Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 95, item 6

6 Stemmingen biociden

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (33 490),

en over:

  • - de motie-Ouwehand over actief communiceren over de risico's (33 490, nr. 11);

  • - de motie-Ouwehand over geen particulier gebruik van muizengif (33 490, nr. 12);

  • - de motie-Dikkers over de beroeps- en bezwaarprocedure (33 490, nr. 13).

(Zie vergadering van 5 juni 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dikkers stel ik voor, haar motie (33 490, nr. 13) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 8) tot het invoegen van onderdeel Da.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 7) tot het invoegen van onderdeel Da.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33 490, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33 490, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.