Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 69, pagina 5502-5503

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de maatregelen in het kader van de economische crisis, te weten:

- de motie-Verdonk over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (31070, nr. 44);

- de motie-Rutte c.s. over heroverweging van het aanvullend beleidsakkoord (31070, nr. 26);

- de motie-Rutte over het ook in 2009 instellen van de verruiming van de verliesverrekening (31070, nr. 27);

- de motie-Rutte over het aan voorwaarden verbinden van de adviesaanvraag aan de SER (31070, nr. 28);

- de motie-Rutte over het ontzien van de AOW bij het bevriezen van de uitkeringen (31070, nr. 29);

- de motie-Rutte c.s. over het onderzoeken van de mogelijkheid van een ontheffing op het arbeidsrecht (31070, nr. 30);

- de motie-Slob c.s. over bijzondere aandacht voor Wajong'ers en de doelgroep van de Wij bij een vervolg op de Taskforce Jeugdwerkloosheid (31070, nr. 31);

- de motie-Halsema/Hamer over extra middelen voor een versnelde introductie van elektrische auto's (31070, nr. 32);

- de motie-Halsema c.s over de toegang van flexwerkers tot bestaande of nieuwe scholingsfaciliteiten (31070, nr. 33);

- de motie-Pechtold/Rutte over het ter advisering voorleggen van het aanvullende beleidsakkoord aan Actal (31070, nr. 35);

- de motie-Pechtold c.s. over handhaving van de toezeggingen uit de nota "werken in het onderwijs 2009" (31070, nr. 36);

- de motie-Thieme over het stimuleren van de binnenlandse teelt van eiwitgewassen (31070, nr. 38);

- de motie-Thieme/Halsema over het niet opschorten van de investeringen in de ehs (31070, nr. 39);

- de motie-Verdonk over het openbreken van de overeenkomsten met de banken (31070, nr. 42);

- de motie-Verdonk over het korten van de post ontwikkelingssamenwerking (31070, nr. 43).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Rutte (31070, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomens van ouderen onder druk staan als gevolg van de effecten van de economische crisis op de pensioenen;

constaterende dat het kabinet voornemens is om de uitkeringen, inclusief de AOW, de komende jaren te bevriezen en om vanaf 2011 belasting te gaan heffen over de AOW-uitkering via de Bosbelasting, waardoor de inkomenspositie van ouderen verder zal verslechteren;

verzoekt de regering, de AOW te ontzien bij het bevriezen van de uitkeringen en de Bosbelasting niet in te voeren in 2011 en dekking te vinden in het geleidelijk afschaffen van de aanrechtsubsidie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Rutte en Kant. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (31070).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31070, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31070, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte (31070, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte (31070, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rutte/Kant (31070, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte c.s. (31070, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (31070, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Halsema/Hamer (31070, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (31070, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Rutte (31070, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31070, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (31070, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Halsema (31070, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31070, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verdonk (31070, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Er is een fout gemaakt in de telling bij de stemming onder punt 1 op bladzijde 2 over het amendement op stuk nr. 28. Wij waren wat in verwarring omdat de PVV-fractie niet aanwezig was, maar wij komen uit op 71 stemmen voor en 70 stemmen tegen, dus dan zou het amendement alsnog moeten zijn aangenomen.

De voorzitter:

Wij gaan altijd uit van 150 stemmen. Dat is een regel, tenzij er hoofdelijk gestemd wordt. U moet dus 76 stemmen hebben om het amendement aangenomen te krijgen.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Als een hele fractie niet aanwezig is, gaan daar toch negen stemmen van af?

De voorzitter:

Nee, zo is het niet. Ik wil daar een hele avond met u over praten, maar zo doen wij het nooit en zo doen wij het ook vanavond niet. Er zijn heel vaak leden niet aanwezig. Het maakt niet uit of dat fracties betreft of individuele leden.

Wij zijn gekomen aan het eind van de stemming. Ik dank de leden en vooral ook de bewindslieden en ik zie u allen weer volgende week.

Sluiting 0.48 uur