Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 88, pagina 6909-6915

De volgende brieven

Een, van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van 16 oktober 2008 het haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 31385 heeft aangenomen.

Een, van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van 28 november 2008 het haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 31522 heeft aangenomen.

Twee, van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van 16 december 2008 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31513 en 31596 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende brieven

Aanbieding Jaarverslag SIOD 2008 - 17050-383

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Peters inzake een ontmoeting van de minister-president met de Dalai Lama - 21501-02-900

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen en de Ruimtevaartraad van 28 en 29 mei a.s. - 21501-30-205

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur van 12 mei 2009 aangaande de onderdelen onderwijs, cultuur en audiovisueel - 21501-34-124

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Nederlandse voorbereiding op een JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma) - 23490-557

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 - 24587-341

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag IWI 2008 - 26448-398

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkoop jachtvliegtuigen aan Chili - 26488-183

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het advies van ICTRegie over de ICT-onderzoeksinfrastructuur voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland - 26643-140

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet middelen versterking kennisinfrastructuur en tijdelijke inzet kenniswerkers - 27406-144

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Crisismaatregelen woningbouwmarkt - 27562-26

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Water in Beeld 2009 - 27625-135

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op de beelden van het onderzoek "Verdoven van slachtvarkens met CO2" door de Animal Sciences Group (ASG) - 28286-294

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering gewijzigde motie-Jansen (28982, nr. 69) (toezending fictief rekenvoorbeeld) - 28982-81

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbestedingsresultaten van de verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam - 28989-98

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geïntegreerde eerstelijnscentra in VINEX-gebieden - 29247-92

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Communicatieactiviteiten bekendheid over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag - 29389-18

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma J. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Richtlijnen voor de delegatie naar de 98ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (IAC) - 29427-59

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag Faunafonds 2008 - 29446-66

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatie van de in december 2008 beëindigde inzet van Hr.Ms. De Ruyter voor escorte van World Food Programme-zeetransporten nabij Somalië alsmede de tussentijdse evaluatie van de zogenoemde kleinschalige missies in 2008 - 29521-107

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de benoeming van de korpschef Zuid-Holland Zuid - 29628-128

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief inzake notitie buitenlands beleid inzake de Cariben - 29653-7

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg; toezending plan van aanpak - 29815-190

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brede aanpak pensioenvraagstukken - 30413-127

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorlichting van de Raad van State over de kring van inspraakgerechtigden bij een omgevings- en watervergunning - 30844-45

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Koşer Kaya om een schriftelijke reactie te geven op het door Crossover (Kenniscentrum jongeren, handicap en werk) uitgebrachte Botsboek - 31224-33

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie) - 31239-55

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Resultaten in Ontwikkeling" - 31250-59

 • minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Koenders A.G. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Eindrapport Commissie Kinderopvang - 31322-62

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma S.A.M. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. het mondelinge vragenuur en het verzoek bij de regeling van werkzaamheden d.d. 12 mei van het lid Sap over kredietverlening en de cijfers daarover van DNB - 31371-182

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31389-9

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede nota van wijziging - 31389-10

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het nader verslag - 31412-11

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde nota van wijziging - 31412-12

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 26 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Derde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst - 31490-22

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vrg Cie VW over VIP-taxivervoer - 31521-21

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa J.C. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitst beantw vr Cie VW over "de startnotitie Ring Utrecht, de Rijnlandroute, de doortrekking van de A15 en het project A4 Midden Delfland" - 31700-A-95

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beheersverslag Belastingdienst 2008 - 31700-IXB-22

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuwe indeling begrotingen Financiën - 31700-IXB-23

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 12 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Recente ontwikkelingen ten aanzien van de internationale oriëntatie van China - 31700-V-100

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 - 31700-VI-124

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging algemeen overleg over vreemde talen inzake Engels op de pabo - 31700-VIII-183

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Eijsink, Knops en Voordewind (31700-X, nr. 47) over de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en andere toezichthoudende organen bij Defensie - 31700-X-115

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording van vragen van de commissie VROM inzake de voorgenomen wijziging van het Activiteitenbesluit in relatie tot het stemgeluid op schoolpleinen - 31700-XI-83

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inventarisatie vrachtwagenbanden - 31700-XII-66

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake de benzineprijzen in Nederland in relatie tot de ons omringende lidstaten - 31700-XIII-60

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 11 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarverslag en Jaarbericht IGZ 2008 - 31700-XVI-147

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Zevende Europese Verkenning "Strategisch Europa" - 31702-19

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 19 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. de aangenomen motie van het lid Van Vroonhoven-Kok (31200-VI, nr. 54) inzake de premiestelling van rechtsbijstandsverzekeringen - 31753-13

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 15 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Vierde nota van wijziging - 31755-31

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 26 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31779-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 18 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31855-6

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31855-7

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantw vr cie inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer "Tariefregulering netbeheer" - 31901-5

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 25 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning van de mogelijkheid tot splitsing van het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet (31904) - 31904-5

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Koninklijke boodschappen ten geleide van de volgende voorstellen van wet

Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 31954

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige - 31955

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - 31956

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 31957

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 31958

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - 31959

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 26 mei 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Rapport bij het Jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2008 - 31924-XVIII-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag begroting van Jeugd en Gezin 2008 - 31924-XVII-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008 - 31924-XVI-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 - 31924-XV-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008 - 31924-XIV-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2008 - 31924-XIII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008 - 31924-XII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds 2008 - 31924-XI-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2008 - 31924-X-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008 - 31924-VIII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 - 31924-VII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008 - 31924-VI-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008 - 31924-V-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008 - 31924-IXB-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag van Nationale Schuld 2008 - 31924-IXA-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2008 - 31924-IV-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2008 - 31924-III-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2008 - 31924-IIB-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport bij het Jaarverslag Staten-Generaal 2008 - 31924-IIA-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport bij het Jaarverslag Huis der Koningin 2008 - 31924-I-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag BTW-compensatiefonds en wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds - 31924-G-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2008 - 31924-F-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Spaarfonds AOW 2008 - 31924-E-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2008 - 31924-D-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Provinciefonds 2008 - 31924-C-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Gemeentefonds 2008 - 31924-B-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2008 - 31924-A-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Rijk verantwoord 2008 - 31924-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 20 mei 2009

 • Lijst van ingekomen stukkenRondgezonden en gepubliceerd

De volgende voorstellen van wet

Slotwet Infrastructuurfonds 2008 - 31924-A

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Gemeentefonds 2008 - 31924-B

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Provinciefonds 2008 - 31924-C

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Fonds economische structuurversterking 2008 - 31924-D

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Spaarfonds AOW 2008 - 31924-E

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Diergezondheidsfonds 2008 - 31924-F

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet BTW-compensatiefonds en wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds - 31924-G

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Huis der Koningin 2008 - 31924-I

 • minister-president, Balkenende J.P. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Staten-Generaal 2008 - 31924-IIA

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2008 - 31924-IIB

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2008 - 31924-III

 • minister-president, Balkenende J.P. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Koninkrijksrelaties 2008 - 31924-IV

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet van Nationale Schuld 2008 - 31924-IXA

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Financiën 2008 - 31924-IXB

 • minister van Financiën, Bos W.J. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2008 - 31924-V

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Justitie 2008 - 31924-VI

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 - 31924-VII

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008 - 31924-VIII

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Defensie 2008 - 31924-X

 • minister van Defensie, Middelkoop van E. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds 2008 - 31924-XI

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008 - 31924-XII

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2008 - 31924-XIII

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008 - 31924-XIV

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 - 31924-XV

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008 - 31924-XVI

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet begroting van Jeugd en Gezin 2008 - 31924-XVII

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet begroting Wonen, Wijken en Integratie 2008 - 31924-XVIII

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 20 mei 2009

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd