Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 30, item 5

5 Vragenuur

Vragen van het lid Van Klaveren aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht "Terreurbeweging dreigt met aanslag in Nederland".

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. Individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn zaken die niet bestaan binnen de islam. De islam predikt geweld tegen andersgelovigen, tegen ongelovigen en tegen eenieder die iets zegt over Allah, wat de islam niet goedkeurt. Dat islamitische geweld is een wereldwijd fenomeen. In de naam van jihad worden talloze aanslagen gepleegd, van de Verenigde Staten tot Israël, van Spanje en Uganda tot India en Nederland.

Een van de vele islamitische terreurorganisaties die voor dit verderf zorgen, is Al-Shabaab. Deze islamitische terreurorganisatie heeft nu gesuggereerd een aanslag te zullen plegen op het Nederlandse parlement als het verbod op godslastering wordt afgeschaft. Al-Shabaab is verantwoordelijk voor vele moordpartijen, aanslagen en ander terreurgeweld, niet alleen in Somalië maar ook daarbuiten.

De PVV wil allereerst weten of de minister het verband ziet tussen de islam en het wereldwijde geweld tegen andersgelovigen en niet-gelovigen in naam van de jihad. Verder wil de PVV weten of er meer bekend is over de dreigementen die door de islamitische Al-Shabaab zijn geuit jegens het Nederlandse parlement en welke specifieke maatregelen worden getroffen om mogelijke aanslagen te voorkomen. Ten slotte wil de PVV weten of dit kabinet überhaupt erkent dat Al-Shabaab een terroristische organisatie is. Deze club staat namelijk op de Amerikaanse terreurlijst, op de terreurlijst van de Zweden en de Noren, maar niet in de Kennisbank Terrorisme van de NCTV. Waarom niet? Wanneer laat de minister dit aanpassen?

Minister Opstelten:

Voorzitter. Ik dank de heer Van Klaveren voor de gestelde vragen. Ik concentreer me op de bron van het bericht waarop de heer Van Klaveren duidt. De media hebben gemeld dat de leider van Al-Shabaab, sjeik Fuád Shongole, afgelopen vrijdag Nederland heeft bedreigd naar aanleiding van het bericht over het initiatiefwetsvoorstel tot afschaffing van het verbod op godslastering. De sjeik zou hebben gesteld dat zijn organisatie maatregelen tegen dit besluit zou nemen, zonder in detail te treden. Dat is afgelopen weekend herhaald, om precies te zijn in een radio-interview in Somalië. Hij zei daarin dat zijn organisatie aanslagen zal plegen tegen Europese landen die oorlog voeren met de islam. Daarbij werden Nederland en Amsterdam in het bijzonder genoemd. Daarmee is een verband gelegd tussen Al-Shabaab en terroristische dreigingen.

Er is gevraagd of er een reële dreiging van Al-Shabaab tegen Nederland is. Er zijn geen aanwijzingen dat Al-Shabaab aanslagen tegen Nederlandse doelen voorbereidt. Al-Shabaab is een jihadistische organisatie die zich vooral richt op de strijd in Somalië. Ook in buurland Kenia is ze actief. Daarbij kunnen westerse doelen aldaar in beeld komen. Al-Shabaab heeft in het verleden geen grote aanslagen in de Verenigde Staten of Europa gepleegd. De opmerkingen van Fuád Shongole moeten vooral worden gezien als jihadistische propaganda. De heer Van Klaveren mag ervan uitgaan dat na ieder dreigement tegen Nederland met bijzondere aandacht wordt gekeken naar specifieke maatregelen. Zoals gebruikelijk doe ik geen uitspraken over specifieke beveiligingsmaatregelen, ook als die er niet zouden zijn. Er is geen aanleiding om het dreigingsniveau, dat nu op "beperkt" staat, te verhogen naar aanleiding van de berichten.

Op de laatste vraag kan ik zeggen dat Al-Shabaab niet staat op de lijst van in Europees verband verder te bestuderen organisaties. Hiermee heb ik antwoord gegeven op alle gestelde vragen.

