Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 88, pagina 6843

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor om toe te voegen aan de agenda van donderdag en als hamerstuk te behandelen:

  • - de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ (COM(2009)135def) (31908);

  • - de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (COM(2009)136) (31909);

  • - de subsidiariteitstoets van een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het bestrijden van te late betalingen in commerciële transacties (herschikking) (COM (2009)126def) (31917).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Ik stond vorige week ook al achter deze microfoon om schriftelijke vragen te rappelleren die ik op 15 april jongstleden heb gesteld. Die vragen gaan over dubieuze verkooppraktijken via internet van het bedrijf Wehkamp. Ze zijn nog steeds niet beantwoord en er is ook nog geen uitstelbriefje. Ik verzoek u daarom om het kabinet dit nogmaals te laten weten.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik wil vier sets vragen rappelleren die al meer dan een maand op beantwoording wachten. Het gaat in de eerste plaats om vragen van 24 april jongstleden over vieze ziekenhuizen. In de tweede plaats gaat het om vragen aan de minister van VWS en de minister van Justitie over het stilzwijgen van medische fouten door de inspectie en het Openbaar Ministerie. In de derde plaats heb ik vragen gesteld aan de minister van VWS over het verzwijgen van bijwerkingen van Seroquel. In de vierde plaats heb ik vragen gesteld over permanente rimpelvullers, die het ministerie kennelijk erg zwaar op de maag liggen. Ik ontvang graag een antwoord op deze vragen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.