Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 69, item 22

22 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

32012-40; 29247-224; 34351-19; 31490-207; 31490-208; 30175-240; 25422-139; 34196-27; 31490-220; 31490-194; 31532-179; 31532-178; 31532-176; 31532-174; 31532-173; 31532-172; 31532-170; 31532-169; 31532-165; 31532-162; 31532-161; 31532-156; 31532-155; 31532-148; 34532-97; 25295-31; 26485-215; 26991-482; 26991-481; 26991-478; 27625-377; 27858-371; 27858-370; 27858-367; 27858-365; 27858-362; 27858-360; 28973-168; 28973-165; 28286-838; 29683-206; 31490-209; 33625-241; 33625-227; 34087-10; 34477-3; 2016Z03485. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Mevrouw Agnes Mulder staat te trappelen om het woord te voeren. Ik geef nu het woord aan mevrouw Agnes Mulder van het CDA. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Ik denk dat het goed is dat wij in de Tweede Kamer weer spreken over Groningen. Als wij spreken over Groningen, gaat het natuurlijk over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid dat onlangs is verschenen. Dat willen wij graag goed in de Tweede Kamer behandelen. Het valt ons op dat wij nog geen officiële reactie van de minister per brief hebben gekregen over dit onderzoeksrapport. Er is wel een keurig persbericht verschenen. Dat is natuurlijk prachtig, maar wij willen dat de minister voor het debat een officiële brief naar de Kamer stuurt waarin staat wat hij gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. 

Een ander punt is dat wij nog een brief van de minister over seismiciteit zouden moeten ontvangen. De waakvlam die in Groningen is gehanteerd, leidt namelijk tot meer aardbevingen. Wij zouden nog een officiële brief hierover krijgen, maar die brief hebben wij nog niet ontvangen. Wij hebben donderdag al wel een debat hierover op de agenda staan. Ik maak mij daar zorgen over. Als deze stukken niet morgen naar de Tweede Kamer worden gestuurd, dan wordt het lastig om hier een goed debat over te voeren. Ik roep de minister op om met haast die stukken naar de Tweede Kamer te sturen, in de hoop dat het debat op donderdag kan doorgaan. Maar als de stukken niet op tijd worden gestuurd, wordt het wel lastig debatteren met deze minister. 

De voorzitter:

Eigenlijk gaat het hier om het opvragen van informatie. Ik wil het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Daar hoeven de Kamerleden geen mening over te hebben, want het mag. 

Mevrouw Agnes Mulder, u vraagt niet expliciet om uitstel. U zegt: als de informatie er niet is, dan wordt het lastig. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik zou eigenlijk morgen voor 12.00 uur van de minister willen horen dat deze stukken naar de Tweede Kamer komen, zodat wij op donderdag fatsoenlijk kunnen debatteren met elkaar. Ik doe dit verzoek mede namens de D66-fractie. 

De voorzitter:

Dank jullie wel. Ik dank ook u, mevrouw Agnes Mulder. Ik zie dat de heer Bosman iets wil zeggen, maar mevrouw Van Tongeren was eerst. Even voor de helderheid: er is hier niet om uitstel gevraagd. Wat wilt u zeggen, mevrouw Van Tongeren? 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik heb dit debat aangevraagd. Destijds hebben we in overeenstemming gezegd: we stellen het uit tot we het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid hebben. Ik vind dat we toch tempo moeten maken. Ik sluit mij dus aan bij het verzoek van mevrouw Agnes Mulder. Maar als er één brief niet is en als er op basis daarvan wordt gezegd dat we het debat niet kunnen houden, dan krijgen we dezelfde discussie morgen bij de regeling. 

De voorzitter:

Ik zou zeggen: dan komen jullie morgen terug. 

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter, … 

De voorzitter:

We gaan geen rondje houden, mijnheer Bosman, want er is niet om uitstel gevraagd. Er is gewoon om informatie gevraagd. 

