Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 9, item 9

9 Noten Schriftelijke antwoorden van de minister van Financiën op vragen gesteld in de eerste termijn vande algemene financiële beschouwingen en de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX).

Noot 1 (zie item 7)

Vraag gesteld door het lid Merkies: ‘Kunt u nader ingaan op de koopkrachteffecten van het deelakkoord begroting 2013?’

 • Koopkracht is aan de minister van SZW. Namens de minister van SZW meld ik u het volgende.

 • Mutaties in de reiskostenaftrek hebben geen effect op de standaardkoopkrachtcijfers. Wel is in de begroting van SZW in een voetnoot onder de standaardkoopkrachttabel toegelicht dat werknemers met een reiskostenvergoeding in 2013 een additioneel koopkrachteffect van gemiddeld -1 ½ procentpunt ondervinden. Door het schrappen van deze maatregel vervalt deze voetnoot.

 • Van de maatregelen in het Deelakkoord hebben het schrappen van de eigen bijdrage GGZ en liggeld ziekenhuizen, en de verhoging van de assurantiebelasting effect op het standaardkoopkrachtbeeld. Onderstaande tabel laat zien dat het standaardkoopkrachtbeeld door het Deelakkoord met ¼ procentpunt verslechtert.

Standaard koopkrachteffecten 2013 in %

 

Actieven:

stand MEV

stand Deelakkoord

Alleenverdiener met kinderen

 

 

Modaal

– ½

– ¾

2 x modaal

– ¼

– ½

 

 

 

Tweeverdieners

 

 

modaal + ½ x modaal met kinderen

– ¼

– ½

2 x modaal + ½ x modaal met kinderen

– ¼

– ½

modaal + modaal zonder kinderen

1

¾

2 x modaal + modaal zonder kinderen

½

¼

 

 

 

Alleenstaande

 

 

Minimumloon

½

¼

Modaal

¾

½

2 x modaal

¼

0

 

 

 

Alleenstaande ouder

 

 

Minimumloon

¾

½

Modaal

0

– ¼

 

 

 

Inactieven:

 

 

Sociale minima

 

 

paar met kinderen

-1

-1 ¼

Alleenstaande

-1 ¼

-1 ½

alleenstaande ouder

-1 ¼

-1 ½

 

 

 

AOW (alleenstaand)

 

 

(alleen) AOW

1 ¼

1

AOW +10000

-2 ¾

-3

 

 

 

AOW (paar)

 

 

(alleen) AOW

1 ½

1 ¼

AOW +10000

-3

-3 ¼

Vraag gesteld door het lid Koolmees: ‘Hoe is de lastenverzwaring bij bedrijven als gevolg van het deelakkoord begroting 2013 opgebouwd?’

In de volgende tabel is de lastenontwikkeling bij bedrijven meerjarig verklaard.

De tegemoetkoming voor ondernemers in de BTW-afdracht (de verdere versoepeling van het uitstelbeleid) en de mobiliteitsbonus leiden in 2013 tot een lastenverlichting van 99 miljoen bij bedrijven. Daarnaast is er een doorwerking van het terugdraaien van de vrijstelling woon-werkverkeer. De premiegrondslag wordt kleiner waardoor bedrijven minder werkgeverspremies en IAB betalen (225 miljoen).

De assurantiebelasting slaat voor 25% neer bij bedrijven en leidt daarmee tot een lastenverzwaring van 235 miljoen in 2013. De incidentele lastenruimte was belegd bij bedrijven middels een verlaging van de arbeidsongeschiktheidspremie. Het niet verlagen van de arbeidsongeschiktheidspremie leidt incidenteel tot een lastenverzwaring van 649 miljoen.

Deelakkoord begroting 2013

           

2013

2014

2015

2016

2017

Struc

Lasten bedrijven (+betekent lastenverlichting)

-560

-40

-36

-36

-36

-36

Tegemoetkoming ondernemers afdracht BTW

19

0

Doorwerking terugdraaien reiskostenaftrek op werknemerspremies voor werkgevers en ZVW-IAB

225

225

225

225

225

225

Mobiliteitsbonus bedrijven

80

80

90

90

90

90

Assurantiebelasting naar 21% (bedrijvendeel: 25%)

-235

-345

-351

-351

-351

-351

Incidentele lastenruimte 2013

-649

0

Vragen gesteld door het lid Van Hijum: Welke wetsvoorstellen moeten nog voor 31 december worden aanvaard om de doelstelling van een begrotingstekort binnen de grens van 3% te halen? Zijn er aanvullende besparingsverliezen te melden omdat maatregelen niet (op tijd) haalbaar zijn?’

 • Er worden op dit moment geen (aanvullende) besparingsverliezen verwacht.

 • Uit het overzicht van tabel 2.4 van de Miljoenennota dienen de onderstaande wetsvoorstellen door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer aangenomen te worden om de besparing behorende bij de maatregel in 2013 te realiseren.

 • Eventueel voor het deelakkoord 2013 benodigde wetgeving is niet in onderstaande opsomming meegenomen.

Aanhangig bij Tweede Kamer

 • o Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering (33 150)

 • o Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33 402)

 • o Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33 403)

 • o Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) (33 404)

 • o Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33 405)

 • o Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33 407)

Aanhangig bij Eerste Kamer

 • o Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie) (33 115)

 • o Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (33 162)

 • o Verzoek om spoedbehandeling van het wetsvoorstel vermogensinkomensbijtelling AWBZ en Wmo (33 204).