Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 7, item 15

15 Stemmingen Vermogensinkomensbijtelling

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten ( 33204 ),

en over:

  • - de motie-Leijten over het verhogen van de grens van het heffingvrij vermogen (33204, nr. 14);

  • - de motie-Leijten over onderzoek naar de zak- en kleedgeldregeling (33204, nr. 15);

  • - de motie-Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten (33204, nr. 16).

(Zie vergadering van 27 september 2012.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (33204, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door het lid Krol.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 15 (33204).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de ChristenUnie en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Keijzer (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 17) tot het invoegen van artikel IIA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Keijzer (stuk nrs. 12, I tot en met III) en het nader gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (33204, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten/Krol (33204, nr. 19, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de PVV en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33204, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.