om het rapport van de Ombudsman over burgerinitiatieven te hebben. Het is belangrijk voor democratische vernieuwing. Ik wil vooral pleiten voor de brief. Daarna kunnen we zien of er ruimte is voor een debat.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Van harte steun namens de Partij voor de Dieren.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, een kabinetsreactie op dat rapport is uitstekend. Die wachten we even af en dan bepalen we of we daarover een apart debat voeren of niet.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ook de ChristenUnie is fan van burgerinitiatieven. Het is een heel belangrijk onderwerp. Daarom graag een kabinetsreactie. Daarna bekijken we hoe we dat agenderen.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter, het is toch zonde dat we met betrekking tot het grootste initiatief dat burgers kunnen hebben, het referendum, juist praten over afschaffing. Niettemin steun van de SP voor de brief en ook voor het debat. Maar als het mogelijk is om het eerder via een commissievergadering te doen, dan hopen we dat we eruit komen, kennende de lange lijst van geplande debatten.

De heer Martin Bosma (PVV):

Ik moest ook even lachen toen ik hoorde dat GroenLinks burgerinitiatieven ondersteunt, want GroenLinks heeft nu net het bindend referendum gesloopt. Verder geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Burgerinitiatieven vinden we heel belangrijk, dus steun voor dit verzoek.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Belangrijk onderwerp. Ik zou mij willen aansluiten bij de woorden van mevrouw Leijten. De lijst wordt zo lang. Dit wordt wellicht een dertigledendebat. Maar wellicht kunnen we het eerder ergens anders bij betrekken. In ieder geval een brief. Steun voor het verzoek, maar ook aandacht voor de lijst.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Heb ik steun van 30 leden?

De voorzitter:

Ja, u heeft wel de steun van 30 leden.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Dat wel? Ik heb zelf ook al gezegd dat ik graag de kabinetsreactie op dit onderzoek wil hebben. Ik vind het belangrijk dat hierover wordt gesproken, dus ik zou graag het dertigledendebat wel op de lijst willen zetten. In de planning ervan moeten we rekening houden met de kabinetsreactie.

De voorzitter:

Als dit onderwerp bij een algemeen overleg wordt betrokken, neem ik aan dat het dertigledendebat wordt ingetrokken.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

In die volgordelijkheid: ja. Dank je wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Beertema.

De heer Beertema (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Met het jaar glijdt ons onderwijs verder af. Uit het laatste rapport van de onderwijsinspectie maken we op dat er jaarlijks 3.500 leerlingen uit de basisschool uitstromen als laaggeletterd. Zij kunnen geen eenvoudige tekstjes meer lezen en schrijven. 13.000 leerlingen kunnen niet meer rekenen. Tegelijkertijd schaft de minister de rekentoets, de Cito-toets, de diagnostische toets enzovoort af. Samen met het lerarentekort tekent zich een systeemcrisis af in het onderwijs. Daar zou ik graag een debat over willen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie is een standaardonderdeel van de debatcyclus hier. Dat gaan we gewoon voeren, voorafgegaan door een uitgebreid gesprek met de inspectie et cetera. Dus het is een beetje een merkwaardig verzoek omdat het debat er gewoon al standaard komt. Vandaar geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, wel steun. Dit is zorgelijk.

De heer Rog (CDA):

Nee, geen steun. We gaan met de inspectie in gesprek en daarna ongetwijfeld ook met de minister. Dat gaan we denk ik aanstaande donderdag al inplannen in de procedurevergadering.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Van Meenen.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Dit zijn buitengewoon zorgelijke ontwikkelingen. We moeten die trend zien te keren. Vandaar ook steun voor dit verzoek.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Terecht legt collega Beertema de vinger op een gevoelig punt. Ik geef er echter de voorkeur aan om dat betrekken bij het gesprek, het debat, het overleg over de staat van het onderwijs als zodanig.

De voorzitter:

De heer Rutger Heerema, VVD. Pardon, Rudmer! Sorry, ik zei Rutger.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Het komt nog wel een keer goed.

De voorzitter:

Ja.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van de heren Van Meenen en Rog.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ja, we moeten hier zeker over praten, maar dat gaat ook gebeuren. Daarom geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Bij dat laatste sluiten wij ons graag aan. Geen steun voor dit verzoek. Het is natuurlijk wel heel nodig om dit thema te bespreken.

De voorzitter:

Meneer Kwint, waar is uw jasje?

De heer Kwint (SP):

Dat vraag ik mij al jaren af, voorzitter. Ik heb een heel langzame wasmachine en een slechte stomerij.

De heer Beertema (PVV):

Maar een stropdas zou toch kunnen?

