Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 5, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag a.s. ook te stemmen over de aangehouden motie-Bergkamp/Kooiman (31839, nr. 531). 

Op verzoek van het lid Van Tongeren stel ik voor, enkele door haar ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen: 33678, nr. 25; 34348, nr. 76; 29665, nr. 227; 21501-08, nr. 632. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten namens de SP. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Een aantal Kamervragen van mij is nog niet beantwoord. Ik wacht al heel lang op die beantwoording. Ik begin met mijn vragen over de onderzoeken naar belangenverstrengelingen bij zorginstelling Alliade. Volgende week hebben we daar een algemeen overleg over. Ik zou het erg op prijs stellen als we aanstaande vrijdag de antwoorden krijgen, zodat we die goed kunnen verwerken. Die vragen zijn op 12 augustus 2016 ingediend, dus dat moet voor vrijdag wel geregeld kunnen zijn, zou ik denken. 

Ik heb ook vragen gesteld over het overlijden van een bewoner van zorginstelling Cordaan. Het is niet voor het eerst dat ik vragen over deze situatie stel, moet ik zeggen. Ik kan mij voorstellen dat de beantwoording lang op zich laat wachten omdat ik gevraagd heb om alle rapporten die de inspectie in de afgelopen vijf jaar over deze instelling heeft gemaakt, openbaar te maken, maar als dat de reden van de vertraging is, zou ik graag alvast antwoord willen op de andere vragen die ik heb gesteld. Die vragen heb ik ingezonden op 1 juli 2016, nog voor het zomerreces. 

Tot slot heb ik vragen gesteld over het bericht dat het kabinet zich verrekend heeft met de toestroom van mensen in de Wet langdurige zorg. Die vragen dateren van 21 juli 2016. Ik zou zeggen dat we daar wel een keer antwoord op kunnen krijgen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Leijten, ook voor u geldt dat u deze vragen mag aanmelden voor het mondelinge vragenuur als ze voor dinsdag niet zijn beantwoord. 

Het woord is aan mevrouw Dik-Faber namens de ChristenUnie. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben al veel gedebatteerd met de minister van I en M over de veiligheid van het kernafval bij de kernreactor in Petten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat er nog 600 vaten liggen waarvoor het financieel onhaalbaar is om die te verplaatsen naar de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval). Er is ook nog steeds onzekerheid over wat er in die vaten zit. Ik zou naar aanleiding van dit bericht graag een brief van het kabinet willen. Er is al een plenair debat over dit onderwerp aangemeld. Ik verzoek u om dat met spoed in te plannen. Daar vraag ik ook steun van collega's voor. Ik denk aan een datum zo spoedig mogelijk na het herfstreces, maar in ieder geval in november. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Dit is een belangrijk onderwerp. De VVD wil er ook graag over spreken. Omdat er nogal wat schrijfwerk van het kabinet nodig is — het is een groot dossier — zou ik dat inderdaad graag met spoed doen. In mijn optiek is dat een paar dagen na de begrotingsbehandeling die we begin november hebben. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Steun voor het verzoek. Ik constateer dat we nu bij alle nucleaire installaties in Nederland een afvalprobleem hebben, en ook een probleem met betrekking tot het afbreken van die installaties. Bij Borssele speelt immers een soortgelijke kwestie. Het lijkt mij dus zinvol om te overwegen om dat debat te verbreden naar het nucleaire erfgoed in Nederland en de wijze waarop we daarmee omgaan. Dat wil ik bij dezen ook voorstellen 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Steun voor het debat en ook steun voor de verbreding. 

De heer Geurts (CDA):

Steun voor het verzoek van de fractie van de ChristenUnie. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ook steun van de SP-fractie. Na het herfstreces is een goede termijn om een fatsoenlijke brief te maken. Als dat leidt tot de verbreding die de heer Vos wil, dan gebeurt dat vanzelf. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Van harte steun. Het is een heel ernstige situatie. Ik vind die verbreding op zich prima, maar die moet niet tot vertraging leiden. 

De voorzitter:

Mevrouw Dik-Faber, u hebt een brede steun voor uw verzoek. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik was vergeten te melden dat het verzoek mede is gedaan namens mijn collega Liesbeth van Tongeren. Ik kreeg ook de steun van GroenLinks, dus dat is mooi op elkaar afgestemd. Ik heb geen bezwaar tegen een verbreding. Ik hoop echt dat we heel snel kunnen spreken over nucleair erfgoed, over iets wat achter ons ligt. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Grashoff namens GroenLinks. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Wij kregen op 27 september via de NOS het bericht dat RWE, een van de eigenaren van een kolencentrale, op basis van een rechterlijke uitspraak 100 miljoen euro belastinggeld terugkrijgt. Die rechterlijke uitspraak verbaast ons hogelijk. Wij zouden daar graag een brief over willen hebben van de staatssecretaris van belastingzaken. Ik doe daarbij het verzoek of hij daarin dan meteen de vraag wil beantwoorden of hij hiertegen in beroep gaat. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef de heer Grashoff nogmaals het woord voor een volgend verzoek. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben een debat staan over de groei van het aantal megastallen. Dat debat staat intussen redelijk hoog op de lijst. Ik neem dus aan dat het debat binnenkort zal worden ingepland. Er staat op die lijst ook een door ons aangevraagd debat over de intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Het lijkt mij een goede zaak om die twee debatten samen te voegen, maar daarbij wel de planning van het nu hoog op de lijst staande debat aan te houden. 