De heer Bosman (VVD):

Ik heb toch nog een toegevoegde vraag. Er is onrust ontstaan ten aanzien van de schadeafhandeling in Groningen. Mijn verzoek aan de minister is of hij de informatie daarover wil meesturen, ook ten behoeve van het debat. Er is onrust ontstaan over de vraag hoe de schadeafhandeling precies in haar werk gaat en hoe de posities daar werken, ook ten aanzien van de Nationaal Coördinator Groningen. Zou dit punt bij het debat kunnen worden betrokken? Ik stel voor dat we hier morgen eventueel in de regeling op terugkomen en dan bekijken wat we gaan doen. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik ben het daarmee helemaal mee eens, voorzitter. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg. Zij komt uit het vakje van de PvdA. Dat weet de heer Omtzigt niet. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, dat was mijn linkse inslag. Nee hoor! 

Voorzitter. Als CDA zijn we doorgaans erg trots op familiebedrijven, maar we zijn minder blij met familiebedrijven die zich begeven op het terrein van de misdaad. De NOS kopte afgelopen week: xtc-handel maakt ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers. 

De voorzitter:

U wilt een debat daarover? 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ja, daar wil ik graag een debat over. 

De heer Van Oosten (VVD):

Ik steun het verzoek, maar ik wil ook graag een reactie van het kabinet hebben. Laten we die reactie wel meenemen bij het debat. 

De voorzitter:

U steunt dus het verzoek om een debat. 

De heer Van Nispen (SP):

Steun van de SP voor het voorstel van het CDA om hierover een debat te voeren, maar dan willen wij graag ook steun voor ons voorstel om de capaciteit van de politie uit te breiden en daar ook extra geld voor uit te trekken. De SP rekent daarbij ook op steun van het CDA daarvoor. 

De voorzitter:

Dat komt in het debat. 

Mevrouw Helder (PVV):

Ik kan kort zijn, voorzitter. Steun. 

De heer Krol (50PLUS):

Graag een reactie. Steun. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Steun. 

De heer Groothuizen (D66):

Het persbericht was gebaseerd op onderzoek van Politie en Wetenschap. Het lijkt mij verstandig dat de Kamer dat onderzoek eerst krijgt en vervolgens de kabinetsreactie daarop. Daarna kunnen wij bezien of een debat nodig is. 

De voorzitter:

Voorlopig geen steun dus. 

De heer Van der Staaij. 

De heer Van der Staaij (SGP):

De SGP steunt het verzoek ook. 

De voorzitter:

U hebt een meerderheid, mevrouw Van Toorenburg, voor het houden van een debat. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, staat u mij toe een heel korte opmerking te maken richting de SP. Men is daar volgens mij zo nijdig dat men niet eens heeft meegekregen dat wij zojuist voor een motie hebben gestemd om te bezien of er tekorten zijn en, zo ja, of die moeten worden aangevuld. Volgens mij is de SP vanwege die boosheid een beetje doof geworden. 

De voorzitter:

Het wordt een spannend debat, begrijp ik. Dank. 

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Roon namens de PVV. 

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Naar aanleiding van de schokkende uitslag van het Turkse referendum wil ik graag met de minister van Buitenlandse Zaken een debat voeren over de gevolgen van de referendumuitslag voor het Nederlands buitenlands beleid. Ik zou dat graag doen op basis van een brief van de regering. Het moet wat mij betreft een brede brief zijn. Ik wil in ieder geval op de volgende vragen een reactie. Welke gevolgen ziet de Nederlandse regering van dat referendum voor de EU-onderhandelingen over de Turkse toetreding? Wat wil de regering doen om het geld terug te halen dat door de Nederlandse belastingbetaler is opgebracht om rechtsstaat en democratie in Turkije te bevorderen? Hoe verhoudt Turkije zich binnen het NAVO-bondgenootschap ten opzichte van de doelstellingen van rechtsstaat en democratie? Kan Turkije nog wel worden gezien als een betrouwbare bondgenoot die ons niet in de problemen brengt? Hoe nu verder met de bilaterale diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Turkije? Gaat de regering een herroeping eisen van en excuses vragen voor de beledigingen en leugens door Erdogan c.s. aan het adres van Nederland en de Nederlandse bevolking? 

