Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 72, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 10 april 2018, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34257 en 34745 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Handhavingskoers 2018-2021 - 17050-541

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het bericht "30 asielzoekers in Nederland met een IS-paspoort" - 19637-2381

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op raadpleging over de oprichting van het innovatiefonds - 21501-08-728

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brede maatschappelijke consultaties toekomst EU - 21501-20-1320

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad van 23 april 2018 in Sofia, Bulgarije - 21501-31-482

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de aanbeveling van de Europese Ombudsman over transparantie van het wetgevingsproces van de Raad - 22112-2533

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 maart 2018 - 23530-118

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de achtergrond bij het feit dat de toelichtende nota bij het wijzigingsprotocol met Oekraïne ter vertrouwelijke kennisgeving naar de Kamer is verzonden - 25087-203

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over woningcorporaties uitzonderen van de voorgenomen renteaftrekbeperking (Kamerstuk 25087-202) - 25087-204

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een vraag van het lid Midddendorp, gesteld tijdens het algemeen overleg van 14 maart 2018 inzake Digitale Overheid, over het beschikbaar stellen van een app langs de gehele Nederlandse grens - 26643-532

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Functiemix realisatiecijfers op peildatum 1 oktober 2017 - 27923-299

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de verkoop van woningen van corporaties Mitros en Portaal in de wijk Kanaleneiland te Utrecht - 29453-474

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de tweede voortgangsrapportage regelluwe scholen - 29546-29

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken toezeggingen politie - 29628-773

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de mondelingen vragen van het lid Omtzigt over het bericht 'Belastingdienst bang voor kogels' (Telegraaf.nl, 9 maart 2018) - 31066-399

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten - 31288-621

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van ABDTOPConsult "Verkenning samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en Juridisch Loket" - 31753-152

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen - 32793-295

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-rapport "Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands" - 32793-296

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming - 34652-27

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inkomens- en vermogenspositie van ouderen - 34775-IX-24

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen - 34775-V-72

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarbericht 2017 Inspectie Justitie en Veiligheid - 34775-VI-96

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2017 - 34775-VIII-129

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 06 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten - 34813-8

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 09 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017 - 34899-(R2102)-2

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de stand van zaken Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel - 2018Z06521

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 09 april 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor, vertrouwen in, blauw op straat" - 34928

Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam (CDA) - 10 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Proces-verbaal van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 34270-32

voorzitter van de Kiesraad, J.G.C. Wiebenga - 10 april 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter stelt voor te stellen in handen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Initiatiefnota van het lid Van Dam over "Ruimte voor, vertrouwen in, blauw op straat" (34928).