De heer Van Klaveren (PVV):

Het is jammer dat we geen antwoord krijgen op de vraag of er volgens dit kabinet een relatie bestaat tussen de islam en geweld tegen andersgelovigen en niet-gelovigen. Verder betekent het feit dat iets jihadistisch is natuurlijk niet dat het niet zou voorkomen in Europa of de Verenigde Staten. Dat hebben we gezien op 11 september en, in Nederland, met Theo van Gogh.

Dat de islamitische Al-Shabaab op verschillende wijzen in Nederland aanwezig is, bleek al in 2009, toen een Somalische man met eveneens de Nederlandse nationaliteit werd opgepakt bij de grens met Kenia. Hij zou met anderen onderweg zijn geweest naar een jihadistisch trainingskamp. In datzelfde jaar werd in het asielzoekerscentrum in Dronten een 44-jarige Somaliër gearresteerd. Hij bleek lid te zijn van Al-Shabaab. In september 2010 werd op Schiphol een van terreur verdachte Somaliër opgepakt. Ook hij zou banden hebben met Al-Shabaab. De AIVD heeft afgelopen mei nog aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat Somaliërs die ook de Nederlandse nationaliteit hebben, zich hebben aangesloten bij Al-Shabaab en dat het goed mogelijk is dat sommigen terugkeren naar het Westen om daar aanslagen te plegen. De veiligheidsdienst houdt er rekening mee dat in Somalië verblijvende jihadisten op termijn hun contacten kunnen aanzetten tot actie tegen Nederland. De PVV wil weten om hoeveel mensen het gaat, of zij gemonitord worden en hoe groot de kans is dat deze groep overgaat tot geweld.

Minister Opstelten:

Ik dank de heer Van Klaveren voor deze vraag. Ik kan concreet antwoorden dat het gaat om enkelingen, om enkele jongeren uit Nederland die naar Somalië reizen. Wij volgen die jongeren natuurlijk, ook na terugkeer. Wij kunnen constateren dat er voor zover bekend geen dreiging is van die jongeren.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag of er een relatie bestaat tussen de islam en het geweld tegen andersgelovigen en ongelovigen. Het islamitisch terrorisme blijft een enorme bedreiging voor het vrije Westen. Een keiharde aanpak is het enige wat helpt. Wat de PVV betreft dienen personen met een dubbele nationaliteit die zich aansluiten bij terroristische organisaties als Al-Shabaab, keihard gestraft te worden en hun Nederlandse nationaliteit altijd te verliezen. Waar mogelijk moeten zij direct na hun straf ons land uit geknikkerd worden. Zal de minister werk maken van dat altijd afpakken van de Nederlandse nationaliteit als het gaat om terrorisme of blijft het slechts bij woorden?

Minister Opstelten:

Ik concentreer mij op de dreigingselementen en de berichten in de media. Daarmee heb ik alle concrete vragen beantwoord. Al-Shabaab heeft natuurlijk een relatie met terroristische uitspraken en dreigingen die zijn geuit. Daarom nemen wij die heel serieus. Binnen het wettelijk kader zullen wij opgespoorde terroristen natuurlijk keihard aanpakken. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan.

De heer Dijkhoff (VVD):

Bij dit soort zaken is het natuurlijk altijd lastig te identificeren of ze nu echt aan de poort staan met zo'n dreiging of dat iemand in een grot wat heeft gemompeld. Ik ben blij dat ik nu de indruk krijg dat het meer om het laatste gaat. De heer Van Klaveren sneed echter ook een punt aan waarover ik graag opheldering krijg. Is het juist dat deze organisatie wel op het terreurlijstje van de Amerikanen en de Noren staat, maar niet op het Nederlandse lijstje? Zo ja, wil de minister dan onderzoeken of deze organisatie toegevoegd moet worden?

Minister Opstelten:

Ik heb net gezegd dat Al-Shabaab niet op de lijst staat van in Europees verband verder te bestuderen organisaties. Natuurlijk monitoren wij elke organisatie 24 uur per dag. Wij bekijken die organisaties en laten ze bekijken door de diensten. Wij nemen de maatregelen die tegen terroristische dreigingen nodig zijn. De melding waar het nu om gaat is niet van dien aard dat het dreigingsniveau moet worden opgeschaald. De dreiging blijft beperkt.

De voorzitter:

Hiermee is een eind gekomen aan het vragenuur. Ik dank de minister voor zijn komst naar de Kamer.