Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 69, pagina 5496-5499

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep (31804), en over:

- de motie-Bosma over toepassing van de nulmeting op bestaande omroepen (31804, nr. 32);

- de motie-Bosma over opheffing van de Wereldomroep (31804, nr. 33);

- de motie-Bosma over het onderbedelen van VARA en NPS bij het maken van informatieve programma's (31804, nr. 34);

- de motie-Jasper van Dijk over heldere en toetsbare criteria voor de beoordeling door de visitatiecommissie (31804, nr. 35);

- de motie-Jasper van Dijk over een onderzoek naar reclamevrije publieke omroep (31804, nr. 36);

- de motie-Van Dam over het indirect meebetalen door kijkers en luisteraars aan commercials (31804, nr. 38);

- de motie-Atsma/Remkes over 2 mln. extra voor regionale omroepen (31804, nr. 39);

- de motie-Atsma c.s. over een onafhankelijke raad van toezicht voor NOS RTV (31804, nr. 40);

- de motie-Atsma c.s. over volwaardige dagprogrammering door de publieke omroep (31804, nr. 41);

- de motie-Atsma c.s. over ruimte voor de publieke omroep om nieuws te duiden (31804, nr. 42);

- de motie-Voordewind/Atsma over overleg met de omroepen over de quotaregeling Europese onafhankelijke producties (31804, nr. 43);

- de motie-Peters over onderzoek naar de gevolgen van de economische crisis voor de publieke omroep (31804, nr. 44);

- de motie-Van der Ham/Jasper van Dijk over een streefbedrag voor financiering van de lokale omroep (31804, nr. 59);

- de motie-Van der Ham c.s. over integratie van de taken van omroepen met de taken van omroepverenigingen en taakorganisaties (31804, nr. 60).

(Zie vergadering van 24 maart 2009.)

De voorzitter:

De motie-Atsma c.s. (31804, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat omroepverenigingen een eigen, herkenbare positie en rol hebben binnen het Nederlandse omroepbestel;

overwegende dat omroepverenigingen bij wet een positie hebben gekregen om nieuws en actualiteiten te duiden;

stelt vast dat meerdere omroepverenigingen aangeven dat zij door tal van oorzaken niet de ruimte en mogelijkheden krijgen om het nieuws en actualiteiten te duiden op een wijze die aansluit bij doelstelling, karakter, ambitie en/of identiteit van de verenigingen;

stelt vast dat er bij de publieke omroep binnen de programmering ruimte moet zijn voor duiding van nieuws en actualiteiten;

verzoekt de regering, in overleg met alle betrokken partijen afspraken te maken om te waarborgen dat omroepen hiervoor voldoende ruimte krijgen;

verzoekt de regering, de Kamer binnen drie maanden te informeren over de uitkomsten van dit overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 67 (31804).

De motie-Voordewind/Atsma (31804, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voordewind, Atsma en Van Dam. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (31804).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Het gewijzigde amendement-Van der Ham/Remkes (stuk nr. 50) is ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dam/Voordewind (stuk nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Atsma c.s. (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Bosma (stuk nr. 45, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is verworpen.

(hilariteit)

De voorzitter:

Ik weet niet wat hier zo leuk aan is. U weet dat u dit niet zou moeten doen; het gaat niet goed.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 45 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Ham/Jasper van Dijk (stuk nr. 57, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 57 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Remkes (stuk nr. 64, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit tweede nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 64 voorkomende tweede nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Peters (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Atsma/Jasper van Dijk (stuk nr. 66, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 66 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Remkes (stuk nr. 48, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 48 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Voordewind (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Voordewind c.s. (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Peters (stuk nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Voordewind/Atsma (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Peters (stuk nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van der Ham c.s. (stuk nr. 58, I) tot het invoegen van onderdeel IIIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 58 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Remkes (stuk nr. 55) tot het invoegen van onderdeel PPPc.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 23) tot het invoegen van onderdeel QQQa.

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen dit amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Remkes (stuk nr. 63) tot het invoegen van onderdeel AAAAa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Remkes (stuk nr. 65) tot het invoegen van artikel Ia.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Dam/Voordewind (stuk nr. 49), de amendementen-Atsma (stuk nrs. 29, I tot en met V), de nader gewijzigde amendementen-Van der Ham/Jan Jacob van Dijk (stuk nrs. 57, I tot en met III), de tweede nader gewijzigde amendementen-Remkes (stuk nrs. 64, I en II), de nader gewijzigde amendementen-Atsma/Jasper van Dijk (stuk nrs. 66, I tot en met IV), het amendement-Van Dam (stuk nr. 37), het amendement-Van Dam (stuk nr. 56), het amendement-Voordewind (stuk nr. 30), de amendementen-Van der Ham (stuk nrs. 58, I en II), het amendement-Van Dam (stuk nr. 23), het gewijzigde amendement-Remkes (stuk nr. 63) en het amendement-Remkes (stuk nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 41 kan wat mij betreft worden ingetrokken, omdat het amendement over de dagprogrammering voor de publieke omroep is aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien de motie Atsma c.s (31804, nr. 41) is ingetrokken, maakt zij geen onderdeel van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Bosma (31804, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31804, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat lid Verdonk voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (31804, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31804, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31804, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam (31804, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma/Remkes (31804, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (31804, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Atsma c.s. (31804, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind c.s. (31804, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters (31804, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Jasper van Dijk (31804, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (31804, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks wil geacht worden voor de motie op stuk nr. 39 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie was al aangenomen, maar dit wordt aangetekend.