De voorzitter:

Wie kan ik hierover het woord geven? Ik zeg niets. 

Mevrouw Leijten (SP):

Wij hebben nooit problemen met het samenvoegen van debatten. Dat is een pragmatische oplossing. En u gaat over de planning. 

De heer Harbers (VVD):

Namens de VVD ook steun. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Steun. 

De heer Geurts (CDA):

Ook steun. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Misschien mag ik nog een opmerking maken. Dat vergat ik, en dat is heel onhandig. Ik mag dit verzoek mede namens de heer Van Dekken doen. 

De voorzitter:

Ik dacht al: waar is de PvdA? U doet het verzoek namens de PvdA. U hebt een meerderheid voor uw verzoek. 

Het woord is aan de heer Omtzigt namens het CDA. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Er was vanmorgen een helder bericht: commando's 't haasje. Het gaat om commando's die voor Nederland in het buitenland zeer gevaarlijke opdrachten uitvoeren en aangeven dat zij wel om materiaal gevraagd hebben waarmee zij hun taak moeten uitoefenen, maar dat zij dat materiaal niet kregen. Zij hadden dat materiaal niet tot hun beschikking en moesten dat zelfs bij militairen van bevriende landen lenen. Wij zouden daarover graag een vertrouwelijke brief willen ontvangen, waarin de regering aangeeft om welk materiaal de militairen gevraagd hebben en welk materiaal ze uiteindelijk gekregen hebben. Wellicht kan een deel van die reactie ook in een openbare brief worden gegeven. Dat kan bijvoorbeeld het deel over strafvervolging zijn. Daar kan in het openbaar over worden gesproken. Na die twee brieven zouden wij graag een debat daarover voeren met de minister van Defensie. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Wij steunen het voorstel voor de brieven en we willen aan de hand van die brieven beoordelen of een debat nodig is. 

De heer Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren):

Van harte steun voor zowel de brief als een debat. 

Mevrouw Günal-Gezer (PvdA):

De berichtgeving is ook voor de Partij van de Arbeid reden tot zorg, dus we ontvangen graag zo snel mogelijk per brief een reactie. Pas daarna gaan we besluiten of een debat nodig is of niet. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun? 

Mevrouw Günal-Gezer (PvdA):

Voorlopig geen steun voor het debat, wel voor een brief. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Steun voor zowel brief als debat. 

De heer Teeven (VVD):

Een onhelder bericht in de Telegraaf, dus wel steun voor de brief, maar geen steun voor het debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor brief en debat. 

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid, mijnheer Omtzigt, voor het houden van een debat, maar wel voor het vragen van een brief. 

De heer Omtzigt (CDA):

Goed dat die brief gevraagd wordt. Ik zie dat een aantal collega's nog vragen heeft, dus misschien kunnen we die nog toevoegen via de commissie voor Defensie. Ik hoop die brief binnen een week of drie te kunnen krijgen. Mocht blijken dat er dingen zijn blijven liggen, dan kunnen we die nog aan de orde stellen bij de behandeling van de begroting van Defensie. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Ten Broeke namens de VVD. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Zojuist heeft een persconferentie van het Joint Investigation Team plaatsgevonden, waaruit een aantal voorlopige, maar ook zeer stellige eerste resultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar voren gekomen zijn, te weten informatie over de afvuurlocatie en de aanvoerroute van de Buk die de MH17 heeft neergeschoten. Voor het reces heeft collega Omtzigt al een debat over de stand van zaken aangevraagd. Toen hebben we gezegd: we wachten nieuwe conclusies van het OM af. Die conclusies, of voorlopige conclusies, liggen er vandaag en daarom sta ik hier, mede namens collega Servaes, met het verzoek om op kortst mogelijke termijn een debat in te plannen over de laatste stand van zaken MH17-onderzoek, indien mogelijk voorafgegaan door een brief. Wij wensen dat bij dat debat de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie aanwezig zijn. We kunnen ons voorstellen dat dit debat het al eerder door collega Omtzigt aangevraagde dertigledendebat vervangt. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Volledige steun voor het verzoek om een debat, zeker gezien de stelligheid en de explicietheid van de persconferentie van zonet. Een belangrijke dag voor de waarheid. Ik begrijp dat het kabinet normaal gesproken niet reageert op onderzoeken van het Openbaar Ministerie, maar in dit geval denk ik dat collega Ten Broeke iets verstandigs zegt: die stelligheid en die explicietheid maken dat het kabinet toch een kabinetsreactie zou moeten sturen op datgene wat vandaag op tafel is gelegd. 

De heer Krol (50PLUS):

Van harte steun, ook zo snel mogelijk. Het lijkt mij inderdaad correct om de heer Omtzigt daar nadrukkelijk bij te betrekken. 

Mevrouw Leijten (SP):

Het is belangrijk wat we vandaag gehoord hebben en het lijkt mij niet meer dan logisch dat we daarover spreken. De koninklijke weg is dat het dertigledendebat van de heer Omtzigt een volledig debat wordt en dat het moment van inschrijven van het dertigledendebat dan ook geldt. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Steun voor dit verzoek. Het is zeer van belang om hierover te spreken. De implicaties kunnen verstrekkend zijn en ik denk dat het inderdaad correct is om daarbij de route te volgen die door meerdere sprekers is aangegeven: omzetten van het debat dat is aangevraagd door de heer Omtzigt. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Indrukwekkende persconferentie met glasheldere conclusies vandaag. Ik steun het verzoek van de heer Ten Broeke om daar een kabinetsbrief op te vragen en een debat te kunnen voeren over alles wat daarmee samenhangt. Wij zijn ons bewust dat het gaat om een lopend strafrechtelijk onderzoek en dat er behoedzaamheid nodig is om de vervolging en het oppakken van de daders niet in de weg te staan, maar volgens mij is iedereen zich daarvan bewust. Onder die voorwaarde verleen ik van harte steun aan het verzoek om het debat van de heer Omtzigt, als hij dat zelf ook wil, om te zetten in een meerderheidsdebat. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun. Heel goed verzoek, dus omzetten van het debat. Ik zou er wel aan hechten om tevoren een brief te ontvangen en dan niet alleen over deze persconferentie, al biedt die natuurlijk zeer interessante uitkomsten. Het gaat hier om een lopend strafrechtelijk onderzoek. Ik wil graag een stand van zaken wat het vervolgingsmechanisme betreft. Al in 2014 heeft de regering toegezegd om met een manier van vervolging te komen. Nu er een groep van 100 personen in beeld is die als getuigen dan wel verdachten gehoord moeten worden, is het van groot belang om te weten welke rechtbank dat doet. Gebeurt dat in Oekraïne, in Nederland of in Maleisië? Wordt er een gemeenschappelijke rechtbank opgezet? Binnen nu en 24 uur zal een aantal namen bekend zijn. Wij willen graag van de regering weten hoe deze mensen op de juiste wijze als getuige of verdachte gehoord kunnen worden. Er is geen grote haast bij. Dit kan een aantal weken duren, maar ik neem aan dat wij binnen een aantal weken hierover kunnen spreken. 

De heer Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren):

Ook steun van onze fractie voor het verzoek om het dertigledendebat om te zetten in een debat. Wij zouden ook graag een reactie willen hebben van het kabinet op datgene wat wij vandaag hebben gehoord en op het strafrechtelijk proces. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek om een kabinetsreactie, maar wel met de behoedzaamheid waarover de heer Van der Staaij sprak. Wij steunen het verzoek om een debat en het lijkt ons goed om het debat van de heer Omtzigt om te zetten in een meerderheidsdebat. 

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor het houden van een debat en voor samenvoeging daarvan met het dertigledendebat dat eerder door de heer Omtzigt is aangevraagd. 

De heer Ten Broeke (VVD):

Ik dank de collega's vanzelfsprekend voor de steun voor dit debat. Het is eigenlijk het directe logische gevolg van wat al degenen hebben aangegeven bij de aanvraag die de heer Omtzigt oorspronkelijk heeft gedaan, namelijk dat dit het moment zou moeten zijn. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat de heer Van Omtzigt dan de eerste spreker is, als hij dit ook wenst. Gelet op alle verzoeken die daartoe zijn gedaan, kan er inderdaad een brief worden verlangd, met alle behoedzaamheid die daarbij noodzakelijk is wegens een lopend strafrechtelijk onderzoek, zoals de heer Sjoerdsma en andere sprekers hebben aangegeven. Als daarin de punten die de heer Omtzigt naar voren heeft gebracht omtrent de vervolgingsstrategie kunnen worden meegenomen, zal ons dat een lief ding waard zijn. 

De voorzitter:

Het dertigledendebat van de heer Omtzigt wordt omgezet in een meerderheidsdebat. 

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Maij