Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 30, item 11

11 Stemmingen Intrekken langstudeerdersmaatregel

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (33452),

en over:

  • - de motie-Jasper van Dijk over stoppen met de wet op het leenstelsel (33452, nr. 7).

(Zie vergadering van 28 november 2012.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (33452, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetsbehandeling van de langstudeerboete geen schoonheidsprijs verdient;

constaterende dat de regering voornemens is een leenstelsel in te voeren, terwijl de politieke steun uiterst twijfelachtig is;

van mening dat de regering dient te voorkomen dat studenten wederom langdurig in onzekerheid worden gehouden;

spreekt uit dat het invoeren van een leenstelsel onwenselijk is;

verzoekt de regering, geen leenstelsel in te voeren en bruggen te slaan naar de Kamer door naar alternatieven te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8, was nr. 7 (33452).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Het is nu 15.07 uur. Dit lijkt me een mooi moment om het woord te nemen. De motie van de heer Jasper Van Dijk gaat over het sociaal leenstelsel en stelt dat we daartegen moeten zijn. Mijn fractie gaat die motie niet steunen. Mijn fractie is tegen dit voorstel van het kabinet. Wij vinden het slecht, want het collegegeld gaat niet omlaag, er wordt geen extra geld geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs en de ov-kaart wordt afgeschaft. Dit sociaal leenstelsel is een botte bezuiniging op het hoger onderwijs. Maar mijn fractie is ten principale voor een sociaal leenstelsel. Ik zou bijna tegen mijn collega's van de SP willen zeggen: het is erg links, omdat het ervoor zorgt dat de bakker om de hoek niet betaalt voor de advocaat.

De voorzitter:

Dit is geen debat, maar een stemverklaring. U moet uw collega's niet uitdagen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Van mij mogen ze reageren.

De voorzitter:

Meneer Roemer, ik ben voor u opgekomen. Het is niet de bedoeling dat u wordt uitgedaagd. Gaat u verder, meneer Klaver.

De heer Klaver (GroenLinks):

Mijn fractie zal daarom tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dit was dus een stemverklaring vooraf, bij de stemming over de gewijzigde motie-Jasper van Dijk.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. (33452, nr. 8, was nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.