Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer voor de volgende weken:

  • - het wetsvoorstel Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010) (32456);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435);

  • - het wetvoorstel Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (32196);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32261);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar (32430).

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2010Z12825; 30654-84; 30654-82; 30654-86; 30654-83; 28625-105; 21501-32-413; 32500-XIV-3; 21501-32-411; 2008Z00978; 29398-236; 31209-64; 31209-79; 31209-36; 30218-25; 30196-90; 29383-129; 29383-123; 29383-118; 29383-121; 28325-103; 28240-92; 29984-230; 28240-106; 22343-211; 22343-212; 32432-5; 32432-8; 31371-334; 32432-1; 32432-3; 31371-246; 31371-239; 31371-240; 31789-40; 32432-6; 21501-07-757; 31270-25; 31371-242; 22894-271; 21501-02-994; 21501-04-117; 29355-46; 2010Z14770; 2010Z14639; 32341-4 en 26643-169.

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 32508, 32507, 32499, 32498, 32496, 32493, 32492, 32489, 32523, 32497, 32491, 32525, 32517 (R1921), 32518 (R1922), 32516 (R1920), 32515 en 32524 de termijnen zijn verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Aangezien voor de stukken gedrukt onder de nummers 32526, 31289, 32463, 30597, nr. 157, en 29689, nr. 310, de termijnen zijn verstreken, stel ik voor, deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op:

  • maandag 8 november 2010:

  • - van 18.00 uur tot 22.00 uur van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Visserij van de begroting voor 2011;

  • - van 12.00 uur tot 16.00 uur van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Natuur van de begroting voor 2011.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de leden Van Vliet, Gerbrands en Graus tot lid en de leden Van Bemmel, De Mos en Tony van Dijck tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Het woord is aan het lid Van Raak, die een spoeddebat wil aanvragen, voorafgegaan door een brief, met de minister van Veiligheid en Justitie over de invoering van het computersysteem Basisvoorziening Handhaving bij de politie.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Al jarenlang moeten politiemensen werken met computers die niet werken. Al jarenlang krijgen de agenten daarvan de schuld. Nu blijkt uit onderzoek van EenVandaag dat de politietop al voor de invoering van het systeem wist dat het systeem niet deugde en ook nooit zou gaan werken. Ik verzoek daarom om een spoeddebat, maar eerst wil ik dat de stukken op tafel komen. Ik vraag de minister om per ommegaande twee rapporten, namelijk het Software Risk Assessment Report van de Software Improvement Group van 25 juni 2008 ten behoeve van vtsPN over de BVH, en het advies van de werkgroep Gebruik Basisvoorziening uit november 2009 met de titel "Om te begrijpen moet je goed luisteren", naar de Kamer te sturen. Maar er zijn ook andere rapporten van ICT'ers die voor en tijdens de invoering naar deze computersystemen hebben gekeken. Ook die rapporten waarvan ik nog geen titel heb, zou ik graag per ommegaande bij de Kamer hebben, ter voorbereiding van een spoeddebat. Want wat hier gebeurd is, daar lusten de honden geen brood van.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De zaak lijkt mij ernstig genoeg. Dus ik zou zowel het verzoek om de informatie als het spoeddebat willen steunen.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter. In ieder geval wil mijn fractie het verzoek om informatie met onmiddellijke ingang, heel graag steunen. Wij willen ook graag een brief van de minister waarin hij zich verantwoordt over datgene wat door collega Van Raak gevraagd is.

De heer Dibi (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Ook wij steunen het verzoek om informatie. Daarna kunnen wij dan snel een debat inplannen.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Informatie verstrekken is altijd goed. Het wetgevingsoverleg is over een paar weken. Ik denk dat dit punt dan ook behandeld kan worden. Ik wil via de heer Van Raak aan de minister vragen hoe het mogelijk is dat een belangrijk rapport waarin belangrijke conclusies staan die de overheid ontzettend veel geld gaan kosten, niet bij het departement en ook niet bij de Tweede Kamer terecht is gekomen.

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter. Dit lijkt een ernstige zaak, maar wij steunen het verzoek om een spoeddebat niet, en wel hierom. De uitzending moet nog komen en ook de brief van het kabinet met een reactie moet nog komen. Pas als die brief binnen is, kunnen wij dit punt beoordelen. Dat is echt de volgorde der dingen. Als wij de volgorde die de heer Van Raak voorstelt, aanhouden, dan zijn wij heel gek bezig.

De heer Çörüz (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie kan zich bij haar D66-collega aansluiten. Ik wil graag een praktisch voorstel doen. Het is uitstekend dat er informatie wordt gevraagd en gegeven. Wij hebben echter op 15 november een zes uur durend wetgevingsoverleg over de politie. Het zou zonde zijn om hierover in een drieminutendebatje te spreken. Ik wil de collega dan ook meegeven om gewoon even elf dagen te wachten.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Het verzoek om informatie wordt gesteund door de VVD, maar ook wij stellen voor om het wetgevingsoverleg van 15 november af te wachten.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij diegenen die hebben gezegd: laat er een brief komen. Vervolgens kunnen wij bezien of het nodig is om dit punt in een spoeddebat af te doen. Wellicht is dat niet nodig en kunnen wij het betrekken bij het wetgevingsoverleg.

De heer Van Raak (SP):

Dank. Nu kan de minister in ieder geval aan de slag en deze twee rapporten plus al die andere rapporten van ICT'ers waarin fundamentele kritiek werd geuit op de computersystemen, naar de Kamer sturen. Ik ga ervan uit dat die rapporten er voor dinsdag zijn. Alle leden kunnen dan rustig de stukken bestuderen en dan kunnen wij dinsdag besluiten of wij een spoeddebat of een gewoon debat zullen houden.

De voorzitter:

Ik stel vast dat u nu niet om een spoeddebat vraagt, mijnheer Van Raak, maar om een brief van de minister. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Namens mijn collega mevrouw Thieme wil ik een rappel doen. Het betreft twee setjes Kamervragen. De eerste set is ingestuurd op 6 oktober en gaat over het afschieten van katten. De vragen zijn gesteld aan de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De tweede set vragen is ingestuurd op 4 oktober, aan diezelfde minister. Deze vragen gaan over het knippen van tanden als maatregel bij bijterij bij varkens. Wij willen die antwoorden graag binnen hebben voordat het algemeen overleg over verduurzaming veehouderij wordt gehouden. Dat AO staat voor vandaag over een week gepland. Met name de antwoorden op die laatste set Kamervragen willen wij uiterlijk dinsdag hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven