Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 5, pagina 64-65

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende brieven

33 brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 28 september 2010 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers: 32282, 32207, 32217, 32225, 32321, 32395-I, 32395-IIA, 32395-IIB, 32395-III, 32395-IV, 32395-V, 32395-VI, 32123-VII, 32395-VIII, 32395-IXA, 32395-IXB, 32395-X, 32395-XI, 32395-XII, 32395-XIII, 32395-XIV, 32395-XV, 32395-XVI, 32395-XVII, 32395-XVIII, 32395-A, 32395-B, 32395-C, 32395-D, 32395-E, 32395-F, 32395-G en 31758 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 september 2010. - 21501-02-989

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 27 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Milieuraad 14 oktober a.s. en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven - 21501-08-338

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

CBS-rapport ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009 - 26642-114

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 27 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging over de vraag of het mogelijk is dat de overheid bij het afsluiten van contracten met bedrijven de voorwaarde stelt dat het bedrijf een goede klokkenluidersregeling heeft - 28844-44

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gasopslag Bergermeer - 28982-111

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 23 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake CO2-opslag Barendrecht - 28982-112

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Veen over invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers - 29248-134

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 23 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen AO 15 april arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector - 29282-105

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 27 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke rapportage Midterm Review Investeringsbudget Landelijk Gebied - 29717-17

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 27 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het handelen van de MIVD ten aanzien van twee geschorste medewerkers en toezending van het rapport van de CTIVD over deze zaak - 29924-59

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 27 augustus 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen die zijn gesteld tijdens het algemeen overleg van 15 september 2010 over windturbines - 31209-135

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 21 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak risicojongeren - 31268-37

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtkader College voor Examens - 31411-15

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 17 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op HFC-projecten onder het CDM (Clean Development Mechanism) - 31793-47

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC - 31793-48

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen controversieel verklaren afspraken civiel militaire samenwerking Air Traffic Management (ATM) - 31936-36

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 23 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het dossier Huwelijks- en gezinsmigratie controversieel te verklaren - 32175-13

 • Lijst van ingekomen stukkenminister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 - 32263-12

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 21 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar omvang mogelijke kosten voor Staat en eventueel te verwachten schadeclaims - 32369-12

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling - 32395-15

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen Miljoenennota 2011 en de Macro Economische Verkenningen 2011 - 32500-5

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het MIRT-projectenboek 2011 - 32500-A-3

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 28 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 - 32500-IXA-4

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 - 32500-IXB-4

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende verdragen:

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Saudi-Arabië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol; Riyad, 13 oktober 2008 - 32523

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 24 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest lokale autonomie - 32524

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 23 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Opzegging van het op 17 maart 1948 te Brussel totstandgekomen Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland - 32525

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 23 september 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie en Financiën gezamenlijk:

 • - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen (32512);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (32522);

c. de vaste commissie voor Financiën:

 • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) (32504);

 • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) (32505);

d. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70) (32519);

e. de vaste Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011) (32520);

 • - Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen (Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen) (32521).