Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 25, pagina 2227-2228

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Cultuur van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (32123 VIII), te weten:

- de motie-Van Leeuwen over het achterwege laten van bezuinigingen op innovatie en digitale kennisinfrastructuur (32123 VIII, nr. 18);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam over het inzetten van de Cultuurkaart voor actieve kunstbeleving (32123 VIII, nr. 19);

- de motie-Ten Broeke/Bosma over het in brede heroverweging nemen van de cultuurbegroting (32123 VIII, nr. 20);

- de motie-Ten Broeke c.s. over bestaande en mogelijke regelingen die kapitaal vrij maken voor kunst en cultuur (32123 VIII, nr. 21);

- de motie-Bosma over het zo snel mogelijk uitvoeren van de afspraak over het vastleggen van het Nederlands in de Grondwet (32123 VIII, nr. 22);

- de motie-Bosma over het stopzetten van subsidies (32123 VIII, nr. 23);

- de motie-Peters over het schrappen van het thema volkscultuur als beleidsthema (32123, VIII, nr. 24);

- de motie-Peters over het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen (32123 VIII, nr. 25);

- de motie-Leerdam c.s. over het informeren van de Kamer over het vervolg van het beleid op digitalisering (32123 VIII, nr. 26);

- de motie-Van der Ham c.s. over overleg met Dutch Art Works over voortzetting van hun werk (32123 VIII, nr. 27);

- de motie-Van der Ham over effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat (32123 VIII, nr. 28).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 november 2009.)

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Ik constateer dat niet is doorgekomen dat de motie op stuk nr. 27 zou moeten worden aangehouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn motie (32123-VIII, nr. 27) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen (32123-VIII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Vroonhoven-Kok/Leerdam (32123-VIII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke/Bosma (32123-VIII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Broeke c.s. (32123-VIII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (32123-VIII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma (32123-VIII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters (32123-VIII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters (32123-VIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (32123-VIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham (32123-VIII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik zie dat de heer Ten Broeke een vraag heeft.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Nu de motie-Ten Broeke/Bosma op stuk nr. 20 is aangenomen, vraag ik het kabinet hoe het deze motie denkt te gaan uitvoeren. Ik vraag het kabinet om de Kamer daarover een brief te sturen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.