De voorzitter:

Ik moest even nadenken over de lijst vragen, want als wij de regeling gaan gebruiken om heel veel vragen te stellen, dan wordt dat een probleem. Ik verzoek de leden, als zij ook veel vragen hebben, om dat via de commissie te doen. 

De heer Ten Broeke (VVD):

De VVD-fractie steunt het verzoek om een debat over het Turkse referendum. Gegeven de lange lijst van vragen van de heer De Roon schroom ik een beetje om er nog iets aan toe te voegen, maar ik wijs toch op een element dat de afgelopen tijd in de Kamer vaker is besproken. Dat heeft te maken met hoe Nederlanders met een Turks paspoort hier in Nederland hebben gestemd en de omstandigheden hier in Nederland die hebben bijgedragen aan het Turkse referendum. Er zijn nogal wat brieven over beloofd. Eentje heeft te maken met de consulaire inspanningen. Een andere heeft te maken met een vraag die ik vorige week heb herhaald, namelijk over het toenemende aantal aangiften. Dat element zie ik toch ook graag meegenomen. Ik verzoek daarnaast om een algehele appreciatie van de Nederlandse regering van een aantal hoofdpunten, namelijk intern Nederland en het Europees kandidaat-lidmaatschap van Turkije. Ik geef er tevens de voorkeur aan te bezien of wij dit wellicht morgenavond, dus nog deze week, kunnen doen, met een verlenging van de spreektijden bij het debat over de Europese top. 

De voorzitter:

Jullie hebben jullie spreektijd al bijna opgebruikt als ik dit zo hoor. Eigenlijk doet u ook nog een nieuw verzoek, mijnheer Ten Broeke. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Ja, het is een opstapeling van een aantal verzoeken. 

De voorzitter:

Gekoppeld aan het debat van morgen over de eurotop. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Dat regardeert eigenlijk ook de minister van Sociale Zaken, de heer Asscher. Hij zou idealiter ook bij dat debat moeten zijn. 

De voorzitter:

Nog een verzoek. Ik probeer het bij te houden. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun voor het debat. De heer Ten Broeke was mij voor, maar ons voorstel zou zijn om dat debat in ieder geval nog voor het reces te houden, dus uiterlijk donderdag. Het fiscale debat van donderdagavond zou daarvoor eventueel kunnen worden uitgesteld, mede omdat wij sommige antwoorden van de staatssecretaris nog niet hebben. 

De voorzitter:

Dus u steunt een apart debat en niet het voorstel dat de heer Ten Broeke heeft gedaan om het morgen bij het debat te betrekken? 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Daar hebben we uiteraard ook geen bezwaar tegen, maar mocht dat een probleem zijn, dan willen we in ieder geval donderdag erover praten, want anders duurt het nog enkele weken. 

De voorzitter:

Dus u steunt hem, maar u hebt tegelijkertijd ook een alternatief voor het geval dat het niet goed gaat. Oké. 

Mevrouw Leijten (SP):

Om de regering nu te belonen voor het niet leveren van allerlei stukken om een debat uit te stellen, zover ben ik nog niet. Dat ging over het debat over de belastingafspraken van donderdagavond. Ik steun het verzoek om een debat te houden over het referendum in Turkije. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat dit betrokken wordt bij het debat over de Raad Buitenlandse Zaken. Daarover worden nog moties ingediend. Als er een brief gaat komen, zouden wij daarin ook graag een appreciatie willen zien van het ingenomen standpunt van de onderhandelaar met Turkije van het Europees Parlement. 

De voorzitter:

Het debat morgen is toch een algemeen overleg? Dat klopt, zie ik. Steunt u nu wel of niet het verzoek van de heer De Roon, mevrouw Leijten? 

Mevrouw Leijten (SP):

Ja, voorzitter, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat we het op die manier proberen te doen, omdat iedereen vindt dat na het reces te laat is. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het AO over de Raad Buitenlandse Zaken duurt maar twee uur, dus dan heb je daar een tijdprobleem. Wat ons betreft kan het gecombineerd worden met het debat over de Europese top morgenavond, maar dan wel met uitgebreidere spreektijden dan nu zijn voorzien en met een uitgebreide brief van het kabinet voorafgaand aan dat debat. Steun voor het debat dus. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor het debat. U hebt al diverse opties aangereikt gekregen, voorzitter. 

De voorzitter:

Nou! Wat is uw optie? 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik laat het aan uw wijsheid over om daartussen te kiezen. Ik heb zelf geen nieuwe optie. Ik kan met alle opties leven. Morgenavond lijkt mij het meest logisch. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

GroenLinks steunt het debat. We vinden het misschien een beetje apart om bij een eurotop over de brexit het Turkse referendum te betrekken, maar als de buitenlandwoordvoerders dat allemaal een goed plan vinden, dan gaan wij daar zeker niet voor liggen. 

De voorzitter:

Ze steunt het. Mevrouw Van den Hul. Ik ga nu gewoon iedereen langs. 

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ook vanuit de PvdA steun voor het voorstel van de heer Ten Broeke. 

De heer Knops (CDA):

Gezien het feit dat we reces hebben en dat we dan meestal niet over dit soort dingen vergaderen, maar dat het toch belangrijk is om dat op korte termijn te doen, steun ik het voorstel van de heer Ten Broeke om het te combineren, met uitbreiding van spreektijd. 

De heer Verhoeven (D66):

Ik zal het dan ook steunen. We moeten niet vergeten dat we morgen een debat hebben over de brexittop, die eigenlijk helemaal geen Europese top is. Dat betekent dat hetgeen waar wij over praten, niet behandeld kan worden in Europa, omdat de Britten dan niet aan tafel zitten. Ik begrijp echter dat de heer Ten Broeke vooral wil dat we met de Nederlandse regering kunnen spreken over de kwestie van het Turkse referendum. Dan lijkt het mij het meest praktisch om dat morgenavond te doen. Daarom steun ik ook het voorstel van de heer Ten Broeke. 

De heer Kuzu (DENK):

Wij willen het voorstel steunen. Dat er een debat volgt, is prima, maar het hoeft wat ons betreft niet per se betrokken te worden bij het debat morgenavond over de eurotop over de brexit. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het debat. Het lijkt inderdaad het meest praktisch om dat toe te voegen aan het debat van morgenavond. 

De heer Verhoeven (D66):

Maar dan met uitgebreide spreektijden! 

De voorzitter:

Ja, dat heb ik gehoord. Het kan wel. Mijnheer De Roon, er is een meerderheid voor het betrekken van deze kwestie bij het debat morgenavond. Er is ook gevraagd om extra spreektijd, dus daar zal ik ook rekening mee houden. 

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter, als ik daar nog even op mag reageren. Het brexitonderwerp heeft al de volle vier minuten nodig die er nu voor staan. Ik vind dat het onderwerp waar het mij nu om gaat, ook op zijn minst vier minuten spreektijd nodig heeft. Als u daaraan tegemoet kunt komen, zou dat een goede zaak zijn. 

De voorzitter:

Ik heb de signalen goed begrepen. Ik ga ernaar kijken en we gaan ruime spreektijden hanteren, want het is inderdaad belangrijk. Het debat wordt dus morgenavond gehouden. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Ten Broeke heeft nog een vraag. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Is minister Asscher daar dan bij? 

De voorzitter:

Ja, ja. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal daar ook bij uitgenodigd worden. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Heel graag, voorzitter. Dan kunnen alle elementen in één keer worden behandeld. Iedereen gaat over zijn eigen spreektijd en over de verdeling daarvan over de onderwerpen, dus dat zal moeten lukken. 

De voorzitter:

Dat is dan ook opgenomen in het stenogram van dit deel van de vergadering. 

Het woord is aan mevrouw Ouwehand. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De uitstoot van methaan, een heel agressief broeikasgas, blijkt in Nederland veel hoger dan waar de regering tot nu toe van uitging. We hebben er zojuist in het vragenuur het een en ander over gewisseld. Wat onduidelijk blijft, is waar het kabinet zich op baseert bij het formuleren van de klimaatopgave voor de verschillende Nederlandse sectoren. Het lijkt mij goed om daar een debat over te voeren, zodat er geen onduidelijkheid is over de vraag waar het beleid op gebaseerd zal worden. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik heb het debat tijdens het mondelinge vragenuur gevolgd. Ik vond de staatssecretaris best wel duidelijk. Alleen was zij er niet duidelijk over wanneer wij die brief zouden krijgen. Ik heb er wel behoefte aan om dat te weten. Ik wil graag die brief met informatie hebben. Ik wil ook graag van de staatssecretaris weten wanneer zij die brief gaat sturen. Dan kunnen wij het er verder over hebben. 

De voorzitter:

Dus geen steun op dit moment. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Tijdens het vragenuur is hier uitvoerig over gesproken. Ik denk dat de staatssecretaris heel heldere antwoorden heeft gegeven. Het is belangrijk om te weten waar het vandaan komt, dus waar de bronnen zijn. Nader onderzoek is nodig, maar geen steun voor een debat op dit moment. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik sluit mij aan bij het verzoek om een brief. Binnen korte tijd, voor het eind van het meireces, wil ik een beeld hebben van de bandbreedte. Allerlei aanvullend onderzoek kost tijd. Maar het is belangrijk om op korte termijn een beeld te hebben van de bandbreedte als wij spreken over de hoeveelheid die extra wordt uitgestoten. Dus eerst de brief, dan het extra onderzoek en daarna het debat. 

De voorzitter:

Eerst een brief en dan het debat. U steunt op dit moment het debat wel. Zeg ik het zo goed? 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik denk dat het goed is om die brief af te wachten en daarna kunnen wij ernaar kijken. Op dit moment nog niet, maar wij zullen daar te zijner tijd zeker een debat over voeren. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun voor de brief over de bandbreedte op zeer korte termijn en steun voor het debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil eerst de brief, dus meer duidelijkheid. Op enig moment willen wij dit punt agenderen, maar wij willen eerst de inhoud van de brief bekijken om te bezien of die in een plenair debat moet worden behandeld of in een algemeen overleg. 

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun namens de PVV-fractie. 

De voorzitter:

Dat is geen meerderheid, mevrouw Ouwehand. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De SP wil ook nog graag reageren. 

Mevrouw Beckerman (SP):

De SP-fractie steunt het verzoek van de Partij voor de Dieren. 

De voorzitter:

Desalniettemin … 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat is steun voor een dertigledendebat. 

De voorzitter:

U hebt de steun van precies 33 leden. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Het lijkt mij een goede stok achter de deur om dit debat op de lijst te zetten. Het is van groot belang dat de brief over de vraag hoe het kabinet deze gegevens weegt in de aanloop naar het formuleren van verder beleid op korte termijn naar de Kamer komt. Dan kunnen wij kijken of wij daar een debat over moeten voeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Leijten namens de SP. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Op 29 maart stond duidelijk in Trouw te lezen dat er een set aan regels is om belastingafspraken te maken met multinationals, de zogenaamde APA/ATR-notitie uit 2015. Naar aanleiding daarvan hebben wij om een debat verzocht en hebben wij vragen gesteld. Die vragen zouden na anderhalve week beantwoord worden, maar die zijn afgelopen vrijdag beantwoord. Ik denk dat het ministerie van Financiën vergeten is om alle mogelijke andere memo's en notities over dit soort belastingafspraken met multinationals mee te sturen. Daar is namelijk door verschillende fracties drie keer om verzocht. We hebben die niet gekregen, dus lijkt het mij heel logisch dat wij die morgen voor 12.00 uur, dus voor het debat, hebben. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Hebt u nog iets toe te voegen, mijnheer Omtzigt? 

