Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 69, pagina 5503-5506

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 maart 2009 het haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 30536 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen

De volgende brieven

Geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen ("Gymnich") van 27 en 28 maart 2009 - 21501-02-885

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele Eurogroep en Ecofin van 3 en 4 april 2009 - 21501-07-653

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handelsdefensieve maatregelen biodiesel VS - 21501-08-302

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantwoording inzake een VSO over de Informele Raad in Praag van 23 maart 2009- 21501-34-118

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gegevens over wapenexport, doorvoermeldingen en dual use vergunningen in de eerste helft 2008 - 22054-145

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake Jaarlijkse Beleidsstrategie 2010 - 22112-827

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling elektronisch factureren voor btw - 22112-828

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn wederzijdse bijstand bij invordering - 22112-829

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn administratieve samenwerking op belastinggebied - 22112-830

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Timmermans F.C.G.M. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Groenboek collectief verhaal voor consumenten - 22112-831

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantw verslag schriftelijk overleg inzake gehandicaptenbeleid - 24170-93

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Electronic Monitoring - 24587-326

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake VN-Verdrag tegen gedwongen verdwijningen - 26150-70

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over verlofregelingen - 26447-44

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De maatschappelijke zorgen die recent op een aantal plaatsen zijn ontstaan over zogenaamde zandwinputten waarin grond en baggerspecie nuttig worden toegepast - 27625-133

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De ontwikkeling en invoering van de educatieve minor in vakbacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. - 27923-75

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor LNV inzake CO2-bedwelming bij varkens - 28286-267

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda NAVO-top Straatsburg/Kehl inzake vrede en stabiliteit - 28676-77

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling dat voor het zomerreces 2009 de minister zal reageren op de motie-Neppérus en de motie-Poppe, omdat er nu een onderzoek loopt naar het effect van de inzameling van kunststofverpakkingsafval. Dit onderzoek is van belang voor de hoogte van de afvalstoffenheffing i.v.m. de reactie op beide moties van belang - 28694-75

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding antwoorden op vragen t.b.v. een VSO over aansluitbeleid elektriciteit en standpunt NMa inzake ministeriële regeling "betere benutting transportcapaciteit" - 29023-70

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen AO arbeidsmarktbeleid/innovatiebeleid in de zorg van 4 februari 2009 - 29282-82

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planning en voortgang kabinetsreactie Mans/Eindbeeld omgevingsdiensten - 29383-124

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Edelherten op Terschelling - 29446-64

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 9 februari 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Edelherten op Terschelling - 29446-65

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Uitstel van behandeling van tbs-gestelden - 29452-102

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op advies van de RvdW Kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied - 29684-74

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op vragen gesteld tijdens het AO hulpmiddelen op 3 december 2008 - 29689-252

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wachtlijsten in de jeugdzorg - 29815-185

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

SCP-rapport en Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ)-advies - 29815-186

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verruiming openbaarheid WOZ-waarde - 29911-24

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie preventieve doorlichting taxibranche - 29911-25

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. verzoek van het lid Zijlstra bij de RvW inzake het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht - 30175-80

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Energienota van het High Field Magnet Laboratory (HFML) - 30212-75

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindevaluatie artikel 72a WW - 30370-33

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afhandeling moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 ( Emancipatie ) - 30420-133

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 30569-7

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 30569-8

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Juridisch advies sanering nertsenhouderij - 30826-15

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling - 31015-36

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsprogramma 2007-2011 - 31070-24

 • minister-president, Balkenende J.P. - 25 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties leden Cramer en Ortega-Martijn c.s. (Volgsysteem inburgering) - 31143-42

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Bredere betrekkingen met de oostelijke buurlanden - 31202-31

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 13 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie n.a.v. de motie van het lid Neppérus over ecodesign (31 209, nr. 47) - 31209-76

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake geschillencommissie luchtvaart - 31232-18

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending van een brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van EZ inzake herberekening businesscase JSF - 31300-10

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beschikken van informatie over de kredietcrisis - 31371-146

 • minister-president, Balkenende J.P. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling van de minister SZW inzake maatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de arbeidsmarkt op te vangen en tegen te gaan - 31371-147

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de G20-ministers van Financiën 13-14 maart 2009 - 31371-148

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Vendrik c.s. over het tijdig informeren van Kamer over op handen zijnde reddingsoperaties m.b.t. de kredietcrisis - 31371-149

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

EU rapport over financieel toezicht (rapport De Larosière) - 31371-150

 • Lijst van ingekomen stukkenminister van Financiën, W.J. Bos - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beloningen financiële sector - 31371-151

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

VI-rapport Negen nationale snelwegpanorama's - Ruimtelijke ontwikkelingen in beeld - 31500-6

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op bevindingen Kameronderzoek naar competentiegericht onderwijs (cgo) en andere onderzoeken mbo - 31524-3

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota naar aanleiding van het verslag - 31528-7

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 25 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Feeding Good - opzet Praktijkcentrum voor Duurzame Voedsel - 31532-10

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Maartcirculaire gemeentefonds en provinciefonds 2009 - 31700-B-14

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Investeringen Onderwijs BES - 31700-IV-36

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 17 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IOB-evaluatie van het Instituut Clingendael, met de beleidsreactie - 31700-V-86

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Joldersma/Teeven over drugs in penitentiaire inrichtingen - 31700-VI-112

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de cie Defensie over berichten in de media over de overeenstemming met de bonden over een nieuwe cao - 31700-X-98

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 20 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Tegemoetkomingsregeling vorstschade fruitteeltsector 2005 - 31700-XIV-135

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over de voorgestelde fusie van het GOB en Domeinen - 31700-XIV-136

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Mededeling op de wijze waarop de Europese lidstaten de Kaderrichtlijn Water implementeren - 31752-5

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 16 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nota van wijziging - 31780-8

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 24 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering lokale publieke omroep. Brief n.a.v. het verzoek van het lid Van der Ham - 31804-54

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 18 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering lokale omroep; voorhangprocedure (Mediawet 2008) - 31804-62

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 23 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gezinnen die naar het buitenland vertrekken om de jeugdbescherming te ontlopen - 31839-2

 • minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet A. - 19 maart 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

 • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (31896);

b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (31537).