Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 24, item 9

9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg, van de lijst af te voeren.

Ik stel voor om de behandeling van de begroting van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuurbeheer, te agenderen in de week van 1 december en te stemmen over de begroting van Economische Zaken op 8 december.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen (34248);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34262).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Toekomstagenda mbo, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 11 november, met als eerste spreker de heer Van Meenen van D66;

  • -het VAO Dementiezorg, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 11 november, met als eerste spreker de heer Van Gerven van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik doe een verzoek, mede namens de heer Smaling. Er staat al een debat op de rol over de situatie in de melkveehouderij. Er was vandaag weer een demonstratie van melkveehouders of vertegenwoordigingen daarvan. Wij verzoeken om het debat snel in te plannen. Ik heb begrepen dat het op de 38ste plek staat. Ik denk dat het voor de melkveesector van belang is dat we hier snel over debatteren in de Kamer. Vandaar het verzoek.

De voorzitter:

U verzoekt om het meerderheidsdebat over de melkveehouderij spoedig in te plannen.

Mevrouw Lodders (VVD):

Het verbaast me een beetje dat dit verzoek op dit moment komt. We hebben op 13 oktober in de procedurevergadering afgesproken dat er eerst een tweetal technische briefings geagendeerd zou worden alvorens we dit debat zouden plannen. Daar was de heer Smaling bij aanwezig. Daar zou ik graag aan vasthouden. Die input is namelijk belangrijk voor het debat.

De voorzitter:

U steunt het verzoek dus niet.

Mevrouw Lodders (VVD):

Nee.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik was helaas niet bij die procedurevergadering aanwezig. Ik begrijp dat daar afspraken zijn gemaakt over de technische briefings. Ik denk dat het inderdaad van belang is dat we die eerst houden. Dan wil ik het debat wel zo snel mogelijk daarna inplannen, want de melkveehouderij wacht al een halfjaar en misschien al wel een jaar op duidelijkheid.

De heer Van Gerven (SP):

Ik kan een verhelderende toelichting op die technische briefings geven. Het klopt dat die afspraak gemaakt is. Ik heb evenwel begrepen dat die briefings heel snel ingepland kunnen worden. Dat hoeft de zaak dus niet op te houden. Het is de agenda van de Tweede Kamer die de vertragende factor is. Natuurlijk houden we vast aan de afspraak om die twee technische briefings te houden voordat we het plenaire debat voeren. Dat bijt elkaar volgens mij niet.

De heer Geurts (CDA):

Ik onderschrijf de woorden van mevrouw Lodders: geen steun voor dit verzoek.

De heer Van Dekken (PvdA):

We hebben afgesproken om twee technische briefings te houden. We hebben ook nog de landbouwbegroting. Ik weet dat die niet besluitvormend is, maar ook daarbij kan dit issue aan de orde worden gesteld. Geen steun voor dit verzoek dus.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

We willen eerst de technische briefings houden, maar dat kan heel snel. Daarna willen we het debat agenderen. Als het daarna kan, steun ik het verzoek om een debat.

De heer Graus (PVV):

Voor mij hoeven die technische briefings niet, want ik weet al waar de schoen wringt. De heer Van Gerven kan het ook inbrengen bij de begrotingsbehandeling. Dat ga ik mogelijk ook doen. Dan hoeven we niet te wachten, want die is al over twee weken.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ik steun het verzoek, maar dan moet het debat wel zo kort mogelijk na de technische briefings plaatsvinden.

De heer Bisschop (SGP):

Het lijkt me logisch om de procedure van de technische briefings te volgen. Daarna kunnen we het debat houden. Als het nog sneller moet en als dat via een AO mogelijk is, dan zou dat ook overwogen kunnen worden. Op dit moment steunen wij dit verzoek dus niet.

De voorzitter:

Mijnheer Van Gerven, ik stel vast dat de meerderheid van de Kamer uw verzoek niet steunt, omdat er eerder in de procedurevergadering afspraken zijn gemaakt over de technische briefings. Het is altijd handig om zodra die technische briefings gehouden zijn — u gaat zelf over die planning — het signaal af te geven dat het debat planbaar is. Er staan veel debatten op de lijst met meerderheidsdebatten die nog ergens op wachten voordat ze ingepland kunnen worden. Wellicht betekent dit dat het dan toch snel ingepland kan worden. Dat weet ik niet, maar op dit moment hebt u geen steun om het nu al in te plannen.

De heer Van Gerven (SP):

Het is jammer dat ik dat moet constateren. Nogmaals, de technische briefings zijn geen handicap om het snel in te plannen.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. In de Rotterdamse wijk Ommoord hebben wetenschappers van het Erasmus MC veertien jaar lang onderzoek gedaan naar voeding en gezondheid. Uit dat onderzoek is gebleken dat een derde van de mensen in ons land diabetes type 2 zal ontwikkelen als gevolg van niet alleen erfelijke factoren maar vooral ook vanwege ongezonde voeding en te weinig bewegen. We voeren hier regelmatig debatten met de minister van VWS in het kader van preventiebeleid, maar de levensmiddelenindustrie komt maar niet in beweging. Ik zou heel graag een debat willen voeren met de minister van Volksgezondheid én de staatssecretaris van Economische Zaken, voorafgegaan door een brief met een reactie op dit onderzoek, zodat we in deze zaal breed kunnen spreken over het onderwerp voeding en gezondheid, en specifiek over diabetes type 2.

De voorzitter:

De heer Rutte was als eerste bij de microfoon.

De heer Rutte (VVD):

Ik heb een sprintje getrokken, heel lichtvoetig, en ik ben niet buiten adem. Ik heb geen diabetes, gelukkig niet. Dit is een serieus onderwerp, maar het is niet echt nieuws dat leefstijl en diabetes met elkaar samenhangen. Daarom nu geen steun voor een debat. Ik kan me wel voorstellen dat de minister van Volksgezondheid een reactie geeft op het onderzoeksrapport. Wij kunnen die dan bij het eerstkomende algemeen overleg over preventie betrekken.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Mevrouw Dik-Faber snijdt een belangrijk thema aan. Het is van belang om daarover te spreken. Dat kan prima in een algemeen overleg over preventie. Ik steun dus zeker het verzoek om een brief. Wij kunnen die betrekken bij een ander debat.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Ook voor D66 staat dit al lang bovenaan het lijstje. Diabetes wordt volksziekte nummer één. Het is heel belangrijk dat wij daarover spreken, maar wat mij betreft vragen wij om een brief van de minister die wij kunnen betrekken bij het algemeen overleg over preventie dat wij binnenkort zullen voeren.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor de brief en voor een spoedig debat.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Een onderwerp hoeft niet per se vooraan in het nieuws te staan om daarover een debat te vragen. Van harte steun voor een brief en een debat.

De heer Bisschop (SGP):

De lijn die mevrouw Bruins Slot uiteenzette, lijkt mij de meest aangewezen route. Dus steun voor dat traject en niet voor een apart debat.

Mevrouw Wolbert (PvdA):

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dit ook een belangrijk onderwerp. Wij hebben daar gisteren al even over gesproken. Ik stel voor: een brief en die toevoegen aan het algemeen overleg over preventie.

De heer Van Gerven (SP):

Ik sluit mij aan bij de woorden van de Partij van de Arbeid.

De voorzitter:

Mevrouw Dik, er is brede steun voor de vraag om een brief. Ik hoor dat er ook brede behoefte bestaat om daarover te spreken, maar niet in een plenair debat. U hebt niet de steun van de Kamer voor een plenair debat over dit onderwerp.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik ben blij met de steun voor de brief. Ik heb ook gehoord dat collega's dit willen bespreken in het algemeen overleg over preventie. Ik heb even in mijn agenda gekeken, maar daar staat dit algemeen overleg niet in voor de komende weken. Laten wij proberen om dit algemeen overleg over preventie snel in te plannen opdat wij hierover snel kunnen spreken, want het laatste algemeen overleg over preventie was alweer een tijdje geleden.

De voorzitter:

Een algemeen overleg kunt u regelen in een procedurevergadering. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, zodat de brief kan worden betrokken bij een algemeen overleg over het preventiebeleid.

Ik geef het woord aan de heer Kuzu.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Het OM is gisteren met een ernstige kwestie naar buiten gekomen. Er is mogelijk een ambtsmisdrijf gepleegd door een of meerdere fractievoorzitters. Dit is een zeldzaamheid in de geschiedenis van de parlementaire democratie, maar het is o zo schadelijk voor het imago van de Kamer. Hoe wij hiermee omgaan, is door het Presidium achter gesloten deuren bepaald. Het gaat hier wel om een vertrouwenskwestie, vertrouwen in de politiek. Wij klagen er weleens over dat burgers steeds minder vertrouwen hebben in de politiek. Dit is nu typisch zo'n kwestie waarover je in de Kamer zou moeten praten, in alle openbaarheid en niet in achterkamertjes. Anders schaadt dit het imago van onze parlementaire democratie. Het functioneren van de Kamer moet je niet door een onderzoekscommissie van de Kamer laten onderzoeken, maar door een onafhankelijke commissie. Daarom vraag ik om een brief van de regering met haar visie op de recente ontwikkelingen en de rol die zij voor zichzelf ziet weggelegd, want de regering heeft hierin ook een grondwettelijke taak. Daarnaast vraag ik om een debat vanavond met de minister-president, de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken. Voor de duidelijkheid: het gaat niet over de inhoud of de werkwijze, maar puur over de ontstane situatie en het aanzien van de politiek.

De voorzitter:

Nu geef ik het woord aan de heer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Ik heb de natuurlijke neiging om dames altijd voor te laten gaan. Dat is gewoonte bij de SGP, maar goed, als u daarop aandringt, dan neem ik het woord.

Geen steun voor dit verzoek. Er is een ernstige kwestie aan de hand. Er is adequaat gereageerd. Er is een zorgvuldig traject ingezet. Dan zou het raar zijn om publiekelijk het kabinet nota bene een appreciatie te vragen hoe het daartegen aankijkt. Het traject dat is ingezet, is voortreffelijk. Ik denk dat dit de zorgvuldigste route is.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, onder uw leiding wordt op dit moment een traject uitgestippeld. Ik denk dat we dat zorgvuldig moeten volgen. Daar is geen inmenging van het kabinet voor nodig.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Daar heb ik niets aan toe te voegen. Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Van Toorenburg. Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik denk ook dat mevrouw Van Toorenburg het goed heeft verwoord. Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Van Ark (VVD):

Geen steun.

De voorzitter:

Mijnheer Kuzu, u hebt de Kamer gehoord. U hebt geen steun voor uw verzoek.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik zie het, maar ik vind dit heel jammer. Het argument van zorgvuldigheid snap ik wel, maar ik ben bang dat dit zo ver vooruit wordt geschoven dat het in de doofpot terechtkomt. We gaan daarvoor waken.

De voorzitter:

Er komt deze avond nog een brief van het Presidium aan de Kamer over dit onderwerp, dat kan ik u wel vertellen.

Het woord is aan de heer Verhoeven, met een rappel.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Ik heb een rappel aan de minister van Buitenlandse Zaken over zijn toezegging om de Kamer nog voor de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken te informeren over die punten waarbij de grootste kans op hervorming bestaat bij het streven naar herziening van de EU-begroting tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.