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, want dit is een vraag die wij ook gesteld hebben. Het is een heel goede vraag van mevrouw Leijten. Het gaat specifiek om de notities die het beleid veranderen en de notities die de staatssecretaris bereikt hebben. Ik hoef niet alle andere notities te hebben. Die twee vragen zijn zeer duidelijk gesteld en de Kamer wacht eigenlijk al jaren op die informatie, dus die kan er vanavond nog zijn. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Verhoeven namens D66. 

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Ik heb een aanvullend verzoek over het gecombineerde debat dat we morgen houden over de brexit en het referendum in Turkije. De Britten zullen naar alle waarschijnlijkheid, als een tweederdemeerderheid in het Britse parlement zich woensdag daarvoor uitspreekt, op 8 juni verkiezingen houden. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de brexitonderhandelingen. Ik heb toestemming gekregen om nu in de plenaire zaal om een brief van de minister-president te vragen. Normaal gesproken doen we dat niet, maar nu wel. Ik vraag om een brief met in ieder geval antwoord op drie vragen. Welke gevolgen heeft de aankondiging van de Britse prime minister May dat er op 8 juni verkiezingen worden gehouden voor de brexitonderhandelingen? Kan er überhaupt onderhandeld worden, nu niet bekend is hoe de Britse regering eruit zal zien? Wat zal dat betekenen voor de toch al krappe tijdsplanning van twee jaar die staat voor de brexitonderhandelingen? Wij willen graag een brief van het kabinet voor het debat van morgen, zodat we die ook daarbij kunnen meenemen. Ik zal dan niet om extra spreektijd vragen. 

De voorzitter:

Hebben jullie een aanvullende vraag? Voor een brief hoeft geen meerderheid in de Kamer te zijn. Zo'n vraag moet ik nooit aan u stellen, mijnheer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Wij gaan wat minder over Britse verkiezingen. Maar als een collega deze informatie wil hebben, dan vind ik dat prima. Het is wel interessant dat de Nederlandse premier een soort minitop organiseert met zijn Ierse en Deense collega's. Een korte agenda of toelichting op wat daarvan de bedoeling is, zou ik graag in die brief opgenomen zien. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun. 

De heer Anne Mulder (VVD):

Steun. Misschien kan het kabinet ook aangeven of deze verkiezingen gunstig zijn voor Nederland of niet. 

Mevrouw Leijten (SP):

Volgens mij is er niet zo gek veel aan de hand. Tot de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk wordt er niet op zo hoog niveau onderhandeld over de brexit, maar zo'n brief is natuurlijk prima. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Tot slot geef ik het woord aan mevrouw Kröger namens GroenLinks. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Afgelopen week is er veel te doen geweest rond zorgen over de kwaliteit van het drinkwater door de lozingen van GenX door chemieconcern Chemours. Wij willen heel graag een reactie van de staatssecretaris op deze berichten. Wij willen die brief graag betrekken bij het reeds geplande plenaire debat dat door mijn collega Van Tongeren is aangevraagd over de situatie in Dordrecht. Dat debat is verzet, omdat er werd gewacht op de uitslagen van een RIVM-onderzoek. Wij hopen die heel snel tegemoet te kunnen zien, zodat dit debat met spoed kan worden gepland, want er is veel onrust over deze situatie. 

De voorzitter:

U wilt een reactie en u wilt dat de rapporten snel richting de Kamer komen. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ja, en dat het debat dan snel wordt gepland. 

De voorzitter:

Jullie zijn het er allemaal mee eens, toch? Dan stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De vergadering wordt van 15.52 uur tot 16.01 uur geschorst. 

Voorzitter: Van Veldhoven