8 Regeling van werkzaamheden stemmingen

De voorzitter:

Voordat wij gaan stemmen, wil mevrouw Gesthuizen een motie waarover wij zo dadelijk gaan stemmen, wijzigen.

Het woord is aan haar.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 347 wens ik het dictum te wijzigen in de volgende tekst: "verzoekt de regering om direct met de bewoners die zitting hebben in de regiegroep Oranje en die daarin namens de inwoners van Oranje spreken rond de kwestie van de opvang van vluchtelingen, in gesprek te gaan en te trachten consensus te bereiken over de aantallen op te vangen vluchtelingen".

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen/Sjoerdsma (32317, nr. 347) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het dorp Oranje de gemoederen te hoog zijn opgelopen en dat bewoners zich machteloos voelen door de aankondiging dat alsnog 1.400 vluchtelingen opgevangen zullen worden in hun dorp;

van mening dat draagvlak onder de lokale bevolking in deze tijden van verhoogde asielinstroom de belangrijkste voorwaarde is voor goede omstandigheden in het land en een veilige opvang van vluchtelingen;

verzoekt de regering om direct met de bewoners die zitting hebben in de regiegroep Oranje en die daarin namens de inwoners van Oranje spreken rond de kwestie van de opvang van de vluchtelingen, in gesprek te gaan en te trachten consensus te bereiken over de aantallen op te vangen vluchtelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 348, was nr. 347 (32317).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Naar boven