Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 5, pagina 29-30

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, het gisteren aangevraagde spoeddebat over dioxine in paling van de agenda af te voeren.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders (32470);

  • - het wetsvoorstel Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten (32367);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32373);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (32374);

  • - het wetsvoorstel Uitvoering van het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (32208);

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (32251).

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 27428-169; 20454-101; 32123-XVI-140; 2010Z10830; 2010Z11535; 2010Z10836; 22894-276; 24077-254; 20454-100; 22894-278; 30597-148; 21501-31-219; 32123-XVI-159; 29248-131; 27659-117; 32123-XVI-155; 32279-9; 2010Z10069; 29389-28; 2010Z11140; 32123-XVI-156; 2010Z11528; 2010Z10493; 29477-132; 29477-135; 2010Z10762; 2010Z11630; 32123-XVI-165; 27428-168; 25657-37; 22894-277; 32371-7; 32123-XVI-161; 29538-115; 30492-41; 32123-XVI-164; 25657-38; 22894-274; 29282-103; 2010Z12755; 32123-VIII-156; 31831-20; 30977-35; 28684-284; 2010Z10701; 22054-158; 32423-2; 23987-110; 23987-109; 21501-02-984; 28982-104; 2010Z09532 en 26643-165.

Aangezien voor Kamerstuk 32423, nr. 1, de termijn is verstreken, stel ik voor, dit stuk voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel verder voor, toe te voegen aan de agenda het VAO verkeersveiligheid CBR landbouwverkeer (algemeen overleg van 19 mei) met als eerste spreker het lid Slob van de ChristenUnie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen, die een verzoek heeft.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Net als u twitter ik niet, maar ik lees wel af en toe een tweet. Gisteren kwam er een binnen waarin stond dat de vakbonden er definitief voor hebben gekozen om niet door te gaan met cao-onderhandelingen met de postbedrijven Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP. Dat heeft consequenties voor wat wij hier in de Kamer gaan beslissen ten aanzien van het ingroeimodel, het omzetten van stuklooncontracten in arbeidscontracten. Daarover wil ik dan ook graag een spoeddebat aanvragen, mede namens de fracties van de PvdA, de PVV en GroenLinks. Dat zou een debat moeten zijn met de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij zouden nog graag voor dat debat een brief ontvangen van in ieder geval de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij uit de doeken doet hoe ver zijn departement is met het uitvoeren van de AMvB.

De heer Ten Broeke (VVD):

Tegen een brief hebben wij als zodanig geen bezwaar, maar waar de voorzitter enorm haar best doet om twitter uit deze plenaire zaal te weren, vind ik het wel opmerkelijk dat twitter nu de agenda van die zaal zou gaan bepalen. Wij hebben geen behoefte aan een spoeddebat over deze zaak, een brief lijkt ons prima.

De heer Verhoeven (D66):

De D66-fractie ziet twitter en tweets als uitstekende bronnen van informatie die zich kunnen vertalen naar deze plek, maar het lijkt ons wat dit punt betreft een beetje lastig om een debat te voeren over iets waarvan ik vorige week ook al zei dat de cao-partijen erover gaan. Dus wij steunen wel het verzoek om een brief, maar wij zouden niet weten waarover het debat zou moeten gaan. Vandaar dat wij het verzoek niet steunen.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Het is heel moeilijk om op een tweet af te gaan, dus ik ben eerst heel benieuwd naar een brief van de minister, waarin dit in ieder geval wordt bevestigd. Dan zien wij wel verder wat wij daarmee doen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik handhaaf mijn verzoek. Het bericht stond gisteren ook al op de ANP-site, dus het is gewoon in het nieuws en niet alleen op twitter.

De voorzitter:

Dan zullen wij het stenogram doorgeleiden en een moment zoeken voor het spoeddebat, maar ik reken erop dat mevrouw Gesthuizen zich, als een brief haar op andere gedachten zou kunnen brengen, opnieuw meldt bij de regeling van werkzaamheden. Wij kunnen niet uitsluiten dat brieven relevante informatie opleveren die van invloed kan zijn op onze beslissingen.

Het woord is aan de heer Ten Broeke als voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Namens de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vraag ik u om het debat dat voor morgen was voorzien over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van een aantal Europese richtlijnen (32289), uit te stellen.

De voorzitter:

Dan zullen wij dit debat afvoeren van de agenda.

Het woord is aan de heer Weekers.

De heer Weekers (VVD):

Voorzitter. Wij zouden om 14.00 uur vanmiddag beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn op de financiële beschouwingen en daarna de tweede termijn houden. Mede namens de fracties van CDA en PVV verzoek ik om dat debat te verplaatsen naar 17.00 uur vanmiddag, omdat de drie genoemde fracties de hele middag in vergadering zijn.

De voorzitter:

Ik begrijp het verzoek en u spreekt namens een meerderheid, maar desondanks geef ik het woord aan de anderen, om te beginnen de heer Slob.

De heer Slob (ChristenUnie):

Wij hebben begrip voor deze situatie.

De heer Plasterk (PvdA):

Ik sluit mij daarbij aan.

De voorzitter:

De heren Irrgang en Verhoeven zie ik ook knikken.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Wij hebben ook begrip voor deze situatie, maar de vraag is of wij om 17.00 uur wel kunnen starten. Misschien moeten wij met elkaar een soort eindtijd afspreken tot waar wij bereid zijn om het debat vandaag nog te starten en vanaf wanneer wij dat niet meer zijn. Stel dat de genoemde fracties er om 19.00 uur nog niet uit zijn, gaan wij het debat dan toch vandaag nog houden? Ik zou daarover graag een afspraak willen. Mijn voorstel zou zijn om uiterlijk om 17.00 uur te beginnen en om, als dat niet lukt, het debat uit te stellen tot een later moment.

De voorzitter:

Ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat wij uiterlijk om 17.00 uur zullen beginnen, want de minister moet morgen naar de Ecofin-raad. Morgen lukt het dus ook niet. Ik vind het echt belangrijk dat wij het debat vandaag voeren. Wij beginnen dus gewoon om 17.00 uur. De fracties bestaan niet uit één lid; dan moeten er binnen de fracties andere oplossingen worden gezocht. Wij beginnen dus om 17.00 uur. Aldus besloten.

De vergadering wordt van 13.49 uur tot 17.00 uur geschorst.