De heer Kwint (SP):

Nu wilde ik net mijn steun gaan uitspreken! Dit is een ontzettend belangrijk debat. Dit rapport zelf rechtvaardigt een individueel debat daarover. Ik wil de heer Beertema wel meegeven: we gaan geen meerderheid halen, maar laten we er geen dertigledendebat van maken, want dat zou echt geen recht doen aan het onderwerp. We gaan morgen in de procedurevergadering deze strijd opnieuw voeren. Maar steun voor het debat.

De voorzitter:

Oké. Met jasje, ja. Meneer Beertema, u heeft geen meerderheidsdebat voor elkaar gekregen in dit geval.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij de woorden van de collega van de SP, die stropdasloze meneer. Hij heeft groot gelijk dat een dertigledendebat hier geen recht aan doet. Het is dus alles of niets: dan maar geen debat. Het heeft wel één voordeel opgeleverd: ik krijg nu een fles champagne van mijn collega Barry Madlener, want hij kon zich níét voorstellen dat een rapport dat zo veel onrust zou teweegbrengen, niet gesteund zou worden. U ziet het: ik zal de fles champagne drinken op de gezondheid van het onderwijs.

De voorzitter:

De heer Van Meenen wil hier ook iets over zeggen.

De heer Van Meenen (D66):

Ja, dit is heel ongebruikelijk, maar de heer Beertema schetst hier echt een compleet verkeerd beeld. Dit debat is een standaardonderdeel van de cyclus van het parlementaire jaar. Dit debat komt er gewoon. De heer Beertema wekt nu de indruk dat we dat debat nu maar even niet gaan houden, maar dat is helemaal niet het geval. Allerlei partijen die deze zorgen met hem delen, weten en hebben hier ook aangegeven dat dat debat er dus gaat komen, maar niet omdat de heer Beertema dat verzoekt maar gewoon omdat we dat altijd al met elkaar doen.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter, mag ik nog even reageren?

De voorzitter:

Ja, maar niet uitlokken.

De heer Beertema (PVV):

Ik word hier wel aangesproken. Het kan heel kort. Ik stel vast dat D66 net als alle andere regeringspartijen geen enkel gevoel voor urgentie heeft.

De voorzitter:

Nee, dit is toch ... Dank u wel.

De heer Beertema (PVV):

Dit rapport veroorzaakt maatschappelijke onrust. Dat verdient een debat. D66 en de andere regeringspartijen kabbelen verder en hebben daar geen oog voor. Dat is erg jammer.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Beertema. Is er gevraagd om een reactie? Nee. Dan ga ik naar de heer Alkaya, namens de SP.

De heer Alkaya (SP):

Dank, voorzitter. Vanochtend werd bekend dat Franse miljonairs af willen van de beschermingsconstructie bij Ahold, desnoods via de rechter, puur omdat zij meer geld willen verdienen. Zo wordt het boodschappenlijstje van buitenlandse aandeelhouders met Nederlandse bedrijven steeds langer. Zij denken dat zij, omdat zij de portemonnee trekken, hier ook alles mogen bepalen. Niet als het aan mij ligt. Genoeg is genoeg. Graag zou ik het volgende verzoek doen, mede namens Tom van der Lee van GroenLinks. Graag zou ik van het kabinet een brief willen waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden die buitenlandse aandeelhouders hebben om af te dwingen dat beschermingsconstructies bij Nederlandse bedrijven, zoals bij Ahold, worden afgezwakt, en waarin ook de mening van het kabinet hierover wordt aangegeven. Die brief ontvangen wij graag morgen voor 16.00 uur, want wij hebben morgen een debat staan over de bescherming van Nederlandse bedrijven. Dan kunnen we het ook hierover hebben.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Gijs van Dijk, namens de PvdA.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Uit grondig onderzoek van Noord-Holland Nieuws en EenVandaag over de staat van onderhoud van onze wegen en bruggen blijkt dat alleen al in Noord-Holland tientallen wegen en bruggen in zeer slechte staat, zelfs in gevaarlijke staat, zijn. Dat is dus een zeer zorgwekkend item, dat vanavond wordt uitgezonden. Ik wil daar graag een debat over met de minister.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Dit is een zorgelijk nieuwspunt. Ik ben heel benieuwd naar die uitzending vanavond. We hebben ook al vragen gesteld: wat is er precies aan de hand en hoe erg is het? Ik denk dat we eerst via een brief van de minister moeten weten wat er precies aan de hand is. Dat heeft dus mijn voorkeur. Dat kan dan worden betrokken bij een debat of bij het AO MIRT, maar op dit moment dus eerst even een brief.

De heer Sienot (D66):

Het lijkt mij heel goed om die lijn van de heer Dijkstra te volgen.

De heer Laçin (SP):

De lijn van de heer Dijkstra lijkt mij niet goed. Ik denk dat dit schokkend nieuws is. Dus zeker steun voor het debat en laten we dan ook samen eisen dat die brief met de beantwoording van de vragen vóór dat debat komt. Dus zeker steun voor dit debat.

De heer Van Aalst (PVV):

Ook de PVV ziet zeker de urgentie hiervan. Steun voor het debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Schokkend, dus steun voor dit debat.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun voor zowel een brief als een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Zeker steun voor de brief, want dit is een zorgelijk signaal, maar ik wil eerst precies weten wat er aan de hand is en op basis van de brief kunnen beoordelen of dit aan de orde komt in het algemeen overleg MIRT, dat ook al op korte termijn wordt gehouden, of in een plenair debat.

De heer Stoffer (SGP):

Tot gisteren heb ik negentien jaar gewerkt aan dit onderwerp. Ik denk dat het risico wel meevalt, maar het debat steunen wij zeker.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Gelukkig.

De heer Von Martels (CDA):

Ik zie de heer Van Dijk zelf ook als een bruggenbouwer, maar wij willen over dit onderwerp op dit moment niet een debat aangaan. Wel in een later stadium, tijdens het AO MIRT, maar wel graag een brief.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

U raadt het al, voorzitter: steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Meneer Gijs van Dijk ...

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Nee, er is inderdaad geen steun van een meerderheid voor het voeren van een debat, maar natuurlijk wel voor een brief. Ik laat dit nog even staan, maar ik beloof u wel dat ik dit zo snel mogelijk bij het eerstvolgende debat zal betrekken; ik denk dat dat voor alle Kamerleden geldt. Dan kijk ik ook wat ik doe met het dertigledendebat.

De voorzitter:

Oké, dan zetten we het op de lijst. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Brenk, 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, dank. De NOS bracht een alarmerend bericht van de Europese conferentie voor geowetenschappen in Wenen: opnieuw een groot signaal en alarmlichten over vervuiling door pijnstillers in de rivieren. Daar moet snel worden ingegrepen omdat er anders een toename van maar liefst twee derde van de medicijnvervuiling wordt verwacht. De veiligheid van drinkwater wereldwijd staat op het spel. Wij willen graag een brief en een debat met de minister.

De heer Sienot (D66):

Wereldwijd meer medicijnresten in de rivieren is natuurlijk een serieus probleem. Er stromen twee rivieren Nederland binnen. Het lijkt mij goed in een brief te lezen in hoeverre dit probleem daar speelt. Daarom geen steun voor een debat, maar wel voor eventueel een brief. Die zouden wij heel goed kunnen betrekken bij het AO Water op 27 juni.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Hetzelfde, voorzitter, om een lang verhaal kort te maken.

De heer Laçin (SP):

Steun voor het verzoek. Het is een belangrijk onderwerp. Wij hebben het vaak over het water en het drinkwater. Als wij dit bij het AO Water kunnen betrekken, moeten wij dat vooral doen, maar steun voor het verzoek.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Steun voor een brief waarin het kabinet een reflectie biedt op deze analyses en dan met name toegespitst op de consequenties voor Nederland. En dan bij voorkeur betrekken bij een AO dat binnen niet al te lange tijd gepland staat. Geen apart debat dus op dit moment.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook mijn fractie wil graag een brief van het kabinet. Ik kan me voorstellen dat hier niet alleen door de minister van Infrastructuur en Milieu naar wordt gekeken, maar ook door de minister voor Medische Zorg. Laten wij die brief dan betrekken bij het algemeen overleg Water.

De heer Von Martels (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Het CDA sluit zich aan bij de diagnose van D66 en de VVD.

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren vindt dit zeer zorgelijk nieuws. Daarom van harte steun voor het verzoek en ook voor een brief.

De heer Van Aalst (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Geen steun, graag betrekken bij het AO Water.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun van GroenLinks voor het verzoek om een brief en een debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor een brief, maar inderdaad betrekken bij het AO Water.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Is dit voldoende voor een dertigledendebat?

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Als het eerder kan bij het AO Water, dan trek ik dit in, maar anders graag op de lijst van dertigledendebatten.

De voorzitter:

Dan voegen wij dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Op mijn lijstje staat de heer Van der Lee. Maar u mag het ook daar doen, want het gaat om een vooraankondiging van een VSO?

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een vooraankondiging doen van het VSO Informele Energieraad 19 april.

De voorzitter:

Dan zullen wij daarmee rekening houden in de planning.

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma