9 Stemmingen moties JBZ-Raad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de JBZ-Raad, 

te weten: 

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over niet schenden van gemaakte afspraken met gemeenten over asielopvang (32317, nr. 340); 

  • -de motie-Oskam over terugdraaien van de beslissing ten aanzien van Oranje (32317, nr. 341); 

  • -de motie-Oskam over de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode tijdelijke bescherming in te stellen voor bepaalde groepen (32317, nr. 342); 

  • -de motie-Van der Staaij/Oskam over gezamenlijke inzet om de grenzen van het Schengengebied op het vasteland te controleren (32317, nr. 343); 

  • -de motie-Fritsma over kenbaar maken dat Nederland zich niet langer zal binden aan EU-maatregelen die de asielramp niet oplossen maar versterken (32317, nr. 344); 

  • -de motie-Kuzu over lidstaten met sterke, niet vrijblijvende sancties dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen (32317, nr. 345); 

  • -de motie-Gesthuizen/Kuzu over een zespuntenplan als leidraad bij de stappen die worden gezet om opvang en noodopvang te realiseren (32317, nr. 346); 

  • -de gewijzigde motie-Gesthuizen/Sjoerdsma over trachten consensus te bereiken met de bewoners die zitting hebben in de regiegroep Oranje (32317, nr. 348, was nr. 347). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (32317, nr. 340). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oskam (32317, nr. 341). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, Klein, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Oskam (32317, nr. 342). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Oskam (32317, nr. 343). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Fritsma (32317, nr. 344). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (32317, nr. 345). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Kuzu (32317, nr. 346). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Gesthuizen/Sjoerdsma (32317, nr. 348, was nr. 347). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Nu de Kamer mijn motie op stuk nr. 340, waarin het kabinet wordt opgeroepen om zo snel mogelijk terug te keren naar de oorspronkelijke afspraken met Oranje en om de afspraken met gemeenten over asielopvang niet te schenden, breed heeft gesteund, zou ik graag een brief van het kabinet ontvangen over hoe dit in de praktijk wordt uitgewerkt. 

De voorzitter:

Ik zal voor de zekerheid een stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet omdat het zo heurt, maar de staatssecretaris heeft het ook al gehoord. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven