Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 37, item 14

14 Stemmingen Opsporing en vervolging computercriminaliteit

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III) (34372). 

(Zie vergadering van 13 december 2016.) 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 18, I) tot het invoegen van een onderdeel Ea. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Tellegen/Van Toorenburg (stuk nr. 15, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven c.s. (stuk nr. 13, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, mevrouw Oosenbrug van de fractie van de PvdA, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de overige aanwezige leden van de fractie van de PvdA en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 25, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Verhoeven (stuk nr. 21, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 21 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Recourt/Tellegen (stuk nr. 14) tot het invoegen van een onderdeel Ua. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 12) tot het invoegen van een onderdeel Ua. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren/Verhoeven (stuk nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Verhoeven (stuk nr. 16) tot het invoegen van een artikel IVa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Mijn fractie beseft dat de politie de bevoegdheid tot het binnendringen van computers nodig heeft voor de bestrijding van ernstige misdrijven. Het is echter wel een vergaande bevoegdheid. In het debat heb ik gezegd dat er een spanningsveld is tussen die noodzaak en de terechte zorgen van onschuldige burgers. Om daarin een middenweg te vinden, heeft mijn fractie voorgesteld om deze vergaande bevoegdheid ongewijzigd te laten, maar wel te beperken tot ernstige misdrijven, die ik in het debat heb opgesomd. Mijn fractie is de staatssecretaris dus tegemoetgekomen. Helaas was er bij de staatssecretaris op geen enkele wijze bewegingsruimte. Dat is jammer, want het wetsvoorstel regelt meer dan alleen de bevoegdheid tot het binnendringen van computers door de politie. Het beperken van die vergaande bevoegdheid tot de ernstige misdrijven die ik in het debat heb genoemd, is een principieel standpunt van mijn fractie en het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel. Een amendement van mijn fractie heeft om de bekende reden helaas geen kans van slagen. Dat laat ons dus geen andere keuze en mogelijkheid dan om tegen het wetsvoorstel te stemmen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Tellegen/Van Toorenburg (stuk nrs. 15, I en II) en het amendement-Recourt/Tellegen (stuk nr. 14) tot het invoegen van een onderdeel Ua. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.